Hidrológiai Közlöny 1976 (56. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0(J)HunajibHbiH opraH BeHrepcKoro fHflpojiorHiecKoro OömectBa Bulletin de la Société Hidrologique de la Hongrie Official Journal of the Hungarian Hydrological Society Bolletino della Societa Idrologica Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hydrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA Szerkesztőség (PeaaKUH — Redaktion — Redaction): Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. 424. Telefon: 121-470 Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1946. postafiók 393. F. k.: Siklósi Norbert Igazgató. 76. 1., 5474 Révai Nyomda, Budapest V., Vadász utca 16. F. v.: Povárny Jenő. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelző­számára. Előfizetési dlj félévre 54,— Ft, egész évre 108,— Ft. Egyes szám ára 9,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön ter­jeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. Index: 25 374 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Dr. Bogárdi János: Elmélet, oktatás ós gyakorlat a hidraulikában és hidromechanikában 1 Dr. Vitális György: Komárom megye és Fehér megye északi része vízföldtani tömbszelvénye 13 Kontur István: Hidrológiai rendszervizsgálati mo­dell vízhozamidősor előállítására (II. rósz) . . 17 Papp Gábor: Szimulációs modell a tározók hidro­lógiai méretezésére 21 Dr. Váncsa András Lajos: Adatok Északmagyar­ország vízfolyásainak algavegetációjához,kü­lönös tekintettel a vízminőségi állapotok meg­Oldal ítélésére 4. A Sajó algái II. Chrysophyta és Pyrrophyta 27 Dr. H. Tamás Gizella—dr. Horváth László: Ponty­félék előnevelése optimális Zooplankton viszo­nyok között 34 Hozzászólások ,,Dr. Bozzay Józsefné: A korszerű vízminőség-vizsgálat igényei" c. tanulmányá­hoz 38 Egyesületi és Műszaki Hírek 46 Könyvismertetés 16, 20 Címkép: Korróziós és oldásos jelenségek a tatai Tükör-forrás 197,5-ben feltárt kürtőjében Fotó: Sashegyi László Ha oBaomkí: flejiemin xoppo3uu u pacmeopenua e pacKpumoü 1975.-om eody uiaxme ucmo<tnuKa „ Tbixep-cßoppaui" e oKpe0Hocmu e. Tama Titelbild: Im Jahre 1975 erschlossene Korrozions- und Auslösungserscheinungen im Trichter der Tükör-Quelle zu Tata Cover-picture: Korrosion and dissolution phenomena prospected in 1975 in the throat of the Tükör-spring at Tata

Next

/
Thumbnails
Contents