Hirünk a Világban, 1951 (1. évfolyam, 4-5. szám)

1951-05-01 / 4-5. szám

I.évfolyam 4»-5.szám 1951.má;jus 1. SUMIR ROKONSÁG. /SUMElRIAN AFFILIATIONS/ Szaktudósoknak.szánt, kevés példányban megjelenő, de nagyérde­­kü angolnyelvü mü fekszik előttünk: Dr.Bobula Ida sok év munkájával készült tanulmánya a sumir-magyar rokonságról. Ha az alaptételt elfo­gadja a szaktudomány, amire van remény, ez nemcsak egyetemes magyar kulturszempontból, de lapunk célkitűzése szempontjából is nagyjelentő­ségű lehet. 100 évvel ezelőtt,1850-ben fedezte fel a tudomány, hogy az asz­­szirok előtt egy,.más nép élt Mezopotámiában, a sumirok. 1859-ben Op­­pert, a sumirológia francia úttörője már megállapíthatta, hogy a sumir nyelv a finn-ugor nyelvcsoporthoz áll a legközelebb 3 ő volt az első, aki a rendelkezésre álló sumir nyelvi anyag s a magyar közt összeha - sonlitásokat végzett. Lenormant pedig ezen tulmenoleg nagyobb hasonló­ságot fedezett fel az ugor és sumir, mint a finn és sumir nyelvek kö­zött. /Ugor nyelvek: magyar, vogul,. osztják./ Az őket kqveto Halévy és iskolája azonban a sumirok létét ta - gadta s ékirásban fennmaradt nyelvüket az asszir papság mesterséges, hieratikus nyelvének minősítette. A Halévv-iskola egészen a legutolsó időkig rányomta bélyegét az orientalisták gondolkodására. Ez volt az oka annak, hogy a magyar tudomány a sumir-magyar rokonság számunkra oly érdekes vizsgálatát teljesen elhanyagolta, .ill. az ezzel foglal­kozó tudósainkat /Galgóczy János, Varga z,sigmond/ nem engedte, szóhoz .jutni. .: 1. ; Az utóbbi évtizedek ásatásai és kutatásai a sumirok létét két­ségtelenül bebizonyították. ,Mig azonban az Oppert-Lenormant-teória e­­gyik fele igy megerősítést nyert,, másik felét, a sumir-ugor nyelvi rokonság kérdésének vizsgálatát elhanyagolták. Sőt az emberiség szin­te valamennyi más nyelvével megpróbálták rokonságba hozni a sumirt.Si­kertelenül. Az egyik neves amerikai sumirológus ebben foglalta össze a sumirológia mai állását: T,A sumir se nem sémita, se nem indo-európai nyelv. Az u.n. agglutináló nyelvek ti Dúsához tartozik, melyekre példa a török, a magyar és ,a finn. E nyelvek egyike sem látszik azonban kö­zelebbi rokonságban lenni a sumirral és igy az utóbbi mindezideig e­­gyedül áll s egyetlen más élő-vagy holt nyelvnek Sem rokona. ”/Kramer: Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944./ Dr.Bobula Ida,-az első nő akinek magyar egyetem megadta volt történelemből a venia legendit^-most megjelenő müvében az Oppert-Le­normant-teória felelevenit ésével, de az akkori pár száz he^/att ma már kb. 4000 sumir szó ismeretében, a surair-magyar rokonság problémáját tárgyalja. A nyelvi rokonságon kivül kulturális, antropológiai, stb.

Next

/
Thumbnails
Contents