Hitel, 1943 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1943 / 1. szám

TARTALOM-MUTATÓ TANULMÁNYOK, CIKKEK ALBRECHT DEZSŐ; Magyar hivatás------------------129 ALDOBOLYI NAGY MIKLÓS: Magyarok a Kis-Szamos mel­lékén —------------------------------346 BAKK PÉTER: Népoktatásunk mai kérdései 25 BARÁT JENŐ: Magyarország népmozgalma 1942-ben---------------------------303 BÄRDOSSY LÁSZLÓ: Két világ között---------------65 BÍRÓ JÓZSEF: Erdély műemlékeinek sorsa a belvederei döntés után — 36 Ifj. BOÉR ELEK: Az arany és a kliring harca 359 CSEKEY ISTVÁN: Alkotmány és alkotmányfej­lesztés ---------------------------257 CSIZMADIA ANDOR: Az új olasz testületi állam — 1 CSORTÁN MÁRTON: A kolozsvári Tízes Szervezet 218 DEÉR JÓZSEF; Állam és nemzetiség a régi Magyarországon------------------134 HANKISS JÁNOS: Magyar magatartás az iro­dalom tükrében —-------------211 LÁSZLÓ DEZSŐ: Hatalom és erkölcs-------------148 MAKKAI SÁNDOR: A magyar otthon-------------198 MARTONYI JÁNOS: Üj magyar közigazgatás felé 325 MÁLYUSZ ELEMÉR: Mátyás király------------------193 A magyarság a középkori Erdélyben----------------------267 OBERDING JÓZSEF GYÖRGY; A bánsági telepítések rövid története---------------------------154 PALOTÁS ZOLTÁN: A geopolitika mint állam­tudomány -—• —---------------98 PUKÄNSZKY BÉLA: Szászok a magyarság és a románság közt------------------336 RÉTHY ANDOR: A »Termés« és írói köre — 91 SZAKÁCS GUSZTÁV: A Nemzeti önállósítási Alap Erdélyben----------------— 204 VENCZEL JÓZSEF: Tallózás az erdélyi földre­form román irodalmában — 8 VITA SÁNDOR: Balkáni kérdések-------------290 ZATHURECZKY GYULA: Erdélyi szászok és magyarok 80 MAGYAR FIGYELŐ ALBRECHT DEZSŐ: Teleki Pál öröksége------234 BISZTRAY KÁROLY az erdélyi unió előzményeiről 233 BÖZÖDI GYÖRGY: Az EMKE népművelő mim­kája--------------------------------236 CSIZMADIA ANDOR: Kolozsvár 1942. évi népmoz­galma --------------------------------178 GESZTELYI NAGY ZOLTÁN: A magyar népesedés kérdései 114 HESZKE BÉLA: A Renner-terv----------------112 Német tudós könyve a fran­cia népmozgalomról------------241 JAKAB ANTAL: Vérbajmegbetegedések a Szé­kelyföldön -----------------— 380

Next

/
Thumbnails
Contents