Jersey Hiradó, 1956 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1956-01-05 / 1. szám

KÉT ERZSEBET Irta: LUKÁCS ERNŐ. VoL XXXVII. évi, No. 1. szám. Trenton, N. J. 1956 Január 5. ki Id. Szent Név Tár­sulati tagok figyelmébe Értesítem az idősebb Szent Név Társulat tagjait, hogy fo­gadalom letétel a jövő va­sárnap január 8-án a reggeli 7 órás misén lesz megtartva és kérem a tagokat, hogy akik csak tehetik, legyenek ott a fogadalom letételen és ugyan akkor lesz az uj tagok felvé­tele a Társulatba. Kérem a katholikus testvére­ket, akik még nem tagjai a Társulatnak, itt az alkalom be­­állani. — Ismételten a dátum január 8, reggel 7 órakor. Csató István, elnök. 50 évvel ezelőtt jöttek Amerikába Özv. Wéninger Andrásné közbecsült honfitársnőnk az el­múlt napok folyamán betért ki­­adóhivatalunkba, hol az aláb­bi néhány sort nyújtotta át ne­künk közlés végett, mit teljes egészében minden kommentár nélkül itt közlünk: 1906 május 4-én hagytuk el Magyarországot, a Szatmár megyében levő Szaniszló köz­séget 27-ed magammal azzal a tudattal és búcsú szóval: visszajövünk Édesanyám, ne sírjanak, csak 3 évre megyünk — azóta 5 évtized telt el — és a 27-ből csupán öten érték el az 50 éves határkövet, név­szerinti Borbély Ferenc 21 Hewitt St., Trenton, Özv. Egeli Károlyné, szül. Gnandt Vero­nika, Roebling, N. ]., Özvegy Csehi Józsefné, szül. Demeter B o r i s k a, Trenton, Jakab György, Berg Ave., Trenton és Özv. Wéninger Andrásné, szül. Höger Julianna. Szívből kivánunk minden rokonnak, barátunknak boldog újévet és érjük el, hogy Ma­gyarország újra nagy és szép ország legyen, úgy mint 50 évvel ezelőtt volt — akkor mi is újra meglátogatjuk Édes­anyánk sírját és Nagy Ma­gyarországot. Adja Isten, hogy úgy le­gyen! Mrs, Wéninger. This newspaper is owned, managed and produced in our own printing plant in Trenton, New Jersey Ennek az újévi írásomnak a témája nem passzol az én humoros Görbe Tükröm rámájába azért adtam neki a fenti egyszerű, de mégis nagyjelentőségű címet. Gyakran olvasom, hogy a hatalmas Angol Birodalom lakossága mily nagy sze­retettel veszi körül fiatal szépséges királynőjét II. Erzsébetet| Valahányszor erről olvasok mindig bizonyos meghatódás fog el, mert ilyenkor eszembe jut, hogy nekünk magyaroknak is volt egy áldott lelkű gyönyörűséges Erzsébet királynőnk, he­lyesebben "királynénk". Szegény mártír Erzsébet királynénkét az ő drága Rudolf­jának tragikus halála annyira lesújtotta, hogy külföldi utazá­sokkal próbálta türhetővé tenni egyébként se túlságosan boldog életét. Mélységes gyászában járta Európa legszebb részeit. A tragikus vég is külföldön érte A genfi tavat körül övező csodás parkban séta közben egy SLucceni Luigi nevű olaszszármazásu anarchista gonoszul megölte. * * * 1898 szeptember 10-én este mint 15 éves gyerek a nagy­váradi Szigligeti színházban voltam, ahol a Gyimesi Vadvirág népszínmű pompás előadásában gyönyörködtem. Még az első felvonásnak sem volt vége, amikor mindenki csodálkozására a függöny legördült és Ecsedi Kovács Gyula drámai hős szí­nész alakja jelenik meg, aki sírástól fojtogató hangon jelentette be, hogy "a mi hőn szeretett Erzsébet királynénkat egy alatto­mos gonosztevő, a genfi tó.partján kegyetlenül leszúrta". So­hase fogom elfelejteni ezt a szomorú színházi estet. Az egész publikum hangos zokogásba kezdett és senki nem akarta dhinni a szörnyű hirt. Mindenki siró hangon kiáltozta: Az nem lehet igaz!! De fájdalom, igaz volt. Mindenki mélységes bánattal a szivében tért az ottho­nába. Emlékszem, hogy az én szelíd finom lelkű drága anyára mennyire meg volt lepve, hogy ily korán vége volt az elő­adásnak. Én egy darabig megpróbáltam előtte titkolni az okot, de végül is megkellett mondanom a fájó igazságot. Az én okos Anyám előtt úgy sem lehetett semmit eltitkolni. Kisirt szemeimről hamarosan megállapította volna, hogy valami nagy baj történt. Emlékszem szegény szüleim egymás nyakába borultak és mindketten keservesen sírtak. Édesanyámat olyannyira lesúj­totta a hir, hogy rosszul lett és a házban lakó orvosnak kellett őt magához téríteni. Az egész ország mély gyászba borult. A színházak és mulatók négy hétre becsuktak. Elnémult a zene mindenfelé és merev némaság lett urra az egész Monarchiában. Nők, férfiak fekete karszallagot viseltek, az üzletek kira­kataiban Erzsébet gyászfátyollal körülvett arcképe volt min­denfelé látható. Hosszú idő telt el amig az ország népe kissé felszabadult a szörnyű tragédia hatása alól. Közben minden újszülött leány gyerek Erzsébet nevet kapott. A mindég loyalis magyarság ezzel is kiakarta fejezni hódolatát hőn szeretett királynője emléke felett. Boldogult nénémnek is abban az idő­ben született egy lánykája, aki szintén Erzsébet nevet kapott. * * * A magyar nép végtelen szeretete a mi Erzsébet király­nénkkal szemben leginkább azzal magyarázható, hogy ő is nagyon szerette a magyarokat és minden alkalmat megraga­dott, ’hogy Magyarországon legyen és minden igyekezetével azon volt, hogy Első Ferenc József királyt a magyar néppel szemben 'tökéletes jóindulatra hangolja. A magyar nép elsőrangú érdekében tett számos cseleke­detének egyik kimagasló része az volt, hogy király és császár férjét rávette az 1867-es kiegyezési törvény ratifikálására. Ezzel a hatalmas horderejű törvénnyel nem szükséges 'bővebben fog­lalkozni, mert minden értelmes és józan felfogású magyar őmbemek illik tudni, hogy az mit jelentett az ország elmarad­hatatlan fejlődésének szempontjából. Abban az időben ezt a megújhodást jelentő nagyszabású, műveletet népies nyelven úgy emlegettük, hogy Erzsébet, a király őfelségét kibékítette a nemzettel. Deák Ferenc, a haza bölcse volt az a férfi, aki ezt a magyarság ujjáébredését jelentő törvényt elkészítette és a Nemzetgyűlés által megszavaztatta. * -f * Erzsébet királyné pedig a magyar nép iránt való szeretete és Deák Ferenccel táplált hálájának jeléül elküldötte neki az aranykeretbe foglalt portréját, melyet a puritán jellemű szerény ©s igénytelen Deák Ferenc kivett a keretből és a drága szin­­aranyból vert nehéz rámát visszaküldte Bécsbe azzal az üze­nettel, hogy a királynő arcképét tiszteletteljes hódolattal el­fogadja és azt mint élete legbecsesebb emlékét fogja mind­halálig megőrizni, de a nehéz arany keret már positiv és nem ideális értékkel bir és azt mint ilyent — sajnálattal kénytelen visszaküldeni. .. JÁVOR PÁL KARÁDY KATALIN Január 10-én és ! I -én, kedden és szerdán este ismét magyar szótól lesz hangos a Centre Theatre, midőn két pompás, valóban elsőrangú szórakoztató magyar film kerül műsorra. A magyar filmgyártás remekműve a “Mak­rancos hölgy” kerül bemutatásra, melynek fő­szerepeit a magyar filmgyártás legragyogóbb színésznője Karády Katalin, és a magyar filmek koronázatlan királya Jávor Pál játsza. Mindezekhez azonban még hozzá tesszük azt, hogy a többi szereplők is a magyar filmek kedvelt szereplői között Hajdú Etta gyönyörű hangú népdal énekesnő, Lehotay Árpád, Va­goné Margit, Pethes Sándor, Goath Sándor, Simon Marcsa és sokan mások E gyönyörű filmben rengeteg a cigány ze­nés mulatság, akkor már nem is kell többet mondani. Beszélni fog a film mindenki helyett és az bizonyos, hogy aki megnézi felejthetetlen élményben lesz része. A kisérő film “Egy éj Velencében” már a cim is sokat sejtet, hiszen mindenki hallott, ol­vasott a csodás Velencéről, a szerelmesek, a nászutasok városáról. Aki szórakozni akar, az okvetlen nézze meg e pompás magyar előadást január 1 0 és 11 -én kedden és szerdán este a Centre moziban. ReHörö sikerrel játsza a “World” Rekordtörő sikerrel szerepel a népszerű World Theatre (153 West 49 Street) . műsorán a "HUH 24 Does Not Answer” cimü hatalmas megrázó film­dráma, amely az első angolul beszélő film — az Israeli film­gyártás első igazi nagy pro­dukciója. A new yorki filmbarátok hét hete szinte visszafojtott léleg­zettel figyelik ezt a maga egy­szerűségében is lenyűgöző fil­met, amelyben visszatükröző­dik az a hihetetlen heroikus küzdelem, amely létrehozta Israel megszületését. Zwi Kolitz a brilliáns iró mesteri kézzel formálta meg ennek az inspirációval teli film nek minden egyes figuráját. Az első pillanattól kezdve ma­gával ragadja a nézőt a film tempója — néhány másod­perc alatt elfelejtjük, hogy egy filmszínházban vagyunk, — megelevenedik előttünk a tör­ténelem egyik legszebb, leg­­érdekeseb, mindenesetre egyik legmegrázóbb pillanata — és amikor a film befejeződik sok­kal, de sokkal jobban megért­jük Israel népét — és Israel sorsát. Még félig sem pereg le a film, amikor a legtöbb néző szemét elhomályosítják a fel­törő könnyek. De ezek a köny­­nyek nem a bánat könnyei — ellenkezőleg felemel ez a film bennünket egy szebb, ideáli­­sabb világba — és amikor el­hagyjuk a színházat úgy érez­zük, hogy jelen voltunk annál a történelmi pillanatnál, ami­kor Israel megszületett. Semmi más filmhez nem le­het — és nem szabad hason­lítani a "Hill 24 Does Not Answer" cimü filmet. Ez a leg­nagyobb diadala az újonnan induló Israeli filmgyártásnak, amely mindjárt első filmjével remek müvet alkotott — és most már a nagy francia, olasz, angol és amerikai fil­mek sorában megkülönbözte­tett szerepet fognak játszani az Israelben készült filmek. A női főszerepet Israel ün­nepelt művésznője Haya Ha­rcait alakítja megrázó művé­szettel, a többi szereplők so­rában ki kell emelni Michael Wagert és Edward Mulharet. A film déli 11 órától folytató­lagos előadásokban látható. (V.L.) Maria Madrisotti Egy beteg gyermek kérelme,,, Édesanyám kössön kendőt Selymet a fejére Menjen el a Kálmánékhoz A Chambers Street végére. Mondja meg az Andy urnák Megjött az étvágyom Az ő finom sonkájára És kolbászára vágyom. Vegyen tőle Édesanyám Sertés-karajt bőven Mindent vegyen Édesanyám Ne sajnálja tőlem.. • Ha a "JAM" pecsenyéből Egy nagy adagot ennék Elhiheti Édesanyám Rögtön jobban lennék. Kedves fiam nyugodt lehetsz Elmegyek még máma Remek sültet adok néked Délre vacsorára. .. A JAM BEEF CO. RAGYO­GÓ TISZTA HÚSÜZEME 1627 CHAMBERS STREETEN VAN TELEFON EX 4-8487. L. E. A Rózsafüzér Társulat évi beszámolója A Szent István Egyháznál a Rózsafüzér Társulat megtartot­ta ezévi beszámoló gyűlését. Father Kiss plébános ur a gyű lést imával nyitotta meg és kérte az elnököt, hogy számol­jon be az évi munkával, amit a tagok jóvá hagytak. A plébános ur kérte a tago­kat, hogy rendezzünk süte­mény árusítást, amit a tagok jóvá hagytak és az első há­rom csokor e hó 21-én fánk-, sütést fog rendezni, melyre a következők lettek kiválasztva;. Mrs. Pék, Tóth Istvánná, Ser­bán Istvánná, Novák Gyulán© Mihalik Jánosné, Zsenák 1st-, vánné, Tóth Andrásné, Ritley Vendelné, Mikula Andrásné. Ha valaki valamivel hozzá akar járulni, bármelyik rende­zőnek átadhatja, amit köszö­nettel veszünk. A rendezőség nevében, Pék Lajosné, elnöknő, OLVASSA ÉS TERJESSZE LAPUNKAT, — MELYNEK ELŐFIZETÉSI ARA EGY ÉVRE CSAK ........ $1.50 HUNGARIAN-AMERICAN WEEKLY ■4r*)elrnik minden MUtflrtBlcön nVLIf'l AI ADí- a \l , , L 11 c • , r , , ... . .. ND GERENDA Y. Ed>'* GERENDAY MIKLÓS OrHQlAL ORCÁN of the Hungarian Societies of frenton and Vicinity E(Jitori., ,n<J Publuhill> qhi.. Előfizetési óra egy érre $1.50. Csnsijibi és Európába S3.00 —Telephone: 3-4910. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 27 Hancock Ave.. Trenton. N t “Makrancos hölgy” és “Egy éj Velen­céin” január IS és 11-én Trentonban Szenzációs műsor lesz vasárnap 12-1 közt a WTTM rádión.—Sieiner Boriska vendége Markos Lajcsné, Maria Madrisotti, a La Scala Opera (Milan) volt coloratura sopranoja lesz Amióta Trentonban magyar rádió program létezik 1932-ben, amikor Várady Juliska a neves magyar színésznő megjelent az akkori WRAX rádión, ahol teljes magyar hévvel beköszön­tőül "Jó estét kívánok, megjöttek a temesvári huszárok" cimü dallal felrázta hallgatóit, ilyen énekművészet nem volt mint amilyen most vasárnap lesz a Steiner Boriska programján. Ekkor alkalma lesz a közönségnek hallani egy olasz születésű énekesnőt, magyarul énekelni a következő gyönyörű dalokat: "Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország"; "Lehullott a rezgő­nyárfa levele" és "Csak egy kislány van a világon" cimü vért pezegető magyar nótákat. Ezenkívül pedig egy hires ope­rából egyveleget. — Maria Madrisotti, férjezett Markos Lajosné, perth amboyi ujame­­rikás fog bemutatkozni a ma­gyar rádió órán mint Steiner Boriska vendége. Ne mulassza el senki meghallgatni ezt a ritka coloratura szoprán éne­kesnőt. Markos Lajosné a velencei Conservatorium kitüntetéssel végzett növendéke. A milánói, világszerte hírneves La Scala Operaház első díjjal tüntette ki mint a legszebb hangú szoprán énekesnőt. — Később ugyanez az opera társulat Svájcban jelent meg külöm­­böző vároisökban, diadalt dia­dal után aratva. Röviddel ez­után 'Maria férjhez ment Mar­kos Lajoshoz, aki már akkor nagy hírnévnek örvendett. — Mint erdélyi születésű, meg­nyerte a $10,000-os Magyar Nemzeti Művészet versenyét a "Magyar hadsereg téli háború alatt" cimü olajfestményével 1942-ben. Később, 1944 és 1946 (között az angol hadsereg főpa­rancsnoka, Marshal Montgomery! festette olajban, amiért $1,500-t kapott, mint tiszteletdijat. Dacára annak, hogy a Markos házaspár dicsőséget dicsőség után aratott Európában, mégis Amerikát választották, ahol boldogan élhetik életüket. Valóban, srre az országra még senki sem fizetett rá. Ez lehetett gondo­latukban Markoséknak amidőn 1951 karácsony napján elhagy ták Milánót és három hónap múlva a Szabadság Szobor ven dégfogadó karjai köszöntötte őket a new yorki kikötőben. A sok ezer ujamerikás díszére válik a (Markos házaspár. Dk hoztak ide tudást, teremtőképességet és Amerika iránt való hűséges ragaszkodást. Ők nem a múltban élnek, mint sok más; ők a jövőben biznak és a jövő igazolni fogja őket. Markos­­ék Amerikának is díszére fognak válni rövid éveken belül, akárcsak díszére voltak a magyar névnek szülőhazájukban is. hz övék a jövő, hiszen a múltban nem maradt már remény. Dk Európában nem csupán valamik, hanem valakik voltak és ilyenek válnak ebben a szabad országban még nagyobbá, amennyiben kultúra teremtőképességük által még gazdagabbá, fogják Amerikát fejleszteni. Sok ilyen házaspár kell itt, hogy a magyar tudást egyesítsék az amerikai lelkesedni tudókkál 3 ezzel dicsőséget hozván úgy a régi, mint az uj hazájuknak. Üdvözöljük a kiváló Markos házaspárt és már alig várjuk a vasárnap 12 óra és 1 közti W.T.T.M. rádió programot, amikor alőször fogunk hallani egy olasz szülőktől származó énekesnőt, aki megtanult magyar nyelven énekelni szebbnél szebb dalokat a lelki magyarok élvezetére. Irshay Endre. rheaíre a Hm 24 Doesiít Answer emu megrázó filmet FIGHT INFANTILE PARALYSIS HB : .... -;

Next

/
Thumbnails
Contents