Heves Megyei Hírlap, 2010. december (21. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. DECEMBER L, SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Korszerű úttal kötnék össze az M3-as pályát a megyeszekhellyel világnap Heves megyében is élnek fertőzöttek és betegek mlológiai osztályvezetője. - Ez az adat évek óta gyakorlatilag stag­nál. Az utolsó újonnan felfedezett HIV-fertőzöttről 2007-ben szerez­tünk tudomást, az AIDS-betegek száma 2005 óta nem változott. A tisztiorvosi szolgálat tájé­koztatása szerint a kistérségi in­tézeteik folyamatosan végzik fel- világosító tevékenységüket a me­gye általános és középiskolái­ban, valamint felsőoktatási in­tézményeiben.- Általános iskolában és gim­náziumban is évente egyszer-két- szer tartanak felvilágosítást. El­mondják, mi történik, mire kell vigyázni - mondja Zsófia, egy eg­ri középiskolás. - Az AIDS-et is A nyilvántartott HIV-pozitív magyar és külföldi személyek* (‘Nem tartalmazza az anonim és az . Ismeretlen lakóhelyű HÍV pozitív személyeket). BAZ Nógrád Észak­megye megye magyar­országi régió megemlítik, hogy emiatt is vi­gyázni kell, de magáról a beteg­ségről nem sokat beszélnek. Heves megyében az anonim HIV-szűrést Egerben, az ÁNTSZ Elkészültek az M3-as autópályát Egerrel összekötő út megvalósít­hatósági tanulmányai, az építési és hatósági engedélyek egy ré­sze is. A beruházás előkészítésé­re a Közlekedési Operatív Prog­ram keretében bruttó 2,24 milli­árd forint áll rendelkezésre, ami­nek 15 százaléka hazai forrás, 85 százalékát az Európai Regio­nális Fejlesztési Alap fedezi. A beruházás előkészítése 2012- ben fejeződik be - tájékoztatott Loppert Dániel, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz­tő (NIF) Zrt. kommunikációs ve­zetője. Az újonnan építendő út­szakasz a tervek szerint elkerü­li majd Makiárt és Andornak- tályát, tehermentesítve a két te­lepülést az autópálya és Eger kö­zötti forgalom alól. ■ A tervek szerint elke­rüli majd Makiárt és Andornaktályát. Az M3-as autópálya gyorsabb elérését biztosító út több ütem­ben épül meg, az első 2,6 kilomé­teres nyomvonal már rendelke­zik a beruházás megindításához szükséges dokumentumokkal. A két községet elkerülő 10 kilo­méter hosszú, kétszer egysávos főútszakasz a jövőben részévé válhat az Egert az M3-assal ös­szekötő M2 5-ös autóútnak. ■ Új tanács alakult, elfogadták a 1 Tisza-tavi Kódexet Kiskörén tartotta a Tisza-tó Tér­ségi Fejlesztési Tanács alakuló ülését. A szervezetet a jövőben elnökként Szabó Róbert, a He­ves Megyei Közgyűlés alelnöke vezeti, a térségi tanács alelnöke pedig Lipcsey György lett. A tanácskozáson a jelenlevők elfogadták a Tisza-tavi Kódexet, melynek ismertetése már a hó­nap elején megtörtént. A tározó tó új házirendje, használata és fejlesztési terve az elfogadás napján lép hatályba. Napokon belül egyébként megkezdik a házirend kifüg­gesztését a kikötőkben, szabad vízi strandokon, a Tourinform- irodákban, valamint az inter­neten is elérhető lesz. ■ A megfelelő felvilágosításnak kulcsszerepe lehet a szörnyű, jelenleg gyógyíthatatlan kór megelőzésében. A szűrővizsgálatok is segítenek. Az 1980-as évek eleje óta világszerte több mint 30 millió áldozatot köve­telt és a mai napig gyó­gyíthatatlan betegség az AIDS. Ma van a szörnyű kór világnapja. Szilvás Krisztina __________ „ Élek a jogaimmal, tiszteletben tartom mások jogait” - ez az AIDS-világnap üzenete 2010-ben, amellyel a kezeléshez való mind szélesebb körben történő hozzá­férést és az emberi jogok tisztele­tét helyezik a középpontba a ren­dezvények szervezői. Az AIDS-vi- lágnap a legátfogóbb kezdemé­nyezés arra, hogy újra és újra tu­datosuljon az emberekben a HÍV, illetve az AIDS megelőzésének, az érintettek kezelésének fontos­sága. A Világegészségügyi Szer­vezet (WHO) 1988-ban nyilvání­totta december 1-jét az AIDS vi­lágnapjává. Azóta hazánkban is minden évben megemlékeznek a betegség áldozatairól.- Heves megyében 1986-tól a mai napig felderített HIV-pozitív esetek száma összesen 16. Közü­lük nyolcán még „csak” HIV- fertőzöttek, nyolcán már AIDS-be- tegek - tájékoztat dr. Papp Erzsé­bet, az ÁNTSZ regionális epide­épületében végzik, a Klapka György utca 11. szám alatt. A vér­vételekre szerdánként 9 óra és dél között, illetve délután 1 és 3 óra között van lehetőség. A me­gye összes bőr- és nemibeteg-gon- dozó szakrendelésén is történik HIV-szűrés, de ezeken a helyeken már névvel és TAJ-számmal. A várandósoknál alapesetben nem végeznek AIDS-vizsgálatot.- Általános terhességi HIV- szűrés hazánkban ma még nem indokolt - folytatja dr. Papp Er­zsébet. - A vizsgálat azonban bármikor elvégezhető, ha a ter­hes vagy szexuális partnere rizi­kócsoportba tartozik, például mert vérkészítményeket kapott, homo- vagy biszexuális kapcso­latai voltak, kábítószer-fogyasz­tó, tartósan élt fertőzött terüle­ten. A terhesség 20. hetéig ész­lelt HIV-pozitivitás alapján fel kell ajánlani a terhességmeg­szakítás lehetőségét. Országosan több a férfibeteg hazánkban a regisztráltHIV- fertőzött személyek száma - 1985 és 2010. III. negyedéve kö­zött - 1911. A bejelentett AIDS- betegeké pedig 1986 óta idén novemberig 617, ebbó'l 540 a férfi és 77 a női beteg. Óvszert is osztanak az egri megemlékezésen a világnap alkalmából ma megemlékezést tar­tanak az Érsekkertben, a Zenepavilonnál dél­után 4 órától. Ennek keretében dr. huszti GYÖRGYIKE tisztiorvos (képünkön) mond beszédet, ezt kö­veti a zenés em­lékezés az AIDS áldozataira. A résztvevők ez­után mécsest gyújtanak és átvonulnak az Eszterházy térre, ahol az égő mécsesek­ből kirakják a „RED RIBBON”-t, a vörös sza­lagot, mely világszerte az AIDS elleni küz­delem szimbólu­ma. Ifjúsági ön­kéntesek óv­szert osztanak a felvonulás résztvevői között Gázolaj ömlik az Eger-patakba szennyeződés Még keresik a veszélyes anyag forrását Nagy mennyiségű szennyező anyag lepte el kedden délután Egerben a várost átszelő patak felszínét. Iványiné Tóth Mária környezetvédelmi előadó szerint minden bizonnyal gázolaj ömlött az Eger-patakba. A szakemberek megállapítot­ták, hogy a Klapka úti hídnál ta­lálható csapadékvíz-elvezetőn át folyik a patakba a szennyeződés. Iványiné Tóth Mária nem sokkal lapzártánk előtt arról tájékozta­tott: az elvezető rendszerben ke­resik még az olaj eredetét, de azt már látják, hogy a Kossuth utca felől jön a káros anyag. Hangsú­lyozta: az előírásoknak megfele­lően mintát vettek, még várják az eredményt. ■ Iványiné Tóth Mária (képünkön) a helyszínen vizsgálta az olajfoltokat A holt lelkekkel való kufárko- dás, a mézes hazugságokba ra­gadt választók adásvevése, gyűjtögetése a magyar politika legfőbb tevékenysége. Szemére lehet-e vetni itt bárkinek is ilyen harmonikus viszonyok között, hogy nem a legpéldá- sabb úton és módon jár? S ha még a példás út is igen ingová­nyos errefelé, rendszeresen fel­szedik, újrarakják, ellopják, rá­adásul ki-ki mindig arra téríte­né, amerre ő megy. Való ilyen­kor rabláncra fűzni a némi pén­zért az emberek életének jobbí­tásán dolgozó, rokkantnyugdí­jazó egészségügyi szakembere­ket? Hát ők az igazi nyugdíjvé­dők. A jelen kor emberei. Csak példát mutattak és követtek. Amikor az emberekre hivatko­zó szellemi és morális törpék a legváltozatosabb módon igye­■HŰBB Nyugdíjvédők keznek megtömni a saját zse­beiket. Nagy a tolongás a hú­sosfazék körül, jelzem, lassan már a zománcot kaparják. A pénzért rokkantosítok leg­alább tisztes üzletet ajánlottak: némi anyagi erőfeszítés fejé­ben némi biztonságot ebben a zivataros világban. S mivel­hogy itt mindenki, bármi áron, nyugdíjas akar lenni - mielőtt el nem lopják azt is -, nem le­het csodálni, hogy a piac törvé­nyei szerint állandó kereslet van, volt és lesz erre a szolgál­tatásra. Mindenki régóta tudja, miről van szó. Itt egy világ­csúcs, közel egymilliós rok­kant tömeg. Legalább a fele né­ABASÁRTÓL Eger FESZTIVÁL „IMMO-lmpro- vizációs zenei megnyilatkozás” címmel rendezik mega fiatalok improvizációs zenei fesztiválját december 2-án, csütörtökön az EKMK-Bartakovics Béla Közös­ségi Házban. A program 11 óra­kor kezdődik. Eger TEXTIL „Életmű textilben” címmel nyílik meg Erdős Júlia tex­tilművész kiállítása, és ugyanilyen című katalóguskönyvének a be­mutatójára is sor kerül a Kepes György Vizuális Központban. A megnyitó ünnepséget ma 17 óra­kor tartják. A tárlat hétfőtől pénte­kig 10-től 16 óráig látható. Eger ISTENKERESÉS A Wass Al­bert Olvasókör soron következő találkozóján Szabó Pál beszél az író világképéről. Az előadás címe: Aki belehalt az istenkeresésbe. A rendezvény helyszíne a Bartako- vics közösségi ház, a programot ma este 18 órakor tartják. Egercsehi védőszent szent Borbála-szobrot avatnak a római katolikus templomban vasárnap, a 16 órakor kezdődő szentmise keretében. A fából faragott alko­tást az Egercsehi Bányász Baráti Kör állíttatta a bányászat és a bányászok emlékére, hiszen Szent Borbála az ő védőszentjük. Egerszólát KÖSZÖNTŐ Szomba­ton 10 órától rendezik meg az idősek napját. A helyi iskolások, óvodások, előadóművészek ad­nak majd műsort, s a vendége­ket ebéddel kínálják a szervezők. A 65 év feletti emberek ezer-ezer forint értékű ajándékcsomaggal térhétnek haza a mulatságból. A településen 192 meghívót küld­tek ki az érintetteknek. Gyöngyös díj A mátraaljai város­ban első alkalommal megrende­zett Civil Tudatos Összefogás Konferencián Gyöngyös önkor­mányzata nevében „Kiemelt Ér­tékteremtő” örökös címet adomá­nyoztak Mihalik Józsefnek, Szil­ágyi Erzsébetnek és Balázs Ernő­nek. A díjazottak oklevelet kap­tak, amellyel a jutalmazottak ér­tékteremtő munkáját ismerték el. Heves KÖZMEGHALLGATÁS De­cember 7-én 16 órakor közmeg­hallgatást tart Heves önkormány­zata a Városháza 204-es tanács­kozótermében. A fórumon a vá­lasztópolgárok és a helyben érde­kelt szervezetek képviselői közér­dekű kérdést, javaslatot tehetnek. A kérdésekre Csáki Zsigmond pol­gármester válaszol majd. mi jó szándékkal és/vagy ola­jozással jutott a nem túl bősé­ges, de azért mégis biztos java­dalmazáshoz. Akiknek többsé­ge amúgy - megfelelő képzett­ség híján, koruk s egyéb raj­tuk kívül álló okok miatt - munkanélküli lenne, s bizopy akként is az állami segítségre, szociális-munkanélküli köl­dökzsinórjára szorulna. Csak a rendszerváltozás utá­ni években másfél millió em­ber találta magát munka nél­kül - többségük véglegesen. De ez akkor senkit sem érdekelt. Számuk mára tovább nőtt. Pár éve egy kis falu lakóinak, bele­értve a helyi focicsapat tagjait, a közlekedési támogatásért mozgássérültséget igazolt grá­tisz a helyi orvos. Az mondta, ő csak segíteni akart, így tudott. ■ Kovács János k r­I 4

Next

/
Thumbnails
Contents