Heves Megyei Hírlap, 2016. szeptember (27. évfolyam, 205-230. szám)

2016-09-01 / 205. szám

2016. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK • XXVII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HE ES MEGYEI HIRIAP www.heol.hu Víg Lajos egy hónap alatt ezer kilométert tekert Aranyszabály a volánnál Manapság már online is megtanulhatják a KRESZ-tananyagot azok, akik szeretnének jogosítványt sze­rezni. Ám a vizsgát ugyanúgy hatóság előtt kell letennie azoknak is, akik a ta­nulás ezen módszerét választják. La­punknak nyilatkozott egy fiatalember is friss vezetési tapasztalatairól. Beszámo­lójából az is kiderül, vajon mennyire ele­gendő az a 30 vezetési óra, amit kötele­zően teljesíteni kell a vizsga előtt. • 2 A belvárosban Eger Ünnepe A Lenkey János Általános Iskola - és még sok másik intézmény - udvara a nyár utolsó napján megtelt a gyermeksereg­gel, akik ma megkezdik a 2016/2017-es tanévet. Az ünnepélyes tanévnyitó előtt a nemrég kinevezett igazgatóval, Bíró Csa­bával beszélgettünk, aki igazán interaktív beszéddel köszöntötte a diákokat: játékkal, mesékkel. Az első osztályosok is meg­kapták nyakkendőjüket. Szép eredményekben és élményekben gazdag tanévet kívánunk minden diáknak! ^3 í Az Egri civilek az összefogásért jelmondattal meghirdetett program- sorozatot, Eger Ünnepét szeptember közepén ismét a régi-új helyszínen, a Dobó, s a kapcsolódó új tereken - Gárdonyi, Végvári vitézek - követhe­ti nyomon a közönség. A gazdag prog­ramsorozat szeptember 16-án moz­gáskultúrával, városismereti sétával, díjátadással indul. A hivatalos meg­nyitót szeptember 17-én, szombaton 10 órakor tartják a Dobó téren. A fó­rum szervezetei egész napos - vasár­napra is áthúzódó - színes kulturá­lis műsorfolyamot állítottak össze, 30 műsorszámmal, sportversenyekkel és bemutatókkal. ► 3 Értékeinket kutatták HATVAt Különleges tárlat nyílt Hat­vanban. Bemutatja a Zagyva-parti vá­ros és a Felvidék közös értékeit. A ki­állításon gazdasági, kulturális és val­lási szálak vezetnek a múltba. Jó reggelt! E löntik a szívemet a kedves, fe­lejthetetlen élmények, amikor még szeptember első napja számomra Is fontos eseményt jelzett: az iskolakezdést. Emlékszem, sok­szor az ez előtti estén azon mereng­tem, hová tűnhettek a szép nyári na­pok, hogy illanhattak el oly' gyor­san. Máskor meg már vártam, mi­lyen lesz az áj év. Az ősz első napján kipattantam az ágyamból és sfirgö- lődni kezdtem, hogy időben elkészül­jek. Olyan is volt, hogy az iskolai év­nyitóból is kivettem a részemet, ez­zel kicsit előbb kezdve az évet, mint a többiek. A nosztalgia így, az évek elteltével békés és édes pillanatokat hoz az életembe, de ilyenkor vala­hogy mégis örülnék egy időgépnek, hogy csak egy kis időre, egy egészen kicsire visszarepülhessek. J. H. A PSZ kifogásolja az alaptantervet MAGYARORSZÁG Ez a tanév sem Mit kérdezzünk a megye rendőreitől? lesz zavartalan a Pedagógu­sok Szakszervezete (PSZ) sze­rint, egyebek között hiányol­ják a jogi hátterét a tanulói ter­hek csökkentésének, szakma- iatlannak nevezték a 30 per­ces tananyag népszerűsítését. A PSZ vezetője szerint a tanu­lói munkaterhek csökkentése terén látszólag történtek lépé­sek, rugalmas tanmeneteket tettek közzé. „Ennek szépséghi­bája, hogy a jogi háttere hiány­zik, a Nemzeti alaptanterv kö­vetelményrendszere érintetlen, a 30 perces tananyag propa­gálása pedig teljes mértékben szakmaiatlan” - mondta Galló Istvánná. Szerdán több ellenzé­ki párt is kihasználta az alkal­mat, és kritizálta a kormányzat közoktatási elképzeléseit. A szaktárca a nemzeti tanév­nyitón újfent a versenyképes és* értékközpontú iskola kialakítá­sát jelölte meg célként, ennek érdekében folytatják a közokta­tás átalakítását. A rengeteg tankönyv szét­osztása sem egyszerű feladat: az ezzel megbízott diákok ta­nulókként 300 forintot kaphat­nak az idén. ► 7 HEVES MEGYE Önkéntesek is segíthetnének a rendőröknek a térfigyelő kamerák nézésé­ben? Miért nem ellenőrzik fo­lyamatosan a zebrákat, hogy alaposan megbüntethessék a gyalogosoknak az elsőbbsé­get meg nem adó autósokat, il­letve a járgányukról leszállói képtelen bicikliseket? Mikor fognak ugyanolyan szigor­ral fellépni az indokolatlanul lassan haladókkal szemben, mint a gyorshajtókkal? Való­ban szükség van két rendőr­re az automatikusan működő mobil traffipax mögé? Néhány kérdés azok közül, amiket ol­vasóink küldtek a Kérdezzen a rendőrségtől című felhívá­sunkra. A Heol.hu oldalon most ar­ra a 11 kérdésre szavazhatnak a Hírlap olvasói, amelyeket az elmúlt héten fogalmaztak meg a szintén az interneten bizto­sított lehetőséggel élve, arra számítva, hogy a Heves Me­gyei. Rendőr-főkapitányság il­letékesei válaszolni fognak rá­juk. Szavazni egy héten át le­het, a legtöbb voksot kapó kér­déseket fogjuk tolmácsolni a rendőröknek. HEOL.HU Oscar-díjra nevezik Tilla filmjét BUDAPEST Magyarország a Tiszta szívvel című akcióvíg­játékot nevezi a legjobb idegen nyelvű film kategóriában az Os­car-díjra - közölte a Filmszakmai Döntőbizottság szerdai döntését a Magyar Nemzeti Filmalap. Till Attila (Tüla) második já­tékfilmje egy kerekesszékes bandáról szól, amelyben két fia­tal mozgássérült közeli barátsá­got köt egy vagány kerekesszé­kes bérgyilkossal. A film nem­zetközi premierje nagy siker volt a júliusi Karlovy Vary-i filmfesz­tiválon, Palicson elnyerte a kö­zönségdíjat. MW HEVES MEG ií Ha hihetünk a közhiedelemnek, akkor a leggyorsabban és legbiztonságosabban az au­tópályákon közlekedhetünk. Mégis nem telik el sajnos úgy nap, hogy Magyarország sztrádáin és autó­útjain ne történjen személyi sérüléssel járó baleset. Sokan megszokásból, rutinból vezetnek az autópá­lyán is, azonban, ha nem gyakran veszünk részt például a megyénkén áthaladó M3-as autópályán való közlekedésben, akkor bizony könnyen megtörténhet a baj velünk is. Összeszedtük, mik az írott és írat­lan szabályok, amiket betartva, biztonságban megérkezhetünk úti célunkhoz. ► 6 Uj város kártyát vezetnének be HATVAN A városkártya beveze­tésének kérdése is témája lesz a ma 10 órától kezdődő képvi­selő-testületi ülésnek a város­házán. A grémium tagjai meg­vitatják a város 2016. I. félévi gazdálkodását és több közin­tézmény, helyi szervezet beszá­molóját. A képviselők várható­an határozatot hoznak a hatva­ni óvodák intézményvezetői il­letményeinek megállapításáról. A tanácskozáson feltérképe­zik az új Hatvan Kártya beveze­tésének lehetőségeit is: a város­kártya által nyújtott előnyök ha­tékonyabb kihasználása érde­kében új, korszerű, vonalkóddal vagy chippel ellátott kártyát ve­zetnének be, aminek a funkció­ját is bővítenék. Dönthetnek ar­ról, hogy az idén is megszerve­zik a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárt a rászo­ruló családoknak, a nyugdíja­soknak. A grémium ma a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályá­zat benyújtásáról is határozhat. A tervek szerint e pályázati for­rásból alakítanák át az óhatva­ni termelői piacot. A képviselők zárt ülésen döntenek a díszpol­gári cím és a Hatvány Lajos ki­tüntető enilékdíj odaítéléséről,.a legszebb konyhakertek verseny díjazottjairól is. LA. 9 770865 910042 16205 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: heol@heoi.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP , vly . 27 29 # Ma a napsütésé lesz térségünkben a főszerep, csa­padék nem várható, délután pedig legalább 26-30 Celsius-fokra számíthatunk. ► 5 dog névnapot gyed, Egon nevű Ivasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents