Heves Megyei Hírlap, 2013. szeptember (24. évfolyam, 204-228. szám)

2013-09-02 / 204. szám

2 2013. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP 1 PERCES INTERJÚ Kritikus helyzet Tarnazsadányban félnek Mint arról korábban lapunkban már beszámol­tunk, fórumot is tartottak a közbiztonság helyzetéről Tarnazsadányban. Kiderült, hogy egy év alatt megduplá­zódott a faluban a betörések száma. A községben egyre több a felderítetlen bűnügy, egyedül a körzeti megbízott sem tud mit tenni. Több bűnbanda tartja rettegésben a zsadányiakat. A legújabb fejleményekről Dobi István polgármester tájékoztatta a Hírlapot.- Mi a következő lépés? Mit tudnak tenni a közbiztonság javításáért?- Már a Belügyminiszté­riummal is felvettem a kap­csolatot, hogy tegyenek vala­mit, mert tarthatatlanná vált a helyzet. Sajnos, azt kell mondanom, hogy élhetetlen lett a falunk. Szinte nincs olyan nap a településen, hogy ne történne betörés vagy lopás valahol.- Mit tapasztal mindebből a lakosság?- Sokan esténként már az utcára sem mernek ki­menni, bezárkóznak ottho­naikba. Sőt, van, ahol már a betakarítást is elvégezték, mondhatni zöld állapotban szedték le a termést, hogy nekik is jusson valami a saját kertjükből. Semmit és senkit nem kímélnek a bűnözők. Az ingatlanjaink elértéktelenedtek, a Tarna- zsadányról származó állás­keresőkkel már szóba sem állnak.- Milyen visszajelzést kaptak a hivatalos szervektől?- A hevesi rendőrkapitány, Gulyás József megígérte, hogy kiemelt ügyként keze­lik a település helyzetét. Hu­szonnégy órában járőröznek majd a faluban. ■ SZ. E. Dobi Ist­ván: Élhe­tetlen lett a falu. Ezermilliárd kéne utakra biztos Az elsődleges feladat most a tennivalók feltérképezése A megye számos közútja szorul felújításra. Az útügyi biztos bízik benne, hogy sikerül előteremteni a munkákra a forrásokat. Képünk illusztráció.- Az infrastruktúra fejlett­sége az oktatástól a gazda­ságig, az élet valamennyi területére kihat. Érvényes ez a közutak állapotára is. Ezt szem előtt tartva vállal­tam el a feladatot - mondta a Hírlapnak Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, hatvani polgármester, akit a nemzeti fejlesztési miniszter júliusban Heves megye út­ügyi biztosává nevezett ki. Tari Ottó- Mint naponta közlekedő állam­polgár, Ön is látja a megoldásra váró feladatokat. Nem úgy véli, hogy reménytelen a helyzet?- Nem, annak ellenére sem, hogy helyenként negyvenéves elmaradást kell pótolni. A for­rások előteremtése nem lesz könnyű, de állami és uniós pénzek felhasználásával or­vosolható a jelenlegi állapot. A következő egy-másfél évben „alaphangon” 100 milliárd forintra lenne szükség az ál­lami kezelésű közúthálózat állagfenntartására, s ez a pénz előteremthető. Az országos út­hálózat teljes rendbe tétele, il­letve fejlesztése pedig legalább ezermilliárd forintba kerülne.- Felfoghatatlan összeg. Biztosi mandátuma december végéig szól, ami nem túl hosszú időszak. Mit lehet tenni pár hónap alatt?- Mindenekelőtt felmérést készíteni, s meghatározni a fontossági sorrendet. Már megkerestem megyénk va­lamennyi településének a polgármesterét, s a járási hiva­talokat, hogy vegyék számba a területükön fellelhető hiányos­ságokat, jelöljék meg a prioritá­sokat. Feladatom a fejlesztések előkészítése, valamint a már folyamatban lévő Közlekedési Operációs Program (KÖZOP) helyzetének a felmérése is.- Utóbbi mely területeken kap­csolódik megyénkhez?- A 21-es, a 32-es, a 31-es és a 33-as számú főutakon a mun­kálatok már ősszel, illetve jövő tavasszal elkezdődnek. Az épí­tés a 21-es Selyp és Apc közöt­ti, a 31-es Dormánd és Heves közötti 23 kilométeres részét, a 33-as Füzesabony és Tisza­füred közötti 38 kilométeres, a 32-es főút Hatvantól a jászfény- szarui körforgalomig terjedő nyomvonalát érinti. De ide sorolandó az Ó- és Újhatvant összekötő új vasúti híd is. Azon dolgozunk, hogy a Regionális Operatív Program (ROP) kere­tében - amely állami és uniós finanszírozású - rendelkezés­re álló összeg hazai forrásait növelhessük. Ezért az útügyi biztosok közösen lépnek fel.- A KÖZOP-os pénz szempontjá­ból - amelyből például a hatvani híd is épül - mi a helyzet? ■ Várható-e változás az állami utak minőségében? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. Útfelújítások idén ősszel és jövő tavasszal A tervek szerint számos útsza­kaszon vonulnak majd fel az útépítők, hogy helyrehozzák az elhasználódott, helyenként igencsak megrongálódott része­ket. A megyénkben elkövetkező útfejlesztések során az alábbi időpontokban kezdődnek a munkálatok: 33-AS főút (Füzesabony-Tisza- füred között) 2013. szeptember 31- es főút (Dormánd-Heves között) 2013 utolsó negyedév 21-es főút (Apc-Selyp között) 2014. március 32- es főút (Hatvan-Jászfény- szaru között) 2014. április-má­jus 3-AS főút (hatvani vasúti híd) 2014. első negyedév (forrás: nemzeti Infrastruktú­ra Fejlesztő Zrt.)- Ismereteim szerint ez az összeg rendelkezésre áll. Itt „csupán” annyi a teendőm, hogy gyorsítsam a folyamatot, illetve csökkentsem a bürok­ráciát. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a megyei köz­útkezelővel, hiszen jó lenne a lehető legnagyobb mértékben elvégezni az állagmegóvást.- Az említetteken túl a belterüle­teken lévő, de nem önkormány­zati, hanem állami kezelésű utak állapotával kapcsolatosan is évek óta számos kritika fogalma­zódik meg. Ezen a téren mit tehet az útügyi biztos?- Ezen utak felújítása is a ROP-os pénzek függvénye, a- miért harcolnunk kell. Remé­lem, a megbízatásom lejártáig több célom nagy részét sikerül majd megvalósítanom, hiszen az infrastruktúra fejlettsége az élet valamennyi területére kihat. Ennek tudatában vállal­tam a biztosi feladatot. Motoros baleset Mónosbélnél, két autó ütközött a 21-es fótinál karambol Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt Mónosbél előtt szombaton. Úgy tudjuk, négy motoros közleke­dett este hét óra körül Egerből Kazincbarcika felé, amikor vélhetően az elöl haladó át­sodródott a szemközti sávba, majd ott egy éppen arra haladó személyautót jobbról érintve a szalagkorlátnak csúszott. A mögötte érkező kétkerekű jármű vezetője már nem tudta kikerülni az egyébként sza­bályosan haladó autót, s a bal elejének csapódott. A hátul haladó két motoros még idő­ben meg tudott állni. Az elöl haladó összetörte a motort, de sérülések nélkül úszta meg a karambolt. A második, ütköző gép vezetője nem volt ilyen sze­rencsés: információink szerint kéz- és lábtöréssel szállították kórházba a mentőszolgálat munkatársai. A helyszínelés idején először teljes útzár volt, majd váltott irányban megin­dult egy sávon a forgalom. Szintén aznap két személy- gépkocsi ütközött össze a 21-es főút és az M3-as autópálya levezető szakaszának keresz­teződésében. A balesetben személyi sérülés történt. A rendőrség munkatársai fél­pályás útzár mellett végezték a helyszínelést. ■ M. Z. Modernizálták a tamamérai iskola termeit közoktatás Már korábban is zajlott informatikai fejlesz­tés - akkor hétmillió forintos keretösszegből - a Tarnamé- rai Általános Iskolában, az idén pedig három tanterem újulhatott meg a közoktatási intézményben. Tímár László polgármestertől megtudtuk, hogy közel tizenhatmillió fo­rintot nyertek el az iskola kor­szerűsítésére. A helyiségekben ezután az asztali és hordozható számítógépektől a digitális táb­lákig számos modern eszközt használhatnak a tanulásukhoz a helyi diákok szeptembertől. A megújult termeket a ha­gyományos falunap keretében adták át hivatalosan. ■ SZ. E. Vege a nyári vakációnak, becsengettek évnyitó Számos változás lép életbe a közoktatásban a most induló tanévben Több iskolában vasárnap dél­után tartották a tanévnyitó ün­nepséget megyeszerte. Az idei szeptember számos változást hoz a tanköteles korú diákok­nak és szüleiknek. Ilyen, hogy az általános isko­la mind a 8 évfolyamán kötele­ző lesz délután 4-ig bent marad­nia a gyereknek az iskolában. A szülő kérelmére az igazgató a kötelező tanítási órák utáni bent tartózkodás alól felmen­tést adhat, de ez csak lehetőség. Az iskolákban bűnmegelőzési tanácsadók jelennek meg. Fel­adatuk elsődlegesen az inter­netes és droggal összefüggő bűntények megelőzése lesz. Növekednek az óraszámok is. Líceum: megnyílt az EKF Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanéve. A most iskolapadba kerülő első­söknek napi 4 helyett 5 óra kö­telező naponta. Az óraszámon belül heti 5 testnevelés órát kell az órarendbe betervezni. Az első és ötödik évfolyamon új tantárgyként hittan-, illetve er­kölcstanórákon vesznek részt a diákok. Az állami iskolák fenntartá­sán és működtetésén 2013. ja­nuár elseje óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) osztozik az önkormány­zatokkal, a tanárok és az igaz­gatók munkáltatója a KLIK, amely gondoskodik a tanítás­hoz szükséges eszközökről is, míg az önkormányzat működ­teti az épületeket. ■ G. R. Változik három ítélőtábla illetékességi területe egér Szeptember 1-jétől válto­zik három ítélőtábla illetékes­ségi területe: az eddig a Fővá­rosi ítélőtáblához tartozó Egri Törvényszék fellebbezett ügye­iben a debreceni tábla jár el, az eddig a debreceni táblához tartozó Szolnoki Törvényszék viszont a szegedi táblához tar­tozik majd - közölte az Orszá­gos Bírósági Hivatal a Magyar Távirati Irodával. A Fővárosi ítélőtábla egyre leterheltebbé vált. A módosí­tással csökken a hozzá tartozó törvényszékek száma. A hiva­tal közleménye szerint az íté­lőtáblái rendszerben jelentős aránytalanságok alakultak ki az eltérő mennyiségű és minő­ségű ügyérkezés miatt, a túl­terhelt bíróságokon nagymér­tékben lelassulhat az ítélkezés. A Fővárosi ítélőtábla ugyanis a többi ítélőtáblához képest jóval nagyobb ügyérkezés következ­tében évről évre nagyobb ügy­hátralékot halmozott fel. A módosítás segít abban, hogy az arányaiban kevésbé leterhelt ítélőtáblák az idősze­rű ítélkezés követelményeinek továbbra is eleget tegyenek, s ugyanakkor a Fővárosi íté­lőtábla időszerűségi mutatói javuljanak. Ennek köszönhe­tően kiegyenlítődnek az igaz­ságszolgáltatásban az ügyek 4 elbírálásának időtartamában jelentkező különbségek.« M. Z. t k I

Next

/
Thumbnails
Contents