Heves Megyei Hírlap, 2014. december (25. évfolyam, 279-303. szám)

2014-12-01 / 279. szám

t 2 FELSŐOKTATÁS 2014. DECEMBER 1., HÉTFŐ ■Hi** HIRDETÉS Minden, amit tudni kell a jo döntéshez eszterházy károly főískola Érdemes tájékozódni az intézményi weblapon, s élni a nyílt napok adta lehetőséggel Az Eszterházy Károly Főiskolán alapképzésben végzett hallgatók az idén 35 mesterképzés közül választhatnak Felsőoktatási szakképzés: az alapképzésben is jól jön December közepén kezdődik a jelentkezési időszak a hazai fel­sőoktatásban, ekkor, 15-én jele­nik meg a felvételi tájékoztató a 2015 szeptemberében indu­ló képzésekről. A kötet csakis elektronikus úton érhető majd el a Www.felvi.hu oldalon, a je­lentkezést is itt lehet megtenni a megjelenést követően - tehát kizárólag elektronikusan - 2015. február 15-éig. Érdemes azonban az intézmények web­oldalán is tájékozódni, illetve élni a nyílt napok nyújtotta lehetőséggel. Az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) több helyszínen és több alkalommal tart nyílt napot a továbbtanulás után érdeklődőknek. Elöljáróban fontos szólni ar­ról, hogy a magyar felsőoktatás hagyományos egyetemi és főis­kolai szintű képzési szerkezetét | 2006 szeptemberétől felmenő rendszerben új, lineáris képzé­si szerkezet váltotta fel. Az első s képzési ciklusban (alapszakon) mintegy 130 új szak indult el - jellemzően 6-8 féléves képzési idővel -, melyek közül az idei tanévben az Eszterházy Károly Főiskolán 32 szakon kezdődhe­tett meg az oktatás. A lineáris felsőoktatási rend­szer lényege - mint azt dr. Paj- tókrté dr. Tari Ilona, az EKF oktatási és tanulmányi ügye­kért felelős rektorhelyettese elmondta -, hogy az alapkép­zésben oklevelet szerzettek új felvételi eljárással folytathat­ják tanulmányaikat mester- képzésben.- A mesterképzésben 4-5 félév után megszerzett oklevél birtokában PhD tudományos fokozatot szerezhetnek a hall­gatók a doktori iskolákban. Az intézményben alapképzés­ben végzett hallgató az idén 35 mesterképzés közül választ­hat. Az EKF-en pedig már két doktori iskolában tanulhatnak a hallgatók: a történelemtudo­mányi és a neveléstudományi doktori iskolában. Osztatlan képzésben, tanári szakpárok­ra is jelentkezhetnek az érett­ségizettek. A kétszakosság a felvételnél és a tanulmányok folytatása során, illetve a befe­jezésekor is kötelező, de a szak­pár egyike a tanulmányok alatt legfeljebb egyszer lecserélhető. Lényeges, hogy a hallgató. 3 év után választhat, hogy álta­lános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez, esetleg alapképzésben fejezi be tanulmányait. Az általános isko­lai tanárképzés képzési ideje 8 félév, amit egy két féléves össze­függő tanítási gyakorlat követ. A középiskolai tanárképzés ta­nulmányi ideje két félévvel hosz- szabb, összesen 10+2 félév, szin­az alap- és osztatlan képzések mellett az érettségizők felsőok­tatási szakképzésekre (korábbi nevén felsőfokú szakképzésre) is jelentkezhetnek. A képzés lé­nyege, hogy a 4 félévből egyet külső szakmai gyakorlóhelyen tölt el a hallgató. Az első három félév elmélete a megfelelő alap­képzésben elszámolható (össze­sen maximum 90 kredit). En­nek különösen akkor lesz jelen­tősége, ha a hallgató a felsőok­tatási szakképzés után alapkép­zésben folytatja tanulmányait, hiszen az alapszakon akár a tanulmányok felét is elismertet­heti, és ezáltal hamarabb meg­téri két félév összefüggő tanítási gyakorlat teljesítése szükséges a diploma megszerzése előtt.- Mindkét típusú tanárkép­zésben mesterfokozatot sze­reznek a hallgatók - emeli ki dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. - Az osztatlan tanárszakok érettsé­gi követelményei a megfelelő alapképzések követelményei­vel egyeznek meg. A felvételi összpontszám (legfeljebb 500 pont) meghatározásában sincs eltérés: vagy a tanulmányi és érettségi pontok összegzésével vagy az érettségi pontok meg­kettőzésével és a többletpontok hozzáadásával határozzuk azt meg. A jogszabályi minimum szerzi diplomáját. A felsőokta­tási szakképzés befejezésekor is diplomát kap a hallgató, azt azonban fontos tudni, hogy ez az oklevél - bár felsőfokú szak- képzettséget tanúsít - az iskolai végzettséget nem változtatja meg. A felsőoktatási szakkép­zésre jelentkezők felvételi pont­számút is középiskolai eredmé­nyekből számítják, annyi kü­lönbséggel, hogy ebben az eset­ben a tanulmányi pontok két­szerese is szóba jöhet. Az érett­ségi tárgyak közül a két legjobb teljesítményt veszi alapul a fel­vételi program. A jogszabályi minimum 2015-ben 240 pont. ponthatár 2015-ben 280-ra nő, ezalatt a pontszám alatt egyet­len alapszakra, osztatlan kép­zésre sem nyerhet felvételt sen­ki. Az állami ösztöndíjas kép­zések minimum ponthatárait az oktatásért felelő miniszter határozhatja meg. A tanárképzésre jelentkezők­nek pályaalkalmassági vizsgát is szerveznek az intézmények. Az alkalmassági vizsga egy pá­lyaorientációs beszélgetés, ahol a tanári hivatás iránti érdeklő­dést és elköteleződést vizsgálja a bizottság. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű: megfelelt vagy nem felelt meg minősítést kaphatnak a jelentkezők. KUTATÁSI LEHETŐSÉG zo i «c N ÉRTÉK HALLGATO- KÖZPONTÚSÁG u. KlEMELT TÁMOGATÁSOK TUDÁS m EGER 1774 ESZTERHÁZY KAROLY FŐISKOLA . GYERE EL, TÁJÉKOZÓDJ, ÉS HOZD MEG A JÓ DÖNTÉST! Eszterházy Károly Főiskola Felvételi és Képzésszervezési Osztály 3300 Eger, Eszterházy tér I. Tel.: (+36-36) 520-424 ekfajódöntés Tedd fel kérdéseidet személyesen az Eszterházy Károly Főiskola NYÍLT NAPJÁN 2014. december 4-én 9.00-tól, Egerben, a Líceumban (Eszterházy tér I.)! A NYÍLT NAPOK RÉSZLETES PROGRAMJÁT FELVÉTELIZŐKNEK SZÓLÓ fLrx |\/5 » i WEBOLDALUNKON ÉRHETED EL: ICIVI.Clxli.IlU Idén már kizárólag e-felvételi, online jelentkezés lehetséges a felsőoktatási jelentkezé­si időszak 2014. december 15-én indul, így azt követően lehet majd jelentkezni a meg­hirdetett szakokra. A jelentke­zési határidő 2015. február 15. Az interneten elérhető tájékoz­tatók tartalmazzák a meghir­detett képzéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó felvételi követelményeket. Egy felvételiző összesen leg­feljebb hat képzést jelölhet meg: ugyanazon intézmény ugyan­azon szakának állami ösztön­díjas és önköltséges képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít, függetlenül at­tól, hogy két külön sorban kell szerepelniük a jelentkezéskor. Az e'-felvételi, azaz a felső- oktatásba történő jelentkezés online változata a jelentkezési időszak kezdetétől a jelentke­zési határidőig folyamatosan a felvételizők rendelkezésére áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szüksé­ges egyszerre minden infor­mációt megadni, az űrlapok kitöltése bármikor folytatha­tó, de a végleges jelentkezé­seket legkésőbb 2015. febru­ár 15-éig kell rögzíteni, majd hitelesíteni azt Ügyfélkapun keresztül, vagy a kinyomta­tott és aláírt hitelesítő adatlap postázásával. Az e-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a felvi.hu-n. Fontos tehát kiemelni, hogy a 2015-ös felvételi eljárásban papíralapú jelentkezésre nem lesz mód! A felvételi eljárás alapdíja 9000 forint, amelyért összesen három jelentkezési helyet lehet megjelölni. Ezen felül további három jelentkezési hely meg­jelölésére van lehetőség, amiért jelentkezésenként 2000 forin­tos kiegészítő díjat kell fizetni. A felsőoktatási törvény sze­rint 2013 szeptemberétől az addigi kétciklusú tanárkép­zést felváltotta az osztatlan ta­nárképzés. Az alapképzésben megszerzett oklevél ugyanis nem tanúsít tanári szakkép­zettséget, azt az elmúlt évek­ben csak mesterképzésben szerezhették meg a hallgatók. Kifutó jelleggel a két képzés párhuzamosan folyik. Taná­ri mesterképzésre 2016-ig lehet jelentkezni. Érettségit követően 63 osztatlan tanári szakpár közül választhatnak az érdeklődők az Eszterházy Károly Főiskolán. NYÍLT NAPOK: ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan képzés) SÁROSPATAK (Eötvös u. 5-7) : 2014. december 2. és 2015. január 20. 9.00 óra EGER (Eszterházy tér 1.) 2014. december 4. és 2015. január 27 9.00 óra MESTERKÉPZÉSRE IRÁNYULÓ NYÍLT NAP: 2014. december 9. 15.30 óra (Eger, Egészségház u. 4.1. emelet 121. terem) v

Next

/
Thumbnails
Contents