Heves Megyei Hírlap, 2010. szeptember (21. évfolyam, 204-228. szám)

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. SZEPTEMBER 1, SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Hét végén lesz olvasóinknak egy Jó tanácsunk az őszi időre Modellezhető borminőség agrometeorológia Katasztrófákat gátolhatna meg a szakvélemény A hét végén, szombati számunk­ban megjelenik a Jó tanács című egészség- és életmód-magazi­nunk őszi száma. Hamarosan hűvösebb időszak következik - a szinte kötelező meghűlésekkel, kínzó köhögé­sekkel. Idejében meg kell tehát erősíteni szervezetünk védekező hálózatát, az immunrendszert, és a köhögéssel is foglalkozni - csillapítani - kell, hiszen az nem betegség, de nagyon fontos tünet! ■ Meg kell erősíteni a szervezetünket védő immunrendszert. Kezdődik az iskola: a diákok­nak is fontos nyomelem a vas, többek között segíti a gondolko­dást is! Manapság nagyon fon­tos kérdés a szépség. Nem elég a mindenféle cicoma, mert a szépség belülről jön. Szó szerint is értendő, hiszen a szilícium kí- vül-belül megszépít. Sokan küszködnek különösen száraz bőrük kellemetlenségei­vel: viszket, kisebesedik. Ne ke­seredjen el! Van megoldás erre is - az őszi Jó tanácsban! Sok hasznos tudnivalóról ol­vashat még a hét végén, a szom­bati lapunk mellékleteként meg­jelenő Jó tanács egészség- és élet­mód-magazinban. ■ Mások gyűjtenek ajánlószelvényeket az LMP nevében? Hatvanban ismeretlenek a Lehet Más a Politika politikai tömörü­lés nevében gyűjtik az ajánló­szelvényeket, ezért feljelentést teszünk a rendőrségen - tájé­koztatta lapunkat Tóth Norbert, a parlamenti párt polgármester­jelöltje, aki egyébként egyedüli LMP-s önkormányzati képvise­lőjelöltként is megméreti magát a Zagyva-parti város 2. számú választókörzetében. Elmondta: az említettek igen hátrányosan érintik az LMP-t, mi­vel a kopogtatócédulák - megíté­lésük szerint a Fidesz törvénymó­dosításának „köszönhetően” - nehezen gyűlnek, így előfordul­hat, hogy a Lehet Más a Politika Hatvanban nem lesz képes kellő mennyiségű szelvényt leadni. ■ TRÉFÁSAN MONDHATNÁNK, hogy a népi időjárás-megfi­gyelés az agrometeorológia ősapja. A régi gazdák tud­ták, hová kell szélfogó fa­sort ültetni, hol kell mé­lyebb árkot ásni. E több száz éves megfigyeléseket ma kevesen veszik komo­lyan, a matematikailag modellezett mérésekre pe­dig senki sem kíváncsi. rl ‘ ' " v: ne közös alapba, akkor futná agrometeorológus alkalmazásá­ra, aki további forintokat spórol­hatna meg. Ám az érdekkülönb­ségek, az agrárium széttagoltsá­ga miatt erre ma esély sincs. Az agrometeorológia a termé­sek minőségi javulását is segít­hetné. Évjáratok hatásvizsgála­tai igazolják, hogy a hőmérsék­let, a napfény, a csapadékmeny- nyiség szoros összefüggésben van a minőséggel, vagyis mate­matikailag modellezhető, hogy milyen bor várható. Tarolt a víz a Vécsey-völgyben, a mikroklímáról mégsem beszélt senki Kevesebbet kellene költeni, a permetezés is ritkább lehetne, ha a szőlőnek megfelelő mikroklímát választanának Milliókat takaríthatnának meg a mezőgazdászok, ha tisztában lennének azzal, hogy az agrometeorológia mekkora segítségükre le­het - állítja Rázsi András. Szuromi Rita Sikeres agrárium nincs meteo­rológiai mérések és hatástanul­mányok nélkül - jelenti ki Rázsi András meteorológus, aki a hol­land példát idézi: e mostoha fek­vésű kis ország agrárgazdaságá­nak kitűnő eredményei a mete­orológiai adatok sikeres haszná­latának köszönhetőek. Az agrármeteorológia fiatal tu­dományág, holott évszázadok óta aki gazdálkodik, az az időjá­rással is kell, hogy foglalkozzon.- Mondhatjuk, a mezőgazda­ságnak négy ellensége van: a négy évszak - fogalmaz a szak­ember. - Pedig megtakarításo­kat hozhatna, ha a gazdálkodók alkalmaznák az időjárási megfi­gyeléseket. S hogy mire jó ez a tudomány­ág? Például sikerrel használhat­ná az építőipar, hiszen egy lakó­park energiatakarékos megter­vezésekor illene ismerni a helyi klímát, a napsütésre és a szélvi­szonyokra vonatkozó adatokat. Igazi haszna az agráriumban lenne. Azt még többnyire tudják, milyen talajon termelnek, de a mikroklímát már nem ismerik. Pedig ahogy tudott, hogy a hegy északi és déli oldalán más-más a napsütéses órák száma, úgy ez egy dűlőn belül is változhat. Már van olyan mérőhálózat, amely kicsi területre tud pontos klima­tikus adatokat közölni. Ám soha senki nem kéri ezeket.- Szőlőt termelni bárhol lehet, csak nem mindegy, milyen lesz a minőség, mekkora a ráfordítás - világítja meg a helyzetet Rázsi András. - Kaptás Tiborral közö­sen végeztünk növényvédelmi kutatásokat, és igazoltuk, hogy a betegségek terjedésében egyértel­mű a klíma szerepe. A liszthar­mat a páratartalomtól, a széltől és a hőmérséklettől függ. Egy terület­re modellezhető, mekkora az esé­lye annak, hogy a lisztharmat ott „jól érzi majd magát”. Ennek is­meretében nagyon sok indokolat­lan permetezést ki lehetne hagy­ni, a költségét megtakarítani. Rázsi András számításai sze­rint ha havonta minden gazda hektáronként 150 forintot fizet­A KUTATÁSOK FOLYNAK, akkor is, ha még ma senki nem is kí­váncsi az adatokra. Öt éve Mátrakeresztesnél legyalulták a hegyoldalt. Meteorológust ak­kor sem kérdeztek, pedig ak­kor tudhatták volna: egy hirte­len hullott 100 milliméter körü­li eső elviszi a falut, holott a növényzet ennek a 40 szá­zalékát megállíthatta vol­na. Egerben, ha a Vécsey- völgyi szőlőkivágások előtt kértek volna szakvéle­ményt, akkor kiderül, mi­vel kell számolni, és nem árasztja el a házakat a víz (képünkön). ! ti'llVlíW a Jobb lehetne-e mezőgazdaságunk ha alkalmaznának agrometeorológust? Szavazzon hírportálunkon / ma 16 óráig: MSL, HE0L.hu m/ A szavazás eredményét a csütörtöki számunkban közöljük. Feléledő szép hagyományok párnafesztivál Derecskén a világ elé tárták kincseiket Mátraderecskén már negyed­szer rendezték meg a Palóc Pár­nafesztivált. A programok az el­múlt hét végén kezdődtek a sportcsarnok pihenőparkjában, ahol palóc étkeket sütöttek-főz- tek a helyiek. Ezután a népmű­vészeti háznál került sor az ese­mény ünnepélyes megnyitójára, ahonnan a hagyományőrzők fel­vonulása is indult. A Lakásunk díszei című nép- művészeti tárlat a Motettában nyüt meg, amelyen a helybeli pár­nakülönlegességeket is kiállítot­ták. A napot a hagyományőrzők, az iskolások műsora, később az esti órákban koncertek zárták. A zárónapon kézműves-foglalkozá­sok várták az érdeklődőket. ■ A vidám felvonulás nagy sikert aratott. Képgaléria a HEOLhu hírportálon Rájöttem valamire. Úristen, ilyen szörnyű, ostoba és fantázi­átlan országban élnénk! Nem jöttem rá persze semmire. De így sokkal jobb elővezetni a szo­morú tényt, hogy egy ország ál­lapotának, nemzeti közérzüle­tének legjobb barométere a rek­lám. Mert azt mindig minde­nütt nyomják, és még azokhoz is eljut, akik csak távolról és pil­lanatokra kerülnek a közelébe, de távolról sem a hatása alá. Hogy feltűnik a bálnatestű, zeppelinfejű magyar nő, és or­denáré hangon azt darálja, ré­gen nem élvezhette az ételek ízét a foga alá szorult ételdarab­káktól, de az íztelen cápafog-ra- gasztó bezzeg jól tart, nem be­folyásolja az ételek ízét és a koszt sem megy alája. És ömle- nek a betegség elleni szerek, visszérkenőcsök, pirulák, cső­FÉL HÉT Nemzeti barom daporok. Alig egy-egy hirdeti csak magáról, hogy élni jó, s hogy még jobb legyen, vedd, edd, szórakozz ezzel. A hazai reklámok, bocsánat, a hazai ve- títésű reklámok már a látszat­ra sem ügyelnek, hogy az itte­ni embereknek készülnének, órájuk figyelve, és ne csak a pénztárcájukra való meredt, öt- lettelen fixírozás látszana az egészből, miként lehet költség- hatékonyan lopni az időt. Hogy a magyar nézőnek ho­nosított (szinkronizált) legol­csóbb, és a német, cseh piacra készült filmecskével akarnak eladni valamit, az hagyján. De mit keres itt egy olyan reklám, ttthtt.'i» Biikkszenterzsébet szűrés a háziorvosi szolgálat szervezésé­ben a községben október 11-ig lehetőség van a méhnyakszűrő program keretében a méhnyak­szűrő vizsgálatra. Azt igénybe ve­heti minden 25-65 év közötti nő, aki az elmúlt három évben nem vett részt méhnyakszű­résen és meghívó levelet kapott az ÁNTSZ-től. Eger ELŐADÁS Az Urániában szeptember 2-án 10 órakor folyta­tódik a közkedvelt matiné-sorozat. „Az egészség a legfőbb érték” címmel tart előadást dr. Gyetvai Gyula igazgató-főorvos, a Vöröske­reszt Heves megyei elnöke. Utána filmvetítésre is sor kerül. Eger JUBILEUM Szeptember 4- én, szombaton ünnepük mega megyeszékhelyen a Kolping csa­lád fennállásának 150. évfordu­lóját. Ez alkalomból Erdélyből és a Felvidékről is érkeznek vendé­gek, de jelen lesz Magyarország keleti körzetének 14 Kolping csa­ládja is. A résztvevők 9 órakor a Bartakovics Béla Közösségi Há­zon elhelyezett emléktáblánál ko­szorúznak, majd 10 órakor a Vá­rosháza dísztermében Habis László polgármester üdvözli a családtagokat, akik 11 órakor a Bazilikában jubileumi szentmi­sén vesznek részt. Eger SZEMÉTSZÜRET Az egri önkormányzat, az Agria Polgárőr Egyesület, valamint az egri pol­gárőrség szervezésében szep­tember 2-án szemétszüretre vár­ják mindazokat, akik szeretné­nek részt venni az illegális sze­métlerakók felszámolásában. Az akció reggel 9-től délután két óráig tart. Az önkénteseket fél nyolckor várják a Dr. Nagy János utcába, ahonnan különautóbusz szállítja őket a helyszínre. Eső esetén szeptember 6-ára ha­lasztják a programot. Mezőtárkány megemlékezés Szeptember 4-én délután fél négykor a helyi római katolikus templomban szentmisét tartanak azokért a hősi halált halt katoná­kért, akik szülőföldjüktől távol es­tek el. Ünnepi beszédet mond Tóthné Szabó Anita polgármester. Ezt követően délután fél öttől a mezőtárkányi temetőben újrate­metik azokat a hősöket, akik 66 év után most kerülnek méltó he­lyükre. A gyászszertartáson részt vesz Patrubány Miklós, a Magya­rok Világszövetsége elnöke, vala­mint dr. Csank István, az 56-os szövetség elnökségi tagia is. amiben lengyel hegyi ember, gorál dicséri óbégatva a derék- zsába elleni kenyőcsöt, nem ér­tem. Értem persze, ide, ezek­nek ez is jó. És akkor ne csodálkozzunk, hogy ide tényleg minden és mindenki jó, ezt bizonyítják az elmúlt két évtized közéleti vá­lasztásai is, beleértve a mögöt­tünk hagyottat és az előttünk állót. S akkor ne csodálkoz­zunk, ha a jövőnek maradandó magyar szellemi teljesítmény­ként az arannyal csencselő j magyar vállalkozó által feltar­tott kopogós fekete tábla ma­rad meg, a Vámház körút fel­irattal. Ráadásul immár a ma- gyar-angol-ír-szlovák-fran- cia szivárványkoalíció lova sem veretlen. Overdose, hol késel az éji homályban? Új haj­nal jőve! ■ Kovács János

Next

/
Thumbnails
Contents