Heves Megyei Hírlap, 2015. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

2015-02-02 / 27. szám

2 MEGYEI KORKÉP 2015. FEBRUAR 2., HÉTFŐ Kéményseprés: egri cég feladata lesz a szolgáltatás megyeszerte változás Várhatóan e hét elején új kijelölő' határozatot hoz a He­ves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kéményseprő-ipa­ri közszolgáltatás ellátásnak ügyében. Ismert, miután a Heves Megyei TŰZKÉV Kft. de­cember közepén beszüntette ez irányú tevékenységét szőkébb hazánkban, a katasztrófavéde­lem két társaságot, a Városgon­dozás Eger Kft.-t és a Borsodi Kéményseprő Kft.-t jelölte ki át­meneti szolgáltatónak a megyé­ben. Utóbbi társaság azonban a napokban jelezte: nem tudja minden, a részére kijelölt tele­pülésen ellátni a feladatot, azaz várhatóan a megye teljes terüle­tén az egri cég végzi majd a köz­szolgáltatást. A társaság e célra létrehozott divíziója az ügyeleti időszakban négy, jelenleg 18 főt foglalkoztat, ám az állományt folyamatosan bővítik (a TŰZ­KÉV korábbi dolgozóit felvéve), így hamarosan 52-en dolgoznak majd a cégnél. A szükséges fel­tételeket Eger fogja biztosítani a feladat ellátásához. A megye- székhely közgyűlése legutóbbi ülésén tárgyalt az ügyben, miu­tán az árhatósági feladatot is az önkormányzat látja el. A testület döntése értelmében a helyható­ság nem élt a szolgáltatási díj­emelés lehetőségével. ■ P. A. Népszavazásért gyújt szignókat a DK Hevesben akció Megyeszerte aláírásgyűj­tésbe kezdett a Demokratikus Koalíció a boltok vasárnapi nyitva tartásáról szóló nép­szavazás kiírásáért. Hegedűs lános, a párt egri elnöke el­mondta: felháborodásuk oka, hogy a törvény előkészítésébe nem vonták be sem az ellen­zéki pártokat, sem a szakszer­vezeteket. Hozzátette: jelezték, hogy népszavazást szeretné­nek, ám miután az Összefogás Párt hasonló kérdést nyújtott be, s abban még nem született jogerős döntés, ezért nincs rá lehetőségük. Kiemelte: ezért döntöttek úgy, hogy nem a népszavazáshoz, hanem a nép­szavazásért gyűjtenek aláírá­sokat. ■ P. A. Milliókba is kerülhet egy diploma továbbtanulás Kalkulátor segíti a leendő egyetemistákat a költségeik számításában Nehéz és felelősségteljes idő­szak ez a mostani az idén érettségiző diákok és szüleik számára. El kell dönteniük, továbbtanul-e a fiatal, és ha igen, hol. Barta Katalin luhász Henrietta, az Egri Esz- terházy Főiskola harmadéves magyar szakos hallgatója azon szerencsések közé tartozik, akik államilag támogatott képzésre jogosult. Ha fizetnie kellene, sze­meszterenként 170 ezer forintba kerülne a diploma megszerzése. Azt mondja, számára így sem egyszerű előteremteni a megél­hetésre szánt összeget. Másod­éves kora óta igénybe veszi a szabad felhasználású diákhitelt, havonta ötvenezer forintot. Ezt előbb-utóbb törleszteni kell, te­hát mesterképzésre semmiképp nem jelentkezik, inkább valami szakmát tanulna, hogy mielőbb munkahelyet találjon. Barátja, Dani ugyancsak az egri főiskolán tanul mozgókép- kultúra- és médiaismeret sza­kon. A képzésért ő sem fizet, ám ha önköltséges lenne, fél évente megközelítőleg 350 ezer forintba kerülne a tandíja. Ő is diákhite­les, havi ötvenezer forintot folyó­sítanak neki. Mivel kollégiumot nem kaptak, albérletben élnek, havi 80 ezer forintot fizetnek a lakhatásért. A főiskola mellett mindketten vállalnak alkalmi munkákat, hogy finanszírozni tudják kiadásaikat. Hogy meny­nyire lesz piacképes a diplomá­juk, egyelőre nem tudni, de azt mindketten állítják, mielőbb szeretnének munkába állni, hogy legalább a diákhitel törlesz­tésébe belekezdhessenek. Azok a fiatalok, akik most ad­ták be felvételi jelentkezésüket a választott főiskolára, egyetemre, nincsenek könnyű helyzetben. Nemcsak azért izgulhatnak, hogy sikerül-e bejutni az áhított felsőfokú intézménybe, hanem azt is végig kell gondolniuk, ké­pesek lesznek-e a költségeket előteremteni. Merthogy egy dip­loma manapság nem olcsó mu­latság. Az egri Eszterházy Károly Főiskola legdrágább képzései közé tartozik nappali tagozaton a mozgóképművész szak, ame­lyért 400 ezer forintot kell fizetni Aki manapság a fogorvosi hivatást választaná, ha költségtérítéses helyre nyer felvételt, akár 950 ezer forintba is kerülhet neki egy szemeszter. fél évenként. Mivel a Kormány képzési területenként megha­tározza a felsőoktatási intézmé­nyek számára az iránymutató képzési költségeket, az egyes képzési területhez tartozó szako­kon, illetve a tanárképzésben az intézményekben hasonló önkölt­ségekkel találkoznak a tovább­tanulni szándékozók - tudtuk meg Kalóné Szűcs Erzsébettől, az EKF Felvételi és Képzésszer­Előfordul az is, hogy nem bírja a kassza a közepesen teljesítő, szerény anyagi körülmények között élő gyermekeknek csupán egy esély marad: szakmát választani és azt további kurzusokon elsajátítani. „Csupán” egy érettségivel munkát találni ma szinte lehetetlen. Ha mégis szakmát tanul a fiatal, akkor a képzés költ­ségei is tetemesek. Egy do­log biztos: önmagában az érettségi bizonyítvány nem sokat ér. Nem is véletlen, hogy a statisztikai adatok szerint az érettségizett, pá­lyakezdő álláskeresők elhelyez­kedési lehetőségei még mindig csekélyek. vezési Osztályának vezetőjétől. A szakok keresettségéről el­mondta még: mivel a mozgókép­művész szak mesterszak és az intézmény állami ösztöndíjas mester keretszáma évek óta magas (400-600 fő/év), a felvett hallgatók zöme állami ösztöndí­jas, azaz nem fizet önköltséget. Hasonló a helyzet a tanárkép­zésben: az osztott (mester) tanári szakokon - főként levelező tago­zaton kezdik meg tanulmányai­kat a hallgatók - a keretszám miatt többségük állami ösztön­díjas vagy a munkáltató fizeti az önköltséget. Osztatlan tanárképzésben - a főiskola kapacitásának mérté­kéig - a jogszabályi minimum pontszámúm! (2015-ben 305 Havi 15 ezer forintot kellene félretenni az egyik befektetési alapkezelő nyilvánosságra hozott becslései szerint egy olyan kétgyermekes család esetében, ahol a gyer­mekek felsőfokú tanulmá­nyait bölcsész és közgaz­dász szakokon képzelik el, az önköltséges diplomák várható költsége együtt legalább 3,2 millió forint lehet. ADiplomapersely elemzése szerint azon­ban egy három- és egy hatéves gyermek esetén ha­vi 15 ezer forint megtakarítás is elegendő lehet, hogy az érett­ségi idejére összegyűljön afel- . sőfokú tanulmányok finanszí­rozásához szükséges összeg. pont) vagy a fölött állami ösz­töndíjas képzésre nyerhetnek felvételt a jelentkezők, így az ön­költség megfizetésére csak né- hányan kötelezettek. A költségkalkulálást egyéb­ként bárki elvégezheti, aki főis­kolára, vagy egyetemre szeretne jelentkezni. Ebben segít a Diák­hitel Központ pénzügyi tájolója. Ez személyre szólóan, a válasz­tott intézményre, illetve képzés­re vonatkozóan mutatja be, hogy a diákok milyen anyagi forrá­sokkal és kiadásokkal számol­hatnak tanulmányaik idején, s fontos háttér-információkat is ad a felhasználóknak. A számok azt mutatják: a fel­sőoktatás egyre nagyobb terhet ró azokra, akik a diplomájukat „saját zsebből” fizetik az egyre szűkülő állami finanszírozású felsőoktatás miatt. Egyes, ko­rábban igen népszerű szakokra a megemelt ponthatárok miatt szinte lehetetlen bekerülni tá­mogatott képzésre, így egy ön­költséges kommunikációs vagy közgazdász alapdiplomáért akár másfél millió forintot, egy egye­temi műszaki képzésért csak­nem hárommillió forintot, míg a költségtérítéses orvosi képzésért akár kilencmillió forintot is fi­zethetünk a 2014-es felsőokta­tási felvételi tájékoztatás szerint. Mar uj egeszseghazban gyógyulhatnak felsőtárkány Igazi XXI. századi színvonalú körülmények várják a helyieket Tegnap átadták, mától a helyiek is birtokukba vehetik Felsőtár- kányban a megújult egészség­házat. Az ünnepi eseményen dr. luhász Attila Simon, a tele­pülés polgármestere emlékez­tetett: már 2008 óta tervezték a fejlesztést, amely most való­sággá vált, miután az önkor­mányzat közel 40 millió forint vissza nem térítendő támoga­tást nyert el a beruházásra. Az összeghez azonban aztán jelentős önrészt is biztosított helyhatóság, a képviselő-testü­let ugyanis egyhangúlag úgy gondolta, a fejlesztés akkor jó igazán, ha teljesen kész van, ezért plusz kilenc milliót köl­töttek új bútorzatra, berendezé­Dr. Nyitrai Zsolt honatya és dr. Juhász Attila Simon az új egészségházban sekre és eszközökre, illetve to­vábbi tíz milliót fordítanak egy új gyógyszertár kialakítására, amelyet márciusban adnak át. A mostani komplexumban he­lyet kapott egyebek között a két körzeti orvosi rendelő (im­máron külön helyiségekben) a fogorvos, a gyermekorvos és a védőnői szolgálat is. Az átadá­son dr. Nyitrai Zsolt a térség, s így a település országgyűlési képviselője példaértékűnek ne­vezte azt a konstrukciót, amely értelmében a generál kivitele­ző, az önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. helyi vállalkozó­kat vont be a fejlesztésbe, s így munkát is biztosított a felsőtár- kányi cégeknek. ■ P. A. Még soha nem nyert el ekkora támogatást Sarud büdzsé Több mint 18 millió forinttal segítette a kormány rendkívüli támogatásként az előző év végén az önkormány­zatot. Mindezt annak érdeké­ben ítélték oda, hogy Sarud megőrizhesse működőképes­ségét, illetve elháríthassák azokat a helyzeteket, amelyek esetlegesen veszélyeztetik kö­telező feladataik ellátását. Mint azt korábban meg­írtuk: az új testület 20 millió forintos adósságot örökölt - noha részt vettek az adósság­konszolidációban - a falu elő­ző vezetésétől.- Sarud még soha nem nyert el ekkora támogatást pályáza­ton - tájékoztatta lapunkat Til­csik István polgármester. - Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az előző testület igényelte ezt az összeget, de már mi hasz­nálhatjuk fel. Az államtól ka­pott segítséget elsősorban az eddig felhalmozott közüzemi számlák rendezésére fordítot­tuk, s ez nagyon nagy segítség volt, hogy egyenesbe jöhessen a költségvetésünk - nyilatkoz­ta a település vezetője. Tilcsik István hozzátette: az idei terve­ik között szerepel az általános iskola és a művelődési ház fel­újítása, ugyanis mindkét épü­let siralmas állapotban van, de a belterületi utak és az üdülő rendbetételére ugyancsak pá­lyáznának. ■ SZ. E. * t f «

Next

/
Thumbnails
Contents