Hitünk, 1976 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1976-01-01 / 1-3. szám

-2-az IELU-t Jelöli meg. Tisztázatlan azonban a lelkészi status, azaz a lelkész Jogi helyzete is a gyülekezetben. Er r'ól is csak két helyen tesz említést az alapszabály. A l8.pont e./ bekezdése szerint a presbitérium "al­kalmas személyt kér fel a lelkész! teendők ellátásá ra" és a 9.pont c./ bekezdése szerint viszont a gyű lekezet tagjainak Joguk Tan "a lelkész ingyenes szolgálatait kérni". Fókép a közelmúlt tapasztala­tai szükségessé teszik mindkét kérdés rendezését, a kapcsolatok, hatáskörök, Jogok és kötelességek rész letes, pontos meghatározását. Ugyanis ezeknek nyilt és őszinte tisztázásával sok felesleges félreértés, súrlódás küszöbölhető ki a gyülekezeti életből. Je­len sorok Írója mindkét kérdést, indítvány formájá­ban a közgyűlés elé terjeszti, kérve egy bizottság kiküldését azok tanulmányozására és Javaslattételre. De még más kérdések is tisztázandók a köjg gyűlésen, vagy még a közgyűlés előtt. így a magyar református gyülekezettel való kapcsolatunk, a német egyházzal pillanatnyilag holtpontra Jutott tárgyalj sa, nemkülönben mint belső gyülekezeti kérdésről a helyesebb munkamegosztásról, áldozatvállalásról is kellene szólanunk, valamint a már sokszor tárgyalt ifjúsági munka elsőszámú problémájáról: a szülői példaadásról, példamutatásról. De mindez már túlha­ladná e cikknek kereteit. Befejezésül még csak annyit: az elkövetke zen’dö, kétségtelenül nehéz időkben gyülekezeti szőj gálatunk csak akkor lesz eredményes, ha az egyrészt imádsággal, hittel és szeretettel végezzük, más­részt nyíltan, őszintén, az evangélium szellemében tisztázzuk Függőben levő fontos gyülekezeti kérdé. seinket. Vácz Elemér AZ EGYHÁZNAK NINCS MuS RENDELTETÉSE, MINT ISTEN IGÉJÉNEK A HIRDETÉSE. Hu NEM EZT TE­­- SZÍ, NEM- EGY KÉZ, LEGFELJEBB -NÉVLEGESEN. -NEM kt IGE VAN 'AZ EGYHÁZÉRT, ILAjEw AZ EGY- r HáZ Vulf A3 IGÉÉRT. : -r (Lüfchc>r MártonJ

Next

/
Thumbnails
Contents