Heves Megyei Hírlap, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-02 / 51. szám

2 2015. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ / n- '■> \ X ^ i) \ . vV \7ItUl)**/ MEGYEI KORKÉP Műszerek vételét segítették és hozzájárultak a PIC kialakításához A brutalitásra nem lehet mentség bántalmazás A családon belüli erőszak áldozatain csak összefogással lehet segíteni támogatás Az 1993 óta mű­ködő Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány célja a kórház egészségügyi gép- és műszerbeszerzéseinek támoga­tása, hogy a gyógyító munka, az egészségügyi ellátás szín­vonala jelentősen nőhessen, az intézménynek anyagi támoga­tást nyújtson a működési költ­ségek kiegészítésére, meglévő ingatlanjaik műszaki állapotá­nak fenntartásához, fejleszté­séhez, új épületek, építmények létrehozásához. A célok közt szerepel a szakemberképzés, továbbképzés segítése is. Az egri kórház osztályai, szervezeti egységei többször kaptak támogatást a beteg- ellátás feltételeinek javítására, a műszerek, berendezések megvásárlására, a működés javítására több tíz millió forint értékben. Csontsebészeti fúró­motort, bronchofiberoszkópot, kézi műszereket, kardiológiai vizsgálófejet, kézi műszereket kiegészítő műszer tartozé­kokat kaptak. Az alapítvány támogatta a kórházi szakmai rendezvényeket, tudományos üléseket, hozzájárult még az újszülött részlegen a Perina- tális Intenzív Centrum fejlesz­tésére irányuló európai uniós pályázat kórházi önrészének biztosításához is. ■ G. R. Idén 340 millióból gazdálkodhatnak a kerecsendiek számoltak Kerecsenden a leg­utóbbi önkormányzati ülésen megtárgyalták és elfogadták az idei költségvetésről szóló előterjesztést. A település 340 millió forintból gazdálkodik, a közös önkormányzati hivatal n költségvetési főösszege ebből 43,5 millió forint. A testületi tagok az előter­jesztéshez módosítást fűztek, aminek alapján egymillió fo­rint összeget különítettek el. Ebből részben a község kultu­rális rendezvényeit (300 ezer forint), részben a helyi civil szervezeteket támogatják (700 ezer forint) az év során. A rendeletet a testület egyhan­gúlag elfogadta. ■ B. K. Vajon tudja-e ön, hogy Ma­gyarországon minden héten legalább egy nőt meggyilkol a férje vagy volt férje, élettár­sa vagy, volt élettársa, barát­ja vagy volt barátja? Hallott-e arról, hogy minden ötödik nő olyan családban nőtt fel, ahol az apja verte az anyját, s hogy a nők elleni erőszakos bűncse­lekmények 22 százalékát part­nerük vagy volt partnerük kö­vette el? A férfiakra vonatkozó hasonló adat 3 százalék. Tud-e arról, hogy a nők 23 százaléka élt át legalább valamilyen fajta fizikai erőszakot jelenlegi vagy volt férfipartnere által, s hogy a testi erőszakot megélt nők 55 százaléka, a szexuális erősza­kot megélt nők 44 százaléka a támadás során súlyos sérülése­ket szenvedett? S azzal tisztá­ban van-e, hogy a nők átlago­san 35 verést szenvednek el, mielőtt segítségért fordulnak, s akkor 5-12 intézménynél, szervezetnél, hatóságnál kér­nek segítséget az erőszak meg­állítása érdekében? Ilyen és ehhez hasonló sta­tisztikai adatokra is utalt Tóth Györgyi, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egye­sület (NANE) elnöke abban az előadásában, amely a minap hangzott el Egerben a Tutor Alapítvány által szervezett a konferencián, amelyet a bűn- cselekmények áldozatainak . világnapja alkalmából rendez­tek. A Mit tehetünk a családon A gyermekeket nemcsak fizikailag, érzelmileg is súlyosan lehet bántalmazni. A válás után mély nyomot hagyhat a láthatásokon elszenvedett sérelem. belül erőszak áldozatainak vé­delmében? című tanácskozáson jeles szakemberek beszéltek a témáról, bemutatva a hazai krízisközpontok működését, a nemzetközi jó gyakorlatokat, a gyermekjóléti és járási gyám­hivatalok feladatait és lehetősé­geit, valamint a kormányhiva­tal keretein belül tevékenykedő Igazságügyi Szolgálat főleg ál­dozatokat segítő projektjeit és tapasztalatait. Tóth Györgyi ez alkalommal a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekek helyzetéről beszélt részletesen. Elhangzott, hogy a válást vagy a szakítást követő időszakban a nőket érő erőszak gyakorisága és inten­zitása jelentősen növekszik, a szakítási szándék bejelentésé­től számított két évet a szakiro­dalom fokozott veszélyességű időszaknak tekinti. A nők és gyermekeik - a tévhittel ellen­tétben - ebben az időszakban fokozottan kiszolgáltatott hely­zetben vannak, s ezt számos, nemrégiben bekövetkezett ha­lálos tragédia is alátámasztja. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a bántalmazok általában tipikusan sorozatelkövetők, az­az, ha egyszer fizikai vagy ér­zelmi erőszakot alkalmaztak, akkor sajnos jó eséllyel megis­métlődik a helyzet. Ennek elle­nére a jelenlegi rendszer még­is a legtöbb esetben az anyát hibáztatja, amiért nem képes megoldani helyzetét. Az előadó utalt arra is, hogy különös ve­szélyt jelent(het) válás után a felügyelet nélküli láthatás, ahol a bántalmazó autoriter viselke­dése sokszor traumás szoron­gást válthat ki a gyermekből. Ennek jól érzékelhető jelei vannak: a gyermek már a lát­hatás előtt nem akar óvodába, iskolába menni, rosszullétre panaszkodik, szorong. Az elő­adó ezt követően vázolta nem­csak a bántalmazás következ­ményeit, hanem az ezzel kap­csolatos megelőző, védekező stratégiákat is. Beszámolt továbbá arról is, hogy a Tutor Alapítványhoz az elmúlt két esztendőben eddig 189 ügyfél (áldozat) fordult se­gítségért, s ezen emberek fele családon belüli erőszak áldo­zata volt. Közülük néhány bán­talmazott nőt és gyermekeiket krízisotthonba segítettek be­jutni, emellett pszichológus is támasza volt a bajba jutottak­nak. Az alapítvány és a NANE 11 közös tréninget szervezett a családon belüli erőszak téma­körében. Fontos tudni: az erőszaknak kitett fél számára van segítség. A Tutor Alapítvány Együtt az áldozatvédelemben című pro­jektje keretében számos me­X GYORSSZAVAZAS i Meggátolható-e a családon belüli erőszak? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. gyénkbeli településen - Tar- naleleszen, Gyöngyösön, Bo- conádon, Hatvanban, Egerben - működtet ügyfélszolgálatot, s a 06-80/620-300-as ingyene­sen hívható zöldszámon bárki kérhet tőlük segítséget. Akció- csoportjuk munkatársai rövid időn belül az áldozat környeze­tében nyújthatnak segítséget. Nem csökken a családon belüli erőszak áldozatainak száma. A Tutor Alapítvány nekik is segítő kezet nyújt a bajban. Erről is szó volt egy egri konferencián. I Barta Katalin Széles körű párbeszédre van szükség FAZEKAS MÁRIA, dZ Együtt dZ áldozdtvédelemben elnevezésű projekt vezetője szerint o konfe­rencián megjelentek tábora is jelzi, hogy jó úton járnok, hi­szen d szdkmd minél szélesebb köréhez szeretnék eljuttdtni dz ismereteket. A csdládon belüli erőszdkkdl szembeni eredmé­nyesfellépéshez, agyermek- bántdlmdzás csökkentésében d lehető legszélesebb körű pár­beszéd hozhdt kellő eredményt. Elsősorban tehát a szolidaritás erősítésére van szükség, a ki­szolgáltatott emberek bizalmá­nak a megszerzésére. Mindeh­hez a szakemberek tudását, érzékenységét, illetve együtt­működő képességét, készségét kell növelni. A most záruló pro­jekt célja is. ez volt. Az anyák, a gyermekeik is veszélyben vannak Magyarországon több mint 35 ezer lányt ér szexuális erőszak 15 éves kora előtt, s közel két­millió nő él, aki 75 éves kora előtt élt súlyos lelki erőszakot használó partnerrel párkapcso­latban. Élete során az informá­ciók szerint közel 800 ezer nőt ért ezen kívül testi, s 300 ezret szexuális erőszak is. Legalább 261 ezer nő él olyan párkapcso- ___________________________ latb an, amelyben fizikai és/ vagy szexuális erőszak áldoza­tává teszi a partnere. E nők gyermekei szintén az anyjuk elleni párkapcsolati erőszak közvetlen vagy közvetett áldo­zatai, így az elkövető - nem az áldozat! - őket is bántalmazza, veszélyezteti. (FORRÁS: Wirth Judit: A nők elleni erőszak az adatok tükrében, 2014). Tóth Györgyi, a NANE elnöke a Vonatnak csapódott autóval Poroszlónál karambol Súlyosan megsebesült a sofőr, a vonat utasai épségben maradtak Még mindig a nyelvvizsga hiánya a legnagyobb baj Poroszlónál a település szélén lévő földutas vasúti átjáróban közúti közlekedési baleset tör­tént szombaton délután fél kettő óra körül. A vizsgálat eddigi megállaptása szerint a Füzesabony és Debrecen kö­zött közlekedő, menetrend sze­rinti személyvonattal ütközött össze egy személygépkocsi. A négykerekű jármű vezetője olyan súlyosan megsebesült a balesetben, hogy őt mentőheli­kopterrel kellett kórházba szál­lítani. A hatóságoktól kapott in­formációk arról is szóltak, hogy a vonaton szerencsére senkit nem ért sérülés. A katasztrófavédelem ille­tékesétől megtudtuk, hogy a Az átjáróban hajtott a sínekre a súlyosan megsérült autó sofőrje műszaki mentéshez a szomszé­dos Jász-Nagykun-Szolnok me­gyéből, Tiszafüredről érkeztek szakemberek, az ottani hivatá­sos tűzoltók. A hazai vasúttár­saság a történtek után nem sok­kal azt közölte: az autó sofőrje a kocsijával a sínekre hajtott, s ezért sodorta el a járművet a szerelvény. A helyreállítási munkák miatt egy jó ideig állt a forgalom a vasúti pályán. A Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság sajtószóvivője, Sol­tész Bálint r. őrnagy szombaton arról is tájékoztatott, hogy az átjáróban bekövetkezett közle­kedési baleset körülményeit a Füzesabonyi Rendőrkapitány­ság vizsgálja. ■ SZ. Z. ► Folytatás az 1. oldalról krf Az oklevél megszerzéséhez különböző szintű nyelvvizs­gákkal kell rendelkezniük a hallgatóknak. Van, ahol szigo­rúbb követelményeknek, van, ahol kevésbé szigorúaknak kell megfelelniük - tette hozzá dr. Szegedi László oktatási rek­torhelyettes. Mesterképzésben idén csaknem a teljes hallgatói állomány megkapta a diplomá­ját, míg az alapképzésben ez az arány 60 százalék. Mivel a fő­iskolán is zajlik nyelvi képzés, többen vannak olyanok, akik hamarosan nyelvvizsgát tesz­nek és bár most csak igazolást kaptak, a sikeresen abszolvált vizsga után megkaphatják a keményfedeles diplomájukat. A diplomamentő program is so­kak segítségére szolgálhat, bár erről még nincsenek adatok. Szegedi László azt is el­mondta, nagyon fontos az isko­la számára, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a végzett hall­gatóikkal, erre a célra hoztak létre egy úgynevezett alumni rendszert, ami egy diplomás pályakövetési rendszer. A ta­pasztalatok alapján ez nem­csak az intézménynek fontos, hanem az itt tanulóknak is. Többen visszatérnek az iskolá­ba, felnőttképzésben vesznek részt, vagy más szakon folytat­ják a tanulmányaikat. ■ P. SZ. V l % ái

Next

/
Thumbnails
Contents