Heves Megyei Hírlap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2004. Március 1„ hétfő Hírek Öngyilkos merénylő Hét lengyel katona és 14 iraki sebesült meg vasárnap az iraki Kerbela környékén egy lengyel katonai bázis ellen elkövetett öngyilkos merényletben, mti Ausztria-választások Nem akarja elhagyni Karintiát a következő öt évben Jörg Haider tartományi elöljáró, ha pártja ismét megnyeri a tar­tományi választásokat. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt vezetője ezt egy interjúban jelentette ki, tekin­tettel arra, hogy egy hét múlva tartományi választásokat tar­tanak Karintiában. mti Szlovákia-kisebbség Vissza kell hívni a rend- fenntartó erőket azokról a területekről, ahova a roma éhséglázadások miatt a kor­mány a múlt a héten rend­őröket és katonákat vezényelt ki - jelentette ki Rudolf Schuster szlovák államfő. Schuster az után adott hangot véleményének, hogy Kassán találkozót kezdeményezett a romaparlament válságstábjának vezetőivel, mti Ceku-ügy Budapesten feltartóztatták Ágim Ceku egykori koszovói albán gerillavezért, a Koszovói Védelmi Hadtest jelenlegi parancsnokát. Cekut ugyan­azért tartóztatták fel Feri­hegyen, amiért tavaly a szlové­niai hatóságok a ljubljanai repülőtéren. 2002 júliusában Ceku ellen nemzetközi el­fogatóparancsot adtak ki a szerb hatóságok, mti Robbanásveszélyes Az észak-koreai atomprogram­mal kapcsolatos tárgyalások egy helyben topogása hosszabb távon robbanásveszélyes helyzetet idézhet elő, amely végső soron katonai be­avatkozással is fenyegethet Oroszország közelségében, Alekszandr Loszjukov külügy­miniszter-helyettes szerint, mti Nemzetközi haderő Jean-Bertrand Aristide haiü elnök vasárnap elhagyta hazáját, meghajolva az otthoni lázadók és a külföldi diplo­maták nyomása előtt. Az országba a jövő héten nemzetközi haderők érkeznek, hogy megfékezzék a zavargá­sokat. Aristide távozásának hírét egyik minisztere, Leslie Voltaire jelentette be, majd a francia külügyminisztérium is megerősítette, mti Próbajogosítvány Drákói szigorúságú új közlekedésbiztonsági ren­delkezés lép életbe hétfőtől Franciaországban: az első vizs­gát letevő új autóvezetők és motorosok hároméves próba- jogosítványt kapnak, amelyet a hatóságok súlyosabb szabálysértés esetén azonnal bevonhatnak, mti Iraki újjáépítés Az adományozó országok úgy döntöttek, hogy az iraki újjáépítésre előirányzott 33 mil­liárd dollárból 1 milliárdot befizetnek abba a két alapba, amelyet az ENSZ és a Világbank kezel, mti A gyermekekért A fiatalok, elsősorban a nélkülöző gyermekek segítését kérte vasárnap úrangyala imád­sága kapcsán a katolikus hívők­től II. János Pál pápa. A kato­likus egyházfő szokásos vasár­napi angelusa előtt a Szent Péter téren összesereglett hívők és kíváncsiskodók ezreihez szólva a „veszélyeztetett és nehézségekkel küszködő” gyermekek megsegítésére szólí­totta fel híveit, mti ■ HAVASAK A VELENCEI GONDOLÁK. Az erős széllel kísért havazás Európa több térségében meg­bénította vagy rendkívül nehézzé tette a közlekedést. Nem kímélte az ítéletidő Spanyolország és Olasz­ország északi részét, Franciaország nyugati, Németország keleti területeit, valamint Horvátország középső és északnyugati körzetét. Spanyolország 475 településén 17 ezer embert zárt el a hó a kül­világtól; Bordeaux és a spanyol-francia határ között 5 ezer kamion akadt el vasárnap délelőttig. Fran­ciaország nyugati részén, Bretagne-ban ezrek maradtak áram nélkül. Németországban, a Ruhr-vidé- ken, 230 kilométer hosszan álltak a gépkocsik a szombati hóesésben. Lengyelország déli részén hó­akadály miatt nem járható a Krakkó és Zakopane közötti autópálya. Megnehezítette a közlekedést az ítéletidő a kárpátaljai, a slaski és kis-lengyelországi vajdaságban. A havat az érintett körzetek jelentős részében az úttisztítók nem tudják eltakarítani. fotó: europress/epa 61 NAP A CSATLAKOZÁSIG Együttműködés az Unióban is A híd szerepét akarja betölteni a Közép-Európai Club Pannónia Egyesület (KÉP) az EU tagországai és nem tagorszá­gai között az uniós csatlakozás után. A KÉP terveiről Czeglédi József, a civil szervezet ügyvezető elnöke számolt be az Europressnek. Budapest Fontos volna valamennyi közép­európai országban létrehozni a képviseleteket, a meglévő ma­gyar, osztrák, német és vajdasági szekciók mellett - állítja Czeglédi József. Mivel többféle közép-eu­rópai régióhatár ismere­tes, így pontosítani kell: a fogalom alatt Auszt­riát és Magyarországot, illetve ezek szomszédos országait, valamint Len­gyelországot és a Balti­kumot értik. Az egyesület tevé­kenysége a csatlakozás előtt és után is egyfor­mán a küldetésnyilatko­zatban megfogalmazott elvek szerint zajlik. A közép-európai kapcsola­tok fejlesztését tűzték ki célul a gazdasági élet, a tudomány, a környezet- védelem, a kultúra, a történelmi hagyományok, a nemzetiségi ügyek és a közvélemény tájékoz­tatása területén. A nagyobb hord­erejű tervek között szerepel egy széles körű összehasonlító kuta­Czegledi József ír i A* • ' 1Y ★ tás elkészítése arról, hogy a má­jusban integrálódó országok mi­kor tudják elérni az Európai Unió átlagos életszínvonalat. Az egye­sülettel szoros kapcsolatban álló Jövőkutatási Alapítvány előre­jelzéseket készít a gazdasági, szo­ciális, társadalmi, kulturális mu­tatók alakulásáról. A határokon átnyúló szerveződés budapesti szekciója a csaüakozás után nagyobb figyelmet szentel azoknak a ma­gyar közösségeknek, amelyekkel szemben Magyarország (az EU- előírások miatt) vízum- kényszert vezetett be. Együttműködésüket segí­ti: a jelenlegi uniós pályá­zati rendszer egyre in­kább lehetővé teszi, hogy a schengeni határokon kívüli, országokkal közös pályázatokat készítsenek. Czeglédi József szerint a sze­mélyes kapcsolatok építése ugyanolyan fontos, mint a rendez­vények szervezése és az informá­ciócsere fenntartása. Ezért 2004- ben amellett, hogy részt vállalnak Klubtörténet A Club Pannónia Egyesületet több mint 10 évvel ezelőtt Czeglédi József hozta létre Bécsben, aki akkor az Ausztriai Magyar Nemzeti Idegenforgalmi Képviseletet vezette. A budapes­ti szervezet - amelyhez jelenleg az ausztriai és a többi szekció is tartozik - 2001. szeptember 11-én alakult meg, épp a New York-i terrortámadások napján. Ennek hatására került bele az alapító nyilatkozatba: „tapaszta­latcsere a közbiztonság fenntar­tása és a terrorizmus elleni harc területén". A pártoktól független egyesületnek mintegy 300 re­gisztrált tagja van, jogi és magán- személyek fele-fele arányban. a konferenciák szervezésében, és véleményt nyilvánítanak az uniós csatlakozás kérdéseiben, kiemelt fontosságot tulajdonítanak tanul­mányutak, kirándulások szerve­zésének; vitaklubot tartanak fenn kutatók, vállalkozók, valamint újságírók számára. Az elnök úgy véli, az Unióhoz való csatlakozás után újabb lehetőségek nyílnak meg egyesületük előtt, mivel a kö­zösségben a civü szervezetek mozgástere lényegesen nagyobb, mint Magyarországon. NAGY VAJDA ZSUZSA ÁLLÁSPONT SZALAY ZOLTÁN A közélet gyermekei A közélet gyermekei a honi politikusok. Sajnos elég neve­letlen rosszcsontjai. Legalábbis amilyeneknek az elmúlt évek­beli viselkedésük alapján rengetegen látjuk őket. Egymással gonoszkodóknak, akik folyton csínytevésen törik a fejüket. Más sem jár az eszükben, mint hogy miként babrálhatnának ki a másik táborhoz tartozókkal. Mindeközben sűrűsödnek a megoldandó gondok, erősödik a bizonytalanság az uniós lét­tel összefüggő ismeretek hiányosságai miatt. Komoly, sorsfor­dító kérdések várnak mielőbbi feleletre, csak hát a válasz­adásra hivatottak energiáját javarészt a hatalomért való ön­célú, kicsinyes torzsalkodás köti le. Lehetséges-e kiút ebből az inkább kisded közösségekre jellemző állapotból? Bízzunk benne, hogy igen. Részben azért, mert a négy parla­menti párt legutóbbi közös megbeszélésén már körvonalazó­dott a rendszeres egyeztetés lehetősége a hazánkat érintő leg­fontosabb témakörökben. Részint pedig erre utal az MDF el­nök asszonyának egyik nyilatkozata is, miszerint a magyar polgárok bajainak orvoslása, gondjainak enyhítése kell, hogy a nemzeti összefogás középpontjában álljon! Dávid Ibolya úgy véli, sem a kormányzati munkát lehetetlenné tévő ellen­zéki, sem a minden rosszért az előző hatalmat felelőssé tévő kormánypárti szerepvállalás nem folytatható tovább! Nyil­vánvaló, s a társadalom mind nagyobb része által óhajtott igény „a gyerekes közélettel való mielőbbi szakítás”. Reménykeltő, hogy egy vezető politikus ezt végre felismer­te, és nyilvánosság előtt ki is merte mondani, megtoldva Széchenyi alapigazságával: „a politikusok hasznot hajtani vannak a közéletben”. így igaz. Örvendetes, hogy a közélet gyermekeinek az első leckét közéjük tartozó adta. így talán nem hárul még a nevelésük terhe is az ország lakosságára. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja A PÁRT AUTÓJA - FEBRUÁR 24. Nő: - Ez már nem autó. Csak egy roncs. Gyorsan tenni kellene valamit, hogy az ország ne legyen a roncsderbi színhelye. Nő: - Lehet bármilyen jó az autó, és kiváló a sofőr, de nagyon nehéz úgy haladni, száguldani főleg, ha mindig eltorlasztolja valaki az utat. TURÁNI ÁTKUNK - FEBRUÁR 25. Nő: - Ettől a kormánytól nem vártam semmi jót, igaz, nem is kaptam. Nem ígérgetni kell, hanem cselekedni. E-FOGYASZTÁSUNK - FEBRUÁR 25. Férfi: - Az újságíróknak is tudniuk kellene, hogy az E-szám csak egy mankó, segít az adalékanyagok közti eligazodásban. Arra kellene felhívni inkább a figyelmet, hogy csak a termé­szetes élelmiszereket egyék az emberek. EGY FRANCIA ÉJSZAKA BUDÁN - FEBRUÁR 26. Nő: - Örülök, hogy Medgyessy Péter megkapta ezt a kitünte­tést, mert ő legalább egységesíteni akarta az országot. Sajnos a mai ellenzék épp az ellenkezőjét akarja, továbbra is meg­osztani ezt az országot. A SZLOVÁK MÉTELY - FEBRURÁR 26. Nő: - Attól félek, hogy ez a lázadás előbb-utóbb átterjed min­den szegényre. Nő: - Szóhoz sem jutok. Megdöbbentő az írás, és a jelenség is. Nő: - A jogok mellett kötelességei is vannak az embernek; például hogy dolgozhassanak, hogy ehessenek. Férfi: - Sok család él hasonló helyzetben, mégis beosztja a pén­zét, és akkor is megpróbál dolgozni, ha csak nagyon nehezen kap munkát. Merénylet kizárva Mostar Nem merénylet okozta a Bo­risz Trajkovszki macedón elnököt szállító különgép lezuhanását Bosznia felett. „A gép lelövéséről szóló elmé­letek kizárhatók” - mondta Rokszanda Krsztevszka ma­cedón államügyész-helyettes. A gép elektronikus berendezése­it jó állapotban találták meg, ami kétségkívül meg fogja könnyíte­ni a vizsgálatot - mondta az ál­lamügyész-helyettes. A külön­gép, egy Beechcraft 200 Super King Air - amely több forrás sze­rint kifejezetten rossz műszaki állapotban indult útnak - né­hány másodperccel tervezett föl­det érése előtt tűnt el és zuhant le csütörtökön, 10 kilométerre Mostartól. A szerencsétlenség idején különösen rossz volt az időjárás. Áz előzetes vizsgálatok szerint a becsapódás előtt nem sokkal a gép 500 méternél alacsonyabban repült. A macedón pilóták és a mostari légiirányítók közötti be­szélgetések elemzését már szom­baton megkezdték, miután a pi­lótafülkében elhangzottakat és a repülés paramétereit rögzítő fe­kete dobozokra előző nap rábuk­kantak. Még nem dőlt el azon­ban, hogy melyik nyugati ország csúcstechnológiával felszerelt laboratóriumába küldik további alaposabb vizsgálatra a két ké­szüléket. A kilenc áldozat - az el­nök, személyes tanácsadói, két biztonsági tiszt és a kétfős le­génység - földi maradványait DNS-vizsgálattal azonosítják, amely még napokig eltarthat. MTI Kapcsolaterősítő körút Szingapúr Abdullah Tarmugival, a szinga­púri parlament elnökével talál­kozott szombaton a Szili Katalin házelnök vezette magyar or­szággyűlési küldöttség. Az Or­szággyűlés küldöttsége megálla­podott, hogy a parlamenti kap­csolatok erősítése révén első­sorban az oktatásban, a kulturá­lis életben és a kutatás-fejlesztés területén, ezen belül is a gyógy­szeriparban erősítik az együtt­működést. Az Országgyűlés elnöke ma­gyarországi látogatásra hívta meg szingapúri partnerét. A ma­gyar Országgyűlés küldöttsége, amelyben Pitch László (MSZP) és Simicskó István (Fidesz - MPSZ) kapott helyet, délkelet­ázsiai körutat tesz, hétfőn Viet­namban kezd látogatást. MTI Két fogkefe évente Becs Felmérések szerint az átlagos osztrák két fogkefét, 4,3 tu­bus fogkrémet és 7,7 borotva- pengét használ évente. A leg­többet hajápolásra, a legkeve­sebbet dezodorokra költik. A 14 évesnél idősebb osztrákok évente 86 eurót (21 ezer forintot) fordítanak kozmetikai és testápo­lási cikkek vásárlására - írja a Compress sajtóügynökség. 23 eurót költenek hajápolási cikkek­re, dezodorokra viszont csupán 4,8 eurót adnak ki. A ránctalan bőrt, erős, fénylő hajat és ápolt lábakat elvárásként hirdető reklá­mok ellenére az átlag osztrák évente csak 0,2 tégely arckrémet ken magára, és két fogkefére 4,3 tubusnyi fogkrémért nyom ki ti­zenkét hónap alatt. A borotvapenge-felhasználás 7,7 körül van, bár mind több fér­fi fordít egyre nagyobb gondot a külsejére. Sokan szívesen ké­nyeztetik magukat a speciálisan az erősebbik nem számára kifej­lesztett „for men” termékváltoza­tokkal, és kétharmaduk nem bíz­za párjára a kozmetikumok meg­vásárlását. Míg tavaly alig négy százalékkal növekedett a test­ápolási és kozmetikai szerek összforgalma, addig a férfiaknak szánt termékekből csaknem 25 százalékkal több fogyott, mint 2002-ben. A megkérdezettek fele drogé­riákban, a másik fele főleg szu­permarketekben vásárol kozme­tikai cikkeket, bár a kényesebb arcápolási termékek esetében a megkérdezettek 77 százaléka már inkább a szakboltokat vá- lasztja. _____________________■

Next

/
Thumbnails
Contents