Hitel, 1942 (7. évfolyam, 1-9. szám)

TARTALOM-MUTATÓ vo.oír. TANULMÁNYOK, CIKKEK BALOGH JOLÁN: Kolozsvár régi lakói-------475 BÄRDOSSY LÁSZLÓ: Teleki Páll Széchenyi nyom­dokában —------— — -— 3 BENDA KÁLMÁN: Bethlen Miklós kancellár 389 IPJ. BOÉK. ELEK: Nagy tér-gazdaság-------166 B6NIS GYÖRGY: Mag5'ar törvény — magyar lélek --------- — 410 CSIZMADIA ANDOR: Társadalompolitika a hábo­rúban - - - —------- 271 ENTZ GÉZA; Szász Író Erdély történel­méről -----------------------— 416 ERDEI FERENC: Parasztságunk legújabb ala­kulása --------- 212 PÉJA GÉZA: Móricz Zsigmond útja — 333 GAGYBÄTORI E. LÁSZLÓ: Kodály Zoltán és kórusai 523 GÄLDI LÁSZLÓ: Kolozsvár és a magyar­román művelődési kapcso­latok — -------------- 552 JAKÓ ZSIGMOND: A magyarság életrajza — 193 KISS JER^Ö: Szekták a magyar iroda­lomban —--------------------------93 Mégegyszer az irodalmi szektákról -------- — 305 KNIEZSA ISTVÁN: A román őshaza kérdése és a román nyelvatlasz-------483 LÁSZLÓ DEZSŐ: Korszerű magyarság-------9 LÁSZLÓ GYULA: A magyar őstörténelem ré­gészetéről ------------------------144 A Kárpátmedence népván­dorláskori kereskedelme — 357 A honfoglaló magyarság lelki alkatáról --------------------540 MAKRAI LÁSZLÓ: Észak-Elrdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása — 225 A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben-------404 MAKRAI SÁNDOR: Szellemi vezetés---------------129 MALÁN MIHÁLY: A szláv veszedelem-------_ 293 MARTONYI JÁNOS; Közigazgatásunk reformja 100 MIKÓ IMRE; Kormányzó és kormányzó­helyettes ------------------------453 OTTLIK GYÖRGY: Európa legnyugatibb or­szága —------------------------531 OTTLIK LÁSZLÓ: »Pax britannica«---------------206 PAKU IMRE: A magyar művelődés táji megosztása------------------342 SZABÓ ISTVÁN DR.: Az asszimiláció a magyar­ság történetében-----------------33 SZABÓ ISTVÁN: A kolozsvári színjátszás mai kérdései — — — — 158 SZABÓ T. ATTILA: A románok újabbkori er­délyi betelepülése---------------133 TAMÁS LAJOS; A román nép és nyelv ki­alakulása --------------------------77 TAMÁSI ÁRON: Divatos népiség ---------------517

Next

/
Thumbnails
Contents