Külügyi Közlöny 11. 1931 (Budapest, 1932)

1931-01-25 / 1. szám

XI. évfolyam. Budapest, 1931 január 25. Kézirat. 1. szám, KÜLÜGYI íi KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM. A Külügyi Közlöny 1927 évi január hó 1-tól kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatóságok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügy ­ministerium, és a külképviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályzat mérvadó. RENDELETEK. 14.289/1—1930 szám. Rendelet a menekültügyi kérdésekre vonat­kozó ügyeknek a kebelbeli 2. osztály ügy­körébe való utalása tárgyában. Az 1930 évi október hó 1-én 4380/1 — 1930 (megjelent a Külügyi Közlöny X. évfolyamának 12. számában) szám alatt közzétett ügybeosztás kiegészítéseképen a Magyarországon tartózkodó idegen (orosz, örmény, török, stb.) menekültek ügyeit, amennyiben nem politikai természetűek, a kebelbeli utazás- és útlevélügyi osztály hatás­körébe utalom. Budapest, 1930 évi december hó 19-én. A minister helyett: Khuen-Héderváry s. k. 42.942/2—1930 szám. » Rendelet az Északamerikai Egyesült Álla­mok honosainak visumügyei tárgyában. 1922 évi szeptember hó 14-én 82.130/2 szám alatt kelt körrendeletem kapcsán elrende­lem, hogy az Eszakamerikai Egyesült Államok honosainak adott kedvezményes vagy díjmentes visumokról szerkesztett kimutatás a jövőben ne havonként, hanem 3 havonként terjesztessék fel. Nemleges esetben a felterjesztés mellőzendő. Budapest, 1930 évi december hó 5-én. A minister helyett: Khuen-Héderváry s. k. 60.271/7—1931 szám. Rendelet a házasságkötésre vonatkozó ma­gyar jogszabályokról szóló 93.146/5—1928 számú rendelet kiegészítése tárgyában. A házasságkötésre vonatkozó magyar jog­szabályok tárgyában a Külügyi Közlöny IX. évfolyama 7. számának 57. oldalán közzétett 93.146 5—1928 számú rendelettel kapcsolat­ban a m. kir. igazságügyminister úr meghall­gatása után tudomásvétel és miheztartás végett pótlólag az alábbiakat közlöm: Abban az esetben, ha a házasuló a kihir­detés elrendélését és a kihirdetés foganatosí­tásáról bizonyítvány kiállítását kéri, fölösleges a kérvénybe belefoglalni a házasulóknak az 1894: XXXIII. t.-c. 57. §-ának 2. bekezdése, illetőleg a 20.000/1906 I. M. számú rendelet­tel kiadott Házassági Utasítás 46. §-a szerint megkívánt írásbeli nyilatkozatát. A házasulók­nak arra a nyilatkozatára ugyanis, hogy leg­jobb tudomásuk szerint közöttük házassági akadály nincsen, csak akkor van szükség, ha a házasság kihirdetése alól felmentést kérnek. Ha ezt nem kérik, úgy a Házassági Utasítás 90. §-a értelmében elégséges, hogy ha a kér­vényt csak az egyik házasuló írja alá. A házasság kihirdetésére irányuló kérelem esetében a folyamodó aláírását (kézjegyét) a Házassági Utasítás 90. §-ának 2. bekezdése értelmében csak akkor kell hitelesíteni, ha a folyamodó a kérvényt nem maga írta, vagy a folyamodó aláírása (kézjegye) két tanú által előttemezve nincsen. A hitelesítésre a Házas­sági Utasítás 95. §-ának 2. pontja irányadó s eszerint a hitelesítést akár a névaláírások (kéz­jegyek) hitelesítésére általában hivatott közeg, akár az a polgári tisztviselő vagy pedig az a lelkész vagy vallási előljáró teljesítheti, aki

Next

/
Thumbnails
Contents