Igazság, 1910 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1910-09-30 / 1. szám

NYÍREGYHÁZA, 1910. SZEPTEMBER 30. PÉNTEK. Előfizetési ári Egész évre 4 korona. Fél évre 2 korona. Egyes szám ára helyben 8 fill., vidéken 10 fillér Főszerkesztő: Dr. KALMAR EDE. :M- y/y - ct ^7^, & ELŐSOROK! Köszöntjüh az olvasót! Útnak inditjuk az „Igazság* első számát. Bekopogtatunk mindott, hol a nemzeti kultúrát, irodalmat valamibe veszik, ahol a nagy álmodozókat nem nézik ki, hol bennünket magyaros érzéssel fogadnak, ügy indulunk mint a régi peregrinusok, tarsolyánkban nincs más csak egy pár gyönyörű szép álom. S a hogy igy teljesen kibontakozunk, kitárunk egy színes képet s látni véljük a jövőt; nem riadunk vissza még ha az is lenne sorsunk mint a régieké, s megyünk utunkon tovább . . . tovább. __ * * * • --------------------------­To liunk nem támadó fegyver avagy kard, mire a vér tapad, toll csak, semmi egyéb! Vágyaink a becsületes meggyőződések propagálása, terjesztése. Törekvésünk a demokratikus életnézetek szemmeltartásával nivón állani, felszínen tartani a kis emberek bajait, óhajait küzdeni a népjogok megvalósulásáért, azonban mindig a békés lehetőség korlátain belül. Azon leszünk, hogy e 3 oldal minden héten újat, s mindenesetre tartalma­sat hozzon. Eszményeinkben követjük azt a kis bolygót, mely képzeletünk horrizontján kiverte az „igazság* fenségesen fényes betűit. Vajha e lap nemcsak a mi dicsőségünk, de városunk büszkesége is lenne. Kérjük a művelt közönség pártfogását, céljaink elérésében támogatását, hogy hirdethessük az igazat munkás embereknek mellék tekintetek nélkül. Nyíregyházán, 1910, szeptember 30. Bergstein Béla, Beregi Sándor, ifj. Bodvay György, Borbély Sándor, Füredi Sándor, dr. Kerekes Pál, dr. Landau Ernő, dr. Silberstein Géza, Tóth László. Támogatásukat ígérték: ír. Popini Albert, dr, Hoffmanu Móricz, Etér István, dr, Szende Pál, Jásci Oszkár, dr, Hónai Zoltán, Kerekes György, dr, Jászi Victor, dr, Kovács Gábor, dr, íród Miksa, dr, Schwartz Pál, Taub Andor, Baruch Arthur, Pelter Sándor, Hoffmann Mihály, Hagy Kálmán, Hónay Jenő, Silberstein Miklós, Amerikai falu —magyar város. A magy. tud. Akadémia támogatásával megjelenő Közgazdasági Szemle egyik legutóbbi száma érdekes cikkben ismerteti az amerikai falusi életet. Ez a cikk bennünket, nyíregyhá­ziakat sokféle szempontból érdekelhet. Szabolcs- vármegyéböl az elmúlt évben csaknem három ezer ember ment Amerikába, s alig lehet arra kilátásunk, hogy ez a szám a jövendőben kisebb legyen. Másrészt azt hisszük elég tanulságos dolog lesz, ha a mi városi életünket az ameri­kai faluval összevetjük. Adjuk át tehát a szót a Közgazdasági Szemle munkatársának. „Az amerikai falu főutcája széles, még a mi alföldi falvaink utcáinál is szélesebb, rajta villanyos fut végig, mely óránként egyszer indul a szomszédos községekbe. Az utcát két gyönyörű fasor szegélyezi, melyeken meglátható, a fákon háborítatlanul futkosó mókusokkal együtt, hogy közvédelemben részesülnek. A házak egymástól jó messzire vannak, gondosan nyírt pázsit, s nálunk ismeretlen gazdagság" virágos kert adja meg a keretet az emeletes, világosra festett házaknak. Összeegyezve a mi falunktól eltérő közintézményeket, ezek a szembeötlőbbek: em­lítettem már a villanyos közlekedést, minden távoli farm is naponta kétszer kapja házhoz a postát, van villám- és gázvilágitás az utcán és a házakban, van vízvezeték és csatornázás, telefonhálózat, 5000 kötetes közkönyvtár (az egész államban csak két falunak nincs köz­könyvtára), nyáron az utcát öntözik, télen a havat elhordják.“ TÁRCA. ^ gyárban. Bömböl a katlan, búg szakadatlan Kattogó zajban ezernyi kerék, Körötte nvüzsgve, szénporba, füstbe Hajlong a sok-sok rabszolga derék: Halavány arcú, fénylő szemű had Tördeli, gyúrja itten a vasat. S mindenik zugban, ahol az útban A száz karú gép acélujja jár, Ezerféleképp mereszti szemét Ijesztő rémként rájuk a halál. S egyik se reszket, egyikük se fél- Nem gondol arra, vájjon a falra, Mely mocskos immár, nem tiszta fehér, Ezen a napon freccsen-e vér ?! De hallga! A zajba 1. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. Szerkesztőség és kiadóhivatal: ESg'jrliá.z-'U.tca. n. s^ám. ——————■3———■mm vrmmrn

Next

/
Thumbnails
Contents