Hitel, 1936 (1. évfolyam, 3. szám)

1936 / 3. szám

A HITEL megelőző számában a cselekvő fiatal magyarok kérdésével kapcsolato­san beszéltünk azokról a sajtómegnyilatkozásokról, amelyek félreértették céljainkat. Ezúttal azokból az írásokból közlünk, amelyek megérezték folyóiratunk hiányosságai ellenére is a mögötte feszülő jószándékot s a helyzetünkön való segíteni akarást. Nem tagadhatjuk, hogy őrömmel töltött el célkitűzéseinknek felismerése s a bizalomnak előlegezése, amely az írásokból kiárad. Jól tudjuk, hogy az állandó anyagi gondok mellett (hiszen előfizetőinknek legalább fele még nem tett eleget köte­lezettségének), meg aztán munkatársi körünk kicsinysége, valamint tudományos segédeszközeink hiányossága miatt, a magyar élet sok kérdése még feltárás nélkül vár a kutatókra, sok izgató és érdeklő problémánkat még nem tudtuk gyökereiben megragadni. így pl. a tár­sadalmi osztályok, főként a munkástársadalom helyzete, a falu gazda­sági felmérése, közéletünk, sajtónk, közszellemünk hibáinak, hiányos­ságainak tárgyilagos elemzése, stb. még mindig csak program. Élő prog­ram azonban, melyet megvalósítani óhajtunk — folyóiratunk munka­társainak, barátainak, előfizetőinek és olvasóinak pártoló segítségével, ü ha igaza van Németh Lászlónak, úgy „a vállalkozáshoz hitel kel'. A szellemiekhez még inkább, mint az anyagiakhoz.,. Ha Széchenyi újra fellépne, megint csak a Hitelt írhatná könyve homlokára, de most elsősorban a szellem emberének a szellemi vállalkozásba vetett bizalmát kellene alatta értenie*'. Mi azt érezzük, hogy e bizalmat meg is kap­tuk, úgy, amint itt következik kiragadott idézetekben : □ KOVÁCS LÁSZLÓ. PÁSZTORTÜZ. 1936 MÁRC 15. Az új transyl­ván magyar ifjúság szellemi és lelki jelentkezése a Hitel, amint most új formájában, komoly férfias köntösben, útjára indul. Hasábjain számbavétel és belső tanácskozás foly arról, mi az, ami elvehetetlen tő­lünk és mi az a jövendő, amit erre az elvehetetlenre építeni lehet ... A pályatér, amelyet Albrecht Dezső felrajzol nekünk, érezzük, hogy a mienk. Biztosan látjuk, hogy ma qaás nem is lehet ... A 80 oldalas folyóirat valóban újat és szükségeset hoz és jövendőbe nézőt. □ MAGYAR ÜT, Í936. ÁPR. Í5 Ebben a lapban olyan erővel tör fel a transylván fiatalság élet­akarata, hogy előttünk egészen bizonyosnak látszik, hogy tovább jut minden eddigi kisérletnél. Ha ezt az erőt és színvonalat tartani tud­ják, szerepük és munkájuk nemcsak Transylvániában, hanem ideát is igen szép és nagyjelentőségű lesz a magyar életben. m KEMÉNY JÁNOS, HELIKON. Í936 ÁPRILIS. Az újraéledt Hi­fel ezévi első számának keretét Albrecht Dezsőnek , Az építő " című tanulmánya adja meg. Seregszemléjének hiányai ellenére is ez a tanulmány az utóbbi idők egyik legmeggondolkoztatóbb kisebbségi írása... A tartalom­

Next

/
Thumbnails
Contents