Heves Megyei Hírlap, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-01 / 26. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ Jelmezben tartanak futást Az Érsekkertiben febru­ár 13-án 14 órától farsangi fu­tást rendeznek az Érsekkert stadion felőli kapujától*, A táv minimum egy érsekkerti kör, ám a rendezvény 15 óráig tart, s ahogyan Feketéné Kuzman Krisztina szervező elmondta, ■ mindenki annyit futhat ez idő alatt, amennyit bír. Hozzátet­te: egy kör körülbelül 1,2 kilo­méter, ami a kezdő futók és a gyermekek számára is teljesít­hető táv. A legalább egy kört futók oklevelet, teát és fánkot kapnak. Előny, ha a verseny­zők jelmezt, netán legalább egy mókás sapkát vagy álar­cot vesznek fel. Regisztrálni a fusskrisztaeger@gmail.com e-mail címen lehet. V. NI. Mise a daganatos betegekért : ■' A Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete feb­ruár 3-án, szerdán délután 5 órától szentmisét rendez a da­ganatos betegek gyógyulásá­ért a Szent Bernét templom­ban. Az egyesület várja a hívő­ket, a betegeket és a hozzá­tartozókat egyaránt. A mise és az imádkozás végén Balázs-ál- dást tartanak, az esemény fő- celebránsa pedig Koós Ede atya lesz. V. NI. Alkotásokat vár az EKMK Az Egri Kulturális és Mű­vészeti Központ (EKMK) má­jus 24.-június 30. között ren­dezi mega III. Egri Tematikus Tárlatot íme az ember címmel. A kiállításnak az EKMK-hoz tartozó Vitkovics-ház ad ott­hont. A bemutatóra legkésőbb április 4-ig lehet jelentkezni, az intézmény Weöres Sándor verseit ajánlja inspirációként. A szervezők Heves és Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyé­ből is várják a jelentkezőket. A művek beadásának a helye a Vitkovics-ház. A művelődési intézmény kiállításra kész al­kotásokat vár. V. NI. Hatgyermekes apat vittek be a kapitányságra Meghalt az előállított Pénteken este elhunyt egy 33 éves városbeli férfi a helyi Rend­őrkapitányságon. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az esetet. Rozmán László laszlo.rozman@partner.mediaworks.hu HEVES Szombaton kora délután kapta a Hírlap az információt, ami szerint a Hevesi Rendőrkapitány­ságon pénteken este elhunyt egy férfi. Az esetről a férfi rokona ér­tesítette szerkesztőségünket. La­punknak elmondta, hogy a roko­nát lopás szabálysértése miatt vit­ték be a rendőrök a kapitányság­ra. Megtudtuk, hogy az illetőt kö­zel három éve műtötték és egy csö­vet vezettek a nyakába. Azt na­ponta saját maga tisztította, majd helyezte vissza a kanült. Elmond­ta a telefonáló azt is, hogy úgy vé­li, az előállításkor és az elfogáskor megverték a rendőrök a rokonát, aki az ütésekbe halhatott bele. Azt is megosztotta lapunkkal, hogy hiába kérdezik az egyenruháso­kat, ők nem válaszolnak a kérdé­seikre, s nem osztják meg velük, hogy mi történt. Soltész Bálint r. őrnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság saj­tószóvivője az üggyel kapcsolat­ban szombaton este lapunkat ar­ról tájékoztatta: a Hevesi Rendőr- kapitányság járőrei pénteken az esti órákban szabálysértés gyanú­ja miatt előállítottak a kapitány­ságra egy 33 éves helyi férfit, aki a rendőrség épületében rosszul lett, majd hirtelen eszméletét vesztette. Hozzátette azt is, hogy a rendőrök azonnal elsősegélyben részesítet­ték a hevesi polgárt és értesítet­ték a mentőszolgálatot. A kiérkező szakemberek újraélesztési kísérle­te ellenére a férfi életét vesztette. Telefonon felkerestük vasár­nap a váratlanul elhunyt férfi testvérét, Jenőt, aki elmondta, hogy a testvérét egy helyi élel­miszerboltban értek lopáson és bevitték a rendőrségre, ahol ké­sőbb meghalt, de a lánytestvére, Mária ott volt a kapitányságon. Próbáltuk ugyancsak távbeszé­lőn elérni Máriát is, azonban te­lefonja ki volt kapcsolva. A HatvanOnline portálnak a nő azt közölte, hogy az egyen­ruhások lopás miatt bevitték a testvérét a rendőrségre, s emiatt kellett bemennie neki is. Mikor beért, látta, hogy a testvére őr­jöng és azt kiabálja, hogy enged­jék haza, majd a fejét a kávégép­be kezdte verni. Ekkor az egyik egyenruhás egy székbe lökte, aminek következtében a férfi el­esett. Vélhetően ekkor csúszott ki a cső a férfi nyakából, amit megpróbált visszahelyezni. Mária arról is beszélt, hogy a testvére később már csúnyábban vette a levegőt, köhögött és próbál­ta visszanyomkodni a csövet. Ek­kor Mária szólt az egyenruhások­nak, hogy hívjanak mentőt. Nem Közigazgatasi hatósági eljárás A közigazgatási hatósági eljá­rást külön jogszabály rende­zi. Ennek értelmében az ügy­feleket a hatósági eljárás­ban megilleti a törvény előt­ti egyenlőség, ügyeiket indo­kolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell el­intézni. A közigazgatási ható­sági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek cél­ja vagy következménye a tör­vény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az el­járás egyéb résztvevője e tör­vényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelmé­nyét meg kell tartani. sokkal később megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai, a nő azonban semmilyen érdemle­ges választ nem kapott testvére egészségügyi állapotáról sem a rendőröktől, sem a mentősöktől. A HatvanOnline úgy tudja, a férfit aznap kétszer is lopáson érték, először elengedték, mert figyelembe vették, hogy hat kis­korú gyermeke van. Másodszor is visszatért az üzletbe és ak­kor is lopáson érték, ezután ál­lították elő a Hevesi Rendőrka­pitányságra. A portálnak a család azt nyi­latkozta, hogy nem akarnak vá­daskodni, csupán szeretnék, ha az igazság kiderülne és az, hogy a testvérük miben halt meg. Soltész Bálint vasárnap -dél­ben kiadott közleményben kö­zölte azt is , hogy kizárták az idegenkezűség.gyanúját. Az idő­közben elvégzett igazságügyi or­vos szakértői vizsgálat elsődle­ges megállapításai alapján a-fér- fi halálát fulladás okozta, bántal­mazásra, idegenkezűségre utaló nyomok nem merültek fel. A történteket az épület ob­jektumvédelmi kamerája rög­zítette. A Heves Megyei Rend­őr-főkapitányság továbbra is közigazgatási hatósági eljárást folytat az eset kapcsán. Szerdán jön majd a daru, korlátozzák a forgalmat EGER Forgalomkorlátozás várha­tó február 3-án, szerdán reggel­től másnap reggelig a Barkóczy utcában - tájékoztatott a KMKK Középkelet-magyarországi Köz­lekedési Központ Zrt. Egri Terüle­ti Igazgatósága. Szerdán 6 órától, várhatóan másnap reggel 6 óráig daruszerelési munkálatok miatt korlátozzák majd a jármű- és gya­logosforgalmat a Barkóczy utcán, a Törvényház épülete előtt, s így az autóbuszok forgalmát is szük­séges ideiglenesen átszervezni. Az ekkor bevezetendő általá­nos forgalmi rend szerint a jár­művek csak délről-észak felé köz­lekedhetnek a Barkóczy utca ezen részén, a gyalogosok is kerülő út­ra kényszerülnek a Törvényház előtti szakaszon. Az északról dél felé haladó járműforgalom elől elzárják az említett útszakaszt, a terelő út: Csiky Sándor utca - Vörösmarty út - Törvényház ut­ca. A Csiky Sándor utca - Vörös­marty út kereszteződésének kor­látozott lehetőségei miatt zsúfolt­ságra lehet számítani, amin jelző­őrös, illetve rendőri forgalomirá­nyítással igyekeznek enyhíteni. Az érintett buszjáratoknál kisebb menetidő-növekedés is várható, ám csúcsidőben hosz- szabb utazás is előfordulhat. Kérik az utasok türelmét. SZ. E. PROMÓCIÓ Üj lehetőségek várják azokat, akik Gyöngyösön szeretnének továbbtanulni, piacképes tudást szerezni Ne szalaszd el a lehetőséget! Jelentkezz a Károly Róbert Főiskolára! GYÖRGYÖS Hamarosan lejár a ha­táridő, aki még nem nyújtotta be eddig jelentkezését, megteheti, és ezzel ott lehet a legjobbak kö­zött! Új lehetőségek, nagyszerű hangulat és igazi szakmai kihí­vások várják azokat, akik Gyön­gyösön szeretnének tanulni. A Károly Róbert Főiskola tizen­két alapszakra, négy mester- képzési szakra és tizenöt felső- oktatási szakképzési szakra hir­det felvételt a 2016/2017-es tan­évre. A gyöngyösi intézménybe három képzési területet érintő­en lehet jelentkezni. Mind a gaz­dálkodási, mind az agrár-, mind az informatikai képzési terüle­ten lesznek állami ösztöndíjas helyek. A slágerszakokon - ezek közé tartozik például a pénzügy és számvitel, amelynek állami ösztöndíjas bejutási pontszá­mát 450-re csökkentették, a ke­reskedelem és marketing, a sző­lész-borász mérnöki vagy a kör­nyezetgazdálkodási agrármér­nöki - kívül olyan elismert sza­kokra is várják a jelentkezőket, mint a gazdaságinformatikus, a gazdálkodási és menedzsment vagy a vadgazdamérnöki szak. Az intézmény duális felsőokta­tási képzéseket is indít. A Károly Róbert Főiskola tan­szállodája, tanüzeme, laboratóri­umai, befektetői klubja, arboré­tuma, kertészete, kutatóintézetei egyedülálló képzési hátteret biz­tosít: A főiskola diákmunkát és gyakorlati helyet biztosít már az elsőéveseknek is. Európai szín­vonalú, kimagasló technikai fel­szereltség biztosított a hatékony tanuláshoz és a szabadidő eltölté­séhez. A főiskola saját kutatásá­ra alapozott felmérése szerint az itt végzett hallgatók elhelyezke­dési aránya igen jó a kezdő mun­kavállalók között. A levelező tagozatos hallgatók tanulását is segíti a főiskola, hi­szen elektronikusan elérhetők a tananyagok a tanulmányi rend­szerben. A levelezősök időrend­jének összeállításánál tekintet­tel vannak arra, hogy a hallga­tók munka mellett folytatják ta­nulmányukat. Az országgyűlés 2015. decem­ber 1-jén módosította a nemze­ti felsőoktatásról szóló törvényt, melynek értelmében a Károly Róbert Főiskola, az Eszterházy Károly Főiskola és a Szent Ist­ván Egyetem Alkalmazott Böl­csészeti és Pedagógiai Karának egyesülésével alkalmazott tu­dományok egyetemeként foly­KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA TUDASSÁL A JÖVŐÉRT tathatjuk tovább oktatási és ku­tatási tevékenységeinket. 2016. július 1-től tehát az Északke- let-Magyarország régióban egy erős egyetem kezdi meg műkö­dését, Eszterházy Károly Egye­tem néven. A mostani jelentkezéssel tehát a Károly Róbert Főiskolára frissen bekerülő hallgató már egyetemi diploma birtokába jut! Részletek: a www.karolyrobert.hu oldalon. i t » 4 ibbüsi ik I: -i rri m. i í -ui I- •• Jé ft-'»-- . « -. - - - r - —- - -** - - - ~ • -, Tjg-TMl—niil i* Az idén hetedszer vágtak nekik a vállalko-1 j? zó kedvű túrázók a Transzbükki Átkelés embert", I próbáló, húsz kilométeres távjának szombaton. \ Jf A hagyományos, egész napos túrán csak vezető-1 ír vei látogatható, fokozottan védett területeket is | <| útba ejtettek a résztvevők, akik a testmozgá- ®í | son túl természetvédelmi ismeretekkel is gaz- §§ g dagodhattak, megismerhették a Bükk és jj§W|j £ a természetvédelmi munka rejtelmeit. A téli 1NJ | átkelés egyben Erőss Zsolt emlékét is idézi, j||ll | hiszen az azóta elhunyt hegymászó 2013-ban |y fi a Bükki Nemzeti Park védnökeként népszerűsí- § I; tette a természet járást. G. R. ■

Next

/
Thumbnails
Contents