Heves Megyei Hírlap, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-02 / 1. szám

2 2014. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP Vona Gábor pizzafutárként is kipróbálta magát Gyöngyösön. A műszakot délben kezdte el, és társával együtt este hétig járta a várost. Fejlesztésekről, ipartelepítésről tárgyaltak Füzesabonyban döntések Kétszer is ülésezett a füzesabonyi képviselő-testület decemberben. A terv szerinti tanácskozáson olyan napi­rendeket vitattak meg, mint a város fejlesztésének 2014. évi ütemterve. Ennek részeként határoztak a Rákóczi úti volt ÉMÁSZ-épület, s a Szihalmi úti egykori varroda épületé­nek megvásárlásáról. Ezt azért tartotta elengedhetetlennek a városvezetés, mert hosszú tá­vú céljaik között első helyen a munkahelyteremtés szerepel, illetve önkormányzati feladat- ellátáshoz keresnek helyet. Összesen 540 millió forintot szánhatnak fejlesztésre. Gulyás László polgármester közölte, hogy a városatyák tár­gyaltak a rendezési tervről is. Ennek módosítására a hatályos földtörvény miatt volt szükség, mivel a földterületek mező- gazdasági művelésből való kivonását e regula szigorúan szabályozza. Füzesabonyban viszont ahhoz, hogy az ipar betelepülését ösztönözzék, szükség van szabadon haszno­sítható területekre. Az év utolsó munkanapján rendkívüli ülésen a városatyák a korábban megszűnt kistér­ség irodáinak megvételéről, s a folyószámla hitelkeret feltölté­séről értekeztek. ■ G. R. A játékkonzol helyett tágját kapott a pénzéért átverés Egy fiatalkorú egri fiú tett feljelentést a napokban, mivel egy internetes apróhir­detési oldalon vásárolt és nem azt kapta, amiben az eladóval telefonon megegyezett. A ki­választott játékkonzol árában és abban állapodtak meg, hogy postai utánvéttel kapja azt meg. A fiatal édesanyja decem­ber 30-án átvette és kifizette a fia csomagját, azonban abban a játékkonzol helyett csupán egy téglát találtak. Az Egri Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ismeretlen tettes ellen. Úgy tudjuk, hogy az átvert fiú csak­nem 30 ezer forintot fizetett a csomagért. ■ G. R. ► Folytatás az 1. oldalról Az adott kör utolsó helyszínén, a plázában tartottuk föl néhány percre. Ezúton is elnézést ké­rünk azoktól, akik a követke­ző turnusban emiatt kis késést szenvedtek, de a nagy hajtás közepette máskor nem jutott rá mód, hiszen a politikus kerülte a médiafelhajtást és a szállító­autóval sem mehettünk. Követ­ni is nehéz volt a futárautót, az útvonal racionalizálása miatt ugyanis menet közben is módo­sult a kiszállítás sorrendje.- Megpróbálok minél több munkakört kipróbálni, egy teljes napot végigdolgozom, most is este hétig tart a mű­szakom. Nem csak pár perc­re jelenek meg, s fotóztatom magam. Ez már a kilencedik alkalom, voltam kőműves mel­lett segédmunkás, közmunkás, felszolgáló, pultos, erdőben fa­kitermelő, beteghordó, idősek otthonában ápoló - folytatta Vo- na Gábor, miközben szusszant pár percet, ugyanis az üzletben forró csokival is megkínálták. Hogy máshol kapott-e egy kis borravalót, azt nem áruljuk el, hiszen egyrészt adózni kell utá­na, másrészt a pizzéria vezetője a pártelnökre, illetve az alkal­mazottra bízta, hogyan osztják el egymás között a „jattot”. A képviselő már a kedd déli ta­lálkozáskor, kezdés előtt leszö­gezte: munkaügyileg, adózás­ban is rendben van az alkalmi munkavállalás. Elmondta, sokan látnak az országjárásában fantáziát, na­ponta 5-10 megkeresés érkezik hozzá, így nemcsak a választá­sokig, hanem utána is folytatja. A következő hónapokban he­tente, kéthetente tűnik majd föl itt-ott, majd a voksolás után havonta egy-két alkalommal szeretne tapasztalatot gyűjteni. Vannak érdekes, furcsa, mókás felkérései, ezekről többet azon­ban még nem árult el. Tervezi, hogy a korábbi állomásokra újra ellátogat, hogy megnézze, történt-e változás. Néhány nap­ja egy Pest megyei idősotthon­ban húzott le egy műszakot, oda mindenképpen szeretne visszatérni, mert megérintette az ott folyó munka.- Minden eddigi munkámat élveztem, mert mindig egy más világba csöppentem. A legna­gyobb hatást az idősek otthona gyakorolta rám, hiszen magate­hetetlen öregeket kellett fürdet­ni, pelenkázni, ápolni. Mivel mindenhol egy-egy napot töl­tök el, így könnyű azt mondani, hogy ezt tudnám csinálni. Szin­te minden eddigi munkámra vonatkozik ez, de van bennem kétely, hogy tudnám-e ezt be­csülettel csinálni egy életen át - mondta Vona. Hozzátette: igyekszik meg­őrizni a spontaneitást, hiszen az aktuális munkáltatón kí­vül senki sem tud az egész­ről,. Igaz, most Gyöngyösön néhányan tudhattak az akció­ról, mert volt, aki direkt azért rendelt, hogy találkozhasson vele. Ez azonban csak az esetek kisebb hányada volt, a többség meglepődött a pizzafutár sze­mélyén, s volt olyan megrende­lő is, aki talán nem is ismerte föl a képviselőt.- Volt egy-két érdekes jele­net, amikor a megrendelő meg­ismert. Problémám, egy esetet leszámítva, nem volt az eddigi helyszíneken. Halmajugrán, amikor a kisboltban voltam eladó, egy kereskedelmi tele­vízió stábja jelent meg és az engedélyeimet kérték, de nem volt probléma, hiszen jogilag mindent előre átnéztünk, az egészségügyi, munkavállalási papírjaim is rendben voltak. Máshol nem volt kellemetlen­ségem, igaz, ez sem nekem volt kényelmetlen. Nyilván nem va­gyok olimpiai bajnok, akinek mindenki örül, van, aki nem kedveli a lobbikot, de általában az is magában tartotta a véle­ményét. Aki azonban odajött hozzám, lehetett szimpatizáns, vagy más párt szavazója, az jó dolognak tartotta áz országjá­rást és azt mondta, más politi­kusoknak is ezt kellene csinál­nia - tette hozzá a párt gyön­gyösi képviselőjelöltje. Vona Gábor szólt arról, hogy az akciónak két célja van. Egy­részt a politikusok és a magán­emberek közti szakadékot sze­■ Ön szerint jó, ha a politiku­sok dolgoznak? Szavazzon hírportálunkon — ma 16 óráig: '-y HE0L.hu y A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. retné áthidalni, a pizzafutár kollégával is sok dologról is szót váltottak az autóban, s ez fontos. Másrészt egy-egy ága­zat belső gondjairól kap képet, a programalkotáskor pedig előny, ha az ember tisztában van a valósággal. Megjegyezte, szinte mindenhol az adóterhe­lés mértéke a legnagyobb gond. Piaci kofaként például tapasz­talta, hogy kicsi a fizetőképes kereslet. Röviden tehát a vál­ságból fakadó anyagi és szoci­ális nehézségekkel szembesült leginkább. Vona Gábor összegezve ■ a tapasztaltakat kifejtette: ala­kuljon bárhogyan a jövő évi választás, utána a munkahely- teremtésre kell koncentrálni. Nemcsak számban, de minő­ségben is meg kell felelni az emberek elvárásainak. Nem közmunkára van szükségük, hanem tisztes munkalehető­ségre, amiből el tudják tartani a családjukat. ■ Tóth Balázs Ha nem lesz politikus, akkor dolgozni fog vona Gábor lapunknak el­mondta: történelemtanári vég­zettséggel rendelkezik, ám pá­lyaelhagyó. Országgyűlési kép­viselősége előtt több cégnél is szellemi, értékesítési munkát végzett. Fizikai munkát közép­iskolai, egyetemi évei alatt vál­lalt a nyári szünetekben, ekkor sok dolgot kipróbált. Bevallása szerint egyetemistaként társa­dalmi munkában még idősott­honban is megfordult, tehát ez most nem volt újdonság számá­ra. A politikus kifejtette, reméli, hogy országjárása másoknak is kedvet csinál. Hozzátette továb­bá, hogy kis paraszti családból származik, bármit hoz számára az élet, dolgozni akar és fog is. Amiből lehet, abból az országnak magát kell ellátnia HOGY A MUNKAHELYTEREMTÉST hogyan képzelik a jövőben, ar­ról Vona Gábor ekképp nyilat­kozott: elsősorban az ország gazdasági függetlenségét és pi­acait kellene visszaszerezni, ami az Európai Unión belül nem egyszerű feladat. Úgy véli, ebben az jelenti a nehézséget, hogy sok esetben magát sem látja el az ország, pedig azt meg kellene termelni, amit tu­dunk, nem pedig külföldről kel­lene megvenni. Hevesben emlí­tésre méltó lehetőségek vannak az agráriumban, továbbá a ne­héziparban és a bányászatban. Újra kellene indítani a termelő­üzemeket, de ehhez még a pia­cokat is vissza kellene szerezni. Startol a vár nagyszabású felújítása Eger Sétány vezet majd a Kis Dobó tértől ehhez a műemlékegyütteshez Balhé a fodrászatban: az ott dolgozó nőt megverték ► Folytatás az 1. oldalról A munka első üteme megkö­zelítően 9400 négyzetmétert érint, s a beruházás számos ko­moly fejlesztést tartalmaz, köz­tük a Fegyvertár épületének re­konstrukcióját és a Szép-bástya romszerű helyreállítását. Utób­bi terület, amelyet a három ke­resztről ismernek a látogatók, a vár egyötödét foglalja el, s jelen­leg rendkívül romos állapotban van. Az egyik leglátványosabb eleme a felújításnak minden bizonnyal annak a sétánynak a kiépítése lesz, amelyen a Kis Dobó tértől az Északi kapuig juthatnak majd el az érdeklő­dők. A program részeként hely­Megújul az egri vár, amely még több látogatót vonzhat a városba reállítják a Török-kertet is: a bástyaudvar revitalizációjával bemutathatóvá válik a Baldi- gara-féle egykori füles bástya falának nyomvonala. Habis László elmondta még, hogy a közművek cseréjére is sor kerül, csapadékcsatorná­kat, ivóvízvezetéket építenek, de kialakítanak egy térfigyelő rendszert, s korszerű térvilágí­tást is, amelyre - mint kiemel­te - nagy szükség van az esti rendezvények kapcsán is. A vá­rosvezető hozzátette: a szak­emberek már dolgoznak a pro­jekt második részének - amely számos attrakciós elemet foglal magában - műszaki, szakmai előkészítésén is. ■ P. A. hajtépés Egy petőfibányai nő tett bejelentést a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ügye­letére még az előző évben az utolsó előtti napon, hétfőn va­lamivel 13 óra után. Elmondta, hogy megjelent két, számára ismeretlen férfi társaságában egy hölgy ismerőse az üzlet­ben, ahol dolgozik. A három tagú csapat szidalmazni kezdte őt, majd a földre lökték és meg is verték. Az áldozatuk ennek következtében orvosi ellátást igénylő sérüléseket szenvedett, tájékoztatott kedden Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr­főkapitányság sajtószóvivője. Információink szerint a bal­hé egy helyi fodrászatban tör­tént. A rendőrjárőrök a helyszí­nen elfogták és előállították H. Béla 47 éves budapesti, G. Alice 48 és F. László 21 esztendős pe­tőfibányai lakosokat a Hatvani Rendőrkapitányságra, ahol el­lenük - szabadlábon hagyásuk mellett - garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a két nő közti haragos viszony volt a büntető­üggyé vált cselekmény kiváltó oka. Úgy tudjuk, hogy a vereke­dés idején egyébként vendége is volt a fodrászatnak, aki az új frizura mellé így izgalmakat is kapott, hiszen tanúja lehetett a cirkusznak. ■ G. R. A I I ♦ I i Munkásruhát öltött a pártelnök vona Gábor Volt már közmunkás, pincér, ápoló, legutóbb pizzafutárkodott a politikus

Next

/
Thumbnails
Contents