Heves Megyei Hírlap, 2005. június (16. évfolyam, 126-151. szám)

2005-06-01 / 126. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. JÚNIUS 1., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Műemléki érdekek RM Budapest. EGER Nemzeti kin­cseink, régészeti és épített örökségünk, műkincseink vé­delme érdekében szólalt fel a parlamentben dr. Nagy Imre, Eger egyé­ni országgyűlési kép­viselője, a város pol­gármestere. A honatya elmondta: amikor sza­bályokat alkotunk mű­emlékeink védelmére, mindenképpen el kell azon gondolkodni, hogy rendelünk- e több pénzt erre a feladatra azért, hogy ösztönözzük a tu­lajdonosokat a felújításokra. Az a gyakorlat, hogy elvárása­inkat és azok költségeit előírá­sok formájában korlátlanul rá­terheljük az adott ingatlan tu­lajdonosára, óhatatlanul ellen- érdekeltté teszi az ügyfeleket a felújítások kérdésében. A forráshiány miatt az ön- kormányzatok többsége igyek-' szik külső tőkét bevonni a rossz állagú műemlék épülete­ik felújításához, ami a gyakor­latban a funkció nélküli, le­romlott műszaki állapotú épü­letek értékesítését jelenti. Egerben és sok más városban is számos jó példát látni arra, hogy egy-egy igényes befektető jóvoltából igen tetemes költséggel újultak meg házak, megmutatva igazi szépségüket. A műemlék épületek je­lentős része önkor­mányzati mellett ma már társasági, magán, illetve egyházi tulajdonban van. A közös feladatokat akkor le­het jól megoldani, ha felismer­jük és megfogalmazzuk a kü­lönböző érintettek; a szakma, az önkormányzatok, és tulajdo­nosok eltérő érdekeit, s azokat egyeztetni és közelíteni tudjuk - mondta Nagy Imre. Akkor születik jó törvény, ha a szabá­lyozás igazodik a kialakult helyzethez, ha nem ellehetetle­níti, hanem elősegíti, hogy mi­nél gyorsabban és minél szeb­ben újulhassanak meg védett épületeink. Ganxsta-koncert EGER - Június 4-én, szomba­ton este kilenc órától Ganxsta Zolee és a Kartell ad élő koncertet a szépasszony- völgyi szabadtéri színpadon. Az előzenekar a Machine Mouse lesz. EGER - A Magyar Vöröske­reszt Heves Megyei Szervezete és a Vértranszfúziós Állomás ma délután kettő és öt óra kö­zött véradást rendez a megye- székhelyen, a Deák Ferenc úti óvodában. Az önkéntesek vi­gyék magukkal tb-kártyájukat és személyi igazolványukat. Emlékülés egér - Az Eszterházy Károly Főiskola, az MTA Néprajzi Kutató Intézete és a Magyar Vallástudományi Társaság ma délelőtt tíz órától Kandra Kabos halálának centenáriu­ma alkalmából tudományos emlékülést rendez a Líceum dísztermében. Köszöntőt dr. Hauser Zoltán rektor, meg­nyitót dr. Seregély István eg­ri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke mond. Irodalmi beszélgetés gyöngyös - A Vachott Sán­dor Városi Könyvtárban júni­us 2-án, csütörtökön délután mégy órátólirodalmi beszél­getés keretében mutatkozik be a sepsiszentgyörgyi Al­bert és a Médium Kiadó. Az Erdély harangoz című prog­ram vendége Albert Ernő, az Albert Kiadó vezetője, vala­mint Kopacz Attila, a Médi­um Kiadó vezetője. Szórakozás a strandon EGER - A nyáron öt hét végi napon játékos és szórakoztató vetélkedésre várják az egri strand minden látogatóját. Az első Strandrandi június 4-én, szombaton tíztől este hatig tart, az érdeklődők - egyebek mellett - építhetnek homokvá­rat, csónakos versenyen, zenés tornán, fitness- és hastánc-be- mutatón vehetnek részt Véradókat várnak Bezárják-e a kisiskolákat? Barta Katalin erdőkövesd-bodony Évek óta komoly fejtörést okoz a kis lélek­számú községek önkormányza­tainak, hogy meddig vállalhat­ják a helyben működő, össze­vont általános iskolák fenntartá­sával járó anyagi kockázatot A kérdés minden tanév végén fel­merül: lesz-e elegendő gyermek szeptembertől a kisiskolában, akik után megkapják a helyha­tóságok az állami támogatástA dilemma a közelmúltban is több településen felvetődött, s a na­pokban testületi üléseket tartot­tak e témakörben. Ezt megelőző­en a szülőkkel is tárgyaltak a helyhatóságok képviselői. Földi Gyula Erdőkövesd pol­gármestere lapunknak elmond­ta, hogy idén először az a sa­játos helyzet állt elő, hogy az előrejelzések szerint éppen annyi gyermek jár szeptember- Fökii Gyula tői az iskolába, akikre még igé­nyelhető az állami támogatás:- A képviselőkkel mindig is egyetértettek abban, hogy az utolsó pillanatig küzdünk azért, hogy megmaradjon a kisiskola. Idén is így döntöttünk, ám ezzel nem kis kockázatot vállaltunk. Ha év közben úgy dönt valame­lyik szülő, hogy a gyermeke Erdőkövesden mindent megtesz az önkormányzat az Iskola megmaradásáért Ez azonban Idén a szülőkön is múlik mégis iskolát vált, akkor kényte­lenek leszünk visszafizetni a megigényelt támogatást Ez be­láthatatlan következményekkel járna az önkormányzatra nézve. A szülőket arra kértük: jól fontol­ják meg a döntésüket, és csak ak­kor írassák be gyermeküket, ha biztosak abban, hogy a követke­ző tanévben nem váltanak lakó­helyet, vagy iskolát. A prognózi­sok szerint jövőre már nem fe­nyeget ilyen veszély, az óvodából elegendő utánpóüás kerül az is­kolapadokba. Bodonyban fájdal­mas döntést kellett hozniuk a képviselőknek: itt nincs lehető­ség szeptembertől az iskola fenn­tartására. Borsos László polgár- mester úgy fo­galmaz, hogy az évek óta folya­matosan csök­kenő gyermek­létszám már ko­rábban előreve­títette az elke- Borsos László rülhetetlen lé­pést: a jogsza­bályi rendelkezések értelmében szeptembertől nem helyben, ha­nem a szomszédos Párádra jár­nak iskolába az alsó tagozatos gyermekek is:- Körültekintően jártunk el a döntés előtt. Valamennyi szakhatóság véleményét meg­kértük, és a szülőket is időben tájékoztattuk a változásról. Nincs más választásunk: be kell zárnunk az iskolát. Vi­gaszként csak annyit lehet mondani, hogy az iskolabusz gondoskodik a gyermekek biztonságos utaztatásáról, s hogy a parádi Fáy András Ál­talános és Zeneiskolában kor­szerűbb körülmények között, színvonalas oktatásban része­sülhetnek a bodonyi kisisko­lások. Kicsit nehéz olyan témáról írni, mint Európa jövője, ami mélyen a magyar társadalom, atiapi közbé&íéd és a pölftküsok in­gerküszöbe alatt húzódik, és nem érint kellemesen ismerős sikkasztó parlamentert, se agy­beültetésre váró médiakereplőt. De azért kissé hátrébb az aga­rakkal, az önváddal, a mea culpázók a vágány mellett vi­gyázzanak. A magyar ugar ugyanis jóval szélesebb az adott földrajzi koordinátáknál. Jelen esetben például most Francia- országig terjed. A derék francia polgárok ugyanis elsősorban és tömegesen nem a szebb jövőjű Európára mondtak az alkot­mánytervezetnek hívott reform- csomag elutasításával határo­zott nemet, hanem a rút jelenű mostani kormányukra. Furcsa módon, a csökkenő nemzeti mozgástérre hivatkoz­va az emberek mégsem a brüsszeli közösségre gondol­EL23GÜ3I •Kovács János Féktávon belül nak, hanem jóval inkább a saját szűkebb világukat irányító ve­zetőikről alkotnak lesújtó véle­ményt az efféle, az Európai Uni­óhoz kapcsolódó voksolások al­kalmával. Az európai polgárok mostanság általában elégedet­lenek. Világnézettől és pártál­lástól függetlenül. A franciák utálják a jobboldali kormányu­kat és államfőjüket, a németek pedig a baloldali kabinetet és kancellárjukat kívánnák más­hova. Nincs túl sok baj, csak épp az elmúlt évtizedekben kicsit elfe­lejtettük - nyugaton a jólét idő­szaka kedvező alkalom volt erre -, hogy honnan indult Európa. Például ötven éve ért véget a második világháború, a konti­nens legvéresebb ember alkotta néptalálkozója, több tízmillió hullával, árvákkal, elpusztított sorsokkal, tájakkal, városokkal. Ötven év nagy idő. Európának ma rosszul megy, vagy legalábbis nem megy olyan jól nyugaton se, mint ment. Érdekes módon, nagyjá­ból a keleti blokk felbomlásáig. Fölnőtt a fogyasztói világ: min­dennapi DVD-lejátszónkat add meg nekünk ma. De a naciona­lista lemez mégsem túl jó bele. Tudjuk, hová vezet a fölfűtött nemzeti érdek. Hullahegyek­hez. Európának ma kicsit rosszab­bul megy, de sokkal rosszabbul fog, ha a vezetői nem lesznek képesek őszintén megértetni: egyedül nem megy. Az Európai alkotmány elvetése jelzés, nincs súlya, de lehet valódi ha­tása. Talán még időben jött. Segít a Végvár EGER Az Egri Végvár Poigári Kö- rök Fóruma Egyesülettől a na­plókban háTömfős! küldöttség járt az árvízkárokat szenvedett Mádon, ahol egy rászoruló csa­ládnak - egy leánygyermekét egyedül nevelő anyának - 20 ezer forint készpénzadományt és . ruhaneműt nyújtottak át. A pénz nagy része a Jókai Anna- est bevételéből származott - mondta el keddi sajtótájékozta­tóján Csákvári Antal, az egye­sület elnöke. A polgári körök június 10-én délután egy és hat óra között a Domus-parkolóban általános és középiskolai tankönyveket, szépirodalmi műveket gyűjte­nek a vajdasági magyar gyer­mekek számára. Június 3-án, pénteken este hattól pedig Koltay Gábor filmrendező lesz az egyesület, a Fidesz és a Fidelitas vendége a Gárdonyi gimnáziumban. ABASÁRTÓL ZARÁNKIG Abasár - A „Fekete Sereg” elneve­zésű szervezet immár 4. alkalommal rendezi meg a motorostalálkozót. A rendezvényre csütörtökön érkeznek majd a motorosok, a programokat pedig pénteken és szombaton ren­dezik meg. A találkozónak a volt lak­tanya udvara ad otthont. A szerve­zők a motoros életérzéshez szoro­san kapcsolódó koncertekkel várják az érdeklődőket. Fellép többek kö­zött a Fly-Tox, a Rock'n RockCats, a Tequila, Erős Pista, A Blues Company és a Mert MagyaRock ne­vű formáció is. A programok sorát emellett borkóstolás, gokartverseny, íjászat, hastánc-bemutató is gazda­gítja. A találkozó egyik leglátványo­sabb eseménye az Abasár és Mátrafüred közötti motoros felvonu­lás lesz. A keményebb terepre Vá­gyók kipróbálhatják a közelében lé­vő krosszpályát, de megválasztják a legerősebb női és férfi motorost is. AJdebtŐ - A Teleházban májustól második hétfőjén ügyeletet tart az Országos Fo­gyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szerve­zete. E napokon 10 és 12 óra kö­zött tájékozódni lehet a fogyasztói szokásokról, fogyasztói megkáro­sítás esetén a békéltető testüle­tek működéséről, a „Nép ügyvéd­je” szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. A feladatot Szabó Vilmos, az egyesület helyi képvi­selője látja el. Boconád - Gyermeknapi ünnepsé­get rendezett az ÁMK a kastélykert­ben. A szervezők ügyességi verse­nyekre, sportos, játékos feladatok megoldására várták a kicsiket. Az Őszirózsa nyugdíjasklub tagjai ­akik eddig is több közös rendezvé­nyen vettek részt a gyerekekkel délután palacsintát sütöttek az ad­digra éhes kicsiknek. Ugyancsak a községből érkezett hír, miszerint holnap színházba utaznak a gyere­kek. Az egri Érsekkertben a „Mici­mackó” című szabadtéri mesejáté­kot tekintik meg. Boidog - Vasárnap tartják meg a messze földön híres búcsút. A kör­menet fél 10-kor indul a templom­tól a temetői kápolnához, a szabad­téri szentmise színhelyére. Délután kulturális programok várják az ér­deklődőket a művelődési házban: 4 órakor nyílik meg a falu életét be­mutató fotográfiákból összeállított tárlat, 6 órakor pedig boldogi lako­dalmast mutatnak be a hagyo­mányőrzők. Este 7 órakor levetítik a „Tavaszi zápor” című filmet, végül tűzijáték zárja a programot. A kul- túrház előtti téren borkóstolás, üvegfestés, karamell-bemutató és festményvásár is várja az érdeklő­dőket. Bükkszék - a Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezete, a helyi és a me­gyei önkormányzat június 3-án nagyszabású nyugdíjasnapot szer­vez. A programok 9.30-kor kezdőd­nek az Ifjúsági Táborban, ahol ha­gyományőrző csoportok mutatkoz­nak be. A rendezvényre 28 telepü­lésről közel ezer nyugdíjas érkezik, akik a közös ebéd után a Salvus strandfürdőben szórakozhatnak to­vább. Itt rendezik meg a jelentke­zők számára az úszóversenyt is. Az eredményhirdetésre a délutáni órákban kerül sor a fürdőben. Eger - Kaktuszkiállítás nyílik holnap az Eszterházy Károly Főiskola Egész­ségház utcai „B" épületében. A ren­dezvényt az ország mindkét kaktusz­gyűjtő egyesülete támogatja, s Agócs György szervezi. A helyszínen 12 kiállító legszebb kaktuszait, pozs- gásait és kavicsnövényeit láthatják a látogatók naponta 9 és 17 óra kö­zött, a szombat délutáni zárásig. Egerszólát - Az első alkalommal rendezték meg a hét végén az álta­lános iskola jótékonysági hangver­senyét. A rendezvény kettős célt szolgált: egyfelől a diákok számot adhattak felkészültségükről, másfe­lől a bevételt az iskolakert szépítésé­re, a játszótér kialakítására fordíthat­ják. A közönséget dalok, szépen el­mondott vers, humoros jelenet, fer­minden hónap geteges táncbemutató, zongora- és furulyajáték szórakoztatta. Az elő­adás második részében a zeneisko­la tanárai fúvóshangszer-bemutatót tartottak. A rendezvényt az énekkar ötletes ritmusrondó játéka zárta. DomOSZlÓ - Véradást rendeznek június 11-én az Egészségház­ban. A Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Terü­leti Szervezeté­nek munkatár­sai 9 és 13 óra között várják a segíteni vágyó donorokat - mondta Aranyi Attiláné, a Vöröskereszt terü­leti véradásszervezője. y Erdőtelek - A művelődési házban szeptembertől alap- és középfokú angol és német nyelvtanfolyamot FOTÓ: ÖTVflS IMRE

Next

/
Thumbnails
Contents