Heves Megyei Hírlap, 2013. február (24. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-01 / 27. szám

2 2013. FEBRUÁR 1., PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP Gyakornoki program indul a pályakezdők alkalmazásáért Rendőri kíséret jár a lógósoknak közoktatás A csellengésen kapott diákoknak igazgatójuk előtt is felelniük kell pályázat A fiatal szakmunká­sok elhelyezkedését szeretnék segíteni azzal a szakmunkás gyakornoki programmal, amely idén tavasszal indul. Az ország hat régiójában 8,5 milli­árd forint vissza nem térítendő uniós támogatás áll a cégek rendelkezésére, amelyre idén február 15. és 2014. április 30. között pályázhatnak. A mikro-, kis- és középvállalkozások 460 ezer és 30 millió forint közötti összeget nyerhetnek gyakorno­kok foglalkoztatására, mentori tevékenységre, adminisztráci­óra és a gyakornoki munkahe­lyek kialakításához szükséges eszközök beszerzésére, átala­kításokra.- Ezzel könnyebbé válhat a tanulószerződéssel rendelkező fiatalok elhelyezkedése, hiszen a cég pénzügyi segítséget kap a frissen végzett tanuló meg­tartásához. Ez különösen nagy segítséget jelent a leszakadó térségekben működő vállalko­zásoknak, illetve azoknak a fi­ataloknak, akik családja rossz anyagi körülmények között él. Fontos, hogy a mentorálás, azaz egy idősebb szakmunkás foglalkoztatási költségeinek egy részét is el lehet számol­ni - mondta el Fülöp Gábor, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. ■ T. B. Február 25-éig ~ SZJA-t vallanak a vállalkozók adó Február 25-éig kell teljesí­teniük a 2012. évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallá­si kötelezettségüket az egyéni vállalkozóknak, s az áfa fize­tésre kötelezett magánszemé­lyeknek - hívta föl a figyelmet az adóhivatal. Aki tevékeny­ségét 2012-ben megszüntette, annak 2013. május 21-éig kell a bevallást benyújtania. Az adóbevallást elektronikus úton kell teljesíteni, kivéve a ki­egészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozók­nak, valamint az áfás magán- személyeknek. Ők papír ala­pon, a 1253-as nyomtatványon, az evá-sok pedig a 1243-ason is bevallhatnak. ■ T. B. Februártól a rendőrök egye­nesen az iskolaigazgatóhoz vihetik a 14 év alatti gye­rekeket, ha lógáson kapják őket. Barta Katalin | Pétervásárán a Tamási Áron Általános iskolában az elmúlt évben többször is előfordult, hogy lógáson kaptak diákokat. Idén január 1-jétől erre alig­ha lesz módjuk a tanulóknak, mivel szigorítottak a rendsze­ren - tudtuk meg Végh István, iskolaigazgatótól. Ez év elejétől egy őrző-védő szakember látja el a portaszolgálatot, aki csak akkor engedheti ki a gyerme­ket az intézményből, ha az az iskola által kiállított igazo­ló nyomtatványt felmutatja. A közelmúltban megtartott szülői értekezleteken arról is tájékoztatták a szülőket, hogy amennyiben az ő engedélyük­kel marad távol az iskolától a gyermek, ezt is az iskolai for­manyomtatványon igazolhat­ják. Erre azért is szükség van, mivel február 1-jétől a módo­sított rendőrségi törvény sze­rint a lógáson kapott diákot az iskolaigazgatóhoz kísérhetik a rendőrök. Csak az iskola által kiadott, igazoló szelvény bemu­tatása mentesítheti a fiatalokat a „díszkísérettől”. Az igazgató tájékoztatása szerint idén a be­vezetett i változtatásokkal meg­szűnhet a lógás, idén legalábbis még egyszer sem fordult elő. Két évvel ezelőtt lépett életbe az a rendelkezés, miszerint az iskoláskorú gyermek után csak akkor kap a szülő családi pót­lékot (tanköteles gyermek ese­tében ez az iskoláztatási támo­gatás), ha a csemetéjét rendsze­resen járatja iskolába. Tavaly év végéig az iskolaigazgatók a települési jegyzőket értesítet­ték a 10 igazolatlan óra után, akik a szülőket is tájékoztatták a lógásról. Ötven óra igazolat­lan hiányzás után pedig mérle­gelés nélkül védelembe vették a gyereket, és felfüggesztették az iskoláztatási támogatás fo­lyósítását. Innentől kezdve a család mellé eseti gondnokot rendeltek ki, aki segített a csa­ládi pótlék beosztásában. Január 1-jétől a járások mű­ködésbe lépésével változott az Suli helyett pályaudvar? Mostantól nem kedv kérdése az iskolába járás. A szülőket is tájékoztatták arról, mire számíthatnak, ha lóg a gyerekük. iskolai mulasztásokkal kap­csolatos nyilvántartás rendje- tudtuk meg Csongor Péter­től, az Egri Járási Hivatal Járá­si Gyámhivatalának megbízott vezetőjétől. Mostantól a járási hivatalok szabálysértési cso­portjaihoz futnak be az isko­lai jelzések, s innen értesítik ■ A pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola igazgatója szerint idén megszűnhet a lógás. az illetékes gyámhatóságokat, akik a már megszokott rend­ben járnak el. Ötven igazolat­lan óra után a családi pótlék folyósítását felfüggesztik, s in­nentől kezdve a gyámhatóság háromhavonként és a tanév vége után felülvizsgálja, hogy- a lógás miatt - továbbra is in­dokolt-e az iskoláztatási támo­gatás felfüggesztése, azaz ren­deződött-e a gyermek helyzete, teljesíti-e tankötelezettségét. A felfüggesztést csak akkor szüntethetik meg, ha a vizsgált időszakban a gyermek egy órá­ról sem hiányzott igazolatlanul. A megyénk illetékességi te­rületén lévő rendőr kapitány­ságok az elmúlt évben három­havonta, illetve igény szerint hajtottak végre fokozott ellen­őrzéseket fiatalkorú szemé­lyekkel kapcsolatosan - tudtuk meg Képes Ágnestől a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtórferensétől. Az ellenőrzé­sek során kiemelt figyelmet fordítottak az iskelai előadási napokon, oktatási időben köz­területen, nagykorú kísérete nélkül Csellengő, a 14. élétévét be nem töltött gyerekekre. Fo­kozottan ellenőrizték az oktatá­si intézmények vonzáskörzetét, a nagyobb bevásárló központo­kat, pályaudvarokat. Az akci­ókat a helyi önkormányzatok bűnmegelőzési koordinációs szervezeteivel összehangolva folytatták le, melyben részt vet­tek a polgárőrség, közterület azt egyelőre nem tudni, hogy a járási hivatalokhoz beérkezett személyi adatokat hogyan ke- . zelhetik az állami szervek, azaz például meddig őrizhetik meg, vagy hozzáférhetnek-e azokhoz az oktatási és egyéb intézmé­nyek. Utóbbi esetben az sem ki­zárt, hogy a tanuló hiányzási adatainak ismeretében a 16. felügyelet és gyermekjóléti szol­gálat munkatársai is. Az igazol­tatónak egyötöde nem tudott számot adni arról, miért is jár iskolaidőben a városban, a kér­dőre vont fiatalok 80 százaléká­nál azonban bebizonyosodott, hogy „legálisan” sétál az egri utcákon, nincs órája, a szakmai gyakorlat helyszínére indult, vagy orvosi igazolása van. A le­bukott diákok szüleit és iskolá­jukat mindenesetre értesítették a gyermek csellengéséről. Általánosságban megálla­pították, hogy a megyeszék­helyen a lógós diákok - 1-2 fő kivételével - vidékről bejáró középiskolai tanulók voltak. Kedvelt tartózkodási helyük a bevásárlóközpont és az autó­évét betöltött, tankötelezettségét immár teljesített fiatalok felvéte­lét akár meg is tagadhatnák egyes iskolák. A legtöbb me­gyénkben iskolában csak szó­ban, máshol írásban is figyel­meztették a szülőket, hogy mi a teendő, ha nem akarják, hogy gyermekük kínos helyzetbe ke­rüljön egy rendőr előtt. ■ Ön egyetért a lógással kap­csolatos szigorításokkal? Szavazzon hírportálunkon — ma 16 óráig: HE0L.hu A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. busz-pályaudvar. Az igazol­tatott diákok húsz százaléka azon kívül, hogy „nem volt ked­ve iskolába menni”, semmilyen indokot nem tudott felhozni. Bár az óvodák önkormány­zati kézben maradtak, mivel 2013 őszétől kötelező a 3 éves korukat betöltő gyerekek óvo­dáztatása, ha a hiányzások száma meghaladja a 10 napot, az intézményvezetőknek is az illetékes szabálysértési hatósá­got kell értesíteniük. Erre azért van szükség, mert az óvodai nevelésben való részvételi köte­lezettség és a tankötelezettség megszegése miatti szabálysér­tések esetében - amely a szü­lők számára a nevelési-iskoláz­tatási támogatás felfüggeszté­sével és a gyermek védelembe helyezésével járhat - már nem az önkormányzat jegyzői, ha­nem a kormányhivatalok intéz­kednek. ■ A csavargásnak súlyos következményei lehetnek Erőss Zsolt útjai képekben kiállítás A hegymászóból a Bükki Nemzeti Park védnöke lett Ósz végén sem talált rá a kiútra az építőipar Este nyolc óráig lesznek nyitva az okmányirodák Magaslataink címmel Erőss Zsolt fotóiból nyílt kiállítás a felsőtárkányi Nyugati Kapu Ok­tató- és Látogatóközpontban a napokban. A tavaly 35. születés­napját ünneplő Bükki Nemzeti Park 2012-ben védnöknek kérte fel a Csík zenekar prímását, Sza­bó Attilát. A Hópárduc tőle vet­te át a stafétát, ebben az évben ugyanis ő a nemzeti park arca. A február közepéig látogat­ható tárlat megnyitóján a hegy­mászó előadást tartott eddigi magashegyi expedícióiról, s elmondta: hamarosan újabb nyolcezres csúcs meghódítá­sára készülnek, márciusban I indulnak a 8586 méteres Kan- £ csendzöngára. ■ P. A. Erőss Zsolt (balról a második) népszerűsíti a nemzeti parkot KSH Tavaly novemberben az építőipari termelés volumene országosan 11,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi­tól. Az épületek építése 16,8 szá­zalékkal, az egyéb építményeké (utak, vasutak, vezetékek) 7,2 százalékkal csökkent. A novem­beri szerződésállomány nyolca­dával gyarapodott egy év alatt. A megyei cégek 1,9 milliárdos novemberi produktuma száz­millió forinttal maradt el a 2011. novemberitől, de éves szinten így is a harmadik legeredmé­nyesebb hónap volt. Januártól novemberig 15,7 milliárdért építettek a vállalkozások, félmil- liárdért kevesebbért, mint egy évvel korábban. ■ T. B. ügyintézés A Heves Megyei Kormányhivatal járási hiva­talaihoz tartozó okmányiro­dákban február elsejétől az állampolgárok hosszított ügy- félfogadási időben intézhetik ügyeiket. A legjelentősebb változás az Egri Járási Hiva­tal Okmányirodáját érinti: itt az említett időponttól kezdve hétfőtől péntekig reggel nyolc­tól este nyolc óráig lesz ügy­intézés, tehát az eddig meg­szokottnak a kétszeresére nő a fogadási idő. Továbbá hetente egy napon a többi járási irodá­ban is változik a nyitva tartás: Füzesabonyban hétfőn, Hat­vanban kedden, Pétervásárán, Gyöngyösön és Hevesen szer­dán, míg Bélapátfalván csütör­tökön fogadják reggel nyolctól este nyolcig az ügyfeleket. Fontos tudni, hogy a min­dennapos ügyintézéshez kap­csolódó postai szolgáltatások ezentúl is az eddig megszokott időben vehetők igénybe, azaz a hosszított nyitva tartás ideje alatt az ügyfelek egyelőre csak bankkártyán keresztül teljesít­hetik befizetéseiket. Az aktu­ális változások a kormányzat úgynevezett „Jó Állam” kiépí­tési szándékát tükrözik - tájé­koztatott közleményben Burián Orsolya, a Heves Megyei Kor­mányhivatal Kormánymegbí­zotti Kabinet kommunikációs munkatársa. ■ SZ. E. t \

Next

/
Thumbnails
Contents