Heves Megyei Hírlap, 2007. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-02 / 77. szám

2 Tehéntartás régen és ma Tudom, más világot élünk mint egykor. Manapság sokan ellenzik a tehéntartást a ma­gánházaknál. Nem is olyan ré­gen a falvakban minden portá­nál volt tehén a többi háziállat mellett. Ittuk a friss tejet, ké­szült a tejföl, a vaj, a túró. A legelőre kihajtott tehéncsordá­ra falubeli ember vigyázott, aki fizikai állapota miatt más munkát végezni nem tudott. A tehenek legelték a gazt, a füvet az árokparton. A tehéntrágya miatt jó termés volt a földeken. Nem azzal foglalkoztunk, hogy büdös van-e. Az állatokat nem szagolni, hanem gondozni kell, mert megfelelő tartással a szag is eltűnik. cs. istvánné, Balaton LEVÉLCÍMÜNK: HEVES MEGYEI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE 3301 EGER, PE 23. Fodor Gábor: Nem zárjuk le az Erzsébet-hidat Folytatás az 1. oldalról- Az igen szoros eredmény vi­lágossá tette, hogy megkerülhe- teüen szerepem van az SZDSZ- ben. A küldöttek fele a liberális értékek határozott képviseleté­re voksolt. Feladatomnak tekin­tem, hogy ezeket - ellentétben az utóbbi tíz év poltizálásával - a párt mindennapi gyakorlatá­vá tegyem - fejtette ki a gyöngyösi politikus, majd kér­désünkre hozzátéve: nem hiszi, hogy ezzel „szembe menni” kényszerülne az új elnökkel, bi­zonyára megtalálják az együtt­működés legmegfelelőbb for­máját. A kétszeri szavazási pro­cedúra kapcsán megjegyezte: apróságokon múlt az eredmény, néhány őt támogató küldött ko­rai távozásán például. Ez sze­rinte benne van a pakliban.- Nem lett volna egyszerű do­log három szavazattal nyerni sem. Mint ahogy a tizenhárom sem óriási különbség, de ter­mészetesen tudomásul ve­szem. Nem fogjuk lezárni az Er­zsébet-hidat - fűzte hozzá. ■ MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2007. ÁPRILIS 2., HÉTFŐ Ritka a lejárt hazai füstölt hús üzletláncok A nagy kereskedelmi cégeknél nehéz követni a növényi termékeket Az üzletek is előreállították az órát, a boltokban már húsvét van: a főtt-füstölt húsok és a csokinyulak kö­zül egyelőre kevés „bűn­bak” akadt. Kovács János Láthatóan az igen árérzékeny ha­zai vásárlók az ünnep előtt na­gyon is érdeklődnek az olcsóbb húsvéti húsáruk és „csoki­pótlók”, a valódi csokoládénál ol­csóbb, kakakós masszából és nö­vényi zsírból készült figurális édesipari termékek iránt. Ugyan­akkor Heves megyében egyelőre nem bukkantak komolyabb mennyiségű hibás, lejárt élelmi­szerre a szakemberek a húsvétig tartó akcióellenőrzés első szaka­szában. A kiemelt hatósági vizs­gálat elsősorban az ünnephez kapcsolódó húsfélék, füstölt áruk, sonkák, lapockák, illetve az étkezési tojást, valamint az édességeket, a csokoládéfigurá­kat érinti. Mint dr. Busák Károly megyei főállatorvos lapunknak elmondta: eddig nem kellett szá­■ A vizsgálat az ünnephez kapcsolódó húsféléket, füstölt árukat, valamint az édességeket és a cso­koládéfigurákat érinti. mottevő kényszerintézkedést tenniük. Az első két hét mérlege viszonylag csekély mennyiségű lejárt és lefoglalt terméket s ki­szabott bírságot mutat. A Heves Megyei Élelmiszer­lánc-biztonsági és Állategészség­ügyi Igazgatóság szakemberei a nagyszámú ellenőrzött tétel elle­nére március 22-éig mindössze három esetben találtak lejárt fogyaszthatóságú hazai terméke­ket. A minőségmegőrzésen túli A hazai vásárlók továbbra is árérzékenyek: sokan keresik a valódi csokoládénál olcsóbb, kakaós masszából készült termékeket. Képünk illusztráció. összesen öt kilogramm pácolt, füstölt-főtt húskészítmény eseté­ben 150 ezer forintos minőség- védelmi bírságot szabtak ki. Eb­ben a kategóriában egyébként eddig több mint 1200 tételt vet­tek alaposabban szemügyre. E mellett több mint félszáz tétel ét­kezési tojást is megvizsgáltak, és szép számmal kerültek az ellen­őrök kezébe különféle fűszerek, méz, torma, mustár, mák, mazso­la, valamint egyéb szárított gyü­mölcsök és magvak. A húsfélék mellett a legnagyobb számban, 267 alkalommal az emberi fo­gyasztásra szánt csokoládéter­mékeket, illetve a kakaótartalmú Először meg kell nézni, meg kell szagolni az árut és csak utána A romlott, lejárt vagy silár minőségű termékek forga­lomból való hatósági kiszű­rése mellett a vásárlók saját maguk is sokat tehetnek azért, hogy ha kellő körülte­kintéssel és figyelemmel jár­nak el, legalább a kellemet­len meglepetések egy részét elkerülhessék. A fogyasztók józanságát hangsúlyozza dr. Busák Károly is, szerinte már egyszerű érzékszervi vizsgálattal is sok minden kiderül egy termékről. A me­gyei főállatorvos arra figyel­meztet, hogy ne vegyük meg a láthatóan gyanús színű, kissé már kékülő, zöldülő vagy rossz szagú, állagú, ne­tán sérült csomagolású, illet­ve láthatóan helytelenül, pél­dául nem hűt­ve tárolt, ám azt igénylő ter­méket. Ne vásá­roljunk jelölés nélküli, esetleg szennyezett felüle­tű tojást, de olyan tejterméket sem, amelynek doboza már felpuffadt. egyéb bevonómasszákból ké­szült édesipari készítményeket ellenőrizték. Mint megállapítot­ták, még mindig akadnak jellem­ző gondok a kiskereskedelmi egységekben, ahol a hulladék ke­zelése nem megoldott, például nincs elkülönítve a hulladéktá­rolás az állati és növényi eredetű élelmiszerek esetében. Sokszor ezeken a helyeken nem rendel­keznek szerződéssel a maradvá­nyok elszállítására, illetve meg­semmisítésére sem. Az élelmi­szer eredetű bolti szemét leg­többször a kommunális hulladé­kok közé kerül. Más kereskedelmi egységek­ben, főként a nagy üzletláncok­hoz tartozó szupermarketekben pedig a növényi eredetű termé­kek nyomon követése nem min­dig megfelelő, mivel az áru a köz­ponti raktárból érkezik, s a szál­lítólevélen nem tüntetik fel a származót és a termék minőség­megőrzési idejét. Az áruházak­ban így különböző minőség­megőrzési idejű, de azonos ter­mékek találhatók egymás mel­lett, melyek elkülönítése és be­azonosítása a fentiek miatt nem állapítható meg. ■ Korlátozások az úton folyó munkák miatt Díszpolgári címmel várták a költőt hazatérés A hatvanhat éves Utassy Józsefet köszöntötték tisztelői, barátai Szociális segítők képzését végzi az alapítvány A héten is sárga villogó üzem­módban működnek a jelzőlám­pák Egerben a Mátyás király út és a K2-es kereszteződésében. Itt úton folyó munkák, előzni ti­los, útszűkület, 30 km/órás se­bességkorlátozó táblák vannak érvényben. Mátrafüred belterü­letén szennyvízvezetéket építe­nek: 30 km/órás korlátozás és előzési tilalom él. Táblák figyel­meztetnek az egyenetlen úttest­re és az úton folyó munkákra. Kisnána és Verpelét között bur­kolatot újítanak fel. Jelzőlámpás irányításra, félpályás lezárásra, útszűkületre és 40 km/órás se­bességkorlátozásra számíthat­nak a közlekedők előzési tilalom mellett. ■ Szombaton díszpolgári címmel várták haza a Bükkszenter- zsébetről elszármazott költőt, a hatvanhat éves Utassy Józsefet. Az ünnepeltet elkísérték fele­sége, barátai: a Kilencek elneve­zésű költőcsoport tagjai, vala­mint Dinnyés József daltulajdo­nos is, aki a költő számos gyö­nyörű versét megzenésítette. A rangos társaságot közvetlen barátai, valamint a község és a környező települések vezetői ba­ráti hangulatú ebéden látták vendégül, majd a zsúfolásig megtelt kultúrotthonban tiszte­lői fogadták. Az ünnepségen először Pén­tek Imre, a Kilencek tagja, a Pannon Tükör irodalmi folyóirat I 1 Utassy József (jobb oldalon) szülőfalujában vehette át a címet főszerkesztője méltatta Utassy életpályáját, költészetét. Köszön­tője végén jelentette be a közön­ségnek, hogy a Kossuth-díj Bi­zottság idén egyhangúlag meg­szavazta a költőnek az elisme­rést, s nem rajtuk múlott, hogy azt mégsem a magyar líra egyik legnagyobb élő alakja kapta. Ezt követően dr. Juhász Lász­ló polgármester adta át a Bükkszenterzsébet Díszpolgára címet. A Babérkoszorús költő ezután néhány saját versét mondta el köszönetképpen közönségének, majd Dinnyés József énekelt. Vé­gül a nagy múltú, helyi férfikó­rus, a helyi általános iskolások köszöntötték az ünnepeltet. ■ A Konszenzus Alapítvány Ifjú­sági Szervezete - sikeres pályá­zat eredményeként - egy mo­dellértékű program megvalósí­tásába kezdett februárban. A „Segítünk, hogy segíthess” cí­met viselő projektben - húszmil­lió forint támogatással - szociá­lis területen dolgozó szakembe­rek és önkéntesek ismereteinek és készségeiknek fejlesztésére van mód. A pályázatban vállalt 240 résztvevő képzését több csoport­ban végzik. Áz első 30 fő pénte­ken már át is vehette elismerő oklevelét Korózs Lajos ország- gyűlési képviselőtől, a Parla­ment Ifjúsági, Szociális és Csa­ládügyi Bizottsága elnökétől. ■

Next

/
Thumbnails
Contents