Heves Megyei Hírlap, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-02 / 101. szám

2 HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. MÁJUS 2., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Szebbé teszik a várost S. B. S. EGER Ma délután öt órától tart­ják az Egri Városszépítő Egyesület és annak alapítvá­nyai éves mérlegzáró közgyű­lésüket a Keresztény Ifjúsági Klubban. Eb­ből az alkalomból kér­tük Sós István egye­sületi elnököt egy rö­vid értékelésre. '- Az 1982-ben ala­kult egyesületünk na­gyon szép dolgok megvalósításában szerzett el­évülhetetlen érdemeket a kö­zelmúltban. Hogy csak né­hány kiemelkedő köztéri alko­tást, illetve létesítményt említ­sek: az érsekkerti szökőkút, a Szent József gyógypark, vagy a Tűzoltó téri örökmécses nyilvánvalóan ékességei Eger­nek - sorolta Sós István. Az elnöktől megtudtuk, hogy a 2004-es esztendőben sem tétlenkedtek, még akkor sem, ha a felsoroltakhoz mér­hető nagyságrendű létesít­ményt nem is avathattak. Köz­reműködtek például a ciszter­ciek temploma díszkivilágítá­sának megvalósításában. A kivitelezéshez pályázati pén­zek kellettek, amely pályázat­nak a kész terv volt az alapfel­tétele, s ezt a tervet az egyesület készíttette el 375 ezer forintból. De tevőleges része­sei voltak a virá- gosítási versenynek is, amikor annak díja­zásába bekapcsolód­tak. Említést érdemel az elnök tájékoztatása sze­rint, hogy a fertálymesterek­kel közösen emléktáblát állít­tattak a kiváló egri tudós, ta­nár és újságíró, dr. Breznay Imre házánál. Most készül­nek a 2003-ban felavatott gyógypark még hiányzó tájé­koztató táblái, így például a mosónő szobrához.- A beszámolási időszakra esett az is, hogy helyreállíttat­tuk Türk Frigyes egykori egri tanár sírhelyét a Kisasszony temetőben - tette hozzá az el­mondottakhoz az elnök. Sós István Képviselői fogadóórák egek - Ma 15 órakor Bá­nyász Róbert, a 3-as válasz­tókerület képviselője, a gaz­dálkodási bizottság elnöke tart fogadóórát a Városháza képviselői irodájában. Május 3-án, kedden 16 órakor Csá­szár Zoltán, az 1-es választó- kerüWBkfépyftelöje, az urba- v* nisztikai és az ügyrendi bi­zottság tagja várja a választó­kat, szintén a Városházán. Várják a véradókat EGER - A Magyar Vöröske­reszt Heves Megyei Szerveze­te és a Vértranszfúziós Állo­más az Agria Volán Rt. okta­tótermében várja a donorokat május 4-én 9-től 12 óráig. Az önkéntes véradók a TB-kár- tyájukat és személyi igazol­ványukat vigyék magukkal. József Attila az MMK-ban EGER - A Kálnoki László Iro­dalmi és Művészeti Egyesü­let, valamint a Megyei Műve­lődési Központ szervezésé­ben Ahol a szabadság a rend, Mindig érzem a végtelent címmel zajló előadás-soroza­tának záró programját tart­ják ma délután öt órától a művelődési intézményben. Jánosi Zoltán művészettörté­nész Magyarország és teljes­ség József Attila költészeté­ben címmel tart előadást. Májúi 3-árí 19 órakor ugyanitt - Réti Árpád szín­művész előadói estjét rende­zik Nem én kiáltok címmel a költő születésének 100. év­fordulója alkalmából. Meghallgatás a zeneiskolában EGER - Felvételi meghallga­tást tartanak a Farkas Fe­renc Zeneiskolában azoknak a gyerekeknek, akik szeret­nének hangszeren játszani. A meghallgatások május 5- én 9-től 12 óráig, illetve 14 és 17 óra között, május 6-án pe­dig délután 2-től 5 óráig lesz­nek. A hangszerválasztást megkönnyítendő a zeneisko­lában hangszerbemutató lesz május 3-án 14.30-kor. Tízezrek vidám hangulatú majálisa (Folytatás az 1. oldalról) A kiállítás megnyitója után ma­ga Kő Pál vezette végig az érdek­lődőket a tárlaton, ahol kisplasz­tikák, érmék, tanulmányok és szobormásolatok, valamint rendkívül gazdag fotó- és doku­mentumgyűjtemény látható. Ezt követően a Mester rokonai, bará­tai, tisztelői társaságában adott fogadást szülőházában a Maczky-házban. Váraszón a fiúk már szomba­ton májfákat állítottak a lányos házaknál, a tónál pedig a köz­ponti májusfát díszítették fel. Tegnap az Egri Helyőrségi Zene­kar koncertjével kezdődött a nagyszabású tóparti majális. Sós Tamás országgyűlési képvi­selő és Szekeres Arzén polgár- mester köszöntötték a résztvevő­ket, majd elkezdődött a sütés-fő­zés, számos látványos esemény. A nap folyamán karatés, tűzoltó- és más technikaMSnffiátékőn szórakozhatott a közönség, de le­hetőség nyüt helikopteres séta­repülésre is. Délután a hagyo­mányőrző csoportok és az egri Gárdonyi Géza Színház művé­szeinek produkciójában gyö­nyörködhettek a helybeliek. Recsken a Mátrai Visszhang­ok Vegyeskar és a Seprődi Já­nos Nemzetközi Kórusszövet­ség rendezésében szombaton harmadik alkalommal rendez­ték meg a Recski Nemzetközi Kórustalálkozót „Fúj, süvölt a Mátra szele" címmel. A rendez­vény 10 órakor kezdődött a ró­mai katolikus templomban öku­menikus istentisztelettel, ame­lyen a kórusok egy-egy egyházi művet szólaltattak meg. A kó­rushangversenyen a helyi Mű­velődési Házban a helyi veg­yeskar mellett egri, szlovákiai, Jobb, könnyebb, erősebb Vele újra szeretek repülni - válaszolta nemes egyszerűséggel besenyei Péter műrepülő világ­bajnok arra a kérdésre, hogy milyen is az új gé­pe. S hogy a közönség szeretete mit sem csap­pant a Pipisre rendszeresen visszatérő bajnok iránt, azt ékesen bizonyította, hogy alig több, mint egy óra alatt sikerült „átverekednie" magát a gratuláló, autogramot kérő sokaságon. erdélyi és gyöngyösi kórusok mérték össze tudásukat. Istenmezején szombaton ke­rült sor a harmadik Brutális Majális programsorozat lebo­nyolítására. A szervezők már hetekkel korábban gondoskod­tak arról, hogy az idén se legyen hiány látnivalókból és szórako­zásból. Délelőtt kispályás foci, gyermekprogramok, bemutatók követték egymást, dél körül a környékbeli hagyományőrző együttesek emelték a hangula­tot. A délutáni bemutatókat kö­vetően este élőzenés utcabálba várták a helybelieket, majd tűzi­játékkal zárult a nap. Hatvanban - számos más te­lepüléshez hasonlóan - nem­csak a munkát ünnepelték, ha­nem hazánk európai uniós csat­lakozásának az évfordulóját is. Ebből az alkalomból szombaton éjfélkor tűzijáték köszöntötte a Népkertben megjelenteket és az egész várost, vasárnap pedig nagyszabású majális csalogatta a szabadba a környéken élőket. A programban - amely a „Hat­van 60 éve város” elnevezésű rendezvénysorozatba illeszke­dett - helyet kapott főzőverseny és kispályás focitoma, tékvandó Európa-kupa és megannyi kul­turális esemény helybeli és ne­ves fővárosi szereplők közremű­ködésével. A divatbemutatónak inkább a férfiak örültek, Balázs Klári és Korda György fellépésé­nek javarészt a középkorúak, Vi­téz Lászlót a gyerekek köszön­tötték ovációval, míg az est fény­pontjaként az Irigy Hónaljmi­rigy műsora nevettetett meg mindenkit Gyöngyösön, a Pipis-hegyen idén is több tízezren voltak kí­váncsiak a repülőnapi majális programjaira. A legfőbb attrak­ciót ezúttal is a már „hazajáró­nak” számító Besenyei Péter műrepülő világbajnok produk­ciója jelentette, aki hosszú per­ceken át dacolt a fizika törvé­nyeivel, megmutatva, mire is képes a több mint 300 lóerős új repülőgépe. A mester mutatványa mellett ejtőernyősök, paplanernyősök, motoros sárkányrepülők, vitor­lázó repülők kápráztatták el a közönséget, a bátrabbak pedig három sétarepülő masina közül is választhattak, hogy maguk is kipróbálják a szárnyalást Nem csak az égen, de a földön is akadt jócskán látnivaló. A két színpadon zenei és gyermekmű­sorok, vetélkedők, divatbemuta­tók váltották egymást, de volt kaszkadőr-show és munkaku­tya-bemutató is. David Merlini szabadulóművész is előadta - igaz, nem a levegőben lógatva, hanem a színpadon -, hogy mi­ként tud kitörni egy kényszer­zubbonyból. .A megye vélhetően legna­gyobb, immár 15. alkalommal megrendezett majálisi rendezvé­nye miatt idén is egyirányúsítot- ták a 24-es út forgalmát, amit a program ideje alatt a rendőrség irányított, így sikerült elkerülni a nagyobb fennakadásokat A főzőverseny egyik győztese a hatvani 5. számú általános Iskola csapata Balaton - A sportegyesület 4,9 mil­lió forintot nyert pályázatot a Nem­zeti Sporthivataltól a sportöltöző és szociális helyiségeinek korszerűsí­tésére. Az összeg felét a támogatá­si szerződés aláírásával egyidejűleg utalják át az egyesületnek. A mun­kálatok várhatóan a nyáron kez­dődnek meg. Körvonalazódik a mesz- , sze földön híres búcsú programja. 1 Az eseményt az 1 idén a fővárosi Néprajzi Múzeum és az Újváry Ferenc Művelődési Ház közösen szervezi meg. A régi és új fotókból összeállított kiállítás megnyitása mellett hagyományőrző produkci­ókra is sor kerül, s levetítik az ér­deklődőknek a „Tavaszi zápor" cí­mű filmet is. ABASÁRTÓL ZARÁNKIG Eger - Az angol nyelvi versmon­dó versenyt első ízben rendezték meg a Felsővárosi Általános Is­kolában. A vetélkedőre 7 intéz­mény 50 tanulója nevezett be, akik két korcsoportban mérhet­ték össze tudásukat. Mindkét kategóriában a vendéglátó intéz­mény diákjai végeztek az első helyen. A fiatalabbak közül Magyari Máté 4. osztályos kisdi­ák lett az első, míg a másik tá­borban Schnémann Bence. A győzteseket Koczkáné Redele Ilona tanárnő készítette fel. Egeresein - Az önkormányzat meg­vásárolta mindazokat a kellékeket eszközöket, műszereket, amelyek az egészségügyi alapellátáshoz nél­külözhetetlenek. Az orvosi rendelő berendezése hamarosan elkészül. Az átadást ünnepélyes formában a közeljövőben tervezik. Erdőtelek - E hónap első napjától feloldották az ebzárlatot és a legel­tetési tilalmat A kihelyezett vakciná­kat azonban továbbra sem szabad felvenni vagy a helyükről elmozdíta­ni - olvasható a jegyzői közlemény­ben. Ugyancsak a települést érintő hír, miszerint az önkormányzat a költségvetésében 1,5 millió forintot különített el két gyalogátkelőhely ki­alakítására a Fő úton. Feldebrő - A bibliotéka színházlá­togatást szervez Budapestre, a Thália Színház „És a nyolcadik na­pon..." című előadására, május 31- re. Jelentkezni és érdeklődni a könyvtárban személyesen vagy a 36/480-020-as telefonon lehet - tudtuk meg Vadásziné Varga Éva könyvtárostól. Füzesabony - A Városi Könyvtár és Közösségi Házban ma 16.30-kor nyílik meg Tiszavölgyi Zsolt „Utolsó percekig” című fotókiállítása. A fia­tal művész alkotásait Molnár István Géza, az egri fotókör vezetője ajánl­ja a közönség figyelmébe. A meg­nyitóünnepségen közreműködik Horváth Erzsébet fuvolatanárnő, a Városi Zeneiskola pedagógusa. Gyöngyös - Ma 13 órától tartja meg soros ülését a Gyöngyös Kör­zete Kistérség Többcélú Társulása a volt Áfész Irodaház emeleti ta­nácstermében. A legfontosabb na­pirendek között szerepel a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési cé­lú támogatás, s az önkormányzatok felhalmozási, felújítási feladatainak támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása. Megtárgyalják emellett a „Közvilágítás az energiapiacon" cí­mű anyagot, és kiválasztják a jelző­rendszeres házi segítségnyújtás le­endő szolgáltatóját is. Hatvan - Véradásra várja szerdán a cukorgyár dolgozóit a Vöröske­reszt területi szervezete. A donorok 9-től 12 óráig a kórház vérellátó ál­lomásán tarthatják karjukat a tű alá. Heves - Szavalóversenyt rendezett a közelmúltban a könyvtár. Az 5-6. osztályosok versenyében 1. Hor­váth Fruzsina (Átány), 2. Magyar Mi­lán (Heves), 3. Szabari Krisztina és Jurányi Ádám (mindketten Heves) lett. A 7-8. osztályosok versenyének győztese Nagy László (Átány), 2. he­lyezettje Harnos Diána (Heves) lett, a 3. helyen pedig Harangi Adrienn (Tarnaörs) végzett. Kompolt - Festik a település és a szomszédos Kápolna tulajdonában lévő egészségügyi körzetközpont külső homlokzatát. A tető felújítá­sát is magában foglaló beruházást a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács több mint ötmillió forinttal támogatta - tájékoztatott Balázs Zoltán, Kompolt polgármestere. A munkálatokat két kompolti vállalko­zó, Juhász András és Czékmány Er­nő végzi. A létesítmény rekonstruk­ciója azért is fontos, mert a házior­vosi ellátáson túl gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői szolgáltatásokat is biztosít a környékbeli lakosok­nak, sőt, a kompolti illetékességű polgároknak ingyenes masszázs segít a mindennapi feszültségek ol­dásában. Lőrinci - Móra Ferencre emlékez­ve - az író születésének 125. évfor­dulója alkalmából - vetélkedőt ren­FOTÓ: SUHA PÉTER

Next

/
Thumbnails
Contents