Heves Megyei Hírlap, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-01 / 152. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. JÚLIUS 1., PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP U nap témája! Jubilál a hadkiegészítő Budavári S. heves megye Kerek évfordulót ünnepelnek ma a megyei had­kiegészítők: ötven éve alakul­tak meg, s egyben a köztisztvi­selők napját is tartják. Egerben - kivételesen és sok meghívottal - a Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj ét­kezdéjében sorra kerü­lő állománygyűlésen Zsótér Flórián alezre­des, a Heves Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka tekint vissza az elmúlt öt évtizedre, s avatja be a jelenlévőket a sok változáson átment szervezet mai teendői­be. A hadkiegészítők - nevük­höz híven - az elmúlt évben törvénybe foglalt általános hadkötelezettség megszűntéig főként a sorozásokról, a bevo­nulások irányításáról, a moz­gósításokról voltak ismertek, vagyis a honvédség igényeit elégítették ki. Megszűnt a nyil­vántartási kötelezettségük is, amit immár központilag gon­doznak. Új keretek között, je­lentős átszervezést követően, a számukra meghatározott há­rom fő terület céljainak megva­lósításáért dolgoznak tovább, de kevesebben. A feladatok csökkenésével a me­gyei hadkiegészítő 38 fős állománya tizenki­lencre csökkent A hi­vatásos állomány egyik tennivalója a to­borzás, hogy biztosít­sák a Magyar Honvéd­ség szerződéses kato­nai utánpótlását, s egyenges­sék a hivatásos pályát válasz­tók útját a megfelelő tanintéze­tekbe. Kiemelt hangsúlyt kap a nyugállományú katonatisztek, tiszthelyettesek érdekvédelme, kegyeleti szertartásainak biz­tosítása. A harmadik terület egyfajta utógondozást vár el az aktív munkatársaktól, hogy megkönnyítsék a honvédségtől kikerülők beilleszkedését a ci­vilszférába. így szerveznek például - a Heves Megyei Munkaügyi Központtal együtt­működve - átképzéseket. Zsótér Flórián f'íirrar» Diplomaátadó ünnepség gyöngyös - A Károly Róbert Főiskolán ma és a hét végén több mint ezer hallgató veheti át a tanulmányait lezáró dip­lomát. Az idén mezőgazdasá­gi, gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági mérnöki, valamint idegenforgalmi és szálloda szakon-végzett nappali, leve- ~ lező és távoktatási tagozato­sok kapnak oklevelet. Érseki pincerendszer eger - Korabeli barangolást tehet, s történelmi bemutatón vehetnek részt a jövőben a vá­ros múltja iránt érdeklődők. Ma délelőtt 11 órakor nyitják meg ugyanis az érseki pince- rendszert, amelyet az Érsek- udvar hátsó kapujánál lehet majd megközelíteni. A föld alatti „létesítmény” a „Város a város alatt” elnevezést viseli. Új utat építenek gyöngyöstarján - A helyi ön- kormányzat SAPHARD- pályázaton nyert csaknem 60 millió forintot egy mezőgazda- sági út megépítésére. A négy és fel küométeres útszakasz ki­vitelezéséhez a település húsz­millió forint önrészt biztosít A három hét múlva elkészülő be­ruházás 1200 szőlősgazda köz­lekedését segíti majd. Családi délelőtt • ^ ' '■ -• •• vámosgyörk - A Holdudvar Alapítvány támogatásával családi délelőttöt rendeznek holnap reggel 9 órától az idő­sek otthonában. A program során fellép az adácsi Zéta néptánccsoport, az abasári Aba Sámuel népdalkor. Szövetséges kell gyöngyöspata A Mátrai Pol­gári Körök Szövetsége meg­rendezte hagyományos juniá- lisát a tónál. A találkozón Ángyán József, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövet­kezetek Országos Szövetségé­nek szakembere elmondta: a választásokra a Fidesznek szövetséget kell találnia a gazdatársadalommal. Több turista, több vízi rendőr A nyáron - a létszám át­csoportosításával - a Tiszai Vízirendészeti Rendőrka­pitányság úgynevezett ki­helyezett szolgálatokat hoz létre a Tisza-tavon. Budavári Szolnok, poroszló A szolnoki központú kapitányság vezetője, Öhlbaum Zoltán r. alezredes nem kerüli meg a kérdést - mi­szerint van-e elég vízi rendőr -, s arra nemcsak diplomatikus választ ad:- Az állománytábla feltöltött, s igaz ez a Tisza-tóra is. Erre a nyárra a létszám átcsoportosítá­sával több kollégát sikerül a tér­ségbe vezényelni. Ez az új meg­oldás igazodik az igényekhez is. A gyakorlatban arról van szó, hogy több turista az eddigiek­nél több rendőri védelmet is ér­demel. A kapitány ezt a követ­kezőképp indokolta:- Ahol több vendég van a par­ton, a vízen, ott nagyobb az esé­lye annak is, hogy megjelennek olyanok, akik megzavarhatják az üdülők nyugalmát. A mi fel­adatunk pedig a polgárok biz­tonságának a szavatolása, ezért Közös ellenőrzés a gáton döntöttem úgy, hogy az északi parton a meglévő kiskörei vízirendészeti őrs mellett a fő­szezonban kihelyezett nappali szolgálatot adnak Poroszlón az oda vezényelt kollégáink. Nem titok, hogy a rendőrség vízi járművei már elöregedőben vannak, de áldozatok árán sike­rült a legtöbbjét felújítani. Az is köztudott, hogy ezek óránként 15 és 60 liter között „fogyaszta­nak” üzemanyagot, vagyis a kék jelzésű motorcsónakok, ha­jók használata rendkívül költ­ségigényes. Öhlbaum Zoltán szerint jövőre ezen a téren is gyökeres változás áll be.- Magyarország 2007-ben már a schengeni egyezmény alapján az Európai Unió külső határa lesz. A Tisza határfolyó­vá válik, ezért a schengeni alap­ból, pályázat révén újul majd meg a járműpark. Ezek a mo­dern hajók nemcsak komforto­sabbak, technikailag felszerel­tebbek, gyorsabbak lesznek, de kevesebb üzemanyagot is igé­nyelnek. Jövőre kell beadni a pályázatot, s már akkor lecse­rélhetjük az elavult eszközöket. Összefogás a rendért A főtiszt azt is megemlítette még, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Tisza-tónál területgazda fü­zesabonyi és hevesi kapi­tánysággal is jó kapcsolatot ápolnak, ami szintén segíti munkájukat. A Tisza-tavat sok külföldi is felkeresi, nem csupán a horgá­szás kedvéért. A velük való kommunikációra is tudatosan készülnek:- Ezt az teszi lehetővé, hogy megfiatalodott az állomány, az új belépők iskolázottak és ide- gennyelv-ismerettel rendelkez­nek. Másrészt németül, ango­lul gyakoroljuk az igazoltatást, de senki ne gondolja, hogy a leginkább sulykolt mondat az, hogy „Most megbírságolom!”. A rendőröket arra oktatjuk, hogy segítsék az idegeneket, s útba tudják igazítani őket a ví­zen és a parton egyaránt. Egy­fajta tájékoztató, szolgáltató funkciót követelünk meg - tud­hattuk meg a szolnoki Tiszai Vízirendészeti Kapitányság ve­zetőjétől. Dohánygyár: őrzi a múltat (Folytatás az 1. oldalról) A vendégcsalogató kínálatot Európa-hírű attrakcióval lehet bőyíteni, ameij.nyibeij p, körbe a törökfürdő is bevonható. A beruházás anyagi alapjait az a pályázat teremtheti meg, ame­lyet várhatóan augusztus vé­gén, szeptember elején ír ki a Magyar Turisztikai Hivatal a műemlék fürdők felújítására. Ezen Eger - természetesen az egyeztetéseket követően - a megyével közösen indulhatna el. A pályázat keretében a Tö­rök fürdőben ma működő gyógyászati egységek elhelye­zése érdekében egy, a kor igé­nyeinek megfelelő, és a jelenle­givel azonos kapacitású fürdőt alakítanának ki a Reumakór­ház hotelszárnyának déli olda­lán. Megtörténne a Török für­dő épületeinek gyógytur- isztikai célú felújítása. Az új fürdőépület kizárólagos hasz­nálati jogát a megyei, a Török fürdőét a városi önkormányzat kapná meg. Felújítanák és megosztanák a strand 1-es medencéjét, a Petőfi tér felőli :'l nyári öltöző­ben pedig . gyógy.-idegen­■JPS forgalmi felújí­Lázár Ferenc tásokat végez­nének. A beru­házás összköltsége 6-800 mil­lió forint, ebből a támogatás 70-75 százalék lehet. A régi élvonalbeli egri női röplabda-csapatot támogató Kordax Rt. és az önkormányzat között 2000 nyarán ötéves bér­leti szerződés köttetett a Város­háza épületében található 110 négyzetméteres üzlethelyiség (az Adidas-bolt) bérbeadásáról, azzal, hogy a bérleti díj felét a röplabda anyagi megsegítésére fordítja a város. A szerződés mostani lejártával a bérlő nem kívánja megvásárolni a bérleti jogot, így nyílt licites eljárást kell hirdetni az üzlethelyiség­re. Mindez nem is váltott volna ki vitát, ha Farkas Zoltán (Szö­vetség az Egriekért) nem veti fel azt a módosító javaslatot, hogy az ingatlant kapja meg a Fidesz-Magyar Polgári Szövet­ség városi szervezete* amely­nek mostani, Katona téri irodá­ja közösségi célokra gyakorla­tilag nem használható. Farkas, majd Császár Zoltán (Szövet­ség az Egriekért) is hivatkozott arra a megállapodásra, ami ta­valy szeptemberben köttetett a pártok elhelyezéséről. Ennek nyomán költözött el a Telekessy útról az MSZP, az SZDSZ, a MIÉP, az FKGP, így került oda az államkincstár, amelynek Kossuth úti épületét a város kapta meg. Akkor a Fi­desz ingatlanigényét is méltá­nyolták, a párt kapott egy iro­dát a Fellner-tömbbelsőben, s megmaradt számára a Katona téri ingatlan is, amely azonban rossz állapotú, rossz felosztá­sú. Farkas végül a felújításra, illetve más, megfelelő ingatlan keresésére vonatkozó polgár- mesteri ígéret nyomán vissza­vonta javaslatát. Egy szakajtó aratási pogácsa B. S. sarud A településen szombaton kerül sor a hagyományos Péter- Pál-napi aratóünnepségre. A „Sarudiak Egyesülete” erre az alkalomra pogácsasütő versenyt hirdetett, nevezni egy szakajtó - minimum húsz darab - ropogós pogácsával lehet, amit a zsűri reggel 9 óráig vár a Falumúze­um udvarán. A „versenykiírás” tág határokat jelöl, miután egy­aránt szabad egyénileg vagy csoportosan készíteni az aratá­sok jellegzetes kiegészítő étkét, miként a pogácsa mérete, íze és színe is tetszőleges lehet. Az egyesület a régi időket idézve eleveníti fel a szokáso­kat: aratáskor mindenki nap­nyugtáig a földeken dolgozott. Az asszonyoknak a hűvösebb esti és a hajnali órákban is akadt dolguk, ilyenkor készítet­ték az aratópogácsát. Ezúttal az a kérdés: vajon kié lesz a dicsőség, aki elmondhatja majd, hogy ő készítette Péter-Pál- napra a legfinomabb pogácsát. Csány - Az önkormányzat vezetői lakossági közreműködéssel terve­zik a település központjában egy újabb, 113 méteres árokszakasz lefedését. Ezen a területen parkoló­kat alakítanak majd ki. Egeribakta - Az önkormányzat eb­ben az esztendőben is meghirdette a „Szép otthon, példás porta” falu­szépítő vetélkedőt. A képviselők, vagyis a zsűri tagjai a nyár során rendszeresen portyáznak a telepü­lésen, s pontozzák, hogy mely há­zak udvara a legtakarosabb. Az összesített eredményt a szeptem­beri falunapon hozzák nyilvános­ságra, és ott is adják át a díjakat - tudtuk meg Hortobágyi Szilveszter jegyzőtől. Gyöngyös - Az önkormányzat és a Bugát Pál Kórház immár harmadik alkalommal rendezi meg ma dél­ABASÁRTÓL ZABÁNKIG után két órától a Semmelweis-na- pot a Mátra Művelődési Központ­ban. Az ünnepség keretében adják át a „Gyöngyös Város Egészség­ügyéért" kitüntetéseket is. Gyöngyöstarján - A Bacsó gyer­mek-néptáncegyüttes a hét köze­pén edzőtáborba utazott Mátrahá­zára. Az egyhetes program során a táncosok az augusztusi németor­szági fellépésükre készülnek fel új koreográfiákkal. Hatvan - A Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat családi ta­nácsadó szolgálata nyári ruhagyűj­tési akciót szervez, amelynek kere­tében várják a felnőtt- és gyermek­ruhákat, cipőket, gyermekkönyve­ket, iskolatáskákat és játékokat Az adományokat hétköznaponként a Balassi Bálint út 14. szám alatt le­het leadni. Heréd - a lőrinci rendőrőrs meg­szűnését követően sorra állítják vis­sza a térségben a „klasszikus" kör­zeti megbízotti szolgálatokat. Teg­nap a településen vette át Gelen­csér Tamás r. főtörzszászlós az ön- kormányzat által rendelkezésre bo­csátott megbízotti irodát Kómár Jó­zsef polgármestertől. Az esemé­nyen jelen volt Sára Péter r. alezre­des, a Hatvani Rendőrkapitányság parancsnoka is. Az iroda fenntartá­sát az önkormányzat vállalta. A la­kosság a 20/555-2717-es telefon­számon érheti el a körzeti megbí­zottat, aki emellett minden hónap harmadik hétfőjén 13-tól 16 óráig fogadóórán várja a hozzá forduló­kat. Kísnána - A hagyományokhoz hí­ven az idén is megrendezik a várjá­tékokat. A mulatságra holnap dél­előtt 10 órától várják az érdeklődő­ket, ahol vitézi bemutatók, boszor­kányégetés és -verseny, középkori zenék és táncok, kézműves-vásár, hastánc-bemutató, borkóstolás és gyermekprogram szórakoztatja a vendégeket. A nap végén megko­szorúzzák Kompolti Lászlónak, a vár egykori urának a síremlékét. Es­te fél 10-től Tűzvarázs előadás, majd tűzijáték zárja a várnapot. ötéves vezetésére. Az általános is­kola igazgatója Bagi Tamásné lett, míg az óvoda irányításával Antalné Molnár Máriát bízták meg. Recsk - Ma este 6 órakor nyílik meg Zeller Ferenc festőművész kamarakiállítása a Művelődési Ház­ban. A művész a kiállítást a Recski Mátrai Visszhangok vegyes karnak ajánlotta. A tárlatot dr. Sófalvi An­tal, a vegyes kar elnöke nyitja meg, s július 14-ig látogatható naponta 10 és 17 óra között. Nagyfilged - A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta a körzeti megbízott beszámolóját. A napiren­di témák között szerepelt az új in­tézményvezetők megválasztása is. A meghirdetett igazgatói álláshe­lyek betöltésére pályázni lehetett. A grémium két helyi pedagógusnak szavazott bizalmat az intézmények Tíszanána - A Projen Informatikai és Kereskedelmi Kft. kizárólagos jo­got nyert a www.tiszato.hu honlap működtetésére, amely egy Tisza-ta- vi információs rendszer, s számos lehetőséget biztosít önkormányzat­oknak, vállalkozásoknak, nonprofit szervezeteknek információik megje­lenítésére. I i f 1 <

Next

/
Thumbnails
Contents