Heves Megyei Hírlap, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-01 / 230. szám

2004. OKTÓBER 1., PÉNTEK HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft MEGYEI XV. ÉVFOLYAM 230. SZÁM HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA, BÉLAPÁTFALVA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA SUZUKI VITAI Eger, Rákóczi út 94. Gyöngyös, Szurdokpart út 52. ŐSZI KIÁRUSÍTÁS! 1.749.000 Ft-tól* 1.799.000 Ft-tól* I Atto Wagon R+ Wagon R+ dízel 2.599000 Ft-tól* ° Ignis 2.199000 Ft-tól* I Ignis dízel 2.799.000 Ft-tól* Grand Vitara 6.499.000 Ft-tól* 'Hitire történő vásárlás esetén TeL 30/63-64-160 30/6304-162 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: HÁZTARTÁS • SZOMBAT: RIPORT Ügyeletes újságíró: Suha Péter Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 mimmm 8.00-9.00: Eger - Füzesabony. 8.20-11.00: 3-as főút Gyöngyös Shell kút. 10.00-12.00: 21-es főút 3200 m/sz-ben. 12.50-15.00: 24-es főút Mátrafüred belterülete. 15.00- 17.00: Füzesabony Kerecsendi út. 17.00- 19.00: Füzesabony 3. sz. főút, vasúti átjáró. lift Hatvan Lőrinci Heves 18 18 18 A ködfoltok eloszlása után napos időre szá­míthatunk, gyenge vál­tozó irányú szél kísére­tében. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. A Szerencsejáték Fit. tájé­koztatása szerint a szep­tember 29-én megtartott 40. heti Skandináv lottó sorsoláson telitalálatos szelvény nem akadt. A 6 találatos szelvényekre egyenként 215.813, az ötösökre 4534, a négye­sekre pedig 764 forintot fi­zetnek. www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www. la kasku ltura.hu 9-, Oroszlán nélkül A 85 éves László Ferenc természetes igénye, hogy maga is nyomot hagyjon maga után Vagyonőrök A felkészült fegyveres őrök nem vállalnak nagyobb kockázatot, mint a más területen dolgozók 10. oldal Csapatépítés A szombaton rajtoló női vízilabda 08 l-ben Kelemen Attila irányítja az egri csapat munkáját 15. oldj Kétséges volt a támogatás iskolatej Majdnem megitták a levét Az iskolatej-akció átmeneti megtorpanása után az idén nyáron miniszteri rendelettel újraszabá lyozták az eljárást. Az önkormányzatok öröm­mel értesültek arról, hogy ismét igényelhető állami támogatás a diákok ellátására. Barta Katalin HEVES MEGYE Arról viszont már kevesebben tudtak, hogy a feltételek szigo­rúak: csak abban az esetben jár a támogatás, ha az önkor­mányzatok olyan céggel kötnek szerződést, ame­lyik szerepel az Unió ál­tal is engedélyezett szolgáltatók listáján, illetve az úgynevezett derogációs listán. A megyében talál­ható önkormányzatok je­lentős része az Egertej KfL- vel kötött szerződést, mert koráb­ban is ők szálb'tották a megren­delt tejet, mindenki megelégedé­sére. Néhány települési jegyző azonban - miközben utánanézett a támogatásra jogosultság felté­teleinek - meglepve tapasztalta, hogy az Egertej Kft. nem felel meg a rendeletben támasztott kö­vetelményeknek, mivel nem sze­repel az Országos Élelmiszer- vizsgáló Intézet honlapján talál­ható egyik listán sem. Ennek kö­vetkezménye, hogy az állami tá­mogatást sem kapják meg az igé­nyelt tej után. Néhány önkor­mányzat az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy nem vállalja a kockázatot, és nem köt szerző­dést a céggel. Mivel azonban szeptember 30-i hatállyal lejár az igénylésre kitűzött határidő, az időhiány miatt már más céggel sem tudtak megállapodni. Ezért úgy tűnik, hogy ezeken a telepü­léseken az idén nem jutnak hoz­zá a gyermekek a tápláló italhoz. FOLYTATÁS AZ & OLDALON Korlátozott piac, alacsony földárakkal Nemzeti kincsünk és élő­helyünk a termőföld, mégis vannak, akik nem gondoskodnak róla megfe­lelően, nem művelik ren­desen - mondta Lónyai György, a Heves Megyei Földhivatal osztályvezető­je, igazságügyi szakértő. Mentusz Károly Hívfs Mtavi A termőföld jelenleg viszonylag szerény értéket képvisel ha­zánkban, ami az alacsony árak­kal magyarázható. Bár a rend­szerváltás óta a föld ára megtízszerező­dött, de még mindig messze elmarad a nyugat-európaiaktól. Németországban pél­dául egy hektár föl­det 2,2-2,5 millió forintért vásá­rolhatnak, Olaszországban 3,3-3,4, Angliában 2,6-2,8 mil­lióért. A legdrágábban Luxem­burgban lehet földet venni, hek­táronként 13-15 millió forintért. Náluk a forgalom és a piac kor­látozott, mert a gazdasági társa­ságok és a külföldiek nem vásá­rolhatnak földet, de Nyugat-Eu- rópában is sok az ebbéli korláto­zás. Hazánkban előnyt élveznek a családi gazdálkodók, a fekvés szerint helyben lakók, a szom­szédok és a tulajdonostársak. Itt­hon a földforgalom nagyobb ré­sze abból adódik, hogy az idő­sebb emberek életjáradékért ajánlják fel tulajdonukat az ál­lamnak. A remélt átlagos vételár a szántónál, gyepnél és az erdő­nél hektáronként 360 ezer forint Mint Lónyai György utalt rá, me­gyénkben a szántó művelési ágban az ár a területi elhelyezkedéstől és a Viharos tanácskozás 8Y0N0Y0S A képviselő-testület tegnapi ülé­sét lakossági demonstráció is tar­kította. Az idősek otthonának dolgozói és lakói azt követelték, hogy a város vonja vissza koráb­bi döntését, s ne adja át egy vál­lalkozásnak az intézmény üze­meltetését A politikaivá fajuló, bekiabálásokkal tűzdelt vitában a két oldal képviselői kölcsönö­sen felháborítónak és botrányos­nak nevezték egymás megnyilat­kozásait és szerepét az ügyben. (FOLYTATÁS A 6, OLDALON) Kihirdették az új kormányt BUDAPEST Bejelentette tegnap kormánya névsorát Gyurcsány Ferenc mi­niszterelnök. Az előzőhöz ké­pest az új kabinetben öt minisz­teri poszton lesz változás. A mi­niszterelnök elmondta, hogy az új költségvetés elkészült, de csak október 7-én terjesztik be az Országgyűlés elé, mert kor­mánya első ülésén még megtár­gyalják azt, mivel a jövő évi bü­dzsé már az új kormány költ­ségvetése. Ugyancsak az első ülés elé kerül az a törvénymó­dosítási tervezet is, amely a kor­mány struktúráját tartalmazza. A tárcavezetők így október 4-én a jelenlegi struktúrának megfe­lelően teszik le az esküt, egy hó­napon belül pedig megtörténik a strukturális átalakulás is. (RKSZLfTEK A 3. OLDALON) Új jegyzőt választottak T. 0. _____________________ H ATVAN Mától dr. Bóta lulianna szemé­lyében új jegyző áll a polgármes­teri hivatal élén. A képviselő-tes­tület tegnapi tanácskozásán a grémium az eddigi megbízott al­jegyzőt bízta meg a vezetői teen­dők ellátásával. Nem sikerült vi­szont betölteni a közelmúltban összevont művelődési központ és könyvtár igazgatói állását, mivel az egyetlen beérkezett pályázatot a minősítő bizottság alkalmatlan­nak minősítette. Ezért e fúnkció- ra ismét pályázatot írnak ki. (FOLYTATÁS AZ S, OLDALON) fÖlBTUUUBüN HÍVfS MfGVMHN Földtulajdonos természetes személy 12.000 Földbérlő gazdasági társaság 578 Átlagos birtoknagyság magánszemélyeknél 10,6 ha Gazdasági társaságok átlagos bérleménye 230 ha A termőföld nagysága Hevesben 306.000 ha minőségtől függően hektáronként 50 ezertől 800 ezer forintig terjed. A gyepeknek 30 ezertől 250 ezerig, az erdőknek 50 ezertől egymillió forintig jegyzik az értékét (FOLYTATÁS A §, OLDALON) Nyerjen A HESI Kft. 1 kg-os fehér, szeletelt kenyerének csomagolásáról vágja ki a Heves Megyei Hírlap emblémát, pontosan 3-at!. és az itt található játékszelvénnyel együtt küldje be a következő címre: HESI HEVES MEGYEI SÜTŐ- ÉS ÉDESIPARI Kft. Eger, Sas út 60/A. AI>orítékra kérjük ráírni: „3 kenyér játék' i«(i üld« el lüt«Hri9i 1004. oltXelHHr 10.1t Őrt* Abeküldők között a HESI Kft. és a Heves Megyei Hírlap egy többfunkciós kondigépet és két kerékpárt sorsol ki. Név: HEVES llel i bői u legjob 977086591005904230

Next

/
Thumbnails
Contents