Heves Megyei Hírlap, 2004. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2004. Július 1., csütörtök Hírek Új nagykövetek Távozik Tóth Tamás külügyi szóvivő, aki hazánk malajziai nagykövete lesz Kuala Lumpur­ban. Szentiványi Gábor, Ma­gyarország Holland Királyságba akkreditált új nagykövete szer­dán Hágában átadta megbízóle­velét Beatrix holland király­nőnek MTI Élen a V4-ben A négy visegrádi ország fővá­rosa közül Budapest harcol leghatékonyabban a korrupció ellen - állapította meg egy nem­zetközi felmérés. A budapesti városvezetés rendelkezik a leg­több eszközzel a korrupció megakadályozására, majd Varsó és Prága következik. Az utolsó helyen Pozsony végzett, mti Szaddám nem érti Szaddám Húszéin ideges volt, láthatólag nem értette, mi törté­nik vele, amikor megtudta, hogy átadják az iraki hatósá­goknak - közölte szerdán Szá­léin Csalabi. Az előző rendszer vezetőinek ügyeiben ítélkezni hivatott iraki különleges tör­vényszék vezetője szerdán tájé­koztatta a volt diktátort és a bu­kott rendszer tizenegy további magas rangú vezetőjét arról, hogy az eddigi megszálló ható­ságok jogilag átadták őket az iraki hatóságoknak. Szaddám Húszéin egyébként lefogyott, s már nem visel szakállt. mti Csúcs-mérleg Több mint ötvenen megsérültek és több mint száz embert vettek őrizetbe a törökországi Isztam­bulban megrendezett NATO- csúcstalálkozót kísérő rendzava­rások nyomán. Az összesítés adatait a csúcsértekezletnek helyt adó török tartomány kor­mányzója ismertette szerdán. Muammer Güler elmondta, hogy 34 rendőr és 22 tüntető sé­rült meg. A tiltakozók közül 112 főt őrizetbe vettek, mti Megszűnt eljárás Egy brüsszeli bíróság szerdán bizonyítékok hiányában meg­szüntette a büntetőeljárást Edith Cresson egykori francia miniszterelnök, az Európai Bi­zottság volt tagja, valamint több korábbi munkatársa ellen. A döntéssel a bíró az ügyészség előző nap benyújtott, azonos tartalmú indítványának adott helyt, amely szerint a Cresson ellen hűtlen kezeléssel kapcso­latban megfogalmazott vádak inkább politikai, semmint bűn­ügyi természetűnek tűnnek, mti Hamis bombariadó Rövid időre lezárták hamis bom­bariadó miatt szerda délelőtt a bécsi - schwechati - repülőtér központi terminálját. Rövidesen kiderült azonban, hogy a gazdát­lansága miatt gyanús csomag, amely a rendltívüli intézkedése­ket kiváltotta, nem tartalmazott robbanószerkezetet, mti Berlusconi sikere Bizalmi szavazást nyert Silvio Berlusconi vezette olasz kor­mány az igazságügy reformja kapcsán. Az alsóházban tartott szavazás során 331 képviselő szavazott bizalmat a jobboldali kormánynak, 229 ellenében és két tartózkodás mellett. A tör­vényjavaslatot a szenátusnak is jóvá kell hagynia, ahol Berlus­coni konzervatív párthívei sta­bil többségben vannak, mti Vádol a védő A svéd egészségügyi rendszert bírálta Anna Lindh svéd kül­ügyminiszter gyilkosának védő­ügyvédje szerdán, a fellebbviteli per utolsó napján, mert szerin­te nem törődtek védence súlyos pszichiátriai panaszaival. A hu­szonöt éves Mijailo Mijailovicot a bíróság szándékos emberölés miatt első fokon életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, mti ■ Rau megy, Köhler jön 'k 1 j Látványos, 1838-ban Poroszországban meghonosított katonai ceremóniával, zeneszóval, trombitával, a reziden­ciájául szolgáló Bellevue-kastély kertjében fáklyafényekkel, majd a söröshordók lezárásával, végül imával és a Haydn szerezte nem­zeti himnusszal kedden Német­ország elköszönt nyolcadik elnö­kétől. Johannes Rau szerdán már utolsó munkanapját töltőt te hivatalában, s ezzel csaknem öt évtizedes politikai pályájától is elköszönt. Öt évig töltötte be a szövet­ségi elnök posztját, de nem kívánt élni az újrajelölés lehetőségével. Raut szo­ciáldemokrata tartományi elnökként választották meg fél évtizede, s az őt je­lölő párt azóta elveszítette abszolút többségét a Bundesversammlungban, a szövetségi nemzetgyűlésben. Utódját, a május 23-án megválasztott Horst Kohlért ma iktatják be. ÁLLÁSPONT Berlin Johannes Rau hivatali öt eszten­deje nehézségekkel teli időszak­nak bizonyult: a globalizáció ki- teljesedésével, a népesség elöre­gedésével, a gazdasági növekedés nehézségeivel, a munkanélküli­ség túlburjánzásával, s végül nem utolsó sorban hatalmas gazdasági űrrel Kelet- és Nyugat-Németor- szág között, tapinthatóan érezhe­tő elbizonytalanodással. A német államfő azonban egész hivatali ideje alatt azon se­rénykedett - írja búcsúcikkében Németország legnagyobb pél­dányszámban megjelenő napilap­ja, a Bild -, hogy az állampolgárok tisztában legyenek vele: gondjai­kat komolyan veszik, együt- téreznek velük. Rau tagadta a ri­deg profitszemléletet, s több szoli­daritásra buzdított. Ez rokon­szenvessé tette őt, jó közvéle­mény-kutatási eredményeket ho­zott számára. Hivatali ideje alatt azonban épp a Bild kavart vihart a szövet­ségi elnök egy mondata körül. Rau azt találta kijelenteni - persze jóval tágabb szövegösszefüggés­ben -, hogy nem feltétlenül büsz­ke németségére. Épp azt kívánta ezzel kifejezni, hogy németnek lenni állapot, de a „felsőbbrendű ember” náci eszméjével szemben nemzeti hovatartozását nem kí­vánja mások elnyomására túl­hangsúlyozni. Nyilatkozata még­is vihart kavart, s a német napilap hetekig közölte hírességek és át­lagpolgárok ezzel kapcsolatos vé­leményét, amelyet a leginkább így foglalhatunk össze: „német­nek lenni jó dolog, s mindenki büszke lehet németségére, amennyiben nem másokkal szemben fogalmazza azt meg”. így aztán különös hangsúlyos üzenetet tartalmaztak a május 23-án már az első fordulóban meg­győző többséggel megválasztott új államfő, Horst Köhler bemutatko­zó szavai: „Minden német állam­fője kívánok lenni, és minden em­beré, aki országunkban él Szere­tem a hazánkat. Ugyanakkor szükségesnek és elkerülhetetlen­nek tartom alapvető megújulását”. Ez utóbbi mondatot akár úgy is értelmezhetnénk, hogy a konzer­vatív pártok jelöltjeként az - egyébként jobbára protokolláris feladatokat ellátó - államfő széké­be került gazdasági szakember (a Kohl-kabinet pénzügyminiszté­riumi államtitkára, legutóbb pedig a Nemzetközi Valutaalap elnöke volt) konfrontálódni fog a szociál­demokrata Gerhard Schröder kan­cellárral. Köhler már első megnyil­vánulásakor igyekezett tiszta vi­zet önteni a pohárba: „Nem úgy tekintek magamra, mint a hata­lomváltás zászlóvivőjére”. Ha a pártok mégis így tekintenek rá, az az ő dolguk; megválasztását köve­tően pártok felettiként kíván tevé­kenykedni. A CDU elnökével, Angela Merkellel szemben épp­úgy nincs elkötelezve, miként jó kapcsolatokat ápol a kancellárral is. „Együtt fogok dolgozni vele, miként ennek az országnak min­den más politikai vezetőjével”- mondta Merkellel kapcsolatban, Schröderről pedig a következőket mondta: „A szövetségi kancellár mindig tisztességes volt hozzám”. Schröder reformtörekvéseit figye­lemre méltónak tartja, s ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy nem kívánja pusztán reprezentá­ciós feladatokra korlátozni tevé­kenységét: „A szövetségi elnök nem hallgathat, ha felismerhetően nagyok a problémák”. S noha nem óhajt amolyan „pótkancel­lár” szerepében tetszelegni, a föl­vetődő témákat ki fogja mondani: „A nevükön fogom a dolgokat ne­vezni, mert a németek képesek el­viselni az igazságot”. A ma hivatalba lépő államfő fe­lelősséget érez a német gazdaság, a munkaerőpiac és a szociális biz­tonság állapota iránt is. „Új és el­fogadhatatlan megosztási tenden­ciákat érzett társadalmunkban”- jelentette ki ezzel kapcsolatban.- Németországban megvan az erő a változtatásra. Ennek az erőnek a mozgósításához azonban le kell győzni félelmeinket, és vissza kell nyernünk önbizalmunkat. Né­metországnak gyermek- és család- barátabbnak kell lennie. Ezzel egy időben azonban nem feledkezhet meg az idősebb emberekről sem. Már most dolgoznunk kell a kor­osztályok közötti barátságon.” GYŰ LAY ZOLTÁN Szervezkedés Durao Barroso ellen Brüsszel Az Európai Unió rendkívüli csúcsértekezletén mind a huszon­öt tagország támogatásával Romano Prodi bizottsági elnök utódjául jelölt Jósé Manuel Durao Barroso személyének támo­gatását kérte a magyar EP-képviselőktől Medgyessy Péter kor­mányfő. A Fidesz kifejezte ebbéli készségét, ám az Európai Parlament soraiban ellenérzéssel fogadták a portugál minisz­terelnököt. Az Európai Parlament megosztott a negítélésében. utolsó szót a parlament mondja ki - írja a Die Welt. A jelölt személyével gyakorlati­lag mind a huszonöt tagország fő­városában egyetértenek. A soros elnöki posztot betöltő Írország miniszterelnöke, Bertie Ahern az utóbbi hetekben mindent elköve­tett a kompromisszum érdeké­ben, s az olyan döntő fontosságú „nagyok”, mint a franciák és a né­metek is támogatásukról biztosí­tották Durao Barrosot. Ugyanak­kor az SPE-frakció nem óhajt asz- szisztálni; vezetőjük, Enrique Baron Crespo egyenesen azért lobbizott, hogy az Jósé Manuel Durao Barroso ter­vezett kinevezése az Európai Bi­zottság elnöki posztjára tovább­ra is heves ellenállásba ütközik az Európai Parlament egy részé­nél. A képviselőház második leg­nagyobb frakciója - az Európai Szociáldemokraták (SPE) - jelen­leg azon ügyködik, hogy többsé­get kovácsoljon össze a portugál politikussal szemben. Amennyi­ben sikerrel járnak, Durao Barroso nem lehet az október 31-én távozó Romano Prodi utódja, mivel a kinevezéshez az mányfők egy „alternatív” jelöltet is találjanak, mivel a portugál po­litikusnál hiányoznak „a tapasz­talatok az európai projekttel kap­csolatos eljárásokról”. A Zöldek is meglehetősen szkeptikusak, és a jelöltet „túlzot­tan Amerika-barátnak” kiáltották ki. A kialakuló egységhez csatla­kozhat az Északi Zöld Balol- dal/Egyesült Európai Baloldal frakciója - mondják brüsszeli SPE- körökben. Tartózkodóan viselked­nek egyelőre a liberálisok, s a szer- vezkedők nemcsak bennük re­ménykednek, hanem a parlament­be frissen beválasztott „euro- szkeptikusokban” is, mindenek­előtt a frakciókon kívüli képvise­lőkben és a brit függetlenségi párt­ban, az UKIP-ban: összefogásuk­kal a portugál politikus ellenfelei könnyen csapást mérhetnek a többségben lévő Európai Néppárt- konzervatív oldalra. IHAROSI IBOLYA Művészet és attrakció Megint bebizonyosodott, hogy nem mindegy, ki a miniszter. Jó, ha például személyesen felmászik a felújított bazilika ku­polájába, azért is, hogy megmutassa, mit tekint fontosnak, ér­téknek. Jó, ha regnálása alatt több mint félmillióan tekinthe­tik meg a Monet és barátai című kiállítást, Mednyászky alko­tásait. A miniszter - Hiller István - megint attraktív programokat je­lentett be, olyanokat, amelyek révén bizonyítható, hogy van igény az úgynevezett magas kultúrára, az igazi művészetre. Csak a sznob fanyalgók kárhoztatják a három tenort, amiért szabad térre, olimpiára, arénába viszik az operát, mondván, hogy cirkuszt csinálnak a klasszikusokból. Hol van előírva az, hogy csak pár száz ember előtt, és csak jelmezben szabad énekelni? Álmomba se jöjjön elő az emlék: gimnazista ko­romban a jó ötvenes, nyolcvan kilós Pillangókisasszony ren­gette meg a színpadot, fenekén óriási masnival. Puccini ezen a terepen csak vesztes lehetett a kamasz közönség előtt. Ugyanakkor életre szóló élmény volt a szintén osztálykirán­duláson látott Chagall-kiállítás. Miért lenne baj, hogy Ketherina Wagner Budapesten korunk díszletei között adta elő a Lohengrint. A hattyú itt csak propa­gandafogás, hisz senki sem látta. A főhős egy diplomatatás­kás pártvezér, a harcok pedig a parlamentben zajlanak. A sze­relmesek a nászinduló alatt már intenzíven veszekednek. Le­het, hogy száz év múlva már az számít forradalminak, ha megint a klasszikus legenda elevenedik meg a színpadon? Nagy tömegek ma aligha fognak elzarándokolni hazánk pá­ratlanul gazdag múzeumaiba. De ha a fiatalok éjszaka, csapa­tostul mehetnek, s vonzó program várja őket, akkor van rá esély, hogy később a gyerekeiket is elviszik. A szappanoperák korában a művészet eladásához is szükség van kreativitásra. Attrakció kell, hogy ami valóban értékes, kelendő is legyen. EGYETÉRTEK: 06-90-330003 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 PALÁSTI PÉTER Terrorizált közszolgák Nem tanulnak a politikusok. Változatlanul azt hiszik, ha sze­rencséjüknek köszönhetően választott vezetővé válnak, rög­tön okosabbak lesznek azoknál a szakembereknél is, akikkel ugyanabban a hivatalban dolgoznak hosszú évek óta. Ebből a szempontból mindegy, hogy községházáról, polgármesteri hivatalról vagy egy megyei közgyűlés apparátusáról van szó. Pedig a közigazgatás szakma. Olyan ismereteket igényel, amelyek megszerzése nem jár együtt a diplomák átvételével. Egyetlen orvos, mérnök, pedagógus sem lesz jó közigazgatá­si szakember megfelelő gyakorlat és a minimálisan szükséges egyedi joganyag elsajátítása nélkül. Július elsején van a közszolgák, azaz a köztisztviselők napja. Azoké a hivatalnokoké, akik nélkül megbénulna az állam- igazgatás, hiszen a minisztériumoktól kezdve a legkisebb községekig ők oldják meg az emberek kisebb-nagyobb gond­jait. Más kérdés persze, hogy miként és mennyi idő alatt, de ez nem csak rajtuk múlik. Az viszont a főnökeik feladata len­ne, hogy jobban megbecsüljék őket. Már csak azért is, mert nélkülük ők sem lehetnek eredményesek. Sajnos rossz példá­ból egyre több akad. Például ott, ahol a patinás épületet né­hány hónapja csak „A Terror Házaként” emlegetik a kiváló szakemberek. Azok, akik évtizedek óta eredményesen végzik munkájukat. Mostani főnökük kevésbé megértő. Olyannyira, hogy még megérdemelt jutalmukat sem engedte kifizetni, mondván: két hónap után még nem látja át kellően a szerve­zet egészét. Abban viszont aktívan közreműködött, hogy az ő főnöke több millió forintot vágjon zsebre. Ehhez képest egy hasonló beosztású kollégája nem is olyan régen tíz munka­nap után el tudta dönteni, kit kell kirúgni a hivatalból, és ki kerüljön más munkakörbe. Nagy baj, hogy nincs jó törvény. Olyan, amely a köztisztvi­selőket megvédené az átmenetileg föléjük kerülő politikusok­kal szemben. EGYETÉRTEK: 06-90430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0&-90430423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft + áfa/perc + kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. EUROPRESS Támadják a magyar iskolát Huszt Mélységesen felháborítja az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget (UMDSZ), hogy a szülők, a pedagógusok és az országos szervezet erőfeszíté­sei ellenére, a hatályos ukraj­nai kisebbségi törvények semmibe vételével továbbfo­lyik a huszti magyar iskola meghurcolása. Huszt ukrán nacionalista polgár- mestere, Mihajlo Dzsanda a kár­pátaljai megyei fellebbviteli bíró­ságnál azzal az ürüggyel indított újabb támadást a magyar iskola bezárása érdekében, hogy az épület tisztasága nem felel meg a kívánalmaknak. Az UMDSZ sze­rint a kifogás átlátszó, hiszen Kárpátalján mindenki tudja, hogy a szélsőséges kisebbségelle­nes kirohanásairól ismert politi­kus célja az egyetlen magyar tan­nyelvű intézmény felszámolása egy olyan városban, ahol mint­egy háromezer magyar él, s ahol több mint fél évszázadon keresz­tül nem volt lehetőség arra, hogy a magyar iskolások anyanyelvi oktatásban részesüljenek. Az UMDSZ elítélte és elítéli az ilyen és ehhez hasonló, a kisebb­ségi jogokat lábbal tipró törekvé­seket, s akárcsak eddig, a későb­biekben is megtesz mindent, hogy sem Dzsanda, sem a hozzá hasonló kisebbségellenes politi­kusok ne érjék el céljaikat. Az UMDSZ szerint a Viktor Juscsenko nevével fémjelzett Nasa Ukrajinához tartozó, Jurij Kosztenko vezetette Ruh-mozgal- mat - amelynek kárpátaljai veze­tője Mihajlo Dzsanda - Ukrajná­ban nem a legszélsőségesebb jobboldali pártok között tartják számon. ■ REVÍZIÓ 2011.

Next

/
Thumbnails
Contents