Heves Megyei Hírlap, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2007. JANUÁR 2., KEDD Miért van zárva a Gárdonyi-ház? December 27-én kora délelőtt elsétáltam lányommal Eger­ben a Gárdonyi-házhoz. A táb­lán olvastuk: nyitás 10-kor. Visszamentünk fél 11-kor, de még mindig zárva volt. Felfe­deztük a ken'tésen belül egy fára kitéve, hogy 2007. jan. 1- jéig zárva. Csalódottan haza­mentünk. Megkerestem a Hír­lap egy korábbi számát, mely­ben közük, hogy „a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum 2007. jan. 1. és febr. 28. között zár­va tart”. Nem értem. Mikor fo­gadják az érdeklődő gyerekes családokat a téü szünidőben az ország egyik leglátogatot­tabb emlékházában? Javas­lom, az említett fára tegyenek ki egy másik papírt, hogy hol található a múzeum kulcsa. Másutt ez jól bevált gyakorlat. Nincs csalódott látogató, nem keü nyitva, Ш. zárva tartás. K. KATALIN, EGER LEVÉLCÍMÜNK: HEVES MEGYEI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉG] 3301 EGER, PE 23 Első CWemezzel jelentkezik a Szilaj Dobkör Megjelent a Szüaj Dobkör első. lemeze. A Dobélesztő című GD december közepén készült el. Nyolc számot tartalmaz, az együttes jelenleg játszott teljes koncertprogramját, valamint egy felvezető és egy levezető be­szédet Réti Árpád színművész előadásában. Az elképzelések szerint a dob­kör Egerben a Tavaszi Fesztivá­lon mutatja majd be a nagykö­zönség előtt a lemezét, ezt köve­tően pedig még koncertturnét is terveznek. A lemez egyébként kereskedelmi forgalomban nem kapható, csupán magától a dob­körtől szerezhető be az együttes támogatásaként. A honfogla­láskori zenét játszó egri dobze­nekar országszerte egyre nép­szerűbb, hamarosan pedig kül­földön is feüépnek: februárban a németországi Linzben egy kul- turáüs fesztiválon Heves megyét képviselik majd. ■ Petárda robbant az ifjú kezében óévbúcsú Harangszó utáni tűzijáték Gyöngyösön, hangverseny Hatvanban Folytatás az 1. oldalról Szerencsére az ifjú sérülése nem bizonyult súlyosnak, a mentők még az éjszaka során ellátták a petárda újabb áldoza­tát. Újév reggelére hárman ke­rültek az egri detoxikálóba, s akadt olyan is, akihez „gyógy­szer-túladagolás” miatt kellett orvosi segítséget hívni. Az egri Markoth Ferenc Kórház-Rendelőintézet szülésze­ti osztályán csendes volt az éj­szaka. A 2007-es esztendő első babája, Adrián Ádám reggel 9 óra 38 perckor érkezett, kicsit ko­rábban a vártnál. Az újszülött - aki 2100 grammos - szüleinek második gyermeke, egy kistest­vér már várja otthon. Tegnap a késő délutáni órákban 3150 grammal megszületett a gyön­gyösi Bugát Pál Kórház Kht első pici gyermeke is. Az újévi apró jászágói jövevény a Patrik nevet kapta. A csecsemőt császármet­széssel vüágra hozó édesanya és a kisfia jó egészségnek örvend. A gyöngyösi kórházban - tudtuk meg T. Bokros Mária sajtószóvi­vőtől - tavaly több műit 800 gyer­mek született. ■ Semmilyen, az ünnep­hez kapcsolódó rend­bontás nem történt a Mátraalján Gyöngyösön az óév utolsó per­ceiben az emberek a szokások­nak megfelelően a város Fő te­rén gyülekeztek, ahol az éjféli ha­rangszó után tűzijáték köszön­tötte az új esztendőt. A negyed­órás égi színes játék az erre ked­veződen időjárás miatt sajnálato­san aüg látszott, ám a lelkes né­zőközönség a ködbe burkolózott tűzijátékot is örömmel fogadta. A nagyobb mátrai száüodák - a korábbi évek hagyományaihoz híven - még az ünnep előtti he­tekben megteltek. Az évzáró mu­latságoknak helyet adó étter­mekben ezúttal is az alkalomhoz illő ételekkel fogadták a vendége­ket A legtöbb helyen természete­sen malacsültet szolgáltak fel va­csorára, míg éjfélkor lencsével vagy virsüvel kínálták a szilvesz- terezőket. Az óév utolsó és az új esztendő első napjának hajnalán nyitva tartó szórakozóhelyeken élőzenére táncolhattak a bulik résztvevői, és volt olyan hely is, Az egri Old Jack's Pub szilveszteri és új évet köszöntő mulatságát - fotósunk lehet a szemtanú rá - sokan még öregebb korukban sem felejtik el ahol neves művészek, együtte­sek adtak koncertet. A trombitaszótól hangos gyön­gyösi Fő téren a tíltás eüenére is akadtak olyanok, akik petárdá­val ijesztgették a gyanútlan járó­kelőket. A rendőrség tájékoztatá­sa szerint azonban semmüyen, az ünnephez kapcsolódó rend­bontás nem történt a Mátraalján. A térségbeli hatósági ügyelete­ken érdeklődve azt a tájékozta­tást kaptuk, hogy a mentőkhöz sem érkezett több riasztás, mint egy átlagos hét végén. Szerencsé­re a tűzoltóknak sem akadt több dolguk, mint korábban. Hatvanban immár többéves hagyománynak számít, hogy az új esztendő első pillanataiban Zárt körben mulatoztak inkább a Mátraalján A mátraalján, a megyeszékhe­lyen kialakult szokással el­lentétben, inkább házibulik­ban vagy zárt­körű rendezvénye­ken szórakoztak a legtöbben. Olyannyi­ra divatossá vált ez a fajta óévbúcsúzta­tás, hogy az előző esz­tendő utolsó hetében ép­pen ezért több szóra­kozóhelyen is változtat­tak eredeti elképzelésükön. Úgy döntöttek ugyanis, hogy érdeklődés hiányában nem rendezik meg a korábban meghirdetett évzáró mulatsá got. Igaz, mint képünk mutatja, így is kitűnő­en érezték magukat a fiatalok tűzijáték köszönti a Zagyva-par­ti településen élőket, s ezt köve­tően a Kossuth téren, s a Város­háza előtt megjelentek előtt Ér­sek Zsolt polgármester mond rövid beszédet. így történt ez az idén is. A jelentősebb közösségi megmozdulás ennek ellenére egyre kevésbé jellem­ző Hatvanban. Az emberek in­kább szűk kör­ben, szórakozó­helyeken vagy otthon, baráti társaságban k ünnepel- i nek. Utób­bit igazolja az is, hogy a tilalom eüenére már kora dél­utántól petárdák durranását lehetett hallani az egész környéken (utóbbi még az új esztendő első napjára is jel­lemző volt), az éj­fél- beköszönté- vel pedig szá­Kevesebb baleset a megyei közutakon lapzártánkig nem volt feke­te hét vége a megyében lévő közutakon. A ködös időben, a síkos felületen azonban tör­téntek balesetek Vasárnap este fél 11 körül Gyöngyös és Hort közt csúszott le az úttest­ről egy Suzuki. A jármű két utasa szerencsére saját lábán hagyta el a helyszínt, s a mentősök ellátták a sebesülő seiket. Hétfőn reggel Andomaktályán csúszott meg egy személygépkocsi A vezetője csak könnyebben sé­rült meg mos helyen mini- vagy akár na­gyobb tűzijáték kápráztatta el az érdeklődőket. A hatvani ün­nepségekhez tartozik már évek óta az is, hogy a városi könyvtár­ban a Németországban élő Dá­vid család tagjai adnak a közön­ség soraiban rendre nagy tet­szést arató komolyzenei hang­versenyt. ■ Megkérdeztük olvasóinkat Ön mit fogadott meg az új esztendőre? dr. bekecs andrea, Gyöngyös- Nem szoktam újévi fogadal­mat tenni. Ha valamit elterve­zek, és úgy döntök, hogy meg is valósítom, akkor soha nem kö­töm évfordulóhoz. Ettől függet­lenül vannak terveim, hogy mi­ket keüene megvalósítanom az új évben. Az egyik, hogyha a kisfiam, aki januárban lesz egy­éves, már nem igényű az anya­tejet, akkor lefogyok. MAKLA József, Gyöngyös- Semmit nem fogadtam meg, mert úgysem tudom betartani. Régebben sem voltak újévi fo­gadalmaim, ugyanis amit az ember akar, azt ugye, év köz­ben is megteheti. Inkább ilyen­kor kívánni szoktam magam­nak, a családnak. Az idén egy videomagnót sok-sok kazettá­val szeretnék. Remélem, év vé­gére e kívánságom teljesül. /íwkost * OHYV) ROZSNAKI RÓBERT, Felsőtárkány- Semmi komolyat nem foga­dok meg, mert az újévi fogadal­mak arra jók, hogy megszeg­jük. Sosem szoktam ilyenkor semmit megfogadni. Ellenben egy elhatározásom a napokban született. A 2007-es évben egy kis kecskeszakáüat fogok nö­veszteni. Remélem, a nyáron, de legkésőbb szeptemberig tel­jesül ez a vágyam. szabó Krisztina, Hatvan- Általában nem fogadok meg semmit, de most kivételt te­szek. Az új évben nem enge­dem kihasználni, átverni ma­gam. Korábban rossz tapaszta­lataim voltak e téren. Nem nye­lem le, amit gondolok, hanem igenis kimondom. Mindezen túl különösebb kívánságom nincs, legalábbis olyasmi, ami az újságra tartozna. Wp?(pP Munka nélkül senkinek se járhasson pótlék A még a két ünnep között rende­zett utolsó testületi ülés előtt tar­tották meg Kiskörén a közmeg­hallgatást. A fórumon felszólaló lakosok jónak értékelték a Ti- sza-tó mentén fekvő helység el­múlt másfél éves fejlődését. A megye legfiatalabb városában élők alapvetően egyetértettek az önkormányzat legfontosabb tö­rekvéseivel, célkitűzéseivel. Fel­vetődött az eseményen az is, hogy a helybeliek közül sokan szorgalmazzák a művelődési ház mielőbbi megépítését. An­nál is inkább, mivel egy fedett épületben több városi progra­mot is lehet szervezni. Többen közölték a meghall­gatáson, hogy jónak és igazsá­gosnak tartják azt az új rendel­kezést, amelynek értelmében családi pótlékot csak 15 bedol­gozott nap után lehet kérni. En­nek kapcsán hangzott el az is, hogy örvendetes lenne, ha a se­gély is csak ténylegesen elvég­zett közmunkáért járna. Ez igen ösztönző hatással lenne arra, hogy az érintett igyekezzen ezek után mielőbb visszakerül­ni a munka vüágába. Szén József, Kisköre polgár- mestere mindehhez hozzátette: igyekeznek tartani az eddigi fej­lődési ütemet, de a költségvetés alapján már most látható, hogy a fejlesztésekből a megszorítá­sok miatt némiképp vissza kell fogni az idei évben. ■ К

Next

/
Thumbnails
Contents