Hirünk a Világban, 1955 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1-4. szám

V. évfolyam 1—4. szám. 195 5 )*nu&r—április HÍRÜNK A VILÁGBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: MAGYAR KULTURÁLIS FIGYELŐ Előfizetési dij: Északamerikában P. O.' Box 1005 Hungarian Bimonthly — Revista Húngara egész évre 4., fél évre 2. dollár. WASHINGTON 13., D. C. Revue Bimensuelle Hongroise Más országban havi két coup. A MOSZKVAI FEGYVERSZÜNETI TÁRGYALÁS OK I Irta: ER TELEKI GÉZA Copyright 1955 Géza Teleki I. A Hírünk a VI Iáiban e szénában megkez­di «moszkvai fegyverszüneti tárgyalások és a debreceni ideiglenes kormány első idősza­kának ismertetését, a magyar történelem s a magyarság külföldi megitélése szempontjából oly sorsdöntő események tizéves fordulója alkalmából. A moszkvai tárgyalásokról e sorozat keretében jelenik meg először nyomtatásban hiteles tudósitás. A sorozatot a magyar de­legáció egyik tagja Írja, aki mint az i­­deiglenes magyar kormány vallás-és közok - tatásügyi minisztere, a későbbi korszaknak is hiteles tanúja. A fegyverszüneti tárgyalásokról szóló ismertetés a szerző kezében lévő hiteles okmányok alapján Íródik, melyeket ő mint a tárgyalások jegyzőkönyvvezetője magyar részről, készített s megőrzött. Az okmányokat /a code-t, a számsürgö­nyöket, a küldöttség mindhárom tagja által ellenjegyzett jegyzőkönyveket s az oroszok­nak beadott hivatalos memorandumok parafáit másoiatait, stb./ még 1944 decemberében si­került Rómába juttatni s jelenleg ismét a szerző birtokában vannak. Az előzetes fegyverszüneti feltételek aláirasanak előzményei. I944 szeptemberét Írták. A háborü vége felé közeledett és Magyarország még a náci birodalom gyomrába volt zárva. Északon, délen és nyugaton még német csapatok, keleten, a Székelyföldön,ép­pen hogy áthágta az orosz csizma a Kárpátokat. Budapesten Lakatos Géza kormánya igyekezett szárnyait nyitogatni és latolgatta a háborüból való kiugrást. Reményi-Schneller és Jurcsek, a két nácibarát miniszter minden kísérletet elá­rult. Ennek következtében Magyarország kormány­zója elhatározta, hogy a kormány tudta nélkül fogja megtenni a fegyverszünet: megkötésére irá­nyuló lépéseket. Nyugat felé a puhatolózások csupán vissza utasításra találtak. Az oroszoknak viszont Romá­nia átállása után sürgős volt, hogy minél előbb, lehetőleg a nyugati hatalmak hadseregei előtt, minél nagyobb területet foglaljanak el Németor­szágból és Ausztriából. Ennélfogva két vonalon küldtek ajánlatot egy magyar fegyverszüneti bi­zottság fogadására: egyet Miklós Bélához juttat­tak el az északkeleti kárpáti fronton át, a má­sikat a besztercebányai 2-ik partizádandár pa­rancsnoka, Makarov alezredes közölte Zichy Lado­­mér földbirtokossal és a lévai határvadász pa­rancsnokon keresztül egy a magyar kormányhoz címzett magyarnyelvű levelet küldött e tárgyban. Ez a levél, amelyet Makarov saját állítása sze­rint Sztálin parancsára irt, a következő Ígére­teket tartalmazta arra az esetre, ha egy magyar fegyverszüneti bizottság Moszkvába érkezne: 1. A magyarországi városok, helységek és katonai célpontok bombázását mind orosz, mind angolszász részről beszüntetik, ha a fegyver­szüneti bizottság Moszkvába érkezik. 2. A bizottság teljes diplomáciai mozgás­­szabadságot fog élvezni. 3. A bizottság tagjainak számát nem kor­

Next

/
Thumbnails
Contents