Heves Megyei Hírlap, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-02 / 102. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁJUS 2., HÉTFŐ Piaci forgatag a városnapon 6Y0NGY idén is a hagyo­mányos, 19. századi piaci forgataggal, utcabállal és tű­zijátékkal ünnepli születés­napját a város. A városna­pi rendezvény helyszíne idén is a Fő tér lesz, a program- kínálat pedig minden eddi­ginél színesebb. Idén május 8-án már nyolcadik alkalom­mal gyűlnek össze korhű ru­hákban, korhű portékáikkal a vásárosok és kézművesek, hogy a város legkülönlege­sebb rendezvényének fényét emeljék. M. A. Kísérik a bormaratont Május 19-én délelőtt 10 óra 40perctől fél 12-ig ismét kísérthetik az érdeklődők az idei Nem­zeti Bor Maraton résztve­vőit. A vállalkozó szellemű- eknek nem kell mást tenni­ük, mint regisztrálni a www. winefunner.hu weboldalon, valamint a városba érkező futókat és kerékpárosokat a településen belül futva kí­sérni. A kísérőfutás útvona­la: Füzesabony Laskó-híd, Kossuth út, Rákóczi út,^Há­zasságkötő terem előtti tér - pihenő és frissítő, Rákó­czi út, Széchenyi út, Hunya­di út, Herbária utca, 33-as út, Kerecsendi út, Szihalmi jjt, D.S. Smith. M. A. Több hónapos útlezárás A Gyöngyöshalász és Atkár közötti úton lévő híd újjáépítése miatt teljes út­zár lép életbe, várhatóan júniusban - számolt be a Gyöngyösi Tv. Egy teljesen új vasbeton hidat építenek, amelyre a tervek és az épí­tési engedély már rendelke­zésre áll, a közbeszerzés pe­dig folyamatban van. A for­galmat a 3. számú főútra te­relik majd. A munkák várha­tóan novemberre fejeződ­nek be. M.A. itt Mészáros Információink szerint exklu­zív Heves megyei szállodák­kal bővíti birodalmát Orbán Viktor miniszterelnök jó ba­rátja, Mészáros Lőrinc. Tóth Balázs balazs.toth@partner.mediaworks.hu EGERSZALÓK Úgy tűnik, a mi­niszterelnök bizalmasának, jó barátjának tartott, az ellenzék által strómanjának titulált Mé­száros Lőrinc érdekeltségébe kerül az egerszalóki Saliris Re­sort. Mint azt Nagy László fel- számotóbiztostól megtudtuk, a kiemelt státuszú felszámolá­si eljárásnak 270 napon belül le kellett volna zárulnia. A leg­utóbbi hosszabbítás után júni­us 5-én járt volna le a határidő, de a hitelezők több mint kilenc­ven százaléka ezúttal már nem járult hozzá a végdátum újbóli kitolásához, noha még per van folyamatban. Mindez azt is je­lenti, hogy a Nemzeti Reorga­nizációs Nonprofit Zrt. aktív te­vékenységre nem lesz jogosult. A felszámolóbiztos elmond­ta, jövő héten „leállás lesz” a szállodában, leltároznak, s zá­rómérleg keretében átadják az üzemeltetést egy társaságnak. A legnagyobb hitelező amely meg kívánja vásárolni a hotelt - úgy nyilatkozott, hogy ez a cég, az Event-Immo Kft. fog­ja a jövőben is működtetni a komplexumot. Mivel a Hírlap nem érintett a felszámolásban, ezért bővebb információval nem szolgált arról Nagy Lász­ló, hogy ki is a legnagyobb hi­telező, vajon ő-e az, aki bevá­sárolta magát a hitelezői körbe. Az Event-Immo Kft.-nek vi­szont utánajártunk. A 2010- ben alapított cég ügyvezetője Schmidl Péter budapesti ven­déglátós vállalkozó. A fővárosi, Révay utcai kft. tavalyi árbevé­tele 1,4 millió forint volt, fő te­vékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. Idén feb­ruár 23-án viszont bejegyzett egy gyöngyösi és egy egersza­lóki fióktelepet, méghozzá a Saliris-, illetve a Questor-va- gyonhoz tartozott Lifestyle Ho­tel Mátra címére. Utóbbi ezek szerint szintén ennek a kör­nek az érdekeltségébe tartozik már. Schmidl egyébként a fő­városban ismert vendéglátós, volt a Hotel Normafa ügyveze­tője, s Linkedln-es profilja sze­rint tavaly június óta a Saliris Hotel igazgatója is, bár ezt so­ha nem tüntették föl a szálloda honlapján. Németországban, Bad Reichenhallban van egy étterme, Magyarországon pe­dig egy közös cége a tévés Haj­dú Péterrel, ők rendezik példá­ul a Miskolci Sörfesztivált. Schmidl Péteren kívül az Event-Immo Kft. tulajdonosa, méghozzá a szavazatokat te­kintve döntő mértékben a buda­örsi és taksonyi központú Scent- rum Kft. Ennek a 2012-ben ala­Pályázaton adták el a követelést? Varjú László DK-s képviselő egyébként nemrégiben kér­dést tett föl a nemzeti fejlesz­tési miniszternek, arról ér­deklődött, hogy „Orbán Ráhe­lé vagy Mészáros Lőrincé lesz az egerszalóki hotel? Sesz- ták Miklós helyett Lázár János válaszolt, de csak azzal kap­csolatban, hogy a Magyar Fej­lesztési Bank (MFB) 2004- ben döntött a három évvel ez­előtt felszámolás alá került társaság társfinanszírozásá­ról. 2010 után a kormány vizs­gálatot indított, s büntető fel­jelentést tett a bank. A Sza- lók Holding felszámolásáról 2013. április 19-én döntött a Heves Megyei Bíróság. Az MFB különböző formában összes­ségében több mint 10 milli­árd forint értékben finanszíroz­ta meg a Szalók Holdingot, de még nem tudni, ebből meny­nyi térül meg. Lázár szerint az MFB 2015 nyarán, nyilvá­nos pályázat útján már eladta a Szalók Holdinggal szembe­ni követeléseit. Utóbbiról nem találtunk adatot az MFB hon­lapján. pított, s 2014-ben 172 ezer forin­tos bevételt elért társaságnak az ügyvezetője Kovács László. Dön­tő részesedése van azonban a villamos háztartási kisgépeket forgalmazó cégben a nagykátai dr. Csík Zoltánnak. Csíkról nemrégiben az Át­látszó közölt írást egy budaörsi ingatlan körül folyó harc ügyé­ben. Az oknyomozó portál sze­rint Csík jelenleg - legalábbis céges érdekeltségei alapján - Mészáros Lőrinc főállású „em­berének” tűnik: a felcsúti pol­gármester féltucat érdekeltsé­gében ’ vezető tisztségviselő, egyebek mellett a nemrégiben megszerzett Herceghalmi Kí­sérleti Gazdaságban és annak tulajdonosában. A HVG tavaly áprilisban írt arról: Mészáros érdeklődést mu­tat a felszámolásbiznisz iránt. A Mészáros és Mészáros Kft. az újság szerint szerződést kötött egy meg nem nevezett faktor­céggel 2013-ban „különböző kö­vetelésvásárlási ügyletek lebo­nyolítására”, majd ismertettek két konkrét ügyletet is, amely e koreográfia alapján zajlott. Az Átlátszó birtokába került egy hasonló tartalmú, szintén 2013- as szerződéstervezet. Ezen alá­írások és pontos dátum nem sze­repel, így nem tudni, hogy vé­gül megkötötték-e abban a for­mában. Az Átlátszó szerint az „együttműködési keret megál­lapodás” Elnevezésű dokumen­tumban a szerződő partnerek a HVG által is említett Mészáros és Mészáros, illetve a budaörsi telekügyben is köztes szerepet játszó Hórusz Faktorház. Csík viszont tavaly január­ban lett a reorganizációval, felszámolással és végelszá­molással foglalkozó Absolven- tum Kft. felügyelőbizottságá­nak elnöke. Ennek a cégnek alkalmazottja egyébként Nagy László is, akit hirtelen megbíz­tak az egerszalóki szálloda fel­számolásával is, miután tavaly áprilisban gyorsan lecserélték az előző kirendelt szakembert, Péter Mártát, aki a pécsi Vecti- galis munkatársa. formációi szerint egyko­ri BRKF-s életvédelmi nyo­mozó. Mészáros bizalma­sa, a milliárdos érdekeltsé­geiben 2014-től kulcsszere­pet kapott Csík 2010-2011- ben más munkavállaló titu­lussal cégjegyzésre jogosult volt az egyik ős-Fidesz-kö- zeii cégben, a szolnoki Axon Zrt.-ben, amelynek neve elő­ször Várhegyi Attila volt szol­noki polgármester, későb­bi fideszes pártigazgató el­leni büntetőügyben merült fel, mint tilalmas pártkam- pány-finanszírozó. Csíkot 2014 decemberétől egy má­sik Fidesz-közeli cég is al­kalmazta: igazgatósági tag a Magyar Építők Zrt.-ben is, amely a Duna Aszfalt (Szíjj László és Varga Károly) köz­vetett érdekeltsége. Jól mozog a pályán Csík Zoltán az Átlátszó in­GYÖNGY Bemutatta az év autóját, az új Opel Astra Sport Tourert szombaton az Opel Hering, azon a családi majálison, amellyel a nyílt hetet zárta. - Az új autó az Astra család ötödik generációja, annak is a kombi változata - mesélte Molnár Ferenc flottaértékesítési menedzser. Idén már ötödik alkalommal rendezték meg a lagzis mulatságot Megtelt a lakodalmas sátor DEMJlN Fontos a falunak a ha­gyomány megőrzése, ezért is rendezte meg Lakodalom van a mi utcánkban elneve­zésű egész napos programját a Demjéni Turisztikai Termé­szetvédelmi és Borbarát Egye­sület vasárnap. A vendégek beállhattak a lakodalmas me­netbe, majd végigkóstolhat­ták a hagyományos lagzis me­nüt is. A szórakoztatásról vőfé­lyek, s a helyi hagyományőrző népdalkörök gondoskodtak, zenéjükkel pedig egész estés mulatságot kínált a demjéni Rekord zenekar.- Egyesületünk még 2008- ban alakult, a helyi asszonyok és férjeik közreműködésével A menyecsketánc sem maradt el Képgaléria: heol.hu- mesélte Staut Eszter, a Dem­jéni Turisztikai Természetvé­delmi és Borbarát Egyesület koordinátora. - A lakodalmas programot, amely eredetileg vőfélytalálkozóként indult, idén már ötödik alkalommal rendeztük meg. A hagyományokhoz híven a helyi óvódások is felléptek táncos és zenés műsorukkal a lakodalomban. Volt tányér­törés, rizsszórás, kikérés, menyecsketánc, s minden, ami egy hagyományos lako­dalomban szerepel. A vendé­geket a menet után húsleves­sel, töltött káposztával, rétes­sel és számos finomsággal vendégelték meg. M. A. ♦ * « * 4 v

Next

/
Thumbnails
Contents