Heves Megyei Hírlap, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2007. FEBRUÁR 1, CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP msBärn A képviselők erkölcséről Tetszett a képviselői költségté­rítésekről szóló cikkük, ami a nadrágszíját összébb húzni kényszerülő lakosság jogos fól- háborodását váltotta ki. Sajnos nem tért ki arra, hogy a térítést saját gépkocsi használatához kapták. Amennyiben önkor­mányzati, vállalati kocsival közlekedtek, akkor a költségté­rítés igénybevétele jogosulat­lan, hacsak nem fizették meg a cégautó-használatot. Kíván­csi lennék arra, van-e olyan honatya, aki a saját járművét használva járt, hajárt a T. Ház­ba, illetve választókörzetébe. Képviselőinknek is tükörbe kellene nézniük, hogy törvé­nyes, de erkölcstelen magatar­tásukkal hogyan járultak hoz­zá a költségvetési hiány kiala­kulásához. Ez nem az adófize­tők megkárosítása? Nem jog­talanul szerzett adómentes jö­vedelem? SZ. JÁNOS, EGER LEVÉLCÍMÜNK: HEVES MEGYEI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGI 3301 EGER, FF 23 Fegyverével kísérelt meg öngyilkosságot Otthonában lőtte meg magát szolgálati fegyverével tegnap kora délután a Gyöngyösi | Rendőrkapitányság egyik munkatársa, feltehetően ön­gyilkossági szándékkal - erő­sítette meg lapunk értesülését nem sokkal az eset után Oravecz Éva, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóre­ferense. Mint hozzátette: kollégáját az egri kórházban ápolják, a rendelkezésre álló informáci­ók szerint az állapota súlyos. A HMRFK vizsgálatot indított a történtek körülményeinek ki­vizsgálására. A rendőr küété- ről, beosztásáról további részle­teket a főkapitányság nem kö­zöl, hiszen „még a bűncselek­mények gyanúsítottjairól sem tesznek közzé olyan adatokat, amelyek alapján azok beazono­síthatók lennének”. ■ Százezrekbe kerül egy végzős kiadások A családok többségének több hónapig kell spórolnia a diákokra A középiskolák végzős di- Æ ákjaira egy kisebb va­gyont is rákölthetnek szüleik. A nagy évre nem árt előre takarékoskodni. Barta Katalin Szabó Tamásnét már tavaly szeptemberben sokkolta a tény, hogy a ballagás és érettségi előtt álló gyermekére több mint száz­ezer forintot kell idén költeni:- Már a tavaly szeptemberi szülői értekezleten több szülő­társammal együtt fogtuk a fe­jünket. Zuhogtak ránk a várha­tó költségek számai: gombavató bál, tablókép, ajándék a taná­roknak, érettségi bankett, há­romnapos osztálykirándulás stb. Amikor hazaértem, számol­ni kezdtünk. Az lett a végered­mény, hogy minimum 120 ezer forintot kell az idén ballagó lá­nyunk költségeire félreten­nünk. És mindezt úgy, hogy igyekeztünk a legszerényebb összegekkel kalkulálni. A szülői munkaközösség úgy döntött, hogy a kiadásokat mérséklen- dő, havonta 2000 forintot fize­tünk az osztálypénztárba. Már túl vagyunk a szalagavató bá­lon, de a java még most követke­zik, hiszen szeretnénk egy csa­ládi ünnepi ebéddel lezárni ezt a négy évet, és illik valamilyen ajándékot is adni - mondja a megkérdezett anyuka. Varga Sándorné fiús szülő, azonban a dilemma ebben a csa­ládban is legalább olyan nagy, mint a lányos sorstársaknál:- Megkockáztatom, hogy egy végzős fiú költségei magasab­bak, mint a lányok esetében. Ott ugyanis szerencsés esetben köl­csönözhetik a báli ruhákat, egy fiatalember azonban általában ilyenkor kapja meg az első, mé­retre szabott elegáns öltönyét, ami a későbbiekben jó szolgála­tot tesz nemcsak a ballagáskor és az érettségikor, hanem a le­endő főiskolai vizsgákon is. Ez esetünkben 40 ezer forint, ami­hez illik egy minőségi lábbeüt is választani, ami 20 ezer forintba kerül. A gombavatóra mi szülők is hivatalosak voltunk. A vacso­ra és az ünnepi ruha egy kisebb vagyonba került. Ehhez jön még az érettségi bankett ára, amire fejenként 4000 forintot szán­nak, majd a ballagási ebéd, szűk 9ú ... v ; Az iskolai bálok egyik legfőbb kelléke a szép és elegáns ruha. A költségek azonban aránytalanul nagy terhet rónak a családokra. Képünk illusztráció. családi körben. Erre harminc­ezer forintot számolunk. Termé­szetesen a nagy napon mi is sze­retnénk egy emlékezetes ajándékkal meglepni a gyermekünket. Ha minden kiadást összeszá­molnánk, elérnénk a kétszáz­ezer forintot. Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium végzős osztályának A vacsora és az ünne­pi ruha egy kisebb va­gyonba került. osztályfőnökét, Shubertné Rabóczki Ilonát arról kérdez­tük: hogyan lehet felkészíteni a szülőket erre a különösen drá­ga tanévre:- Tény, hogy tetemes kiadá­sokkal kell számolni. Épp most érkezett meg a tablóképről a számla, ami esetünkben 186 ezer forint. Pedig ez egy vi­szonylag kis létszámú, hu Egyeztetnek a szülőkkel és a tanulókkal is sípos MIHÁLY, az egri Neu­mann János Szakközépisko­la és Gimnázium igazgatóig, érdeklődésünkre elmondta, hogy ő két évvel ezelőtt döb­bent meg azon, hogy milyen óriási kiadásokba verik ma­gukat a végzős diákok szü­lei. Ezt a tendenciát igyeke­zett megállítani azzal, hogy több alkalommal is egyezte­tett a szülőkkel és a diákok­kal annak érdekében, hogy kerüljék el a nagy költekezést. Mára el­mondható, hogy nor­malizálódott a hely­zet. Az iskolában sem a diáknapok, sem a gombavató bál költségei nem jelentenek megterhelő ki­adást. szonhét fős osztályról készült. A hagyományos gombavató bál 144 ezer forintba került, úgy, hogy a vacsorát a helyi menzán rendeltük meg. A báli ruhák költségeit úgy próbáltuk csök­kenteni, hogy kölcsönöztük a lá­nyoknak és a fiúknak is, így fejenként ez négy­ezer forintos kiadással járt. A tanároknak aján­dékra is gyűjtenek a szülők. Erre 40-50 I ezer forintot szánnak. Az érettségi bankettre 160-180 ezer forintot kalkulál­hatunk, míg a három­napos kirándulás költ­ségei összesen 600 ezer forintra rúg­nak. A szülők úgy döntöttek, hogy havonta fizetnek 2000 forin­tot az osz- t á 1 y - pénztárba, de Végzős középiskolások kiadásai Havi osztálypénz szeptembertől májusig: 2000-4000 forint Báli ruha kölcsönzése: 6000-15 000 Ft Alkalmi cipő: 8 000-20 000 Ft Tablókép osztályonként 50000-150000 Ft Báli vacsorák, bankettek személyenként: 3 000-5 000 Ft Osztálykirándulás fejenként 15 000-25 000 Ft Ajándékok a tanároknak: 40-50 000 Ft Ballagási ajándék: 5 000-50 000 Ft ez bizonyosan nem fedezi a csa­ládok kiadásait, hiszen otthon is szeretnék megünnepelni a ballagó diákot. Amint a fenti véleményekből kitűnik, nincsenek irigylésre méltó helyzetben a végzős tanu­lók szülei. Sok családban ugyanis felme­rülnek ebben az évben olyan pluszköltségek is, mint a sike­res felvételihez szükséges ide­gen nyelvi és egyéb órák, vala­mint a nagykorúvá váló gyer­mekek sajátos igényei a márká- sabb ruhákra, kiegészítőkre, te­lefonokra, laptopokra és még so­rolhatnánk. Olaszliszka szelleme kísértett Tiszanánán Megkérdeztük olvasóinkat Ön határt szabna-e a szülői versengésnek? Folytatás az 1. oldalról A ház előtt este 6 órakor is döb­benten álló rokonok azt magya­rázták, hogy rendkívül veszélyes a főútnak ez a bevezető szaka­sza, mert repült már be az udva­rukra személygépkocsi is. Foly­ton attól rettegnek, hogy mikor csapja el valamelyik gyereküket egy arra haladó autó. A kérdé­sünkre, hogy szerintük mi tör­tént a gázolás után, azt felelték: semmi. De tudják érteni a teher­autóban ülők riadalmát. A falu központjában este már szóbeszéd tárgya volt a baleset. Egy nevét nem vállaló férfi azt mesélte, hogy Olaszliszka szelle­me nagyon is kísértett. Könnyen nagyobb baj is történhetett volna, ha az autóban lévő szerencsétle­neket ki tudják szedni. Azt sem tudják, honnan, de percek alatt előkerültek lapátok és betonda­rabok. Az egyik intézkedő rend­őrnek is megfogták a vállát. Az először helyszínen termett egyenruhások sokáig csak az au­tót védték, őket a hevesi kapi­tányságról érkező kollégáik men­tették fel. Oravecz Éva r. száza­dos, a Heves Megyei Rendőr-fő­kapitányság sajtóreferense sze­rint szakértők bevonásával vizs­gálják a történteket. A helyszí­nen tartózkodóknak hivatalos személy elleni erőszakért is felel­niük kell majd az eljárás során. ■ Szuromi Rita EGERESSY Zsuzsa, Eger- Hallottam arról, hogy egyes oktatási intézményekben na­gyon magasra szökhetnek a költségek az utolsó esztendő­ben. Az a véleményem, hogy ennek a versengésnek semmi értelme. A szülőkön múlik, mennyit áldoznak az érettségi előtt álló gyermekükre. Nekik kellene megállapodni egy elfo­gadható összeghatárban. gál józsefné, Eger:- Határt kellene szabni a ki­adásoknak. Ez a szülőkön múlik, de talán a pedagógu­sok is tehetnének lépéseket a mértéktartás érdekében. Na­gyon sajnálom azokat a csalá­dokat, ahol két-három gyerme­ket is nevelnek, mégis esztelen költekezésre sarkallják őket. Egy középiskola elvégzése nem indokolja ezt a versengést. fehér lászlóné, Gyöngyös Nagyon jó ötletnek tartottam, hogy amikor a lányom első ál­dozó volt, mindenkit egyfor­ma, egyszerű ruhába öltöztet­tek, így nem volt különbség a gyerekek között A ballagáso­kon és az egyéb ünnepeken is valami hasonlót kellene beve­zetni, mert egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a túl drága, divatos holmikat. BARTHA alexa, Gyöngyös Szerintem kevésbé az öltözkö­dés, sokkal inkább az ajándé­kok terén szaladt el velünk a ló. Mi például az ünnepeken is viselt matrózblúzban ballag­tunk, erre nem kellett külön költeni. Azt viszont túlzásnak tartom, hogy egyesek robogót vagy más méregdrága műsza­ki cikket vesznek a gyerme­küknek ilyen alkalomból

Next

/
Thumbnails
Contents