Hitünk, 1978 (26. évfolyam, 1-2. szám)

1978-01-01 / 1-2. szám

-2-szélnak. Betlehemben, Jézus vélt szülővárosában pe­dig a számtalan keresztény egyház sokszor babonás­nak haté éjféli szertartásai, külön-külön pompájuk­kal csak még megerősítik a válaszfalakat az ö egye­temes egyházának különféle ágazatai közt. Áhítattal hallgatjuk Lukács karácsonyi evangéliu­mát, az angyali üdvözletét, a betlehemi pásztorokat és a napkeleti bölcseket. Vájjon mit tudunk meg eb­ből Jézus felöl és ebben van-e hitünk sarokköve? Názáreti Jézusrél az evangéliumok alapján nem ne­héz két teljesen ellentétes képet festeni. Az egyik Jézus, aki egész lényével Istent szolgálja és őhozzá kapcsolédik. Fogantatását angyal jelenti meg, szüle­tését angyalok viszik hírül a pásztoroknak. Már gyér mekkorában kinyilatkoztatja, hogy egye se gye dűl a mennyei Atya dolgai foglalkoztatják. Mint felnőtt, ■ megismétli ezt azzal, hogy az ö tápláléka a mennyei Atya akaratának telje sité se. Aki öt küldte, 0 az egyetlen, akit atyának sza­btad nevezni. Siete minden érájában Isten szavára hallgat, engedelmesen, minden sza­vát és minden cselekedetét Isten kezéből ve ;szi, Ismételten visszahuzédik az emberek e­­• löl., éjszakákat tölt a hegyen magános imá­dban; röviden, magát maradéktalanul Isten eszközének tekinti és semmi mást nem forgat '■elméjében mint az embereket rábimi arra, hogy Istenben higyjenek. Ezzel ellentétben festhetünk egy másik Jézust, .aki teljesen az emberek felé fordul. Olyan körökben fordul meg, ahová tisztességes ember nem merészke­dik; az emberek iránti irgalombél és szeretetböl még Isten parancsolatát is áthágja; szegényeknek és ele­setteknek fogja pártját; vámszedökkel és bűnösökkel parolázik, velük egy aszta.lhoz ül. Védtelen asszo-

Next

/
Thumbnails
Contents