Heves Megyei Hírlap, 2007. november (18. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-02 / 255. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2007. NOVEMBER 2.. PÉNTEK Jobb üzlet lehet a kőolajnál is A párnaember különös esete a szörnyszülött bulvársajtóval vízmű Ha szétaprózódik a társaság, akár többszörösére is nőhet a szolgáltatás díja Folytatás az 1. oldalról Mint Koltai Tamás, a zsűri elnö­ke elmondta, a fesztivál darabja­inak jó része a honi kereskedel­mi rádiókat és televíziókat, azok idoljait, a szörnyszülött bulvár­sajtót állította pellengérre - ez a téma foglalkoztatja leginkább a színházi alkotóközösségeket. A díjkiosztón Habis László el­mondta, nem csak az ide érke- | zők tartották fontosnak, hogy részt vegyenek a fesztiválon, de az egri közönség érdeklődése is azt bizonyítja, hogy a város ma­gáénak érzi az eseményt, melyet ezentúl kétévente, tavasszal ren­deznek majd meg. A Szabadkai Népszínház és az Újvidéki Színiakadémia közös produkciója, a Csehov nyomán íródott Negyedik nővér 200 ezer forintos díjat nyert. Egyaránt 4-400 ezer forintos díjat vehetett át Pintér Béla és Társulata Az őrült, az orvos, a tanítványok és az ördög című előadásáért, vala­mint a házigazdák A párnaem­ber elismeréseként. Utóbbit szí­nészi jelenlétben és előadásmód­ban is erős és egységes előadás­ként értékelt a zsűri. ■ E. B. Nagy párbeszéd Veres Jánossal a költségvetésről Az MSZP Nagy párbeszéd eine- vezésű programsorozatának szerdai, egri állomásának ven­dége Veres János pénügyminisz- ter volt. A rendezvényen a poli­tikus kijelentette, a 2008-as költ­ségvetés tervezete megfelel a konvergencia-programnak, és továbbra is feszes, fegyelmezett gazdálkodást követel az állam- háztartás szereplőitől. A jövő évi büdzsé a reáljövedelmek 0,6 szá­zalékos emelkedésével, 2,8 szá­zalékos gazdasági növekedéssel, J és 4,5 százalékos inflációval szá­mol. A GDP-arányos államház­tartási hiányt 4,1 százalékosra várják, mely kedvezőbb a kon­vergencia-programban foglal­taknál. Veres János szerint a sze­rény mértékű gazdasági növeke­dés miatt nem kell aggódni, s a következő időszakban nem lesz szükség az ideihez hasonló típu­sú kiadáscsökkentésre. ■ A közelmúltban Hatvan és Gyöngyös városok kép- viselő-testületei is úgy határoztak, hogy saját tulajdonukba kérik visz- sza vízi közműveiket. Munkatársunktól A hatvani önkormányzat - élve az öt százalék feletti részesedés­sel bíró tulajdonosok jogával - a Heves Megyei Vízmű Zrt. rend­kívüli közgyűlésének összehívá­sát kezdeményezte. Az ilyenkor szokásos határidők betartásával az igazgatóság november 14-ére a testületet összehívta, melyen a részvényesek meghatalmazottal is képviseltethetik magukat. A közgyűlés összehívásának célja az, hogy döntés szülessen az ön- kormányzati vízi közmű vagyon­nak a tulajdonos önkormányzat­ok részére történő átadásával kapcsolatos intézkedésekről, an­nak módjáról. A14 éve alapított jogelődeit is tekintve 80 éves üzemeltetési múlttal rendelkező részvénytár­saság vezérigazgatója 1994 óta dr. Bánhidy Péter.- 1994-ben egy jogilag és mo­rálisan is széthulló félben lévő, egy évre alapított társaság igaz­gatója lettem. Jelenleg a négy­száz szolgáltató közül a legfonto­sabb mutatók alapján az ország első tíz vízműtársasága közé tar­tozunk. A fogyasztók és a kör­nyezet védelme érdekében hi­bátlanul teljesítettük a minőség és környezetközpontú irányítási rendszer .(ISO) követelményeit. Ennek egy - a legalapvetőbb „élelmiszert” biztosító - vállal­kozás esetében különös jelentő­sége van. Tíz éve rendelkezünk akkreditált laboratóriummal. Az elmúlt évben pályáztunk az Észak-magyarországi Regionális Minőségi Díjra és a legmaga­sabb pontszám elérésével a Nagydíjat nyertük el. A Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási területén jelenleg országos összehasonlításban az egyik legalacsonyabb vízdíjat fi­zetik az emberek, ennek ellené­re eredményesen gazdálkodik a társaság. Dr. Bánhidy Péter sze­rint ez egyrészt az Európai Uni­óban szokásos optimális üzem­méretüknek köszönhető. A nye­reségből fejlesztésekre is jut, s ebből tartják fönn a belső kom­Dr. Bánhidy Péter 1994 óta áll a Heves Megyei Vízmű élén, mely mára minőségi nagydíjas szolgáltatóvá vált penzációt is tartalmazó díjrend­szert, mely lehetővé teszi, hogy a hátrányosabb helyzetben lévő füzesabonyi és hevesi térségek lakói is elfogadható áron kapják az ivóvizet. A régió két szomszé­dos megyéjében, ahol darabokra hullott a közszolgáltatás, a díjak nagyságrendekkel magasabbak. A részvénytársaság középtávú fejlesztési, fenntartási terve olyan feladatokat is tartalmaz, melyek megvalósítására egy kis cégnek adott esetben nincs esélye. Az üzemméret mellett azonban a fo­lyamatos szervezeti korszerűsí­tés is sokat nyom a latban, jelen­leg 540 fővel dolgoznak, ez a ko­rábbi legnagyobb vállalati lét­szám 45 százaléka lényegesen több mű üzemeltetése mellett.- Az ivó vízminőség-javító program első ütemében az Euró­pai Uniós Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Prog­ram (KIOP) támogatásával meg­valósuló beruházások 850 millió forint értékben közel ötvenezer lakost érintenek. Például Gyön­gyös számára a program - ön- kormányzati hozzájárulás nél­kül - naponta 1600 köbméter közvetlenül hasznosítható víz­többletet jelent, amely a jelenle­gi átlagfogyasztás ötödé. Jelen­leg a Környezet és Energia Ope­ratív Program (KEOP) keretében az ivóvízminőség-javító program második ütemére társaságunk az ORSZÁGBAN a Heves Me­gyei Vízmű Zrt az első tíz leg­nagyobbhoz tartozik. A társa­ság 83 település kizárólagos tulajdonában van, ivóvizet 90 településen szolgáltat ebből 43 helységben a szennyvíz ez­által készített projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-magyarországi Fejleszté­si Tanácsa már regisztrálta. A beruházás Adács, Erdőtelek, Tenk, Aldebrő, Feldebrő, Tófalu, Pély, Kömlő, Visznek települése­ket érinti. A pályázati forrás töb­bek között lehetőséget biztosít az Eger városi szennyvíztisztító te­lep anaerob iszapkezelésének, a Füzesabonyi agglomeráció szennyvíz-elvezetésének és tisz­tításának, továbbá Heves város vezetéséről és tisztításáról is gondoskodik. Azon kevés víz­művek közé tartozik a Heves megyej amely a fogyasztói igé­nyekhez szükséges vízmennyi­séget saját üzemeltetésű vízbá­zisokból elégíti ki. Kilencven település, 290 ezer ember szennyvíztisztító telepének tech­nológiai fejlesztésére. Az előké­szítésben és a megvalósításban társaságunk a korábbiakhoz ha­sonlóan az önkormányzatok szá­mára teljes körű támogatást nyújt. Az előbbiek mellett meg kell említeni, hogy a Hatvant és térségét érintő szennyvízberu­házás elkészült, általunk üze­meltetett részei után ebben a fél évben közel hetvenmillió forint bérleti díjat fizetünk, mely ösz- szeg a finanszírozást is segíti. Az önkormányzati és szolgáltatói együttműködés szép példája volt az egri szennyvíztisztító telep tíz évvel ezelőtti 1,4 milliárdos re-% konstrukciójának zökkenőmen­tes lebonyolítása. Az önkor­mányzat társaságunkat műszaki és gazdasági kérdésekben már az előkészítés fázisába bevonta - mondta dr. Bánhidy Péter.- A településeknek ismerniük kell a társaságba bevitt közműva­gyon nagyságát - válaszolta az önkormányzatok részéről több­ször felvetődött kérdésekre a részvénytársaság vezérigazgató­ja, mivel a Heves Megyei Vagyon­átadó Bizottság annak idején minden településsel közölte a Magyar Állam tulajdonából ré­szére átadott közművagyon-ki- mutatásL A jelenlegi helyzetet a vízmű nyilvántartásai pontosan rögzítik. Utoljára Hatvan vízi közmű vagyonáról adtak át a Pol­gármesteri Hivatal által felkért szakértő részére egy teljesen részletes kimutatást. Több önkormányzat is a kon­cesszióba adásban látja a hiány­zó források pótlásának lehetősé­gét. Dr. Bánhidy Péter szerint azonban a forráspótlás másik ol­dala, - mivel ajándékot senki sem ad - annak a szigorú, tör­vényben rögzített szerződéses követelményrendszernek a tel­jesítése, mely biztosítja a befek­tetés megtérülését. Az önköltsé­gen alapuló díj elemeként meg­jelenő koncessziós díjat és nye­reséget a fogyasztó fizeti ki. Az ENSZ szerint egyébként a globális felmelegedés következ­tében fellépő szárazság miatt húsz év múlva 1,8 milliárd em­ber él majd olyan területen, ahol igen nagy lesz a vízhiány. Csök­kenteni kell tehát az elvesztege­tett víz mennyiségét, hiszen az élet alapvető feltételének birtok­lásáért nagy verseny várható, mint az olajért. Megkérdeztük olvasóinkat Mit tenne a temetők biztonsága érdekében? Több megyei útszakaszon korlátozzák a forgalmat MAJOROS FERENCNÉ, Egerbakta- Régebben voltak temetőőrök. A nyugdíjasok szívesen vállal­ták ezt a feladatot legalább nem unatkoztak otthon. Ma­napság a fiataloknak, szegé­nyeknek nincs munkájuk. Hat órában alkalmazhatnák őket most is. Ha valaki járkál a te­metőben, nem merik rongálni a drága sírköveket kovács Sándor, Mikófatvcu- Egyszerű a válasz. Őröket kell állítani a temetőkbe. Mi­csoda utolsó dolog onnan lop­ni! Mégis megteszik. A portá­kat is be kell keríteni, a házőr­ző kutyának pedig enni kell adni. A nyugdíjas még a szájá­tól is megvonja a falatot. Ma­napság már mindennek ára van. A temetőőröket is meg kell fizetni. KOVÁCSNÉ SUDÁR RÓZA, Gyöngyös Nem vagyok elégedett a bizton­sággal. Rengeteg olyan esetet lehet hallani, amikor a sírok­ról lopott virágot újra eladják. Temetőőr mindig is volt, de hogy most van-e rá keret, azt nem tudom. De az szerintem biztos, hogy az őrzés tökéle­tesen megoldhatja ezt a problémát fodor Márta Gyöngyös Vidéken a biztonággal szerin­tem nincs nagyobb probléma. Inkább a kisebb, az elhagya­tott temetők gondozásával van a baj. Gondolok itt például a gyöngyösi zsidótemetőre. A sírkertek folyamatos őrizetét túlzásnak tartom, egyébként az emberek többsége elítéli azokat, akik sírkerteket fosz­togatnak. A jövő héten megyénk több út­ján is forgalomkorlátozásra, las­sabb haladásra kell fölkészülni­ük az autósoknak. A 3-as szá­mú főúton, Detknél, a Bene- patak hídjának felújítása miatt félpályás útlezárás van érvény­ben, a forgalmat jelzőlámpákkal irányítják. Egerben a Vörösmarty út, Tör­vényház utca és Rózsa Károly ut­ca közti szakaszán a burkolatot felmarták, emiatt 30 kilomé- ter/órás sebességkorlátozás van érvényben, s előzni is tilos. Fel­németen a szennyvízcsatorna építése miatt útszűkületre, las­sabb haladásra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számí­tani. A 25-ös út Szentdomokos és megyehatár közti szakaszán az útburkolatot újítják föl, emiatt legfeljebb 60, illetve 40 kilomé­teres óránkénti sebességgel le­het közlekedni. A szennyvízcsatorna-építés miatt Hatvanban a vérségi ösz- szekötő út 12-13 kilométer köz­ti szakaszán, Zagyvaszántón a nagykökényesi összekötő út 6-7 kilométer közti, valamint a Selyp felé vezető út első három kilo­méterén kell 30 kilométeres se­bességkorlátozásra számítani. Egerszalók és Verpelét közt a Kígyós-patak hídját újítják föl, ezért az út egyik félpályáját le­zárták. Markazon az Egerbe ve­zető úton járdaépítés miatt kell óvatosan közlekedni. ■

Next

/
Thumbnails
Contents