Heves Megyei Hírlap, 2015. május (26. évfolyam, 102-125. szám)

2015-05-02 / 102. szám

K HEVES 2015. május 2., szombat • XXVI. évfolyam, 102. szám g&g imessíaHEOLHUomlm KOÓS JÁNOS: EZ A NŐ NEKEM • • HÉTFŐTŐL MAR LEHET SIMOGATNI IS E 5? S3 A KISOROSZLÁNOKAT ► www.heol.hu MEGLESZ EGY ELETREi SZERETETTEL KOSZONTJUK ► 11. OLDAL AZ ÉDESANYÁKAT! EGY PERCBEN A fólia csábíthat bűnre is Egy trafik a fiatal eladó halálával végződött kirablása megrendítette az embereket. Azok, akik ilyen üzletben dolgoznak, most félnek. ► 2. oldal IDŐJÁRÁS*^^"? Több helyen es­het, délutánra egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. Szeles idő lesz, 15 és 21 fok közti hőmér­séklet várható. ► 12. OLDAL Vád mérgező hulladék miatt Veszélyeztette a környezetet, a környéken lakó emberek egészsé­gét egy fővárosi vállalkozás. ► 3. OLDAL A barátnők és a talicska Új mobil közösségi teret alakíthat ki a közel 300 tanulót foglalkoztató kom- polti oktatási intézmény. ► s. oldal Húsvét után, pünkösd előtt Mai lapszámunk­ban ismét jelent­kezünk az Egri főegyházmegye kétoldalas össze­állításával. ► 14-15. OLDAL TERJESZTÉS: _______40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 30/513-630 PILLANATFELVÉTEL Egyetért Ön az ápolók követeléseivel? Nem foglalkozom a témával ■° 17% VESZI A LAPOT? A szenzációhajhászást és a pánikkel­tést elkerülendő május 1-jétől meg­tiltották a nem hivatalos időjárás-je­lentést a hatóságok. A hírt közzétevő újság szerint péntektől kizárólag a központi meteorológiai-szervezet által közölt előrejelzések terjeszthetők az országban, minden más, nem hivata­los előrejelzés illegálisnak minősül. Aki mégis időjóslásra adná a fejét, az milliós nagyságrendű bírságra számíthat. Ez az a pont, ahol meg­nyugodhatunk, hiszen a csaknem 2,2 millió forintra rúgó büntetés pon­tos meghatározása: 50 ezer jüan. Mindebből pedig az következik, hogy egyelőre csak a kínaiak kényszerül­nek arra, hogy akkor is napsütést várjanak, amikor esni fog. (s. b. s.) 9 770865 910066 15102 Az egri „lila iskola" ballagó diákjai tudással felvértezve már az érettségire, onnan pedig a felsőoktatásba veszik az irányt. Képgaléria: heol.hu Megyénk végzős középisko­lásai zömmel csütörtökön és pénteken köszöntek el az alma materüktől. Egerben már előbbi nap délelőttjén fel­hangzottak a jól ismert dalla­mok. Mivel mind több egyházi fenntartású szakközépiskola és gimnázium működik sző­kébb pátriánkban, a Bazilika lépcsőin is többször vonultak a diákok, s kíséretükben szü­lők, rokonok. A véletlen úgy hozta, hogy egy népesebb tu­ristacsoport is tartózkodott az Eszterházy téren, akik mint magyar kuriózumot, látható lelkesedéssel filmezték és fo­tózták a látványosságot. Abban valóban nem té­vedtek, hogy ritka esemény részesei lehettek, hiszen a ballagás más­fél évszázaddal ezelőtti időkre nyúlik visz- sza: a felvidéki Selmecbányán teremtődött a hagyomány az 1870-es években, amikor is az erdészeti és bányászati akadé­mia diákjai a Ballag már a vén diák kezdetű dallal vettek bú­csút „második otthonuktól”. A Bazilika lépcsőin is vonultak a diákok, valamint a kísére­tükben lévő szülők. Mai utódaik közül a Dobó Ist­ván Gimnázium érettségi előtt álló tanulói csütörtök délután, az Andrássy György Katoli­kus Közgazdasági Szakközép- iskola végzősei május 1-jén reg­gel nyolctól bú­csúztak. Az in­tézmény Szent Rafael Arnáiz Baróntól vett üzenetet helye­zett a ballagok tarisznyájába: „Ragadd meg a mindennapok­ban, az egyszerű életben a kis dolgokat! Ahhoz, hogy szent légy, nincs szükség nagy tet­tekre, csak arra, hogy a kicsi­ket nagyszerűen vidd végbe.” A legnépesebb ünnepet a Neumann János Középisko­la és Kollégium tartotta: 200. végzős búcsúzott az alma ma­tertől. Ők tarsolyukban nyelv­vizsgákkal, számos országos tanulmányi és sportverseny eredményeivel indulnak érett­ségi vizsgára és a felsőoktatás­ba. A hétfőn kezdődő érettségi - magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv - vizsgák azt jelentik: az alsóbb évfolyamokon többnyire dél­utáni tanítás lesz. ■ S. B. S. Felvonultak május elsejen poroszló Az idén is kapható volt sör és virsli fillérekért- Másodszor bizonyította be a Retro Majális Poroszlón, hogy a faluban élőknek igé­nyük van arra, hogy egy­mással beszélgetve közösségi programokon vegyenek részt- mondta Bornemisza János poJgármester. Az idén már ha­gyományosnak számított itt a május elsejei felvonulás. A Kormorán étterem udva­rán gyülekezett a tömeg - is­kolások, óvodások, a nyugdí­jasklub és civil egyesületek, focisták -, hogy együtt vonul­janak a falu szélén, a Tisza-tavi Ökocentrumnál felállított szín­padhoz. A színes menethez az egy kilométeres séta közben is sokan csatlakoztak. ► 2. oldal Eger: jutott is, és maradt is a 75 milliárd forintból közgyűlés Csaknem teljes lét­számmal tartotta soros ülését csütörtökön az egri közgyűlés. A napirend szerinti első - a város múlt évi katasztrófavé­delmi helyzetéről szóló - be­számolót a polgármester terjesztette elő. Ehhez meghí­vottként Seres Tibor tűzoltó al­ezredes adott szóbeli kiegészí­tést, s válaszolt a kérdésekre. Habis László szerint hal­latlan fontosságú az ügy, hiszen össztársadalmi érdek a katasztrófák megelőzése, a mentés. Seres Tibor azt emel­■ Össztársadalmi érdek a különböző katasztrófák megelőzése, a mentés végrehajtása. te ki, hogy a beszámoló szűk, de tartalmas keresztmetszetét mutatja be az elmúlt évnek. A 2014-es esztendő izgalmas volt, mind a 66 hozzájuk tar­tozó településen történtek események. Ezek közül egy sem hasonlítható a május 25-i egri viharhoz, amikor fákat csavart ki a szél, és tetőket bontott meg. Még az irodai dolgozók is segítettek az elhá­rításban. Szólt a szintén a ka­tasztrófavédelemhez tartozó iparbiztonsági feladatokról, a kémények ellenőrzésével meg­bízott cégek felügyeletéről is. Több más, a város gazdálko­dását, fejlesztési terveit érintő kérdés között „emberi” vonat­kozású napirendi pont volt a bírósági ülnökök megválasztá­sa. Ötvenhat ülnököt választott a testület négy évre, hiszen a korábbi mandátumok május 31-én lejárnak. ► 2. oldal Azbesztmentesitik a volt cementgyár területét lőrinci, selyp - Megkezdő­dik az egykori cementgyár területének azbesztmentesí­tése és a romok eltakarítása - közölte Tárnái Richárd, az ügyben főhatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhiva­tal vezetője a volt gyár előtt tartott sajtótájékoztatón. Fel­idézte: a környéken élők min­dennapjaira súlyosan kiható környezetszennyezés felszá­molására csaknem 1,3 mil­liárd forintot ad a kormány. A rekultiváció során semmi­lyen környezetkárosító anyag nem kerülhet a levegőbe. Elsőként a legszennyezőbb anyagokat távolítják majd el onnan. Az azbeszt kiporzá­sát felületmegkötő anyagok alkalmazásával, fóliázással és locsolással akadályoz­zák meg. A legszükségesebb munkálatokat május végére fejezik be, a rekultivációval pedig a nyár végére, ősz elejé­re végeznek. Biztonsági okok­ból a légszennyezettségét mé­rő berendezéseket állítanak fel az egykori gyár területén és azon kívül is. Szabó Zsolt, a Nemzeti Fej­lesztési Minisztérium fejlesz­tési és klímapolitikáért, s kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési kép­viselője is megerősítette az információt. ► 2. oldal V i ► # V/ Több ezer diák búcsúzott alma mater A hosszú hétvége miatt csütörtökön kezdődött a ballagás HIRDETÉS Felvonulás május 1-jén. Poroszlón sikeres a program. Képgaléria: fieol.hu

Next

/
Thumbnails
Contents