Külügyi Közlöny 7. 1927

1927-01-10 / 1. szám

VII. évfolyam. Budapest, 1927. évi január hó 10-én 1. szám. KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. RENDELETEK. 13424/1 — 1926. szám. Rendelet íi futtok v isszatartása esetén az érdekelt külképviseleti hatóságok értesítése tárgyában. Előfordult esetből kifolyólag elrendelem, hogy futároknak visszatartásáról s így a meg­állapított időponttól eltérő időben való indítá­sáról — a külűgyministeriumnak szabályszerűen küldendő távirati értesítésen felül — az illető külképviseleti hatóság mindenkor valamennyi érdekelt külképviseletet is táviratilag értesítse. Budapest, 1926. évi december hó 29-én. A minister rendeletére: Miidós s. k. 12572/1—1926. szám. Rendelet külföldön tartózkodó magyar ál­lampolgárok liap^j^^^e^^^z^^ tár­Utóbbi időben mindgyakrabban előfordul, hogy a külföldön tartózkodó, illetve átutazó magyar állampolgárok külképviseleteinkhez haza­térési segélyért fordulnak. E kérvényezőknél nem állapítható meg, hogy külképviseleti ható­ságainknál nem nyertek-e már támogatást. Visszaélések elkerülése végett tehát elrende­lem, hogy a segélytmaíito hat ó sg gqk. .a seffélv­auás tényét az útlevélbe : ibejegyezzék. E 'reiiurfet az alárendelt hivatalokkal köz­lendő. Budapest, 1926. évi december hó 9-én. A minister helyett: Nuber s. k. 13395/1 — 1926. szám. Rendelet a 25 lirás bankjegyeknek bevonása tárgyában. Miheztartás végett felhívom az összes m. kir. külképviseletek figyelmét arra, hogy a 25 lirás bankjegyek 1926. évi december hó 31-ével kivonatnak a forgalomból. Tekintettel arra, hogy az olaszország pénzintézetek a szóbanforgó bankjegyeket még 1927. évi iúnius hó 30-ig bezárólag kicserélik forgalomképes olasz penzre, felhívom a kül-< képviseleti hatóságokat, — az Olaszország terü­letén működők kivételével — hogy a hivatali pénztárban (letétekben) esetleg kezelt 25 lirás bankjegyeket becserélés végett mielőbb terjesz­szék fel. Budapest, 1926. évi december hó 31-én. A minister rendeletére: Miklós s. k. 186/1-1927. Rendelet a külképviseleti hatóságok havi számadásai felterjesztési határidejének tíj meghatározása tárgyában. (A 15034/1—1924. számú rendelet hatályon kívül helyezése.) A külképviseleti hatóságok pénz- és érték­kezeléséről szóló számadások beterjesztési határ­idejének meghatározása tárgyában kiadott 1924. évi 15.034 számú rendeletemet ezennel hatályon kívül helyezem és a számadások felterjesztésé­nek időpontjára vonatkozólag elrendelem, hogy azok 1927. évi január hó 1-től kezdődőleg nem három hónaponként, hanem hónaponként okvet­lenül a legközelebbi futárral terjesztendők fel. Egyidejűleg megjegyzem, hogy számvevő­ségem vezetőjét utasítottam, hogy a külkép­viseleti hatóságok által felterjesztendő havi számadások beérkeztét, a futárutak figyelembe­vételével, szigorúan tartsa nyilván és amennyi­ben valamely külképviseleti hatóság havi szám­adását székhelyéről a tárgyhónapot követő hó­ban induló legelső futárral fel nem terjesztené, erről haladéktalanul jelentést tegyen. Budapest, 1927. évi január hó 7-én. A minister rendeletére: Miklós s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents