Heves Megyei Hírlap, 2010. augusztus (21. évfolyam, 178-202. szám)

2010-08-02 / 178. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2010. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ MEGYEI KORKÉP Kátyúk között egy kevés aszfalt túlkoros utak Tíz évre tervezik őket, mégis negyedszázada érintetlenek Tarnaszentmiklósra köz­úton eljutni kész kaland- túrának számít. Az itt élők panaszkodnak és til­takoznak. Némi vigasz le­het számukra, hogy a Nemzeti Útfelújítási Prog­ramban szerepel a 321ll­es számú bekötőút. Bár nem idénre időzítve. Síké Sándor „Két út van előttem, melyiken induljak?” Tarnaszentmiklós polgármesteri hivatalában ezt a népdalból ismert kérdést tettük fel, érdeklődve, hogy merre is vágjunk neki, hogy visszajus­sunk a megyeszékhelyre. A kér­dést nem dalos jókedvünkben fo­galmaztuk, a faluba ugyanis He­ves felől, Pélyen át érkeztünk. Akkor úgy gondoltuk, hogy a megye legrosszabb közútján. Ké­sőbb aztán valaki esküdött rá, hogy Mezőtárkányba még rósz- | szabb út vezet. ■ Addig nem kellene autó­pályát építeni, amíg az alacsonyabb rendű útja­ink ilyen minősíthetet­len állapotban vannak. Vona Dénes, a helyi önkor­mányzat képviselője egyúttal a Pélyi Tiszatáj Agrár Zrt. ügyve­zető igazgatója szerint Tarna­szentmiklós legnagyobb problé­mája* hogy mindkét irányból szinte megközelíthetetlen.- A mi cégünk évente százmil­lió forintnál is többért vesz gáz­olajat. Ki lehet számolni, hogy ebből mennyi folyik be az út­alapba. Ugyanakkor legalább 25 éve nem történt felújítás ezen az úton - fogalmazott a cégvezető. Hasonló véleményen volt Szécsi Ernő, a Metalloglobus tarnaszentmiklósi telephely­ének kereskedelmi, műszaki vezetője is. Szerinte a kataszt­rofális útállapotok elriasztják a lehetséges üzleti partnereket. Megesett, hogy Montenegróból érkeztek két szállítójárművel ígéretes partnerek, de amikor kiderült, hogy „hadiúton” lehet csak megközelíteni a telephe­lyüket, többször már nem vál­lalkoztak a kamikaze mutat­ványra. Szécsi úr szerint addig nem kellene autópályát építeni, Beállított. Heves megyében nem nehéz „ideális” helyszíneket találni a kátyúk illusztrálására. A rossz utak a helyi gazdaság erősödésének is gátjai. amíg az alacsonyabb rendű út­jaink olyan állapotban vannak, mint ott, a dél-hevesi térségben. Felvetette már azt is: talán az lenne a megoldás, ha mindenki pártfogásba venne egy-egy ká­tyút és gondoskodna megszün­tetéséről. Szerencsi Gábort, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak-ma­gyarországi Területi Főmérnök­ség Heves Megyei Igazgatósága vezetőjét arról kérdeztük: van-e reális esély valamilyen felújítás­ra belátható időn belül Pély és Tarnaszentmiklós térségében; kik döntenek arról, hogy mikor, melyik út kerül sorra, milyen szempontok szerint mérlegel­nek; lehet-e szerepe a politikai lobbinak, vagy érdekérvényesítő képességnek? Heves megye úthálózata 1. rendű főút:' 98 km II. rendű főút: 603 km Alsóbbrendű utak: 471 km Összesen: 1172 km Elsősorban az uniós pénzekre számíthatunk A burkolatok minőségének javu­lásában igazi áttörést a hosszú évek óta elmaradt felújítások je­lenthetnének - fejtette ki Szerencsi Gábor. - A kezelésünkbe tartozó utak felújításához az utóbbi évek­ben főleg európai uniós forrásokat használtunk, illetve használunk fel. Közreműködésünkkel idén többnyire mellékutak újultak meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Progra­mok keretében. Az európai uniós finanszírozású programban 2009- ben 80 kilométernyi 4 és 5 számje­gyű mellékútfelújítása valósult meg, 2011 év végéig pedig további 60 kilométernyi út újulhat meg eb­ből a forrásból Heves megyében. FORRÁS: MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI TERÜLETI FŐMÉRNÖKSÉG HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁGA Az igazgató tájékoztatása sze­rint a Heves-Pély-Tarnaszent- miklós településekét^ érintő 32111-es számú pélyi bekötőút állapotát az idei heves esőzések és belvizek sajnálatos módon to­vább rontották. Az út szerepel a Nemzeti Útfelújítási Program­ban, ugyanakkor az idén nem várható a teljes körű felújítása, ami több száz millió forintba ke­rülne. Ugyanakkor ezen az út­szakaszon 2010-ben az úgyneve­zett nagyfelületű burkolatjavítá­si program keretében mintegy 4600 négyzetméteren végeztek nagyobb felületet érintő javítási munkákat külső vállalkozók.- Az utak felújításának rang­soráról szakmai döntés születik, a társaságunk Országos Közúti Adatbankja által rögzített mű­szaki állapotok és az adott útsza­kaszok forgalma figyelembevé­telével. A szakmai fontossági sorrendet pedig minden esetben társadalmi egyeztetésre bocsát­juk például megyei önkormány­zatok, regionális fejlesztési taná­csok bevonásával - mondta Sze­rencsi Gábor, kérdésünkre elis­merve: Heves megye útjainak ál­lapota sajnos jellemzően az or­szágos átlagnál rosszabb. Az igazgató szerint a 30 ezer kilométernyi közúthálózat átlag- életkora csakném 40 év, és a bur­kolatok életkora is átlagosan 20 év fölött van. Holott az utakat 10-15 éves időtartamra terve­zik. Ennek letelte után teljes fel­újításra lenne szükség.- E tekintetben jelentős elma­radást mutatnak útjaink. Az or­szágos közúthálózatba tartozó utak burkolatán az utolsó beavat­kozás óta eltelt idő átlagosan 20-25 év, amibe nem tartozik be­le a felületi bevonatok készítése - fogalmazott a szakember. Bl ön hajlandó lenne „pártfogásba venni' egy kátyút? Szavazzon híroortálunkon ^ / ma 16 óráig: HEOLhu A szavazás eredményét a keddi számunkban közöljük. m Eget SÉTA Holnap folytatódik az Egri Lokálpatrióta Egylet „Egri sé­ták egrieknek” elnevezésű prog­ramja. Ezúttal a felnémeti temp­lomdombot keresik fel az érdek­lődők Fodor László és Szabó Jó­zsef vezetésével. A „Meglepeté­sekben gazdag" mottóval meg­hirdetett találkozó délután ötkor lesz a templom előtt. Eger KÖZGYŰLÉS A közelgő ön- kormányzati választásokra tekin­tettel, augusztus 5-ei, csütörtöki ülésén dönt a helyi választási bi­zottság tagjainak és póttagjainak, valamint a kisebbségi szavazókor szavazatszámláló bizottsági tagja­inak személyéről az egri közgyű­lés. A délelőtt kilenckor kezdődő tanácskozáson szó esik egyebek mellett az Eszterházy Károly Főis­kola botanikus kertjének helyi je­lentőségű természetvédelmi terü­letté nyilvánításáról is. Füzesabony fejlesztés az északi városrészen, a sportpálya mellett épül az új tanmedence és a hozzá tartozó öltöző - tájékoz­tatta lapunkat Laminé Antal Éva polgármester. A közbeszerzési el­járáson kiválasztott kivitelező, a budapesti Curtis & Curtis Kft. szakemberei jelenleg is dolgoz­nak, a munkálatokkal várhatóan augusztusra végeznek. Egy szab­ványméretű, huszonötször tízmé­teres, a későbbiekben bővíthető és fedhető medencét alakítanak ki, amely alapvetően az úszások­tatás igényeit hivatott kielégíteni. Hosszú nyitva tartási renddel az óvodás és iskolás gyerekek mel­lett felnőtteket is fogadnak majd. Füzesabony ZENE Folytatódik a városban a július közepén indult „Péntek esti térzene" elnevezésű sorozat. Ennek keretében augusz­tus végéig minden pénteken ze­nés esttel szórakoztatják a Városi Közparkba látogatókat. Mindig más-más füzesabonyi, vagy füzes­abonyi kötődésű előadóművész szórakoztatja a nagyérdeműt. Gyöngyös kötés új kiállítás nyílt a Török Ignác utcai Pincega­lériában. A tárlat ügyes kezű lá­nyok, asszonyok kötéseit, horgo­lásait mutatja be. A kiállítás au­gusztus 19-éig tekinthető meg. Gyöngyös SZÜNET Még a héten is tart a Gyöngyös Városi Televí­zió ütemezett műszaki karban­tartása, ezért a tévé saját gyártá­sú műsorait nem láthatják a né­zők. Új gyöngyösi adással legkö­zelebb augusztus 9-én jelentke­zik a csatorna. AZ ON EGESZSEGENEK ŐRE Életmód és egészségügyi szolgáltatások rovata Természetesen a cukorbetegség ellen gyógynövények Nem kizárólag a megelőzésben segíthetnek sokat A cukorbetegség az anyagcsere egyik leggyakoribb betegsége. Az inzulinfüggő betegség mel­lett a nem inzulinfüggő cukor- betegség előfordulása merede­ken emelkedik az egész világon. Általában idősebb korban, az 50- es évek körül jelentkezik. Kivál­tó oka lehet az elhízás, stressz, öröklött hajlam, klimax. A cu­korbetegség kezelése a diabe- tológus belgyógyász szakorvos feladata. A komolyabb cukorbe­tegséget nem lehet csak gyógy­növényekkel kezelni. A helyes életmód, mozgás, táplálkozás megváltoztatása azonban kulcs- fontosságú. Fontos, hogy ala­csony glikémiás indexű ételeket fogyasszunk, amelyekből a szén­hidrátok lassan szívódnak fel. Ilyenek a zöld zöldségek, teljes őrlésű tészták és kenyerek, zab- pehely, hüvelyesek, földi mogyo­ró, répa, árpa, csicseriborsó, almaié, vadrizs, zsírszegény tej, egyes gyümölcsök. A gyógynövények is segíthet­nek a vércukorszint csökkenté­sében. Az inzulintartalmúak: gyermekláncfű, katángkóró, és az úgynevezett glükokinineket Ha odafigyel, hogy mit eszik, nem éri kellemetlen meglepetés tartalmazók: fekete áfonya leve­le, csalán, fehér babhéj, kecske­ruta, orvosi zsálya, fokhagyma, martilapu levele, kukoricaba­jusz, csicsóka. Mivel a cukorbetegség egyik legsúlyosabb következménye az erek megbetegedése, ezért ér­védő hatású polifenolok, antioxidánsok használata is ajánlott. Ezek nagy számban fordulnak elő egyebek között a vörös szőlő magjában valamint a sötét gyümölcsökben. Ha valakinek a vércukor- szintje csak enyhén emelkedett illetve hajlamos a betegségre, de elkezd diétázni és rendszere­sen alkalmaz gyógynövényeket, akkor jó eséllyel nem alakul ki a betegsége. ■

Next

/
Thumbnails
Contents