Hidrológiai Közlöny 1985 (65. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)HUHa^Hbiií opraH Benrepcicoro rnapoJiorimecKoro OömecTua Bulletin de la Société Hidrologlque de la Hongrie Officinal Journal of the Hungarian Hidrological Society Bolletino della Societa Idrological Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hidrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA Szerkesztőség — Redaktion — redaction: Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. Telefon: 530-451. Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1442 Budapest VII., Garay u. 5. Telefon: 415-583, Felelős kiadó: Fakler Pál igazgató 84. 1608. — Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. F. v.: Horváth Józsefné dr. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tél 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési di1 félévre 150, — Ft. egész évre 300,— Ft. Egyes szám ára 50,— Ft. Megjele­nik kéthavonként. Külföldön terjeszti a „Kultúra" Könyv ós Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Pos­tafiók 149. Index: 25 374 HU ISSN 0018—1323 Publicité: Advertisements: Anzeigen: Publishing House of International Organisation of Journalist. INTERPRESS, Budapest. Tanács krt. 11. H— 1075. Telefon: 221-271 TX. IPKH. 22-5080. HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest. P. O. B. 44. H— 1441. Telephone: 225-008. Telex: 22-4525 bexpo MH-Advertishing, Budapest, H— 1818. Telephone: 183-640. Telex: mahir 22-5341. T A II TALO M JEGYZÉ K i Dr. Papp Ferenc: 30 éves a VIZITERV 3 Dr. Varga dmörqy: A vízkezelés éa szennyvíztisztí­tás egys%esítésének tapasztalatai, feladatai... 6 Szemerédi József: A Kis-Balaton vízvédelmi rend­szer tervezésének egyes kérdései 12 Groniewsky Tamás: A zalaegerszegi szennyvíz­tisztító telep 18 Horváth Gábor: Foszforeltávolítás a Balatont környező szennyvíztisztító telepeken 21 Sashalmi András-—Pósfay Géza: A Borsodi Regio­nális Vízellátási Rendszer fejlesztése 25 Dr. Költő Gábor—Páris Emil: Műszaki fejlesztés a vízellátás területén 30 Huszár László: A győri 6000 m 3-es víztorony ter­vezése, szerkezeti és építéstechnológiai ki­alakítása 34 Nemeshanyi Huba: ,,AL WAHDA" temperált vizű halszaporító gazdaság Suwaira-ban (Irak) 41 Dr. Páljai Imre: Az öntözés helyzete és fejlesztési feladatai Csongrád megyében 44 Dr. Kőris Kálmán— Dr. Winter János: A belvíz mennyiségi jellemzése a heves—délborsodi bel­vízrendszerben 49 Dr. Reimann József: Megjegyzések a korreláció- és regresszióelmélethez 57 Egyesületi és Műszaki Hírek .5, 17, 24, 33, 43, 56, 62 Könyvismertetés 11, 40 Jelen számunk 3 - 43. oldalon közölt cikkei a Vízügyi Tervező Vállalat tervezési munkáiba nyújtanak betekintést. Címkép: VIZITERV-i tervezési témákból Ha oß .ioMCKe: FiiaponpoeKT Titelbild: VIZITERV Cover: The Enterprise for Hydraulic Planning (VIZITERV)

Next

/
Thumbnails
Contents