Külügyi Közlöny 9. 1929

IX, évfolyam. Budapest, 1929 január 15. Kézírat. 1. szám. KÜLÜGYI # KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTE1UUM. A Külügyi Közlöny 1927 évi január hő 1.-től kizárólag a m. kir. külügyministerium és a MU:épviseleti hatóságok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügy­ministerium és a külképviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályzat mérvadó. RENDELETEK. 14.434 1—1928. szám. Rendelet a tisztázatok gondos összeolvasása tárgyában. Már huzamosabb idő óta sajnálattal kell tapasztalnom, hogy a külképviseleti hatóságok egy része nem fordít a kiadmányok tisztázataira, főkép azok összeolvastatására elegendő gondot, így gyakran észlelhető, hogy az egyes jelen­tésekben íráshibák, sőt gyakran értelemzavaró leírásbeli tévedések fordulnak elő. Szükségesnek találom azért felhívni az összes m. kir. külképviseleti hatóságok vezetőit arra, hogy a kiadmányok tisztázatainak helyes­ségére, hibátlanságára, épűgy mint tiszta és rendes külalakjára megfelelő rendelkezések tételével és azok végrehajtásának szigorú ellen­őrzésével állandóan különös gondot és figyel­met fordítsanak. Budapest, 1929 évi január hó 4.-én. Walko s. k. 14.433 1—1928. szám. Rendelet az I-S referátum ügykörének részben való megváltoztatása tárgyában. Az 1 -S referátumnak tehermentesítése szem­pontjából szükségesnek találom, hogy az eddig általa intézett ügyek közül egyeseket más osz­tályok hatáskörébe utaljak. Ezek az ügyek a következők: 1. Külképviseleteink ezüstkészleteinek liqui­dációs ügyei, 2. a m. kir. tiszteletbeli konzulátusok és tiszteletbeli konzulok ügyei, melyek az Elnöki osztály által lesznek a jövőben intézendők, 3. a hajózással kapesolatos kereskedelmi és gazdaságpolitikai ügyek, 4. valamint a tengerhajózási alkalmazottak szerződéseire vonatkozó ügykör (pl. Oceana), melyeket a 4. osztály hatáskörébe utalok, 5. a hősi halottak és 6. a hősi sírok ügyei, melyeket ezentúl a 7. os/.tály lesz hivatva elintézni. Jelen rendeletem 1929 január hó l.-ével lép életbe. Budapest, 1928 évi december hó 31.-én. A minister rendeletére: Aliklós s. k. 44.284 2—1928. szám. Rendelet díjmentes és kedvezményes vízu­mok kiadása tárgyában. Egyes m. kir. külképviseletek beérkezett vízumnaplóiból megállapítást nyert, hogy kü­lönösen az utóbbi időben feltűnően sok díj­mentes és kedvezményes vízum adatott meg anélkül, hogy a díjmentesség vagy a kedvez­mény indokoltatott volna. Felhívom a m. kir. külképviseleti hatóságok vezetőit, hogy a jövő­beU a díjmentes vízumok minden egyes esetben csakis az útlevélhivatal vezetője vagy helyet­tese által a irieüékelt pl, szegénységi bizonyít­vány, szóbeli jegyzék, átirat stb. csatolása mellett vagy egyéb feltüntetett indokolással engedélyezhetők, Az ily módon díjmentesen, vagy kedvez­ményesen engedélyezett vízumokról minden napló felterjesztésekor egyidejűleg jegyzék készítendő, amely a m. kir. külképviselet vezető­jének aláírásával ellátva terjesztendő fel hozzám. Budapest, 1928 évi december hó 13.-án. A minister rendeletére: Miklós s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents