Heves Megyei Hírlap, 2010. július (21. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

2010. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK • XXI. ÉVFOLYAM 151. SZÁM . -'V' www.heol.hu MEGYEI EGER ARA: 120 FT. ELŐFIZETVE: 84 FT KERESSE A Hl OLHu OLDALON: FELELŐTLENÜL ELTORLASZOLTÁK AZ ÁRKOKAT HATVANBAN ► www.heol.hu HÁROM FORGATOKONYV KÉSZÜL AZ EGYKULCSOS ADÓRÓL ► 7. OLDAL BENEVEZETT AZ NB l/B-RE AZ EKFSC-GMR ► 12. OLDAL Idénykezdet a Tisza-tónál A Tisza vízszint­jének apadása után már a parto­kat takarítják, hét végén kezdődhet a szezon. ►2. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 EGÉSZSÉG 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 12 HOROSZKÓP 16 Elmarad a Palóc napok Költségvetési hiány miatt más rendez­vényekkel együtt elmarad a Parádi Pa­lóc Napok programsorozat, ►s. oldal IDŐJÁRÁS ---jr* Ma hajnalra is csak kissé frissül fel a levegő, dél­előtt gyorsan emel­kedik a hőmérsék­let, déltajban ismét hőség várható. ► 11. OLDAL Kezelhető a depresszió A szülés utáni de­presszió súlyos esetben és keze­lés nélkül akár két évig is elhú­zódhat. ► 9. OLDAL Az Észak-magyarországi Regi­onális Nyugdíjfolyósító Intézet tájékoztatása szerint megvál­tozott a nyugdíjak banki jóvá­írásának időpontja, ami érvé­nyes megyénk nyugellátásban részesülő lakosainak esetében is. Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az úgynevezett postai kifizeté­si naptárban - amelyet a Ma­gyar Posta Zrt. juttat el a tárgy­évet megelőzően az érintett­nek - a meghatározott napon jut hozzá az ellátásához. Ha azonban a nyugdíjas pénzintézetnél vezetett szám­lára kérte a nyugdíjának az át­utalását, abban az esetben a banki jóváírás időpontja a kö­vetkező napokon történik: júli­us 12., hétfő, augusztus 12., csütörtök, szeptember 10., péntek, október 12., kedd, no­vember 12., péntek, illetve de­cember 3., péntek. ■ Nedves talajon nehezebb az aratás Hevesben Péter-Pál napja után megyénk­ben is megkezdődött a szántó­földi növények betakarítása, köszönhetően az utóbbi napok kedvező időjárásának. Az idén is az árpával kezdték a gazdák, ám az aratás most nehézsé­gekbe ütközik. A talaj még mindig nedvességgel telített, emiatt a kombájnokkal csak a homokosabb, lejtősebb része­ken lehet rámenni a földekre. Vágner Ákos: A sok csapadék kihat a gépek közlekedésére- Nem lesz könnyű dolguk a termelőknek, hiszen a tavaszi, kora nyári sok csapadék kihat a gépek közlekedésére. Bízunk a jó időben. A jövő héten elkez­dődhet a repce betakarítása is, amit a búza követhet ott, ahol már beérett a termés - adott helyzetértékelést Vágner Ákos, a Heves Megyei Agrár­kamara titkára. Hozzátette: az állattenyésztők takarmány­gondokkal küzdenek, mert az első kaszálás elmaradt, vagy nem tudták időben begyűjteni a szénát. ■ EGY PERCBEN Magyar termék magyar boltba A Leader-Aranygazda program egy új értékesítési hálózattal segíti a kiszol gáltatott termelőket. ^2. oldal Gurul a szesz, a dohány csempészút Még mindig megéri a jövedéki termék utaztatása Megváltozott a nyugdíjak banki jóváírásának időpontja A HEOL.hu olvasóitól Helyreállíthatók-e az erdőkárok még az idén? Remélem igen, mert szeretnék tarázni. Igen, mindent megtesznek érte az illetékesek. A mai szűkös között nem. VESZI A LAPOT? A minap egy kedves ismerősöm az egyik budapesti bevásárlóközpontban járt, ahol az információs pultnál vára­kozva fültanúja volt egy mókás párbe­szédnek. Az előtte ácsorgó középkorú hölgy ritka kolbászfajtát keresett, amit eddig nem talált egyetlen élelmiszerüz­letben sem. Egy takarítónő viszont azt javasolta neki, hogy keresse meg az egyik műszaki cikkeket értékesítő szu­permarketet. Az ismerősöm ezután cso­dálkozva kérdezte tőle, hogy miért ép­pen azt a boltot ajánlotta az illetőnek. A nő meghökkent, majd így felelt: hát azért, mert az egy nagy áruház, van ott minden: a vasalótól a kolbászig. Már csak azt kéne tudni, hova járnak vásá­rolni azok, akik nem szeretik, ha hü­lyének nézik őket?! (v. o.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-4250, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 10151 Csökkent a lefoglalt illegális cigaretta- és szeszrakományok száma, ám az Egri Vám- és Pénzügyőri Hivatal parancsnoka szerint Heves megye még mindig a csempészek egyik legfőbb kelet-nyugati irányú tranzit-útvonala. Legutóbbi ellenőrzésük is ezt igazolta. OLDAL Egri fejlesztések: vár, völgy és palota Az egri vár és erődrendszer tu­risztikai attrakcióinak fejlesz­tése, az Egri Érseki Palota Kul­turális, Turisztikai és Látogató­központ, valamint a Szépasz- szony-völgyi Márai Aktív Tu­risztikai Látogatóközpont ki­alakítása, a Tűzoltómúzeum Célkeresztben a koldusok és a zsebtolvajok Polgárőrökkel és közterület­felügyelőkkel kiegészülve haj­tottak végre Egerben a rend­őrök többnapos akciót, amely­nek a fő célja az volt, hogy a megyeszékhely frekventált te­rületein visszaszorítsák az al­kalmi lopások számát, illetve a koldulást. - Egy-egy ilyen kez­deményezés idején, illetve az utána következő napokban érezhetően kevesebb a közte­rületeken a tolvajlás, éppen ezért a nyári idegenforgalmi idényben rendszeressé kíván­juk tenni a hasonló megmoz­dulásokat - tájékoztatta lapun­kat dr. Petrovics András r. ez­redes, az Egri Rendőrkapitány­ság vezetője. >2. oldal fejlesztése és az új Kepes Györ­gy Nemzetközi Művészeti Köz­pont létrehozása: ezek azok a legnagyobb idegenforgalmi projektek, amelyek 2010 és 2012 között valósulnak meg a megyeszékhelyen. A beruhá­zásokkal szerdán délután a Vá­rosháza dísztermében rende­zett fórumon ismerkedhettek meg a turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) szerve­zet tagjai. Eger polgármestere, Habis László országgyűlési képviselő köszöntőjében em­lékeztetett arra, hogy amikor a megyeszékhely pályázott az Európa Kulturális Fővárosa címre, páratlan, a politikai né­zetektől független akcióegység alakult ki a településen. Igaz, akkor nem sikerült nyerni, de a projekteket át le­hetett gondolni. ►a. oldal El kell kezdeni a felzárkózást kamara Jogos elvárás a vélemények meghallgatása Kibővített elnökségi ülést tartott szerdán Egerben a Heves Megyei Kereskedel­mi és Iparkamara vezetése, amelyre meghív­ták a megye or- szággyűlési képviselőit, va­lamint Par- ragh Lászlót,-az országos kamara el­nökét.- Kormány- váltás után va­gyunk, kiala­kult az új ka­binet és föláll­tak az új mi­nisztériu­mok, ám az intézményi struktúra még nincsen teljesen átalakítva. A kamara elvárása, hogy a következő évek­ben a gazdaságpo­litika támogassa a növekedést és az egyensúly megtar­tását. Az ország­nak meg kell kez­denie a felzárkó­zást az Európai Unióhoz, hiszen a csatlakozás óta mi nemhogy közelebb kerültünk volna a ré­gi tagállamokhoz, hanem le­szakadtunk. A kamara közre kíván működni a gazdaság szervezésében, eddig is sok konkrét anyagot tettünk le az asztalra. A gazdaság szereplő­inek jogos elvárása, hogy akik értéket állítanak elő, azok el­mondhassák a véleményüket. Szeretnénk, hogy a mi sza­vunkat is meghallgassák - fej­tette ki Parragh László. Hoz­zátette, a Heves megyei a terü­leti szervezetek közül az egyik legsikeresebb, mind a Széche- nyi-kártya kiadása, mind a szak- és mesterképzés, mind pedig a szolgáltatások terén. ► 3. OLDAL W?' Parragh László: I Számítson a ka- • mara véleménye

Next

/
Thumbnails
Contents