Heves Megyei Hírlap, 2013. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

2013-08-01 / 178. szám

It/ ff % ■ \x % . HEVES 2013. augusztus 1., csütörtök • XXIV. évfolyam, 178. szám MEGYEI HIRIAP Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft 1 | KERESSE A HEOL.HU OLDALON! EGYÉNI NYUGDÍJSZÁMLÁK, TILTÓ AKNA OV A VÍZTŐL AZ EGRI rpvc| Anr uamaivdam a SZAJREBAN KNÉZICH UTCÁBAN ► WWW.HEOL.hu tült LUK t HUIYiALYDAN ►S.OLDAL SZEREPEL ESTE ► 8. OLDAL, TV2 RMHMHES IDŐJÁRÁS Ma ismét kániku­la köszönt be. Sok napsütésre készülhetünk, csak az ország keleti felén lehet­nek gomolyfel- hők az égen. ► 10. OLDAL Összevont gyed: mindjárt itt van Azok a szülők is megkaphatnák a három évre járó támogatást, akik előbb mennek vissza dolgozni. ► 3. OLDAL 30/565-9813 „Mi vagyunk ügyeleti a császárok!” gZBKKESZTÖ Egyéniben és csapatban is öt-öt aranymedállal tértek haza a makiári kötélug­rók az EB-ről. ► 4. OLDAL TERJESZTÉS: «0/510-510 HIRDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 Ezt jól kisütötték. Az egri Szent Lőrinc középiskolában is felkészültek a tanévkezdetre, bár a folytatás egyelőre bizonytalan. HIRDETÉS Vidám családi hirdetés Ha örömét, jókívánságát szeretné megosztani rokonaival, ismerőseivel, megteheti a Heves Megyei Hírlapon keresztül: Előfizetőinknek 500 Ft kedvezmény j Bizonytalan tanévkezdet magániskolák Októberben derül ki, milyen támogatást kapnak EGY PERCBEN A termálfürdőben is járőröznek az egri rendőrök a nyár végéig EGER Együttműködési meg­állapodást kötött a Heves Me­gyei Rendőr-főkapitányság és az egri strandfürdő a nyári időszakra vonatkozóan. Fő­ként a hét végén találkozhat­nak a strandolok egyenruhás rendőrökkel, de hét közben is megjelennek visszatérően majd civil ruhás, bűnügyi ál­lományban dolgozók. A fokozott jelenlét elsőd­leges célja a bűnmegelőzés, a strandi lopások és egyéb bűncselekmények megaka­dályozása. A kékruhások mellett a strand biztonsági szolgálatának emberei is óv­ják a fürdőzők és vagyontár­gyaik biztonságát - tájékoz­tatott Soltész Bálint, megyei rendőrségi szóvivő. ■ M. Z. Súlyos sérülései vannak a tetőről lezuhanó férfinak PILLANATFELVÉTEL Ön ismeri az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységét? Igen, kértem Is már segítséget Nem, most hallottam róla először Nem, de jő,hogy •as ilyen lehetőség Június 30-áig meg kellett vol­na születnie annak a jogsza­bálynak, ami a következő tan­évben minden intézménynek járó állami finanszírozást biz­tosítja, ám ez nem történt meg. A halasztás miatt erre csak ok­tóber elsejével lesz jogszabály. A megyénkben működő ala­pítványi és magániskolákban a késedelem miatt nagy a bi­zonytalanság. Az intézmény- vezetők egyelőre csak abban biztosak, hogy szeptemberben még megkapják a korábban folyósított állami normatívát, októbertől viszont nem tudják, mennyi pénzből tarthatják fenn intézményeiket. Hiába kommunikálja azt a kormányzat, hogy ez min­denképpen meg lesz oldva, az intézményvezetők szerint a fenntartóknak ily módon nem lehet felelősen elkezdenie a tanévet. Ami jelenleg biztos, hogy szeptember elsejéig dolgozza ki és nyújtja be a kormány­nak az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azt a javaslatát, amely módosíta­ná a nem állami köznevelési intézmények finanszírozását. A tervek szerint a támogatás két elemből fog állni. Egyrészt bértámogatásból minden nem állami, nem önkormányzati fenntartó számára, illetve az egyházak és az országos, vala­mint az iskolai oktatás esetén a helyi nemzetiségi önkor­mányzatok esetén a bértámo­gatáson felül működtetési tá­mogatásból. A bértámogatás kiterjed a pedagógusok és a nevelő, ok­tató munkát segítők bérére és járulékaira, valamint a működ­tetés költségeire, intézménytí­pusonként differenciálva. A nem állami köznevelési intézményfenntartók új típu­sú finanszírozását október 1-jén vezetik be. Jelenleg 1200 ilyen iskola van az országban, együttesen közel 300 ezer ta­nulót oktatnak. Az utóbbi két évben egyéb­ként az alapítványi iskolák vezetői a pénzszűke miatt minden olyan tevékenységről lemondtak, ami nem a túl­éléshez kellett. Sok helyen pedagógusokat bocsátottak el, kénytelenek voltak helyet­tesítéssel megoldani a kötelező feladataikat. ► 2. oldal hatvan Egy harminc év körü­li férfi felújítási munkálatok közben leesett egy helyi épü­let tetejéről. Lapunk úgy tud­ja, az illetőt súlyos sérülései miatt mentőhelikopterrel szál­lították kórházba. (Egy portál információi szerint leszakadt a karja és a bokája is eltört.) Soltész Bálint megyei rend­őrségi szóvivő elmondta: az ügyben a Hatvani Rendőr- kapitányság indított eljárást foglalkozás körében elköve­tett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. ■ M. Z. 9 VESZI A LAPOT? Tanulni, tanulni, tanulni - mondta Lenin. Hogy mennyire igaza volt, mos­tanában jöttem rá. Elvégeztem már több iskolát, de egy idő után azt érez­tem, elég. Dehogy elég! Nemrég beirat­koztam egy autósiskolába, és azt gon­dolom, a tanulás az egyik legjobb do­log, amit az ember tehet az agyával. Szeretem dolgoztatni az agytekervényei- met, ám bevallom, a „jobbkéz-szabály” még elég nehezen megy, sokat kell gon­dolkoznom. Azt, hogy mennyire benne vagyok most a KRESZ-tanulásban, a tegnapi eset is jól mutatja. Mikor haza­értem, szerettem volna bemenni a für­dőszobába, ahonnan édesanyám jött ki éppen. Előre akart engedni, de csak annyit mondtam: „Gyere, neked van elsőbbséged!" (sz. e.) •770865 9100^ 13178 Tehervonat és autó ütközött BALESET A fénysorompó működött és tilosat jelzett Állami intézmény már a Bugát Pál Kórház is Az elsődleges adatok alapján a fénysorompó piros jelzése ellenére hajtott a sínekre az az autó, amely szerda reggel tehervonattal ütközött a ludasi elágazóban, a 3-as főúton. Az autó, amelyben ketten utaz­tak, Gyöngyös felől érkezett, valószínűleg a sofőr szemébe sütött a nap. A helyszínelés idejére teljes útzár volt érvényben a 3-as főút érintett szakaszán - tájé­koztatott Soltész Bálint, a He­ves Megyei Rendőr-főkapi- | tányság sajtószóvivője. S A balesetben az autó két f utasa sérült meg könnyeb- 5 ben, kórházba szállította őket I a mentőszolgálat. ■ G. R. Elsodorta az autót a tehervonat. A sofőr és az utasa könnyebben sérült átadás Mától költségvetési in­tézményként működik a gyön­gyösi Bugát Pál Kórház is. Be­fejeződött az állami tulajdonba és működtetésbe adás folya­mata, közölte az intézmény közleményben szerdán. A Magyar Állam nevében átvevőként eljáró GYEMSZI az aláírt megállapodás értel­mében valamennyi, összes­ségében közel 900 munka- viszonyban dolgozó, valamint szerződéssel rendelkező part­ner továbbfoglalkoztatását vál­lalta, egyúttal átvette a koráb­bi szolgáltatók által megkötött valamennyi szállítói szerződé­sét az abból eredő valamennyi kötelezettséggel együtt. Az intézmény változatlan struk­túrában és szolgáltatásokkal áll továbbra is a betegek szol­gálatában. Az átadó Medical Invest­ments Zrt., illetve leányvál­lalatai a gyöngyösi kórházat 2009. október 22. óta üzemel­tették. A gyöngyösi és a nagy­atádi kórház - melyet szintén a Medical Investmentst Zrt. működtetett eddig - az elmúlt években közel 3 milliárd forint értékben nyert el európai uni­ós pályázatokat. Ezek fenntar­tói és kedvezményezetti jogait ugyancsak átadták az új mű­ködtetőnek. A tervezett célo­kat már a magyar állam fogja megvalósítani. ■ G. R. t t >• v

Next

/
Thumbnails
Contents