Heves Megyei Hírlap, 2014. augusztus (25. évfolyam, 178-202. szám)

2014-08-01 / 178. szám

2 2014. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK (U MEGYEI KORKÉP A nőt a vallomása visszavonására akarták rávenni a terheltek rokonai ► Folytatás az 1. oldalról bűnügy Az ügyészi nyomozás során arra is fény derült, hogy az emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt már előzetes letartóztatásban lévő két gyanúsított rokonai közül hárman előzőleg fel­keresték a Svájcból való haza- költözése után egy alföldi te­lepülésen rejtőzködő sértettet. A nőt fenyegetéssel, majd pénz ígéretével igyekeztek rávenni arra, hogy vonja vissza a két, immár rács mögött lévő férfi terhelő vallomását. A három személlyel szem­ben az Egri Nyomozó Ügyész­ség azt indítványozta a bíró­ságnak, hogy döntsön a házi őrizetben tartásukról. Ezt a kényszerintézkedést az Egri Járásbíróság jogerős hatá­rozatával ezen a héten el is rendelte, s egyúttal előírta a gyanúsítottak mozgását nyo­mon követő technikai eszköz alkalmazását. A főügyészségi sajtóközle­mény kitér arra is, hogy az elmúlt hét péntekén elkezdő­dött ezen eljárásban öt embert hallgatott ki az Egri Nyomozó Ügyészség az igazságszolgál­tatás rendjét sértő bűncselek­mény elkövetésének megalapo­zott gyanúja miatt. ■ SZ. Z. Augusztus 1-jétől új közmunkások dolgozhatnak foglalkoztatás Istenmezején eddig 30 közmunkás dolgozott a településen. Augusztus 1-jé- től újabb 15 ember alkalmazá­sára nyílik lehetőség - tudtuk meg Kotroczó István polgár- mestertől. A Start-programon belül öt ember a belterületi utakat teszi rendbe, öten a víz­elvezető árkokat takarítják, míg öt személynek a mezőgaz­dasági utak karbantartása lesz a feladata. Időközben újabb földterülete­ket kapott az önkormányzat az állami kezelésű részekből, így jövő tavasszal - a szükséges talaj-előkészítés után - az ed­digi kettő helyett már öt hektá­ron gazdálkodhatnak. ■ B. K. ! Kész! Jön a tanévkezdés! tankönyvszemle Szeptembertől több évfolyamon is ingyentankönyvet kapnak a diákok Senkit nem akarunk sok­kolni, de néhány hét múlva becsengetnek az iskolákba. Érdemes már most számot vetni a kiadásokkal. Barta Katalin Bár még tombol a nyár, az isko­láskorú gyermekek szüleinek már most érdemes kalkulálni, hogy mennyi kiadással jár a tanévkezdés. Lapunk is utána járt, hogy ki, mire számíthat. Tavaly ilyenkor nem kis bosz- szúságot okozott a szülőknek, hogy az előző évektől eltérően jóval korábban, július 31-ig kel­lett a szülőknek csekken be­fizetniük az állami tulajdonú Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kellő) számlájára a tankönyv­csomagok árát. A hír olyan fel­háborodást váltott ki, hogy a határidőt augusztus 15-re mó­dosították. Ez érvényes idén is. Tankönyvfronton egyéb csör- ték is voltak. Volt olyan iskola, ahol a diákok csak hónapokkal később jutottak hozzá tanköny­veikhez, holott megrendelték és kifizették azokat. Idén zök­kenőmentes indulást ígérnek. Jó hír, hogy a rászorulókon kívül az első és a második osztályban is ingyen kapják a tankönyveket az általános is­kolások. Ám a köteteket nem tarthatják meg, azokat év vé­gén vissza kell adniuk az isko­láknak. A tankönyvcsomag ára iskolánként és évfolyamonként változó. Az eduline.hu informá­ciói szerint a harmadikosok­nak 12-17 ezer forintba, a ne­gyedikeseknek kicsit keveseb­be, 11-15 ezerbe kerül a tan­könyvcsomag. Az ötödikesek­től 12-20 ezer forintot kérnek el, a hatodikosoknak valamivel olcsóbb, 10-16 ezer, hetedikben Idén módosul valamelyest a tankönyvekhez jutás rendje. A szülőknek legkésőbb augusztus 15-ig kel kifizetniük a kiadványok árát. Képünk illusztráció és nyolcadikban 15, sőt akár 25 ezer forint is lehet a számla. Középiskolában a fakultáci­ók, a nyelvórák és a szakmai tárgyak miatt is sok a különb­ség. Kilencedikben a nyelvi előkészítős osz­tályoknak kell a legkevesebb tankönyv, ők 10- 12 ezer forintból megúszhatják ezt az évet, míg a négy osztályos képzések kilen­cedikeseinek 20-25 ezer forint is lehet a közismeretHárgyak tankönyvcsomagja. A szakközépiskolákban és a szakiskolákban a szakmai tan­könyvek dobják meg az árat. Egy vendéglátó-ipari iskolában öt tankönyv beszerzése is 20-24 ezer forintba kerülhet a szülők­Megyénk több településén is támogatják az iskolakezdést az önkormányzatok. nek. Ha egy-két fakultációra is jár a diák, akkor tizedikben és tizenegyedikben 22 ezer forin­tot kell tankönyvekre költeni, de van, ahol 30 ezres listát kapnak. Az utolsó év olcsóbb, néhol 15- ■ 18 ezer forintból is meg lehet ven­ni a közismereti tárgyak tanköny­veit. Ebben benne vannak az idegen nyelvi tanköny­vek is, amelyek a legdrágábbak: 3500-tól akár 8-10 ezer forintig is' terjedhet egy átlagos-csomag ára. Az állam 12 ezer forintot szán a támogatott diákok tan­könyvcsomagjaira. Azok a szülők, akik a kért ha­táridőig nem tudják befizetni a könyvek árát, később is megte­hetik, a megrendelt csomago­kat augusztus végén minden­képpen kiszállítják az iskolák­ba. Ä tankönyvek ára utalvány­nyal is fizethető - olvasható a Kellő közleményében, amelyet az oktatási intézményeknek juttattak el. A Kellő arra kéri a szülőket, hogy ha a gyerekeik a nyári szünetben iratkoznak át egy másik iskolába, az erede­ti intézmény által megrendelt kiadványokat ne fizessék ki, s a pótvizsgázók is várják meg a vizsga eredményét. Tavaly az eredeti fizetési határidő július 31. lett volna, amit a köznevelé­si államtitkárság kérésére mó­dosítottak augusztus 15-re. A nagyobb áruházakban, papír- és írószerüzletekben au­gusztus első napjaiban kezdőd­nek a tanévkezdési kedvezmé­nyes akciók. írószert, iskola­Az egri Kellő pont még nehezen megközelíthető Mire figyeljen, ha takarékoskodni szeretne? ÚJDONSÁG, HOGY CtZ Ország mind a tizenkilenc megyeszék­helyén Kellő Infopontokat hoz­tak létre, ahol személyesen és postaköltség-mentesen vehetik át az internetes áruházban le­adott megrendeléseket. Az in­formációs pontokon az iskolák és a családok számára teljes körű ügyintézést biztosítanak, legyen szó tankönyv vagy tan­eszköz rendeléséről, utalványok beváltásáról, illetve bármilyen egyéb felmerülő kérdésről. Eger­ben a Jókai utca 10. szám alatt működik a Kellő Infopont, azon­ban a belvárosi rekonstrukció miatt az utcába jelenleg elég körülményes bejutni. A buda­pesti központ tájékoztatása sze­rint azonban az ügyintézés za­vartalan)?!) béren kívüli juttatásként eb­ben az évben is iskolakezdési támogatást kaphatnak azok a munkavállalók, akiknek a gyer­meke (vagy a vele egy háztar­tásban élő házastársának a gyermeke) közoktatásban ta­nul, s a nevelő családi pótlékra jogosult. A támogatás a mini­málbér 30 százaléka lehet: ez 2014-ben 30 ezer 450forint, amelyet utalvány formájában kapnak meg a szülők. Az utóla­gos elszámolás lehetősége meg­szűnt. A támogatás évente egy alkalommal - gyermekenként - mindkét szülőnek jár, akár ugyanattól a munkáltatótól is. Az utalványokat a tanévkezdés előtti 60. naptól lehet felhasz­nálni taneszköz, tankönyv vagy ruházat vásárlására. I Ön spórol-e az idei tanévkezdésre? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. táskát, egyéb felszereléseket ekkortól érdemes beszerezni. Megyénk több településén is tá­mogatják az iskolakezdést az ön- kormányzatok. Pétervásárán a nagycsoportos óvodások kétezer forintot kapnak, míg a helyben lakó általános iskolások ingyen juthatnak a tankönyveikhez. Váraszón úgy döntöttek, hogy a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában ta­nuló váraszói általános isko­lások tankönyvének árát az önkormányzat fizeti, a más iskolában tanulóknak 3 ezret fizetnek. Bükkszéken a nap­pali tagozatosok (általános- és középiskolások, egyetemisták) mind 5 ezer forint támogatásra jogosultak. Az összeget iskola- látogatási igazolás ellenében vehetik át a polgármesteri hi­vatalban. Mátraderecskén For­gó Gábor polgármester tájékoz­tatása szerint az augusztusi képviselő-testületi ülésen ke­rül a napirendre a kérdés. PROMÓCIÓ Ponthúzás után pótfelvételi A ponthúzás utáni pótfel­vételi eljárás során azon leendő hallgatókat várják a felsőoktatási intézmények, akiket még nem vettek fel, mert kevésnek bizonyult a pontjuk, vagy a normál eljá­rásban nem is jelentkeztek. A Károly Róbert Főiskola vé­leménye szerint akkor cse­lekszik helyesen a leendő hallgató, ha mindenképp részt vesz a pótfelvételi el­járásban. Igaz ugyan, hogy immár csak egyetlen hely­re és kizárólag önköltséges képzésre lehet benyújtani a jelentkezést, de a KRF által kínált konstrukciók való­ban előnyt jelentenek a hall­gatóknak. Gazdag képzési választék, kedvező fizetési feltételek várják az ide je­lentkezőket. Az elképzelések szerint a Debreceni Egyetem részeként működő főiskola az alábbi szakokat hirdeti meg a pótfel­vételi eljárásban: felsőoktatá­si szakképzésben meghirde­tett szakok: kertészmérnök, környezetgazdálkodási ag­rármérnök (hulladékgazdál­kodási), szőlész-borász mér­nök, turizmus-vendéglátás (turizmus), turizmus-vendég­látás (vendéglátó). Alapkép­zésben hirdetetett képzések: gazdálkodási és menedzs­ment (BA), gazdasági és vi­dékfejlesztési agrármérnöki (BSc), gazdaságinformatikus (BSc), kereskedelem és mar­keting (BA), kertészmérnöki (BSc), környezetgazdálkodási agrármérnöki (BSc), pénz­ügy és számvitel (BA), sző­lész-borász mérnöki (BSc) , turizmus-vendéglátás (BA), vadgazda mérnöki (BSc). Mesterképzési szakok: vállal­kozásfejlesztés (MA), vezetés és szervezés (MA). A KRF-en olyan szakembe­reket képeznek, akik a való életben is megállják a helyü­ket! Tapasztalataik szerint diplomájuk megszerzését követően, naprakész és piac­képes tudásuknak köszönhe­KAROLY RÓBERT FŐISKOLA tőén a KRF-esek könnyedén el tudnak helyezkedni. Legeredményesebb hallga­tói komoly nemzetközi kuta­tásokat követhetnek figyelem­mel - akár a Sarkkörön, vagy a Mexikói-öbölben -, így meg­alapozhatják saját nemzetközi elismerésüket és karrierjüket. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeként a KRF saját te­rületén Európában egyedülál­ló tudásbázissal rendelkezik. Pótfelvételizni idén augusz­tus 12-éig kizárólag online lehetséges a www.felvi.hu portálon. k ) A »

Next

/
Thumbnails
Contents