Heves Megyei Hírlap, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. OKTÓBER 1, PÉNTEK FÓKUSZBAN választás Visszafogott kínálat szórólapokból, plakátokból, lagymatag kampány - a polgármester-jelöltek voltak aktívabbak - a kihívók a változást hangsúlyozták SOKSZOROS A TÚLJELENTKEZÉS A politológus nézete sze­rint lagymatagra sikerül­tek a pártok által irányí­tott kampányok, viszont nagy a túljelentkezés a képviselői helyekért. Guti Rita - Rénes Marcell Már az ajánlási folyamat során látható volt, hogy a korábbiaknál nagyobb aktivitás tapasztalható, hiszen minden településtípusnál lényegesen többen kívántak ring- be szállni az ajánlószelvényekért - emelte ki Ráczné dr. Horváth Ágnes, az EKF Politológia Tan­székének vezetője, az Agria Universitas Egyesület (AUE) el­nöke, aki Zsebéné Dobó Marian­nával, az AUE titkárával közösen elemezte a megye politikai tér­képét az önkormányzati válasz­tás előtt. Heves megyében 257.490 fő jo­gosult részt venni a választáson vasárnap, 4 település a 10 ezer fő fölötti vegyes választási rendszer­ben szavaz, míg 117 településen egyéni listán szavazhatunk. A hi­vatalos adatok alapján szőkébb hazánkban a 10 ezernél több la­kosú településeken összesen 17 jelölt indul a polgármesteri szé­kért, 3 fő függetlenként, 14 jelölt pedig párt vagy civilszervezet szí­neiben. A 10 ezer vagy ennél ki­sebb településeken a megyében 387-en jelöltették magukat pol­gármesternek, 300-an független­ként, 87-en valamilyen szervezet támogatásával. Eger 5 polgármesterjelöltje kö­zül három párttámogatással in­dul, egyet civilszervezet indított, míg egy polgármesterjelölt füg­getlenként méretteti meg magát. A megyeszékhely 12 egyéni vá­lasztókerületében összesen 77 képviselő indul, többségük pár­tok, illetve civilszervezetek támo­gatásával. Ha megnézzük a vá­lasztható jelöltek számát, megál­lapíthatjuk, hogy a Fidesz-KDNP, az MSZP, az LMP, a Jobbik és az Együtt a Fejlődő Városunkért Egyesület mind a 12 egyéni vá­lasztókerületben tudott jelöltet ál­lítani. A Magyarok Szövetsége Egyesület 10, a Magyarországi Munkáspárt 2006 négy körzet­ben indít képviselőt a választá­son. Független jelöltre pedig csak három körzetben szavazhatnak a ^ JELÖLTEK, ÍGÉRETEK ^ ^Ei>=S' A 10 000 FŐNÉL NÉPESEBB VÁROSOKBAN EGER IÍB BÁNYÁSZ RÓBERT (Együtt a Fejlődő Városunkért Egyesület) Az élhetőbb Eger megterem­tése, pártcsatározások he­lyett a lakosság közérzetének javítása a megyeszékhelyen az élet minden területén, a munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása. HABIS LÁSZLÓ (Fidesz-KDNP) Azok segítése, akik az új Széchenyi Tervhez kapcsold dóan új munkahelyeket te­remtenek. Partneri viszonyra törekszik valamennyi szak- szervezettel, a civilekkel és az intézmények képviselőivel. a ú:A Teljes vagyonleltár az egri önkormányzatnál, privati­zációs szerződések átvilágí­tása. Munkahelyteremtés. Belátható időn belül mint­egy ezer álláshely létreho­zását tekinti reálisnak. GYÖNGEÖS NAGY ISTVÁN (MSZP) Olcsóbb közszolgáltatások: szemét-, távhő-, víz-, parko­lási díj. Felülvizsgálná az eg ri beruházáspolitikát: a Dobó tér alá nem építene mélyga­rázst, az eredeti helyén hagyná a lovasszobrot. TARSOLY JÓZSEF (Független) Főállású, ßggetlen polgármester szeretne lenni, szerinte csak így lehet ellátni ezt a feladatot. A pártérdekek helyett a városban lakó emberek érdekeit tartaná szem előtt. BOZSIK ictvíiu Felelősség, tudatosság, IS VAN semlegesség jegyében (Civilek végzett munka. A város gazdasági megerősí­tése, legyen Gyöngyös az ország egyik jellem­ző gazdasági pontja. FARAGÓ . LÁSZLÓ ™ bidás es a munka Egyesület) (Fidesz - KDNP) az igazi érték, ezeket szeretné képviselni polgármesterként is. Kiemelt célja a nyitott és együttműködő városvezetés. HIESZ GYÖRGY (MSZP) Munkahelyteremtés, feledtetni az Apolló gumigyár elüldözését. Biztonság: bérlakások fiataloknak és idősek­nek, a közbiztonság erősítése. , » i ERSEK-ZSOLT y (Mszp) HATVAN m\\ ÉÉ GARAMSZEGI JÓZSEF (Jobbik) n PÁLOSI TAMÁS (Hatvan Városi Lokálpatrióták Egyesülete) m SZABÓ ZSOLT (Fidesz) A település jelenlegi polgár- mestereként szeretné, hogy Hatvan mondjon igent a kórházra a hétvégi népsza­vazáson. ígéri, hogy ismételt megválasztása esetén jó gazdája marad a városnak. A munkahelyteremtést a magyar mezőgazdaság hely­reállításán keresztül szeret­né megvalósítani. Fontos az egészségügy rendbetétele: a kórház működésének, fejlődésének biztosítása. A kórház rendbetétele, a nyugodt gyógyítómunka biztosítása. Minden lakosnak joga van a gyógyuláshoz. A lakosság anyagi terhelnek csökkentése: víz-, szemétdíj, kommunális adó mérséklése. A térség országgyűlési képviselője polgármester­ként Hatvant sikeres város­sá szeretné tenni. Annak érdekében dolgozna, hogy hatvaniak irányítsák a vá­rost, a hatvaniak érdekében. ■ wr BALLA LAJOS (Jobbik) CSÁKI I ZSIGMOND (Független) ............................mi ■» ( Független) A legfontosabb célja a köz- biztonság, a rend megterem­tése, a cigánybünözés visz- szaszorítása, valamint a politikusbűnözés felszámo­lása, számonként és ellenőr­ző bizottság felállítása. Fontos a munkahelyterem­tés: az elmúlt években min­den lehetőséget megragad­tak, hogy cégeket telepít­senek ide. A válság megtörte ennek ívét, most az a teendő, hogy Heves vonzóbbá váljon. K0RSÓSNÉ DR. DEMETER DÓRA (Fidesz - KDNP) A város életében a kitörési pont a mezőgazdaság, mun­kahelyeket kell teremteni. A nehéz örökség után a testü­let összetételétől ßggöen az intézményrendszert is rend­be kell tenni. A helyi vállalkozások erő­sítésén keresztül, nem a „sültgalambot" várva kell teremteni munkahelyeket. A korábban kiszervezett tevékenységek kerüljenek vissza az önkormányzathoz. Nincs ígéret, de van felelős­ség, következetesség, őszin­teség. Stabilizálni szükséges a város gazdasági helyzetét, szövetségben, összefogással elindítani a fontos fejlesz­téseket. választópolgárok. A10 ezer főnél nagyobb lélekszámú települések közül Gyöngyösön hárman indul­nak a polgármesteri székért, ket­ten párttámogatással, egy jelölt pedig civilszervezet színeiben. Gyöngyös egyéni választókerüle­teiben összesen 50 képviselője­lölt gyűjtötte össze a megfelelő számú ajánlószelvényt, legtöbb­jüket pártok jelölték. Hatvanban négy polgármes­terjelölt indult az önkormányza­ti választáson, a nyolc választó- kerületben összesen 38 képvise­lőjelöltet találunk. Hevesen öt polgármesterjelölt közül választ­hatnak a választópolgárok. Hár­man pártok színeiben indulnak, ketten pedig függetlenként. He­ves nyolc egyéni választókerü­letében 36 képviselőjelölt ver­seng a voksokért. ■ Nem részesítették előnyben a vitákat. A10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú településeken Heves me­gyében 2158 fő indul a képvise­lői helyekért, 1616-an függeden- ként, míg 542-en valamely szer­vezet jelöltjeként. A kevesebb képviselői helyért a települése­ken négyszeres-ötszörös túlje­lentkezés található, településmé­rettől függetlenül. Ráczné dr. Horváth Ágnes ki­emelte: ájelöltek a fórumokat, vi­tákat, nyilvános gyűléseket ke­vésbé részesítették előnyben, he- lyetté ataözvetlen kapcsolatok ke­resése volt a jellemző. A plaká­tok, szórólapok kínálata is visz- szafogott volt. A most is hivatal­ban lévő polgármesterek a folyto­nosságra, az elért eredményekre helyezik a hangsúlyt, míg a kihí­vók a változás jelszavát használ­ják. Általában jellemző a pártok által irányított kampányokra, hogy meglehetősen lagymatagra sikerültek. Nem voltak új ötletek, nem volt igazi arca egyik kam­pánynak sem. A polgármester-je­löltek sok helyen lényegesen na­gyobb aktivitást mutattak. A vá­lasztási kampány hangvétele ál­talában mentes volt a túlfűtött ér­zelmi politikától. Heves megyé­ben a füzesabonyi botrányoktól eltekintve kulturált kampány zaj­lott. Ezt segítette az AUE által kez­deményezett Választási Etikai Kó­dexhez való csatlakozás. A rendszerváltás óta immár a hatodik alkalommal voksolhatunk az önkormányzati jelöltekre Akik már hátradőlhetnek és akik még nem a rendszerváltást követően immár hatodik alkalommal já­rulnak az urnák elé október 3- án a választópolgárok, hogy a helyi önkormányzatokban pol­gármestert és helyi önkor­mányzati képviselőket válasz- szanak. Most történik meg a települések kisebbségi önkor­mányzati képviselőinek megvá­lasztása is - mondta lapunk­nak dr. benkár József, a Te­rületi Választási Iroda vezetője. A soron következő választás hordoz újdonságokat is. Az egyik, hogy mintegy a felére csökkent a testületi tagok szá­ma, a másik, hogy a megyei listás szavazáson 5 százalékos lett a bejutási küszöb. A 10 ezer fő alatti népességű településeken a képviselők szá­ma 100 lakosig 2 fő, 1000 la­kosig 4 fő, 5000 lakosig 6 fő, 10.000 lakosig 8 fő. A 10 ezer lakos feletti településeken a képviselőtestületek­be a tagok egyéni vá­lasztókerületekből és * kompenzációs listák­ról juthatnak be: 25.000 lakosig 8 egyéni válasz­tókerületi és 3 kompen­zációs listás mandátum, 50.000 la­kosig 10 egyéni vá­lasztókerü­leti és 4 Dr. Benkár József. Ma délután né­gyig még kér­hető igazolás kompenzációs listás mandá­tum, 75.000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kom­penzációs listás mandá­tum szerezhető. Szavazni az értesítőben megjelölt címen lehet, érvényes személy- azonosításra al­kalmas igazol­vánnyal. A lakó­helyen kívül tartózkodási helyén is sza­vazhat igazo­lással a vá­lasztó- polgár. Igazolást személye­sen vagy tel­jes bizonyító erejű magánok­iratba foglalt meghatalmazással, legkésőbb a választást megelőző második nap, azaz ma 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerinti vá­lasztási iroda vezetőjétől. A megyében 73 településen vá­lasztanak kisebbségi önkor­mányzati képviselőket. Közü­lük 62 helyen cigány, 1 görög, 1 lengyel, 5 német, 2 ruszin, 2 szlovák kisebbségi önkormány­zati képviselőt választanak a korábban kisebbségi névjegy­zékbe vett választópolgárok. Szavazni személyesen lehet, a szavazólapon a jelöltek, listák neve mellett/fölött elhelyezett körbe tett, egymást keresztező jelzéssel. A választás egyfordu­lós, nincs érvényességi és ered­ményességi küszöb (kivéve a listás választást), az lesz a nyertes, aki a több érvényes szavazatot elnyerte. öt megyénkbeu polgármester­jelöltnek nem kell különöseb­ben izgulnia vasárnap a vokso­lás eredménye miatt, ők ugyan­is egyedül szállnak ringbe a te­lepülésükön. Nyugodtan hátra­dőlhet a karosszékben dr. ju­hász László Ákos Bükkszenter- zsébeten, válóci istván Fedéme- sen, ari normán Pélyen, Laka­tos István sírokban (mindan­nyian ßggetlenek), illetve csőgér Bálint (Fidesz-KDNP) Nagyvisnyón. Ha csak egyetlen voksot kapnak is - annyi pedig azért bizonyosan összejön -, már győztek. A másik végletre, a legelmérge- sedettebb helyzetre valószínű­leg Füzesabony szolgál példá­val. Itt annyira sikerült össze­veszniük a korábban szövetsé­ges erőknek, közéleti szereplők­nek, hogy választási bizottsági panaszok, feljelentések, bírósá­gi eljárások követik egymást. Volt még 2006-ban egy széles körű jobboldali szövetség, amelynek színeiben az akkor fideszes laminé antal Éva szép győzelmet aratott. Ő ma már nem tagja a Fidesznek, az egész helyi pártszervezetet fel­oszlatták és újjászervezték. Laminé civilszervezetek támo­gatásával indul újra, van egy fideszes ellenfele, dr. gondos istván ügyvéd, ugyancsak ring­be száll Laminé hajdani szövet­ségese, a tizenkét éve képviselősködő balsai tamás függetlenként, a Jobbik támo­gatásával És visszatérne az egyszer már nyugdíjba vonult népszerű polgármester, hon­atya, gulyás László is, ezúttal nem MSZP-s, hanem civil szí­nekben...

Next

/
Thumbnails
Contents