Heves Megyei Hírlap, 2007. október (18. évfolyam, 229-254. szám)

2007-10-01 / 229. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu Munka után mulatság jön szüret Minden korosztály hirdette a szőlő és a bor ünnepek A Nagy Gyula Általános Iskola diákjai egy jelképes madárijeszíővel igyekeztek elhessegetni a gyöngyössolymosi jó termésről a seregélyeket Igazi színes forgataggá válto­zott a hét végén Gyöngyös- solymos, ahol az idén immár a 18. szüreti mulatságot rendez­ték meg. A kétnapos program során mind a szőlész-borász szakma képviselői, mind pe­dig a szórakozni érkezők tény­leg jól érezhették magukat. A Solymosi Szüret a borfo­gyasztási szokásokhoz kapcso­lódó előadással kezdődött, majd az érdeklődők gyakorlatban is kipróbálhatták az elsajátított el­méleti tudást A finom helyi ne­dűk kóstolása után már a gaszt­ronómiáé volt a főszerep. Aki pe­dig lemaradt volna a délelőtti is­mertetőről, az később az iskola udvarán ingyenesen megízlel­hette a háziasszo­nyok által készített tájjellegű ételeket, többek között a por­cukorral finoman meghintett herőcét és a ropogós mol­nárkalácsot Délután a csalá­dok, a baráti társaságok a sza­badtűzi főzőversenyre készül­tek az iskola udvarán, miköz­ben elkezdődhetett a hagyomá­nyos szüreti felvonulás, amelyet Szolcsák Gyula nyitott meg. A helység polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta: a helybéliekre is jel­lemző, hogy nem­csak a szüret végét ünnepük mulat­sággal, hanem munka közben is jó hangulatban tel­nek a napok. A felvonuló óvo­dások, általános iskolások, lo­vasok, valamint a hagyomány- őrző Menyecskekórus a falu­központban hirdették a szőlő és a bor ünnepét. A szüreti mulatság alkalmat adott egyúttal arra is, hogy megválasszák a falu legerő­sebb férfijét, asszonyát és gyer­mekét, majd pihentetőül nép­szerű musicalslágereket hall­gathatott meg a közönség. A kétnapos vigalom tegnap ünnepi istentisztelettel zárult. Mindemellett megnyitották Botár Attiláné gobelin-kiállítá­sát a polgármesteri hivatalban. Aki nem tudott részt venni a tárlat hivatalos bemutatásán, az október végéig még megte­kintheti a hímzett képeket nyitva tartási időben. ■ J. M. Karácsonyig előzetesben a gyanúsítottak az ÁSZOK-ügyben December 24-éig lesz előzetes letartóztatásban a bíróság vég­zése szerint E. Z., az Egri ÁSZ­OK Kft. ügyvezetője és T. T., a cég kereskedelmi igazgatója. Amint azt augusztus 25-én megírtuk, a Vám- és Pénzügy- őrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága különösen je­lentős kárt okozó csalás bűn­tettének megalapozott gyanú­ja miatt folytat vizsgálatot az egri székhelyű, számítógépek­kel, azok alkatrészeinek for­galmazásával foglalkozó cég két vezetője, s harmadik tár­suk ellen. ■ Jogosulatlanul magas összegű általános for­galmi adót igényeltek vissza. A büntetőeljárásban a nyo­mozó szerv munkáját a Heves Megyei Főügyészség fokozot­tan felügyeli. Az összegyűjtött adatok szerint E. Z. és T. T. 2005-ben és 2006-ban folya­matosan és jogosulatlanul ma­gas összegű általános forgalmi adót igényeltek vissza az APEH-től. A megalapozott gya­nú szerint az egri cégvezetők összesen 1 milliárd 155 millió 535 ezer 642 forint kárt okoz­tak az állami költségvetésnek. A nyomozás során arra is fény derült, hogy összetett módszert alkalmaztak a gya­núsítottak. A még szökésben lévő G. Z. irányította PC King Kft. és a K. K. vezette SER- MONT Kft. és a COM-SERVICE Kft. a tényleges piaci értéket jóval meghaladó összegekről állított ki az egri társaság szá­mára fiktív számlákat. ► FOLYTATÁS A 15. OLDALON ■ Nemcsak a szü­ret végét ünnep­ük mulatsággal, hanem munka közben is jó hangulatban telnek a napok. Sikeresen mutatkozott be megyénk Berlinben Hazaérkezett Németország­ból az a húsztagú delegáció, amely Heves megyét és Egert képviselte Berlinben. A kinti magyar nagykövetségen az IT- DH által szervezett háromna­pos programon az észak-ma­gyarországi régió mutatta be természeti, gazdasági adottsá­gait, oktatási és szolgáltatói hátterét. Mindazt, ami a német vállalatok számára vonzó lehet. A rendezvényen mintegy 130 német cég képviseltette magát.- A kapcsolatfelvételen már túl vagyunk, most már sor ke­rülhet a konkrét tárgyalások megkezdésére is. Van már olyan érdeklődő, aki szívesen beköltözne a Gyöngyösi Ipari Parkba - árulta el Merczel Jó­zsef, a Heves Megyei Közgyű­lés alelnöke. - A külföldi be­fektetők leginkább az ipari parkok, a szolgáltató szektor lehetőségei felől érdeklődtek a prezentációkat követő kötetlen beszélgetés során.- Eger élhető, kellemes vá­ros, ahol a cégek is megtalál­ják számításaikat. Az egyik nagy német cég beszállítói már keresnek itt telephelyet - tájékoztatott Tietze Nándor, az egri önkormányzat idegen- forgalmi referense. - Ehhez az is hozzájárulhat, hogy az itt működő külföldi cégek is pozitív jelzéseket adtak ta­pasztalataikról. ■ A Szociális és Munkaügyi Mi­nisztérium 900 ezer forint ér­tékű sporteszközzel támogat­ta a halmajugrai Szebb Jövő­ért Tanoda szolgáltatásainak bővítését. A létesítményt az Együtt Halmajugráért Roma Magyar Egyesület kezdemé­nyezésére pár hónapja nyitot­ták meg a jelentős roma népes­ségnek otthont adó faluban. Lakatos Alajos, az egyesü­let elnöke a sportszerek átadá­si ünnepségén hangsúlyozta: az eddig eltelt idő is bebizonyí- 1 tóttá, hogy a tanoda „nem az % állami oktatás helyett, hanem | amellett akar és tud dolgozni”, 1 ráadásul igen eredményesen. Ez tekinthető elégséges motivációnak. Az ünnepségen fellépő gyere- ►FOLYTATÁS A 2. OLDALON keket az önkormányzat és az egyesület is megajándékozta. $ SUZUKI Papp SZERVIZ AKCIÓ Olajcsere +állapotfeI ..érés 6.990 Ft-ért! | ♦Bármely Suzuki gépkocsira okt. 31-ig. 1 SUZUKI Papp Mátyás király u. 37. 6/517-277 www.pappautohaz.hu EGY PERCBEN Elég hosszú a várólista Egyre hosszab­bak az egri kór­házban a várólis­ták, térdprotézis­műtétre már akár nyolc évet is vár­hat a beteg. ►3. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZELET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 MOZAIK 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottó 39. heti nyerőszámai i„i,„nám­25 38 51 55 85 187122 A hatos lottó 39. heti nyerőszámai 3 5 7 25 34 42 IDŐJÁRÁS Marad a „vénasz- szonyok nyara”. Enyhe, nagyrészt napos, száraz idő lesz. A jellemző délutáni hőmér­séklet 23 fok köré emelkedik. ►11. OLDAL Életre ítélt egri kisfiú Mire elég hatvan­ezer forint jöve­delem egy súlyos szívbeteg gyer­meket nevelő, s albérletben élő anyuka számára? ►5. OLDAL VESZI A LAPOT? Hónapokon át etetgettünk egy lesová­nyodott kóbormacskát. Jótéteményün­ket úgy hálálta meg, hogy felerősödve saját kölyökmacskáinkra támadt. Az állat területfoglalásra szánta el magát. Úgy döntött, ő innen kiver mindenkit. Gyors gazdikeresésbe kezdtem. Kínál- gattam a jószágot egy ismerősömnek, nem tagadva a hibáit sem, miszerint agresszív és jellemtelen. Ismerősöm er­re a fejét csóválta: előbb inkább pszi­chiátert keríts neki, gyógyulás után ta­lán kapósabb lesz. (sz. r.) Ügyelet: 'SÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-3165, fax.: '513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, <.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 10/513-646, 06-30/471-66-76 pémváttás EGEt ut *, sz. 2Q 213-5822 tett ántéz 3$ 537-238 V^fcoetwr» ártMMehoé ten« EMts Ittítí EUR 253.50 247.50 | USD 179,50 174.20 l 36.20 33.50 Sporteszközök a romáknak tanoda Az iskola mellett is próbálnak segíteni HEVES MEGYEI HIRIAP 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ • XVIII. ÉVFOLYAM 229. SZÁM ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT AKÁR FÁBÓL IS ELŐÁLLÍTHATÓ A JÖVŐBEN ZUSCHLAG APflS SZÜLÉST AKAR, A VERTESTVfflEK A FEHÉRNEMŰ: A NÖVÉNYI NYERSANYAG ......-......JJL1,ll"Z ' BEMUTATÓJÁRA i M A A RENESZÁNSZÁT ÉU ►2. oldal NEM TÚRT MEG A SI 11 EN ►s. oldal KÉSZÜLNEK y­wml

Next

/
Thumbnails
Contents