A Magyar Hidrológiai Társaság XXXVI. Országos Vándorgyűlése (Gyula, 2018. július 4-6.)

Nyitó Plenáris előadások - 1. Kőrösi Csaba (Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága): Sorsfordító a fejlődésben – 1. rész: Válaszút előtt a világ

Körösi Csaba: Sorsfordító a fejlődésben - 1. rész: Válaszút előtt a világ 5 éreztetni a hatását. Szintén éreztetni tudja a hatását egy hónapon belül a katasztrófa által kiváltott tömeges nép­­vándorlás. Ma körülbelül 2,5 milliárd ember, azaz a világ né­pességének 36%-a él vízhiányos régióban. Ezeken a te­rületeken állítják elő a globális GDP 20%-át. 2025-re - tehát innentől számítva 7 éven belül - körülbelül az em­beriség kétharmada fog olyan területen élni, ahol vala­milyen fokú vízhiányt érzékel, és ebből 1,8 milliárd sú­lyos vízhiánnyal fog szembenézni. 2030-ra az összes vízigény és a rendelkezésre álló édesvíz mennyisége - hacsak nem térünk le a mai használati útról - 40 %-os különbséget fog mutatni. 2050-re pedig a népességnek több mint fele, és az akkori gabonatermelés szintén több mint fele súlyos vízhiánnyal fog küzdeni. Ennek követ­keztében, az ENSZ adatai szerint, csak vízügyi okok mi­att 2050-re körülbelül 400 millió ember kényszerülhet a lakhelye elhagyására. A másik ilyen súlyos, természeti erőforrással kapcso­latos probléma a termőtalajok gyors pusztulása (2. ábra). Evenként körülbelül 10 millió hektár termőtalajt veszítünk el. Hozzávetőlegesen ez az összes magyar mezőgazdasági terület másfélszerese, tehát évenként ennyi a vesztesé­günk. Csak ezen okokból - megint csak ENSZ adat - 2030-ig 50 millió ember kényszerülhet a lakóhelyének az elhagyására. Figure 2. Destruction of farmland Ezzel párhuzamosan zajlik a biodiverzitás gyors vesz­tése. Miközben az elmúlt 25 évben 2 milliárd fővel lettünk mi, emberek többen a Földön, eközben emlősből, hüllőből, kétéltűből és halból 30%-kal lett kevesebb. Az édesvízi biodiverzitás ennek a másfélszeres ütemével csökkent. Hozzátenném, hogy az erdőborítottság csökkenése egé­szen riasztó: jelenleg ott tartunk, hogy évenként egy Olaszországnyi területtel csökken az erdőborítottság a Földön. Ezzel párhuzamosan felgyorsulóban van a klímaválto­zás, aminek legnagyobb tényezői mi vagyunk. A hőmér­séklet emelkedésére és a klímára persze nyugodtan mond­hatjuk, hogy mindig is változott. Ez tény és való, és mindig is fog változni, hiszen a klíma már csak ilyen. Az utóbbi 100 000 évben az éghajlat kilengései meglehetősen nagy amplitúdóval történtek. De szeretném felhívni a figyelmü­ket az utolsó 10 000 évre! Ezt egy korábban soha nem ta­pasztalt, viszonylagos stabil állapot jellemezte. Ez a stabi­litás tette lehetővé a mezőgazdaság kialakulását a Földön, és a letelepedett életmód kialakulását. Ha úgy tetszik, ez volt az édenkerti állapot. Ezt borítjuk most föl (3. ábra). Ha tovább követjük ezt a hőmérsékleti grafikont, elin­dul fölfelé: az utóbbi 130 évben gyorsuló ütemben növek­szik a Föld átlagos felszíni hőmérséklete. Annak érdeké­ben, hogy ne menjünk túl egy bizonyos átbillenési ponton, hogy még kontrollálhatóak legyenek a létfeltételeink, azt mondja a tudomány, hogy 2 °C-nál nem szabad följebb en­gedni a globális átlaghőmérséklet-növekedést. Már jóval túl vagyunk a félúton. 3. ábra. A hőmérséklet anomália változása az elmúlt 130 évben Figure 3. The change of temperature anomaly over the past 130 years A bal oldalon az látható, hogy az utóbbi 60 évben kö­rülbelül milyen mértékben szaporodott föl az üvegházha­tású gázok az aránya a légkörben, a jobb oldalon pedig ez­zel párhuzamosan hogyan növekedik a Föld felszíni átlag­­hőmérséklete. A bal oldali többé-kevésbé egyenesen, ki­csit gyorsulva emelkedik, a jobb oldali pedig kiugrásokkal, de nagyjából az előbbit követi, mára talán még gyorsabb ütemet mutatva. A lélektani határ a 400 ppm-nél volt (ppm = parts per million, vagyis az egész milliomod része, megjegyzés: a Szerk). Ez azt mutatja, hogy a levegőben mennyi a szén-dioxid, illetve annak megfelelő arányban vett üvegházhatású gá­zoknak a mennyisége. Tehát 400-nál volt a lélektani határ. Az idei évben valószínűleg átlépjük a 410-et, és továbbra is gyorsuló ütemben emelkedik az üvegházhatású gázok­nak az aránya a légkörben. Az eddigiek alapján összességében el lehet mondani, hogy jelenleg a természeti erőforrások használatát figye­lembe véve 1,7 bolygó erőforrásait használjuk időarányo­san. Ez olyan, mint amikor a bankszámlámon lévő pénze­met használom, de sokkal többet költők, mint amennyi a havi befizetésem. Tehát nemcsak a meglévő jövedelmem­ből (és a kamatokból) élek, hanem elkezdtem felélni az alaptőkét. A tőkét csak egy ideig lehet felélni, utána a bank szólni fog. És a bank már szól nekünk! Szeretném üdvözölni Önöket az antropocén korszak­ban. Most tartunk ott, iimnár közel 40-50 éve, hogy a Föld sorsának meghatározására, a földi körülmények alakítá­sára egyetlen egy élőlényfaj, az ember tevékenysége van a legnagyobb hatással.

Next

/
Thumbnails
Contents