Heves Megyei Hírlap, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-01 / 231. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. OKTOBER 1., SZOMBAT A mesét népszerűsítették EGER, SÁROSPATAK Benedek Elek születésnapja és a nép­mese napja alkalmából „Me­sés konferenciát” tartott az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Cam- pusa. A fórumon elhangzott több tudományos előadás, a hallgatóknak mesemon­dó versenyt tartottak. En­nek győztese az egri első év­folyamos óvodapedagógus diák, Kalas Martina lett. Szá­mos izgalmas program után, a konferencia zárásaként, Darmos Éva és Darmos Ist­ván felkészítésében a-Pacur- ka Néptánccsoport A székely asszony meg az ördög című előadást mutatta be. S. S. Pályáztak a szociális tűzifára SZILVÁSVÁRAD A rászoru­lókat segítendő pályázatot nyújtott be az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vá­sárláshoz. A község honlap­ján közzétettek szerint helyi önkormányzatoknak kiírt pá­lyázat segítségével 156 köb­méter keménylombos tűzi­fát tervez vásárolni, s még ebben az esztendőben a rá­szorulók számára kiosztani a helyhatóság. A szükséges önerő a fenti mennyiséghez közel 200 ezer forint. A szál­lításról is önkormányzatnak kell gondoskodni. S.S. Előbb az ihlet, most a mű Júliusban tartot­ták az Art Camp nyári tábo­rát, Törökországból, Hollan­diából és több magyar város­ból érkezett művészek rész­vételével. Az akkor készült al­kotásokat most állították ki a Hatvani Galériában. Má- tyássy Gábor művésztanár, a tábor szervezője a kiállítás megnyitóján elmondta: a gra­fikusok körbejárták a várost, vázlatot készítettek, fotóztak és hosszú munkafolyamattal alkották meg képeiket. S. S. Tihaméri Natasa, az Esz­terházy Károly Egyetem Gya­korlóiskolájának negyedikese is részt vett osztályával a Kuta­tók Éjszakájának pénteki prog­ramjain. Elárulta: sütit készítet­tek, megnézték fegyverkiállítást. A Varázstoronyba is ellátogattak, a kísérleteket is megcsodálták.- A matematika a kedvenc tan­tárgyam. Jártam már ilyen prog­ramon - mesélte. Osztályfőnö­kétől, Krivarics Évától azt kér­deztük, mennyire fogékonyak a gyerekek a tudományok iránt.- Nagyon érdeklődőek a ter­mészettudományok iránt, min­dig szívesen jövünk a Varázsto­ronyba. Az itt hallottakat tudják hasznosítani a környezetisme- ret-órán is. Az internetet is aktí­van használók biztos, hogy ráke­resnek majd arra, amit a progra­mon láttak - közölte a tanárnő. A hatodikos Simon Noémi a kisnánai Szent Imre Általános iskolából érkezett: a történelmi játszóház, a hadibemutató és a kísérletezés közül az utóbbi tet­szett neki a legjobban. J. H. Elítélték, felmentették: új eljárás lesz GYÖNGYÖS, EGER, DEBRECEN Az első fokon eljárt Gyöngyösi járásbíróság tavaly májusban F. A. vádlottat bűnösnek mond­ta ki szexuális erőszak bűntet­tében és három év börtönbün­tetésre, illetvehárom év köz­ügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokon eljárt Egri Tör­vényszék idén márciusban a vádlottat felmentette az elle­ne szexuális erőszak bűntet­te miatt emelt vád alól. Az íté­let ellen az ügyész jelentett be fellebbezést az ítélet hatályon kívül helyezése és a másodfo­kú bíróság új eljárásra utasítá­sa érdekében. A Debreceni íté­lőtábla dr. Elek Margit vezet­te tanácsa a héten hatályon kí­vül helyezte a másodfokú bíró­ság ítéletét és új eljárás lefoly­tatására utasította az Egri Tör­vényszéket. A büntető törvénykönyv ren­delkezése értelmében szexuá­lis erőszakot követ el, és bűn­tett miatt kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést erőszakkal, az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el, más védekezésre vagy aka­ratnyilvánításra képtelen álla­potát szexuális cselekményre használja fel. M. Z. Villamcsodület Megismerhették az erdők világát A különféle madarak is érdekelték a gyermekeket Galéria: HEOLHU MÁTRAFÜRED Erdészeti nyílt napot tartott az Egererdő Zrt. pénteken a mátrafüredi park­ban, ahol a szakemberek stan­doknál közérthető módon mu­tatták be az óvodások, általá­nos iskolások és lakosok szá­mára az erdei élővilágot, az er­dész sokrétű munkáját és a tár­saság tevékenységét, s testkö­zel bekerültek az erdők és az erdőgazdálkodás. A résztve­vők megismerkedhettek az er­dei növényekkel, rovarokkal, az erdő életével, a fahaszná­lattal, az erdészeti gépekkel, a fatermékekkel, a vadgazdál­kodással és vadászattal, az er­dei melléktermékekkel, az er­dő ízeivel, az erdei vasutakkal és az erdei művészetekkel is. A látogatók kipróbálhatták a mindennapos munkák során használt eszközöket, működés közben figyelhették meg a rako­dó- és aprítógépet, megfoghat­ták a tölgyfa és a fenyő levelét, megérinthették a szarvas agan­csát, megsimogathatták a va­dászkutyákat és megnézhették, hogy mi mindent lehet fából és növényekből készíteni. M. A. KERECSEND Meglepetés flash mobbal köszöntek el pénteken reggel nyugdíjba vonuló házi­orvosuktól, dr. Lukács Bélától a kerecsendi és a demjéni pol­gárok, felnőttek és gyermekek egyaránt. Kilenc órakor rengetegen je­lentek meg a Kerecsenden lévő orvosi rendelő környékén csa­kis azért, hogy utolsó munka­napján megköszönjék a doktor­nak a több évtizedes áldozatos és emberséges gyógyító mun­káját és a közösségért végzett tevékenységét. A reggeli villámcsődületen megjelent több száz ember tü­relmesen várakozott mindad­dig, amíg Lukács doktort mun­kája közben kiszólították ren­delőjéből, majd percekig tar­tó vastapssal köszöntötték a la­kosok. Az Idős szakember, aki harminchárom éven át gyó­gyította a két körzetébe tarto­zó összesen 2600 betegét, nem­csak orvosolta a bajokat, ha­nem 25 esztendőn át szervezte, irányította is a legaktívabb ci­vil közösség, a Faluvédő Egye­sület munkáját. A nyugdíjba vonuló házior­vos könnyekkel a szemében köszönte meg a különleges meglepetést, s azt mondta, ha újrakezdené, akkor is csak Ke- recsendet választaná. Elbúcsú­zott tisztelőitől, majd folytatta a rendelést. B. K. A diákok transzparensekkel is készültek a köszöntésre a háziorvosnál Felújították Vak Bottyán János kuruc generális emlékoszlopát Része a Mária-zarándokútnak TARNAÖRS A miskei határban, Vak Bottyán János kuruc ge­nerális egykori táborhelyén, a felújított emlékoszlopnál tar­tottak megemlékezést a na^ pókban a tarnaörsiek. Almádi János, a dél-hevesi falu polgár- mesterének köszöntője után Utasiné dr. Garay Borbála tá­jékoztatta az ünneplőket ar­ról, hogy az emlékhely része lesz a sárga jelzésű Mária-za­rándokútnak. A tervek szerint hamarosan felfestik a sárga je­let a Csepegős kútra, valamint az emlékoszlop talapzatára is.- Nagy örömünkre szolgál, hogy ennek az útvonalnak a Vak Bottyán emlékhely az egyik ál­lomása lehet, éppen ezért dön­Jakkel Mihályfafaragó újrafaragta az emlékoszlopot tött úgy a képviselő-testület, hogy méltóképpen felújíttatja azt az emlékoszlopot, amelyet 1982-ben Jakkel Mihály gyön­gyösi fafaragó művész tölgyfá­ból faragott. A felújítási mun­ka, az emlékoszlop újrafaragása is az ő keze munkáját dicséri - mondta el Almádi János. A megemlékezésen Benyovsz- ky Péter, a gyöngyösi Vak Boty- tyán János Műszaki Katolikus és Közgazdasági Szakgimná­zium, Gimnázium és Kollégi­um igazgatója és az intézményt képviselő diákok is részt vettek. A felújított emlékoszlopot Kiss Csaba esperes szentelte fel, a ko­szorúzáson a „Dósai” Honisme­reti Szakkör is jelen volt. SZ. E. EGER Murawski Magdolna (balra) Csend című elektronikus regényét mutatták be a Bródy Sándor Könyvtárban csütörtökön. A Magyar Iro­dalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának programján a szerzővel Kratochwill Mimi (jobbra) művészettörténész beszélgetett, a műről Ungvári P. Tamás előadóművész és Bodó Boglárka Rita könyv­táros is megosztották a gondolataikat a közönséggel. V. M. 'Bemutatták a Csendet

Next

/
Thumbnails
Contents