Jersey Hiradó, 1955 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1955-01-06 / 1. szám

GÖRBE TÖKÚR VoL XXXVI. évi.. No. 1. arám. Trenton, N. J.. 1955 Január 6. írja: LUKÁCS ERNŐ This newspaper is owned, managed and produced in our own printing plant in Trenton, New Jersey TÖLTÖTT KÁPOSZTA. Lukács Jenő kedves barátom, druszám és kollegám, sőt egy­ben eszmetársam "Változatok az Írógépen" című rovatát min­dég élvezettel szoktam olvasni. Nemrégen egyik szellemes írásában a töltött káposztáról elmélkedik. A töltött káposzta világéletemben kedvenc eledelem volt, tehát ezzel kapcsolatban egyet-mást én elszeretnék mondani. Lukács kollegám ehetetlen töltött káposztáját valami Bogár nevű szakács művész kotyvasztotta. Ezzel a Bogár névvel 'kérem nem is lehet jó káposztát rém ekelni.. Valamikor boldogult szülőhazánkban az állami Ítélet végrehajtó, népies nyelven a hóhér neve volt Bogár. Sőt a múlt század egy Bogár Imre nevű alföldi haramiát is kitermelt magából, de az inyencmesteri foglalkozáshoz a Bogár név ép­pen úgy nem pászol, mint a lobogó gatyáju hortobágyi csikós bojtárhoz a pájesz. Egy jó szakács legyen Kedves vagy Pajtás, de ne Bogár, melyre mindenki utálattal tekint... Tessék elhinni, nem volt ostoba ember, aki a legfinomabb zamatu bornak Leányka ne­vet adott. * * * Valqmkior réges-régen Marosvásárhelyen egy kis piszkos éjjeli vendéglőt az okos "tulaj" Paradicsom-nak nevezte el. Mi akkori fiatalok egyszerűen "Gödör"-nek hívtuk, mivel 26 lépcsőn lehetett csak bejutni a paradicsomba. Ebben a gö­dörben nemcsak jóízű innivaló, de csinos ennivaló leánykát is lehetett kapni. Itt huszonnégy órás szolgálat volt és ebből a / Paradicsomból soha nem űztek ki bennünket. Mikor a többi kávéházakban a "Góré" ránk ripaködott, hogy "záróra Uraim" ide menekültünk, azért egyesek "Éjjeli menedékhely"-nek is szerették nevezni. Egy öreg cimborám annyira imádta a Leány­kát, hogy nem is ivott mást. Amazonban a "főur" egyszer azzal fogadott bennünket, hogy a Leányka kifogyott. Az öreg urnák végtelen nagy volt a bánata, de megvigasztalódott, mikor a főur bejelentette, hogy szorgos keresés után néhány leány­kát fedezett fel a pince mélyén és kissé lehűtve hamarosan felszolgálja. Az én belső titkos tanácsomra ugyanis, közben egy másfajta bor vignyettáját leáztatta az üvegről és a Leányka címkéjével cserélte fel. Az én öreg cimborám még ma sem tudja, hogy azon éjszakán négy Leányka helyett négy rizlinget erersztett le a torkán, pedig ennek már ötven esztendeje is lehet. * * * Visszatérve Mr. Lukács Bogár-féle töltöttkáposztájára, min­­áenekelőtt megemlítem, hogy életem legfinomabb töltött káposz­táját a szülői házban ettem. Drága jó Anyám olyan finom különleges iz tudott neki adni, hogy az orosz cártól a dalai lámáig olyan pompás töltött káposztát egyetlen Uralkodó sem evett •. . Szegény Anyámnak ebben a nemes szakmában ki­­enc„ tanítványa volt. Nyolc menye és egy lánya. Az én párom is tőle kapta a szakma egyetemi kiképzését és ma már ott tartunk, hogy az Anyám és a feleségem töltött káposztája között a klömbség alig-alig rőfnyi... Persze ezen a téren a jó trentoni magyar asszonyok verhetetlenek. * # * Ilyen előzmények után a múltkoriban egy kedves fiatal Házaspárhoz voltam hivatalos vacsorára. A bájos menyecske előre kijelentette, hogy "töltött káposzta lesz, amit Lukács bácsi legjobban szeret." Arra már nem emlékszem, hogy g vncsom moiiáWr.ngAi rp.k '/oltefk, csctk arra, h.ocjy cr töltöttkÓposztcrnctiC CSliloit szili­teíen, szagtalan és Íztelen képződmény egyszerűen ehetetlen volt, de annak belső tartalmát analizálva is lehetetlen, ami végeredményben nem lett volna nagy baj. A nagy baj az volt, hogy a kedves háziasszonyka iránt való udvariasságból meg is kellett ennem, sőt a dicséretekkel sem lehetett fukar­kodnom, pedig a töltött káposztától elkényeztetett gyomrom folyton tilakozott és pikketeti ellene. * ¥ * Ellentétben Lukács barátommal nekem Írógép hiányában csak "Paper Mátén" vannak változataim. Az itt következő vál­tozatom a halpaprikással van kapcsolatban, mely mindig eszembe jut valahányszor halpaprikást tesznek elébem. Mr. Lukács ugyanezen Írásában egy élvezhetetlen hal­paprikásról is tesz élvezetes említést és megállapítja, hogy a ruszlikból kotyvasztott halpaprikás a kutyának való. Én viszont azt állapítom meg, hogy a kutya a legfinomabb hal­­paprikást sem eszi meg. Egy nagyon finoman elkészített hal­­paprikáshoz engem egy veszedelmes és majdnem végzetes emlék fűz: Központi direkcióm Szegedre helyezett át és mint­hogy a halászlét és a halpaprikást mindég szerettem, első utam a hires Onozoné-féle tiszaparti halászcsárdába vezetett. ■Ugylátszik a hires szegedi halászlé nagyon felcsigázta amúgy is jó étvágyamat, mert oly mohón kezdtem annak elfo­gyasztásához, hogy a 'második falatnál egy hegyes csont meg­akadt a torkomon. A csárda egész közönsége segítségemre sietett és már a megfulladáshoz voltam közel, amikor valahonnan egy ügyes orvos előkerült és pár másodperc alatt megszabadított kínos és veszélyes helyzetemből. w * * Pár év múlva a Tisza partjáról a Duna partjára Bajára helyeztek, hol irodaszolgának egy volt halászlegényt vettem fel. Kunsági Laci nagyon derék jó fiú volt és nemcsak a hal­fogást, de annak elkészitését is nagyszerűen értette. Nyáron hetenként többször kimentünk az én kényelmes csónakomon a Ferenc csatornán vagy a Sugovicán át a holt Dunára, ahol Laci a szemünk előtt fogta ki és készítette el a legfinomabb halfajtákat Egy háromlábú vasállványra felakasztott bográcsban To­tyogott a pompás eledel, miközben mi körül ujongtuk a tüzet mint az indiánok. Bizony az erős paprikától sokszor a bicska is kinyillott a zsebünkben és könnyekre fakaasztott bennünket. És mit tagadjam most is sirás fojtogat, ahogy visszagondolok azokra a boldog békés világunkra, melyben zavartalan nyu­galomban éltük gondtalan életünket... Előfizeti«! íra egy írre * 1 -30. Canad&ba 6t Európába $3.00. — Telephone: 3 4910. Szerke«ztő*ig ói kiadóhivatal! 27 Hancock Ave.. Trenton. N jmm 8-áu, szombaton a Magyar Otthon Igazgatóságának bálja a FÜG­GETLEN REFORMÁTUS ISKOLA DÍSZTERMÉBEN, Beatty és Grand Sts. sarkán. - Kára-Németh Testvérek hírneves zenekara szolgáltatja a zenét Még mielőtt a szives olvasó tévedésbe jönne, megmagya­rázzuk, hogy nem tévedés — hanem valóság, hogy a Ma­gyar Otthon Igazgatósága a január 8-iki, szombat esti bált a Független Református iskola dísztermében tartja. Ez az első eset, hogy ilyen szép gesztussal egy másik ma­gyar fedél alatt tartsa a Ma­gyar Otfhon Igazgatósága a szezon első gyönyörű mulat­ságát. Ez az áthelyezés a Magyar Otthonnál történt dátum csere folytánt történt ^ _ Dekjy .Zoltán roespe­res igaz magyar testvéri szere­tettel és készséggel ajánlotta fel a Független Református iskola gyönyörű dísztermét — csakhogy a Magyar Otthon ne szenvedjen kárt. Simicsák Mariska (Körnek) ■ v* , *-. .** vid-x.r-v' i«.» hu., a, Bibliába illő szép szavak voltak azok, amikkel Főtiszt. Béky Zoltán fogadta a Ma­gyar Otthon képviselőit. De ez nem is meglepő, mert Béky Zoltán főesperes egész életén át nemcsak hirdette az ember­baráti szeretetet, de azt tettei­vel mindig igazolta is. A Magyar Otthon Igazga­­ságának idei első bálján a Füg­getlen Református iskolában a Kara-Németh Testvérek ze­nekara fogja szórakoztatni a közönséget. A bál este 9 órakor fogja kezdetét venni, s majd csak éjfélután I órakor fog véget érni. Belépődíj csupán 1 dol­lár. — A bál rendezőbizottsá­ga egy feledhetetlen estét igér rrÉr?.cla20knak‘> kik leien lesz-, Találka most szombaton, jan. 8-án a Függ. Ref. iskolá­ban a Magyar Otthon Igazga­tóságának bálján. Mulas­sunk a Kára-Németh zenekar muzsikája mellett. Hatalmas nagy magyar filmesemény, a HAZAJÁRÓ LÉLEK” Trentonban a Gentrer mozi szinházban február 8 és 9-én, kedden és szerdán kerül bemutatásra. Képünk DR. MARKOVITS BÉLA magyar orvost ábárzolja, aki az elmúlt hetek folyamán nyitotta meg rende­lőjét az 1269 South Broad St. alatt (a Dayton és Stanton St. között). Telefon száma: EX 2-5678 Dr. Markovits Béláról jövő heti számunkban fogunk bővebben megemlékezni. KARÁDY KATALIN a címszerepben Zilahy Lajos világsikerű "Hazajáró lélek regényéből olyan lilm készült, melynek minden kockája tiszta öröm, szivet-lelket i megkapó gyönyörűség. Még nem akadt magyar film, melyben 1 a mese megírása és a művészi kivitelezés között ilyen könnyed, tökéletes összhang lett volna. Zilahy Lajos, a regény írója maga vitte filmre a mindvégig érdekes, nem mindennapi problémát. Szerencsés dolog volt, mert igy aztán nincs a játéknak^ egyetlen részecskéje, ahol ne éreznénk a kitűnő iró és hozzáértő rendező 1 irányítását. A "Hazajáró lélek" -egész kivételes és élvezetes eseménye, hogy annak főszerepét Karády Katalin, Páger Antal, Somlay Artur, Csortos Gyula, Mály Gerő, Vaszary Piri, Érez István, Kiss Manyi, Pethes Sándor és a magyar színjátszás további kiválóságai alakítják olyan tehetségesen, hogy játékuk örökké emlékezetes marad mindazok számára, akik a filmet meg­tekintik. Karády Katalin nemcsak művészi alakításával, de Polgár Tibor által komponált pazar dalszámaival szórakoztat, mig Páger Antal, a féltékeny férj szerepében életének egyik legkitűnőbb alakítását nyújtja. A minden tekintetben kifogástalan "Hazajáró lélek" messze kimagaslóan a legjobb, legsikeresebb magyar filmek egyike és minden fenntartás nélkül állíthatjuk, hogy azt nagyon érde­mes mindenkinek megtekinteni. Európában rekedt magyarság Banschlott (Németo.) és Innsbruckban (Austria) tart fenn középiskolát minden hivatalos segítség nélkül, teljesen adományokból. Ezen iskolák mintegy 300 diákot nevelnek, akik nagyrészét még ruházni is kell az skolák igazgatóságainak. A diakok magyar nyelvű oktatása ma a vasfüggönyön innen csak ebben a két iskolában van biztosítva. Az igazgatók most érkezett értesítése szerint, az iskolák len tartására minden eddigi pénzforrásuk kimerült és komoly segítség nélkül^ az iskolákat január folyamán be kell zárni. Utolsó kísérletként adták le S.O.S. kérésüket az iskolák vezetői és kérték, hogy a trentoni Magyar Otthon Club jóté­konysági bizottsága jutassa el ezt a vészkiáltást minden ma­gyarhoz, hogy rninnél hamarabb, minnél számottevőbb segít­séget kérnek, mert máskülönben fel kell oszlatni az iskolákat es a tanulók nagy része kénytelen lesz abbahagyni a tanulást, részben mert nem rendelkeznek anyagi eszközökkel, másrészt pedig, mert nem tudnak a magyar gyerekek annyira németül, hogy a nemet iskolákban az előadásokat hallgathatnák. A jótékonysági bizottság kér mindenkit, aki csak tud, segit­­sen, mert ezzel annak a nemzet fiainak nyújt segítséget, ame­lyiknek a fiai három évszázadon át védték karddal a kezükben a nyugati ^ kultúrát és ezzel megmentették azt. , Adományokat a Magyar Otthon Club jótékonysági bizott­ságának pénztárosa Mrs. Gusztáv Krauhs, 119 Howell Street, irenton, N. J. köszönettel elfogad továbbítás végett. ID. TÓTH JANOS 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT. Jan. 6-án, csütörtök hajnal­ban 3 órakor hunyta örök álomra szemeit Id. Tóth János Prospect St., Morrisville, Pa.-i honfitársunk 82 éves korában. Az elhunyt alapitó tagja volt a trentoni Szent Miklós görög katholikus egyháznak, buzgó, tevékeny tagja a Magyar De­mokrata Körnek. — Elhunytét gyászolja két leánya, három fia és öt unokája. Gyászoló gyermekei: Mary Garyden, Julia Gibbs, John Toth, Nicho­las Toth, Michael Toth. — Te­metése jan. 10-én, hétfőn reg­gel 9 órakor fog végbemenni az INGLESBY-féle temetkezési intézetből, majd a Szent Mik­lós görög katholikus templom­ból. — Az elhunytat ravatalán vasárnap délután 3-tól 5-ig és 7-től 9-ig lehet meglátogatni az INGLESBY temetkezési otthon­ban, 432 Hamilton Ave. alatt. Megjelenik minden csütörtökén Szerkesztő: GERENDAY MIKLÓS OFFICIAL ORCÁN of the Hungarian Societies of Trenton and Vicinit N. D GERENDAY EH«­Subscription $1 50 p*» r + Published every HUNGARIAN-AM ER ICÁN WEEKLY AZ EURÓPAI MAGYAR KÖZÉP­ISKOLÁK A VESZÉLYBEN

Next

/
Thumbnails
Contents