Itt-Ott, 1974 (7. évfolyam, 1-6. szám)

1974 / 1. szám

IgMERTETÖISMERTETÖISMERTETÖISMERTETÖISMERTETÖISMERTETÖ ITT-OTT nem üzleti célok szolgálatában álló folyóirat, hanem egy köréje csoportosult magyar, baráti közösségnek a kiadványa, egy eszmecserét lehetsé­gessé tevő eszköz, amire szétszóródásunk miatt szükségünk van: állandóan fo­lyó szeminárium, amit a résztvevők tartanak fenn, s amelyen résztvenni bárkinek joga van. Előfizetési dij nincs, költségeinket olvasóink, részvevőink adakozásából fedezzük. Lapunkat küldjük mindazoknak, akik — bármilyen formában, akár pénz­beli adománnyal, akár közlésre szánt anyaggal — hozzájárulnak munkánkhoz. Nem kérünk sokat: néha egy baráti hangú levelezőlap is elég. Hozzászólásokat, leveleket, cikkeket, verseket és egyéb irodalmi terméke­ket leközlésre kérünk. Nem követünk semmiféle politikai irányt ezen az egyen kívül: csak magyarok vagyunk és csak magyarokkal folytatunk eszmecserét. Célunk többek között az, hogy megszólaltassuk azokat, akik eddig hallgat­tak: hogy alkalmat adjunk mindenkinek, különösen minden fiatalnak, az iro­dalmi tevékenységre, nyelvtudása ápolására, fejlesztésére. Szeretnénk felvenni minél több magyart Baráti Közösségünkbe, ahol tiszta, testvéri alapon, a szo­kásos szólamok, rangok, címek és tagsági igazolványok nélkül keressük az őszinte, egyszerű, igaz magyar utat, segítjük egymást a nagyvilágban is megma­radni magyarnak, abban a megrendíthetetlen hitben, hogy ősi örökségünket meg­tartani, fejleszteni és továbbadni igenis érdemes! A LEKÖZÖLT LEVELEK, CIKKEK, STB. KIZÁRÓLAG ÍRÓIK VÉLEMÉ­NYÉT FEJEZIK KI. Megjelenünk minden hónap elején, szükség esetén két hónapi anyagot ösz­­szevonva adunk ki. Az ITT-OTT-ban közzétett anyag idézését, vagy teljes átvételét engedé­lyezzük (lapunkra való hivatkozással) a szétszórtsági magyar sajtó szokásjoga szerint. Kérjük az ITT-OTT lap- és oldalszámának pontos megjelölését. A lap kiadója az ITT-OTT Baráti Közösségének összekötő tanácsa. Levelezési címünk: ITT-OTT P. 0. BOX 112 ADA, OHIO 45810 USA ITT-OTT is published monthly by the coordinating council of ITT-OTT s Communion of Friends, at the above address.

Next

/
Thumbnails
Contents