Heves Megyei Hírlap, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-01 / 281. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. DECEMBER 1., KEDD Véradások advent idején heves > A Magyar Vörös- kereszt Heves Megyei Szerve­zete ezen a héten a következő helyszíneken várja a véradó­kat. Ma 9-13 óra között Tar- naleleszen, 14.30-tól 17 óráig Bükkszenterzsébeten, a mű­velődési házban, 2-án, szer­dán, 9-től 14 óráig Egerben, a Neumann szakközépiskolá­ban, csütörtökön 10-16 óra között Sírokban, a művelődé­si házban számítanak az ön­kéntesekre. A kórházban folyó építési munkálatok miatt inté­zeti véradás nem lesz, helyet­te a Bartakovics Béla Közös­ségi Ház Eger, Knézich K. utca 8. szám alatt a 104-es szo­bában várják a donorokat na­ponta 9-től 15 óráig. B. K. Felújítják az óvodatetőt GYÖNGYÖSHALÁSZ A település óvodájának korszerűsítésére 23 millió forintot nyert az ön- kormányzat, amely az össze­get hatmillió forintos önrész­szel egészítette ki. Ebből old­ják meg az óvoda tetőfelújí­tását, a padlástér szigetelé­sét és a külső lambériázást. A munkálatokkal várható­an napokon belül végeznek a szakemberek. B. K. Lóháton a biztonságért SÍROK Nemcsak új autót ka­pott a helyi polgárőrség, de a tervek szerint Szajlával karölt­ve lovas polgárőrség is dolgo­zik majd a településen és an­nak környékén. A megbízott két személy Szajla és Sirok külterületein, nehezen meg­közelíthető helyein járőrözik majd. A fűtési szezon kezde­tével megszaporodtak az ille­gális fakitermelések, s a falo­pások is. Ezt is hivatott meg­akadályozni a járőrszolgálat. Mindemellett vigyázzák majd a temetőket, a mezőgazda- sági területeket, de a külterü­leti ingatlanokra is figyelnek majd. B. K. 11! .^Ss«í!ééL WmH EGER Az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) „Mézeskalács meseváros" felépítéséhez hir­detett pályázatot egyéni alkotóknak, családoknak és baráti közösségeknek. A kiírás fontos krité­riuma volt, hogy a pályaművek valóban ehetőek legyenek. A beadott munkákat az EKMK munka­társai ízlésesen elrendezték egy terepasztalon. A remek adventi hangulatot és illatot árasztó me­sevárost vasárnap avatták fel a városháza aulájában. A mesevárost alkotó művekre szavazhat a közönség, a díjátadás aranyvasárnap, azaz december 20-án lesz a kiállítás helyszínén. Miközben dübörög a kormány­zati sikerkampány a pedagó­gustársadalom felemeléséről, iskoláinkban egyre több a le­hajtott fejű, meghasonlott ta­nár. Barta Katalin katalin.barta@mediaworks.hu HEVES MEGYE Rengeteg ismerősöm tanít általános és középiskolában. Gyakran beszélgetek velük, so­kukkal rendszeresen levelezek is. A közös bennük, hogy napról nap­ra rosszabbul érzik magukat a bő­rükben. Jó ideje tudom, hogy új­ságban névvel, beosztással nem szívesen nyilatkoznak, mivel tud­ják, hogy az állásukkal játszanak, ha nyilvánosan kritikát mernek gyakorolni. A napokban a Pedagó­gusok Szakszervezete rendezett a magyar közoktatás napja alkal­mából fórumot Az igazság pilla­nata címmel, ahol elég sötét képet festettek a tanárok a tarthatatlan oktatási rendszerről, a Klik tehe­tetlenségéről. Ennek kapcsán kér­deztem meg néhány megyénkben tanító pedagógust, hogy érzik ma­gukat mostanában.- Huszonöt éve tanítok, de eh­hez hasonló, megalázó időszak­ra nem emlékszem - mondja az egyikük.- Néhány éve a tanáriban nyíl­tan mindent meg lehetett beszél­ni. Az értekezletek a gyerekekről szóltak, a tanításról, új módsze­rekről, ma nem így van. Többnyi­re azért jövünk össze, hogy vala­mi újabb adminisztrációs feladat­ról hallgassuk meg a legújabb tá­jékoztatót. Szólni nemigen szól senki, hiszen tudjuk, hogy min­denki mindenkit figyel. A ránk erőltetett etikai kódex szellemé­ben kell viselkednünk, ami egy­szerűen nevetséges, mégis be­letörődtünk ebbe is - közli az egyik általános iskolai tanár.- Az egész napos iskola beveze­tésével és a megemelt óraszámok­A Pedagógusok Szakszervezete által a közoktatás napján ren­dezett fórumon is rengeteg kri­tika hangzott el a mai oktatá­si rendszerről, a Klik tehetetlen­ségéről. Nem csak a gyerekek­nek lett nulladik és nyolcadik órájuk. Ezzel együtt nőttek a pe­dagógusok terhei is - mutatott rá Nagy Emília, aki szólt arról is, kai esély sincs arra, hogy krea­tív megoldásokat alkalmazzunk. Régebben sok időt áldoztam ar­ra, hogy színes, lendületes órákat tartsak, sok szemléltető eszközzel, interaktív elemeket becsempész­ve. Ma erre nincs idő. Az dolgoza­tokat ki kell javítani, a szülői érte­kezleteket, fogadóórákat meg kell tartani, a portfoliót fel kell tölte­ni. A családomra alig jut idő. Hul­la fáradtan érek haza, és tudom, hogy este is dolgoznom kell - jön az újabb vélemény. - Zavar az is, hogy mindössze kétféle tankönyv­ből taníthatunk, aminek a tartal­mával is komoly gondok vannak.- Feltöltöttem a portfoliót, mes­tertanár lettem, sokkal jobban ke­resek, mint pár éve, de elveszítet­hogy a fenntartás és a működ­tetés szétválasztása (a három­ezer lakosnál nagyobb települé­sen a Klik fenntartja, az önkor­mányzat működteti az iskolákat - a szerk.) tarthatatlan állapo­tokat idézett elő: a takarítók az önkormányzat, a pedagógusok a Klik alkalmazottai. Ez is állan­dó feszültség forrása. tem mindazt, ami erre a pályára hívott: a nyitottságomat, a szak­mai függetlenségemet, a kollégá­imban való feltétlen bizalmat és tiszteletet. Szomorúan mondom, de igaz: alig várom, hogy nyug­díjazzanak, mert ebben a légkör­ben már nem szeretnék tanítani - jegyzi meg az évtizedek óta taní­tó barátom, aki azt is hozzáteszi, hogy a Kükben szerepet vállaló volt kollégái mára szinte kivétel nélkül meghasonlottak. Volt, aki visszatért tanítani, de olyan is, aki hosszú évek után teljesen más munkakörben helyezkedett el.- Életem legrosszabb döntésé­nek bizonyult, amikor elvállal­tam a Kükbe való delegálást - összegzi véleményét egy koráb­ban lelkes pedagógus. - Mára úgy érzem, hogy nap mint nap el­árulom a szakmát, pedig igyek­szem mindent megtenni a kollé­gáimért. Naponta gyötör a lelkiis­meret, amikor sokadjára csörren meg a telefon ki nem fizetett ju­bileumi jutalmak, bérlettérítések miatt. Soha nem gondoltam vol­na, hogy ilyen csapdába kerülök. Mára pontosan látszik, hogy ez a fajta központosítás rosszul sült el. Az önkormányzatok felelősebb gazdái voltak az iskoláknak. EGER Dr. Snellenperger Judittól, az Egri •Törvényszék sajtószóvivő­je közölte: az ügyészség, a cselek­mény tárgyi súlyára, a büntetési tételre és a büntetés várható mér­tékére figyelemmel a szökés, elrej­tőzés, a tanúk befolyásolása és a bűnismétlés veszélyére tekintettel a gyanúsított előzetes letartóztatá­sát indítványozta. A bíróság vasár­nap a házi őrizet elrendelését tar­totta indokoltnak, elektronikus nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. A végzés szerint az előze­tes letartóztatás általános feltéte­le fennáll, míg a különös feltételek közül a szökés, elrejtőzés veszé­lye állapítható csak meg. A bíróság értékelte azt, hogy a gyanúsított ténybeli beismerő vallomást tett, hogy a tanúk meghallgatása, a vér­vétel, a baleset nyomainak rögzíté­se megtörtént, így nincs olyan kö­rülmény, személy, amit vagy akit a gyanúsított befolyásolni tudna. S figyelemmel voltak arra is: köz­lekedési balesetről van szó, így a bűnismétlés veszélye sem áll fenn. A bíróság határozata nem jog­erős, mert az ügyész fellebbezést jelentett be azért, hogy szigorúbb kényszerintézkedést alkalmaz­zanak. A gyanúsított és védője tudomásul vette a döntést. M. Z. Állandó feszültségek a hétköznapokban Temetik az önállóságukat és a szabadságukat is Tanárok lehajtott fővel Házi őrizetbe kerül, továbbá nyomkövetőt kap a sofőr Nem birodalmi személettel alakul az egyetemi struktúra Jégpálya a belvárosban GYÖNGYÖS Egyperces néma felál­lással kezdődött tegnap a gyön­gyösi képviselők testületi ülése: tisztelegtek a város volt jegyző­je, a napokban elhunyt dr. Kom­iéi Károly, s a párizsi terrortá­madások áldozatai emléke előtt. A tanácskozáson a gyöngyösi és az egri főiskola rektora adott tá­jékoztatást a két intézmény jövő­jéről. Helgertné dr. Szabó Ilona, a gyöngyösi Károly Róbert Főis­kola rektora elmondta: a 2016. július elsejével létrejövő új in­tézmény szervezeti kereteit de­cember 31-ig határozzák meg, s az együttműködés közös pályá­zatok formájában elkezdődött. Dr. Liptai Kálmán, az egri Esz- terházy Károly Főiskola rekto­ra hozzátette: a következő év jú­liusában erős egyetem jön létre az Északkelet-Magyarország ré­gióban, amely négy helyszínen: Gyöngyös és Eger mellett Sáros­patakon és Jászberényben foly­tat képzéseket. Céljuk, hogy eu­rópai mércével mérve is magas színvonalú intézményt hozza­nak létre, s Liptai Kálmán meg­fogalmazta: nem birodalmi sze­mélettel alakítják ki az egyetem struktúráját, vagyis a karok dé­kánjai onnan kerülnek ki, ahol a legfelkészültebb szakemberek találhatók. Az ülésen Hiesz György pol­gármester elmondta: az önkor­mányzat és a Károly Róbert Fő­iskola hónapok óta tárgyal ar­ról, hogy a felsőoktatási intéz­mény Mátrai úti sporttelepén álló szilikonalapú műjégpályát a téli hónapokra a város köz­pontjába telepítsék. A városve­zető abban bízik: napokon belül megszületik a megállapodás. A testület elfogadta az önkor­mányzat jövő évi adórendele­tét: a helyi adók mértéke a jövő évben nem változik, két ponton azonban módosították a rende­letet. 2016-ban azok is mente­sülnek a kommunális adó meg­fizetése alól, akik az év első fe­lében betöltik hetvenedik élet­évüket, a vállalkozó orvosok pedig övenszázalékos kedvez­ményt kapnak az iparűzési adó mértékéből. M. A. Két ágyútalp már megérkezett az egri várba Apránként térnek vissza EGEK Pénteken megérkezett két ágyútalp az októberben Füzes­gyarmatra szállított négyből az egri várba. Korábban megírtuk: teljesen tönkrementek a vár ágyú­parkjának darabjai. Restaurálá­sukra pályázatot nyújtott be a Do­bó István Vármúzeum (DIV): 12 millió forintot nyertek. Az összeg­ből három nagy bombarda és az egyik bajmóci falkonéta felújítása lehetséges. Az ágyútalpak Galam­bos Sándor világhírű hintókészítő műhelyében készülnek: a lafetták váza kőrisfából, a kerekek akácfá­ból, ezekből szállítottak most visz- sza kettőt. A munkálatokkal jö­vő februárban végeznek - tudtuk meg Prepuk Szabolcstól, a DIV igazgatóhelyettesétől. SZ. E. Prepuk Szabolcs az egyik, már visszaszállított ágyútalpat mutatja V V V t »

Next

/
Thumbnails
Contents