Heves Megyei Hírlap, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. NOVEMBER 2., KEDD HEVES MEGYE GAZDASAGA Engedély nélkül építenek mulasztás Eddig a megyei vállalkozók harmada s.em regisztrált Indulásra kész EVAT-beruházások a biofűtőműtől az ipari parkig- Túl azon, hogy a megváltozott rendeletek miatt a kezelési, a parkolási és a piacüzemeltetési szerződések dolgában egyezte­téseket kezdeményezünk az új közgyűlés bizottságaival, cé­günk több projektje is fontos fá­zisába érkezik az év utolsó he- teiben-hónapjaiban - tájékoz­tatta lapunkat Várkonyi György, az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. első embere. Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a biofűtőmű engedélyez­tetési eljárása az ismert politi­kai csatározások okán elhúzó­dott, ám ha minden igaz, a mis­kolci Magyar Kereskedelmi En­gedélyeztetési Hivatal rövide­sen végez a szükséges vizsgála­tokkal. így végre elkezdődhet a kivitelezés, ami előreláthatóan március végére fejeződik be. Ugyancsak a távfűtéses laká­sokban élőket érintő hír, hogy az EVAT 10 százalékos áremelésre tesz javaslatot a közgyűlésnek, amely várhatóan a november vé­gi ülésén mondja ki a végső szót ebben az ügyben. Az egykori Omya-telepen létesítendő - és a tervek szerint 2011 szeptembe­rében elkészülő - ipari park ki­alakítása is hamarosan elindul­hat, ugyanis a közbeszerzési el­járás keretében beérkezett aján­latokat napokon belül elbírálják. ■ Jövő év márciusára ké­szülhet majd el az egri biofűtőmű. Úgyszintén még ebben az esztendőben döntenek a kívül- belül megújuló Tűzoltó Múzeum kivitelezőjéről, akinek 2012-ben kell végeznie azzal a munkával, amelynek eredményeként a me­gyeszékhely egy újabb, rendkí­vül látványos turisztikai attrak­cióval gazdagodhat. ló és rossz hírrel egyaránt szolgálhatunk a korcsolyázás egri szerelmeseinek: a jó hír, hogy a biofűtőmű építésével egy időben látnak hozzá a beton­alapra készülő és sátorral fedett új korcsolyapálya megvalósítá­sához, míg a rossz az, hogy az új létesítményt ebben a mostani té­li szezonban nagy valószínűség­gel nem vehetik birtokukba a sportolni vágyók. Őket azonban a későbbiekben bizonyára jócs­kán kárpótolják majd a múltbe­linél lényegesen komfortosabb körülmények. ■ 'S Az előírások szerint minden építőipari kivitelezőnek regisztrálnia kell magát a kamaránál, a mulasztók bírságra számíthatnak. Képünk illusztráció. Január Végéig kellett vol­na bejelentkezniük az épí­tőipari vállalkozásoknak, de kétharmaduk még ma sem tett ennek eleget. Tóth Balázs Egy éve vezették be az építőipari kivitelezők kötelező regisztráció­ját. Az építési törvény alapján üz­letszerű gazdasági tevékenység­ként építőipari kivitelezési mun­kák vállalásához szükség van az annak végzésére alkalmas szék­helyre és telephelyre, illetve ren­delkezni kell a megfelelő tevé­kenységi körrel. Feltétel még a megfelelő szakképesítés megléte, és a cégnek alkalmaznia kell fele­lős műszaki vezetőt is. Idén janu­ár 31-éig minden ebbe az iparág­ba tartozó vállalkozásnak meg kellett volna szereznie a működé­séhez nélkülözhetetlen regisztrá­ciós számot, anélkül ugyanis nem végezhetnének munkát Az építőiparban a válság előt­ti időszakban 120 ezer dolgozót foglalkoztattak, mintegy 80 ezer cégnél. Sok olyan vállalko­zás alakult, amelyek alkalmas­sága, életképessége mind gaz­dasági, mind szakmai szem­pontból kérdéseket vet föl. Ezek többsége kényszervállalkozás, nagyon sok esetben nem tudják teljesíteni azokat az alapvető vállalkozási feltételeket, ame­lyek a megfelelő működésük­höz elengedhetetlenek.- Megyénkben mintegy négyezer építőipari vállalkozás működik, közülük a törvény ál­tal előírt regisztrációt eddig csak 1270 teljesítette. Egyértel­mű, hogy noha a regisztráció a működés feltétele, annak meg­létét sem a megrendelők, sem az építésfelügyeletet ellátó szakmai szervezetek nem kö­vetelik meg. Ma regisztrációs szám (működési engedély) nél­kül, szabadon köthet szerző­dést bárki, legfeljebb ha ez a Kétszázezer forint is lehet a bírság AZON VÁLLALKOZÁSOKNAK, amelyek nem szerepelnek az MKIK Építésügyi Regisztráci­ós Irodájának kivitelezői nyil­vántartásában, legkésőbb idén november 30-áig regiszt­rálniuk kell, különben szank­ciókra számíthatnak. A terü­leti kamarák bírságolhatják a bejelentés nélküli dolgozókat, meg is tilthatják a tevékeny­ségfolytatását. A bírság egyé­ni vállalkozó esetében 30 ezer, gazdasági társaság ese­tén 200 ezer forint. A vissza­esők dupla tételre számíthatnak. Nem működik a fedezetkezelő rendszer T-> m s papp István (képünkön) szerint a fedezetkezelői rendszer nem tudott megfelelő választ adni a körbetartozások problémájára, ezért jó, hogy megszűnik. Ezzel így van az építőipari vállal­kozások többsége is. Úgy ítélik meg, hogy a törvények szigorításával és betartásával, a fantomcégek kiiktatásával és a szerződé­sesfegyelem megszilárdításával hatéko­nyabban lehet védeni valamennyiük érde­két. Folyamatos egyeztetésekkel felszínre kerülnek az ágazat működését nehezítő gondok, és eljuttatják azokat a törvényhozók asztalára. kamara tudomására jut, első körben felszólítással kötelezhe­ti az engedély pótlólagos meg­szerzésére az érintett vállalko­zást. Véleményem szerint a tör­vény nem teljesítette azt a célt, amelyet megalkotói célul tűz­tek ki. Nagyobb fegyelemre, a feltételek szigorúbb betartásá­ra volna szükség ahhoz, hogy tisztuljon a szakma mind eti­kai, mind szakmai értelemben - állapítja meg Papp István, a Nívóber Kft. ügyvezető igazga­tója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Építésügyi Kollégiumának Heves megyei képviselője. A szakember szerint a kama­ráknak nagyobb szerepet, több feladatot, nagyobb felelősséget kellene vállalni e kérdésben. Ér­demes volna megvizsgálni és át­venni a német kamarák gya­korlatát a szakmai felügye­let és az ellenőrzés tekin­tetében is. Ahhoz, hogy L az ágazatban haté­konyjó szakmai szín­vonalú vállalkozások működjenek, ki kell iktatni a fantomcégeket, a spekulációs céllal létreho­zott „projekt” társaságokat, az életképtelen kényszer- vállalkozásokat is. Tavalyhoz képest nőttek az ipari árak Magyarország Az ipar bel­földi értékesítési árai 2010 szeptemberében az előző ha­vihoz viszonyítva 0,7 száza­lékkal csökkentek, a 2009 szeptemberével összehason­lítva 9,7 százalékkal nőttek. Az exportárak augusztushoz képest 1,1 százalékkal voltak alacsonyabbak, míg egy év alatt több mint hat százalék­kal nőttek. Összességében az ipari termelői árak az előző havihoz képest 0,9 százalék­kal mérséklődtek, az egy év­vel korábbihoz mérten 7,9 százalékkal nőttek a KSH szerint. Egy év alatt különö­sen a kőolaj-feldolgozás, a vegyipar, az energia- és a fémipar árai emelkedtek, 10-20 százalékkal. Tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni heves megye Az agrár-kör- nyezetgazdálkodási (AKG) tá­mogatásokon belül a szántó­földi és az ültetvényes cél­programok esetén évente táp­anyag-gazdálkodási tervet kell készítem, hívja föl a fi­gyelmet a Heves Megyei Ag­rárkamara. Az első évre vo­natkozó tápanyag-gazdálko­dási tervet, a gazdálkodási napló adattartalmával együtt, 2010. november 30-áig kell elküldeni az MGSZH-hoz elektronikusan, a második évre vonatkozót 2010. szep­tember 30-áig, vagy a betaka­rítás után kell elkészíteni. Be kell jelenteni a vegyi anyagokat Magyarország A CLP-ren- delet alapján a vegyi anyago­kat 2010. december 1-jéig, a keverékeket 2015. június 1- jéig újra kell osztályozni. A gyártók, importőrök 2011. ja­nuár 3-áig kötelesek bejelen­teni az ECHA-nak a REACH szerint regisztrációköteles, veszélyes vegyi anyagok osz­tályozását. A REACH kereté­ben november 30-áig kell re­gisztrálni az évi 1 tonna fe­lett használt legveszélyesebb anyagokat. A vízi környezet­re ártalmas anyagoknál 100 tonna felett szükséges a re­gisztráció, s jelenteni kell az évi ezer tonnát meghaladó mennyiségben gyártott vagy importált vegyi anyagokat. Új üzletek nyílnak az Agria Parkban központ A keleti régió vezető kereskedelmi egységévé válnának A válság utáni új gazdasági kör­nyezetnek azok lehetnek a nyer­tesei, akik alkalmazkodnak a megváltozott feltételekhez és vá­sárlói igényekhez. Megfigyelhe­tő, hogy bizonyos területeken el­indult a növekedés is. Az egri Agria Parkban például az üze­meltető elmondása szerint már nőtt a forgalom, s optimizmusu­kat erősíti, hogy az elmúlt né­hány hónapban több új üzlet is nyitott Eger bevásárlóközpontjá­ban, mint például a Thomas Jeans és a világmárkákat forgal­mazó GAS és EXO üzletek. Utób­bi tulajdonosai évtizedek óta si­keresen működő belvárosi bolt­juk mellé nyitották meg egysé­güket a bevásárlóközpontban. Az új üzletek tulajdonosai bíznak a pláza növekvő forgalmában. Bíznak a minőségi termékekre igényes középosztály megerősö­désében és a bevásárlóközpont növekvő forgalmában. Az Agria Park vezetői beszá­moltak arról, hogy jelenleg is folytatnak ígéretes tárgyalásokat új üzletek nyitásáról. Szeretnék, ha a sokak által legszebbnek tar­tott pláza egyben Kelet-Magyar- ország vezető kereskedelmi egy­ségévé is válna. Úgy vélik, a kis­kereskedelem koncentrálódása az egész Világon jellemző. A bel­városok közösségi terekké vál­nak, az igényesebb divatkeres­kedők pedig olyan központokba helyezik át üzleteiket, ahol folya­matosan nagy vásárlóerőre szá­míthatnak. ■ Kevesebb a haszonállat Észak-Magyarországon Az idei Általános Mezőgazdasá­gi Összeírás (ÁMÖ) előzetes adatai alapján az elmúlt fél év során a főbb haszonállatok kö­zül a szarvasmarhák, á sertések és a juhok száma csökkent, de a baromfifélék létszáma is csak a szezonalitás okán gyarapodott. A szarvasmarhák száma or­szágszerte június 1-jén 685 ezer volt, egy év alatt 18 ezerrel lett kevesebb. A csökkenés har­mada régiónkból származott, hiszen 66 ezer helyett már csu­pán hatvanezer marhát tartot­tak az itteni gazdálkodók. A fo­gyás főként a tejelő tehénállo­mányt érintette. A sertések szá­ma az elmúlt hat hónap alatt hat százalékkal csökkent, júni­us 1-jén nem érte el a 3,1 milli­ót. Az állomány nagysága az egy évvel korábbinál 129 ezer­rel, 4 százalékkal kisebb volt. Régiónkban is jelentősen keve­sebb már a sertés: a tavaly nyá­ri 182 ezres létszám 170 ezerre apadt. Háttérbe szorul a háztá­ji és az egyéni tartás. Tyúkfélé­ből 38,2 millió volt júniusban, 349 ezerrel kevesebb az egy év­vel korábbinál. Észak-Magyarországon 3,7 millió helyett csupán 2,9 millió szárnyast tartottak, erősen esett a tojóállomány. A juhnyájak lét­száma 109 ezer helyett már csak 83 ezer volt idén nyár ele­jén a régióban, országosan pe­dig 1,3 helyett egymillió. ■

Next

/
Thumbnails
Contents