Heves Megyei Hírlap, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-01 / 151. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2013. JÚLIUS 1., HÉTFŐ Kreatív ifjú Moherekkel népszerűsítenék Eger városát Postán jön a tankönyvcsekk közoktatás Augusztus 15-éig kell befizetniük a szülőknek a kötetek árát Kábítószertartó, állatokat kínzó embereken ütöttek rajta akció A jobb hatékonyság ér­dekében idén koncentráltan használja fel Eger a nyári fesz­tiválok, rendezvények népsze­rűsítésére szánt forrásokat, közel 8 millió forintot - közölte a napokban Budapesten tartott sajtótájékoztatón Habis László, a megyeszékhely polgármes­tere. Az idei egri nyár „hiva­talos idegenvezetője” két egri kötődésű művész, Fesztbaum Béla színész és Herczeg Flóra énekesnő lesz, velük közösen hirdetik meg a Költözz Eger­be! akciót. Ennek keretében kiválasztanak egy fiatal párt, akik - július 20. és augusztus 20. között - egy hónapot tölt­hetnek el Egerben. A fiatalok a város vendégeként gyűjtött élményeket, tapasztalatokat megosztják, ezzel is népszerű­sítve Egert. Olyan jelentkezőket várnak, akik otthonosan mozognak a közösségi médiában, szívesen vezetnek blogot, érdeklődnek a hazai kulturális programok és fesztiválok iránt, s vállalják, hogy történeteiket - fényké­pekkel és videókkal színesít­ve - megosztják az országgal. A vállalkozó szellemű fiatalok egy egyperces videó-bemutat­kozást kell, hogy küldjenek a koltozzegerbe@ph.eger.hu e-mail címre. ■ P. A. Emlékplakettel jutalmazták a jól tanulókat nettóm Füzesabony Több mint száz diákot fogadott a napokban a helyi önkormányzat. A gyere­keket kiemelkedő tanulmányi-, sporteredményeikért díjazták. A Jó tanuló, jó sportoló címre 13-an pályáztak, közülük öten meg is feleltek a feltételeknek, legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot tudtak felmutatni és a sportban is szép eredménye­ket produkáltak. Ezek alapján Bíró Bálint Zoltán, Kovács Ré­ka, Bukta Szimonetta, Baksa Dorina, Tregova Zsófi teljesít­ményét díjazták. Menyhárt Ákos, az IT Essentials verseny országos döntőjében elért első helyezésért vehetett át emlék­plakettet. ■ G. R. ígérik az illetékesek, hogy nem lesz több tankönyvmizéria. Szeptemberig ugyanis minden gyermek hozzájuthat a kiadványokhoz. Azt ígérik, hogy egyszerűbb, átláthatóbb és olcsóbb lesz a tankönyvhöz jutás. A végső cél az ingyenes, tartós kiad­ványok használata. Barta Katalin A megszokottnál jóval koráb­ban, július 31-ig kell a szülők­nek csekken befizetniük az állami tulajdonú Könyvtárellá­tó Nonprofit Kft,,{Kellő) szám­lájára a tankönyvcsomagok árát - olvastuk a napokban. A hírnek nem örült az az egri kétgyermekes anyuka, aki ér­deklődésünkre elmondta, hogy egyelőre a nyári táborozás költ­ségeit is nehéz előteremteni. Az előző években úgy kalkuláltak, hogy augusztusban megkapták cégüktől az iskolakezdési utal- | ványt, így általában abból szo- j rították ki a tankönyvek árát. Idén azonban, - ha a híreknek hinni lehet - legkésőbb július végéig be kell fizetniük csek­ken az összeget. Az egri Molnár családban három iskoláskorú gyermeket nevelnek, így nekik legalább a tankönyvek árai miatt nem | kell aggódniuk. Azok ugyanis ingyen vannak. Korábban az iskolák felada­ta volt felmérni az igényeket, beszedni a szülőktől a pénzt, majd kiosztani a könyveket. Idén ez a feladat már az intéz­ményfenntartóra hárul. Kerecsenden a Magyary Ká­roly Általános Iskola igazgató- helyettesétől, Nagy Györgytől megtudtuk, hogy az új rend­szerben az iskoláknak június 15-ig le kellett zárni a tan­könyvrendeléssel kapcsola­■ Az idei évtől monopóli­ummá való Kellő gyűjti össze az iskolák tan­könyvigényét. tos teendőket, s az összesített igényt megküldeni a tankerü­leteknek. Újdonság: az álta­lános iskolákban a tankönyv­csomagok ára évfolyamonként nem haladhatja meg a 12 ezer A szülők egy részének komoly gondot jelenthet az előrehozott, átlagosan 12-20 ezer forintos fizetési kényszer. Sok család ugyanis a gyerekek nyári tábo­roztatására vagy a család nya­ralására szánt tartalékból lesz kénytelen kifizetni a gyerekek tankönyvei után az állami mo­nopolcéget. A csekkeket elvileg június végéig minden szülőnek forintot, s új tankönyvek csu­pán az első és az ötödik évfo­lyamon lépnek be. Az idén, az 1. és 5. évfolyam kivételével, a többin a jogsza­bályban ingyen könyvekre jogosultak tartós tankönyvet kapnak, amit az iskolai könyv­tárból kölcsönözhetnek ki, s a tanév végén visszaadják azt. E tankönyvek minősége a peda­gógusok állítása szerint sokat javult az elmúlt években, így akár T4 évig is használhatók, ha a diákok vigyáznak azokra. A tankönyvterjesztésben az idei évtől monopóliummá váló Kellő gyűjti össze az iskolák tankönyvigényét, megrendeli azt a kiadóktól, előzetesen be­szedi a vételárat, majd kiszál­lítja, kiosztja a tankönyveket. Ezeket a feladatokat eddig kö­meg kell kapnia postán, ideért­ve az új beiratkozók szüleit is. A Kellő által küldött levél egyéb­ként tételesen felsorolja az egyes tankönyvek címét és árát. Amennyiben valaki nem kapja meg időben a cég küldeményét, az iskola kijelölt tankönyvfelelő­séhez kell fordulni. Az ingyen tankönyveket augusztus végén kapják meg az érintettek. Tételesen feltüntetik a tankönyvek ellenértékét ■ Ön ki tudja fizetni időre a tankönyvet? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: HE0L.hu y A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. zel 30-40 regionális, valamint országosan csaknem száz ki­sebb terjesztőcég végezte piaci alapon. így eddig jellemzően augusztus végén, szeptember elején kellett fizetni az átvett tankönyvekért. A közelmúlt­ban több probléma is akadt a tankönyvcéggel: tavasszal J meghibásodott az online ren- | delési rendszer, illetve az in- dex.hu arról is írt, hogy a Kellő csaknem 300 millió forintos tartozást halmozott fel. A legrissebb hír: „Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtit­kára - szem előtt tartva a szü- | lök és gyermekeik érdekeit, az ellátás biztonságát - arról hatá­rozott, hogy felszólítja a Könyv­tárellátó Nonprofit Kft.-t, hogy 2013. július 31-ről augusztus 15-re módosítsa a könyvek árá­nak kiegyenlítéséhez megkül­dött csekkek befizetési határ­idejét. A döntésről az iskolák is ) tájékoztatást kapnak.” razzia Verpelét külterüle­tén csaptak le június 29-én, szombaton a hajnali órákban a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségével a Bács-Kiskun Megyei Rend­őr-főkapitányság és az Egri Rendőrkapitányság nyomozói egy tanyára, ahol tiltott állatvi­adalt tartottak. Az egyenruhá­sok előállítottak több személyt, a házkutatások során pedig negyven harci kutyát talál­tak, továbbá kábítószergyanús anyagokra is bukkantak. Minderről Soltész Bálint r. őrnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó- szóvivője tájékoztatta a Hír­lapot. Elmondta azt is, hogy V. Sándor 26 éves szigethalmi, F. Dénes 33 esztendős aldebrői, az életének 41. évében járó D. Csaba káli, K. János 27 éves felsőlajosi és K. Zsolt 42 esz­tendős verpeléti lakosokat gya­núsítottakként hallgatták ki a rendőrök. Mindezek után az Egri Rendőrkapitányság tiltott állatviadal szervezése, s állat­kínzás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított ellenük eljárást. A megyeszékhelyi rendőrség egyébként mind az öt gyanúsí­tottat őrizetbe vette és kezde­ményezte előzetes letartóztatá­suk elrendelését. ■ SZ. Z. Heves megyei barlangokat minősíthetnek régészet Országszerte 105, Hevesben tíz barlangot nyilvá­nítana régészeti szempontból jelentősnek a belügyminiszter. E képződményekben a régé­szeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók, ezért szükséges a minősítésük. Egerben Berva-barlang, Felsőtárkányban a Lök-völ- gyi-barlang, a Pes-kő-barlang, a Petényi-barlang, a Tar-kői-kő- fülke és az Arnóc-kői-szik- laodú, Mátraszentimrén a Gyula-barlang képvisel nagy értéket. Szilvásvára­don az Istállóskői-barlang, a Cserepes-kői-sziklaodú és a Körös-barlang kaphatja meg a státust. ■ T. B. Gyöngyös büszke Kiss Péter teljesítményére emlékek Fotókiállítás mutatja be a hegymászó legemlékezetesebb pillanatait Végső búcsú a Tanár Úrtól, id. Irlanda Dezsőtől Legyenek büszkék Péterre itt, Gyöngyösön! - kérte Kollár La­jos, a Magyarok a világ nyolc­ezresein expedíció vezetője azokat, akik szombaton este ellátogattak arra a fotókiállí­tásra, ahol Kiss Péter családja, barátai és tisztelői emlékeztek a hegymászó Kancsendzöngán elért diadalára, élete kiemelke­dő sporteredményeire.- Az élet és a szerencse for- gandó. Ám amikor ezt nem csak mondjuk, hanem át is kell élnünk, elszorul a torkunk - s fogalmazott Kollár Lajos. -Au Kancsendzönga-expedíció eu- | fóriában zajlott, majd egy pilla- | nat alatt megváltozott minden, s Ezt az érzést senkinek nem A tárlaton a hegymászók különleges világával ismerkedhetett a közönség kívánom. Mégis felemelő tud­ni azt, amit Péter tett. Ez sem Magyarországon, sem a vilá­gon nem felejti el senki. A Mátra Művelődési Köz­pontban július 13-ig látogat­ható kiállításon nem csak a fiatal gyöngyösi hegymászóról készült képek láthatók, hanem a tárlat részei azok a fotók is, amelyeket Péter készített a felhők feletti varázslatos vi­lágban. Helyet kaptak itt to­vábbá a város büszkeségének személyes tárgyai: bakancsai, védősisakja, mászáshoz hasz­nált kötele, baseball sapkája, napszemüvege, sportcipője, az egyéb megméretéseken elnyert oklevelei, serlegei. ■ gyász Több százan búcsúztat­ták szombaton délután az éle­tének 82. évében elhunyt id. Irlanda Dezsőt az egri Kisasz- szony temetőben. Családtagjai, barátai, kollé­gái és az általa nagyon szeretett tanítványai körében adtak vég­tisztességet a református egy­ház szertartása szerint annak az embernek, aki több évtize­den át diákok ezreit tanította a természettudományok sorából a fiatalokat az élet jelenségeire felkészítő kémiára, fizikára, so­kukat pedig osztályfőnökként igaz emberségre, tisztességre a Gárdonyi Géza Gimnázium­ban. A Szent-Györgyi Albert- és Rácz Tanár Űr-díjas pedagó­gust - utóbbi kitüntetésére volt a legbüszkébb - elkísérték utol­só útjára az egri önkormányzat képviseletében Habis László polgármester, Rázsi Botond al­polgármester, valamint a fer­tálymesteri testület számos tagja is. Emlékezve és emlékez­tetve arra, hogy id. Irlanda De­zső kiemelkedő közéleti mun­kát is végzett a megyeszékhe­lyen, egyebek között a városi közgyűlés oktatási, kulturális és sportbizottságának a veze­tőjeként. Az elhunyt életét, pályáját méltató beszéd után a ravatal előtt Réti Árpád nyugalmazott színművész idézte fel a Szózat ( verssorait. ■ SZ. Z.

Next

/
Thumbnails
Contents