Heves Megyei Hírlap, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

2. OLDAL Vita az alkotmányról Nápoly Nem hozott igazi áttörést, de kenyértörést sem az uniós al­kotmány tervezetét megvitató nápolyi külügyminiszteri érte­kezlet. Kovács László külügymi­niszter lát esélyt arra, hogy az uniós alapszerződéssel foglal­kozó kormánykonferencia de­cemberben sikeresen befejezze munkáját, de mint hangoztatta: a dokumentum minősége a leg­fontosabb, nem a különböző határidők. Kovács azt mondta: három kérdéskört vitattak meg a külügyminiszterek: a nem intézményi problémákat, a ke­resztény gyökerek megemlíté­sét az alapdokumentumban, és a megerősített együttműködés, a védelmi politika kérdéseit. Ez utóbbi kapcsán Kovács közölte: Magyarország az EU és a NATO szoros együttműködését, egy­mást kiegészítő tevékenységét, az európai pillér megerősítését akarja a transzatlanti együttmű­ködésben. Franco Fraltini, az EU soros elnökségét ellátó olasz külügyminiszter „fontos előre­lépésként” értékelte a kétnapos konferenciát. Az EU alkotmá­nyos szerződésének tervezetét december 8-án vitatják meg ismét a külügyminiszterek, a kormányközi konferencia záró tanácskozása várhatóan decem­ber 12-13-án lesz. ■ Hírek Nem keresik Leállították a kutatást az Auszt­riában eltűnt magyar hegy­mászó után. A 30 éves operatőr szerdán járt szerencsétlenül 3600 méteres magasságban. Az osztrák hegyi mentők szerint a szerencsétlenül járt magyart valószínűleg egy la­vina temette maga alá. mti Magyar siker Komár István Pillangó című alkotása nyerte el a nagydíjat a DaKino elnevezésű bukaresti filmfesztivál rövid filmek kate­góriájában. Komár filmje öt percben mutatja be két ember- apa és fia - történetét egy ki­ragadott pillanatba sűrítve, mti Adóügyi indok Valótlanoknak nevezte Ivan Miklós szlovák pénzügyminisz­ter az államfő indokait, ame­lyek kíséretében Rudolf Schus­ter nem írta alá a 19 százalékos átalányadót jövő évtől bevezető törvényt, amelyet a parlament már szentesített. Schuster szerint az új adótörvény csak a nagyon magas és a nagyon alacsony jövedelműeknek kedvezne, mti Elmarasztalták A korrupció elleni határozot­tabb fellépést, a gazdasági reformok végrehajtásának felgyorsítását és az igazságügyi reformot kérte számon román tárgyalópartnereitől Fabrizio Barbaso, az EU bővítési ügye­kért felelős új vezérigazgatója. MTI Agyelszívás Az európai kutatók több lehe­tőséget találnak munkájuk ki- teljesítésére az Egyesült Álla­mokban, mint hazájukban- tartalmazza az Európai Bizottság egyik tanulmánya. Az európai állampolgárok há­romnegyede - akik az Egyesült Államokban szereztek tudomá­nyos fokozatot - nem tervezi, hogy visszatér hazájába, mti Újabb áldozatok Két amerikai katona ismét meg­halt Irakban egy fegyveres támadás következtében. A hét végén hét spanyol hírszerző, két japán diplomata, két dél­koreai és egy kolumbiai civil is életét vesztette, mit KÖR KÉP 2003. December 1., hétfő Oroszország kettős érzése Medgyessy Péter és Vlagyimir Putyin: helyreállt a bizalom fotó: europress/epa A helyreállt bizalomról és a dinamikusan fejlődő gazdasági kapcsolatokról beszéltek szombaton Szentpéterváron Medgyessy Péter magyar kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalásán. Medgyessy Péter szerint helyreállt a korábbi években megromlott bizalom a két ország között. Moszkva Vlagyimir Putyin a kétoldalú gaz­dasági kapcsolatok fejlődésének dinamizmusát emelte ki. Mint mondta, Oroszország idén Ma­gyarországgal növelte a legna­gyobb mértékben - közel 35 szá­zalékkal - kereskedelmi forgal­mát. A mostani bővülésben a for­galom orosz részről 33 százalék­kal, magyar részről pedig 43 szá­zalékkal növekedett, tehát az Oroszországba irányuló magyar kivitel gyorsabb ütemben bővült. Az orosz elnök nem titkolta, hogy Oroszország kettős érzéssel te­kint Magyarország közelgő euró­pai uniós tagságára. „Egyrészt örülünk, hogy Magyarország a közeljövőben az EU tagja lesz, másrészt viszont van bizonyos félelem attól, hogy az Orosz­országgal szembeni EU-korlá- tozások Magyarország esetében érvényesek lesznek” - mondta. Putyin szerint mindent el kell kö­vetni, hogy az európai bővítés po­zitív folyamata ne legyen kedve­zőtlen hatással a kétoldalú kap­csolatokra. Medgyessy Péter is ki­emelte, hogy legutóbbi, tavaly decemberi látogatása óta milyen jelentős fejlődés ment végbe a kétoldalú kapcsolatokban. Szergej Prihogyko, az orosz el­nöki hivatal helyettes vezetője szerint fel kell gyorsítani a nuk­leáris fűtőanyag szállításáról és a kiégett fűtőelemek Oroszország­ba történő visszaszállításáról szó­ló megállapodás kidolgozását. Az orosz államfő és a magyar kor­mányfő megállapodott: megbíz­zák a külügyminisztériumukat a kölcsönösen bevezetett egyszerű­sített vízumkiadási rendszer lehe- tőségének vizsgálatával. _____mti P árbeszéd az egyházakkal A magyar kormány a továbbiakban is minden támogatást meg­ad lehetőségeihez mérten a Kárpát-medencei magyar történel­mi egyházak működéséhez - mondta Szabó Vilmos, a Minisz­terelnöki Hivatal (MeH) kisebbségi ügyekért felelős politikai államtitkára hét végén a parlamentben, ahol a kormány és a határon túli magyar egyházak képviselői találkoztak. Budapest Szabó Vilmos a Magyarságtudat és Egyház az uniós csatlakozás küszöbén című konferencia utá­ni sajtótájékoztatón utalt arra: fontos törekvésük, hogy a ma­gyar költségvetésben külön címzésű rovatként megjelenjenek a hatá­ron túli egyházaknak szánt források. Az Europress kérdésére az államtitkár azt mondta, nem azzal a szándékkal ültek le tárgyalni' a történelmi egyházak vezetőivel, hogy valamilyen meg­állapodás szülessen. Céljuk az volt, hogy közösen gondolkod­janak a magyarság megmaradá­sát érintő kérdésekről, s hogy elkezdődjön a párbeszéd közöt­tük; valamint folytatódjon a párbeszéd a jövőben is - legyen teljes a magyar-magyar kap­csolat. Mint ismeretes, mostanáig csupán a Magyar Állandó Érte­kezlet (MÁÉRT), s annak szak- bizottságai, valamint a Kárpát­medencei ifjúsági szervezetek ta­lálkoztak rendszeresen. Ebben az évben Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Or­szággyűlésének elnöke kezdeményezte a Kár­pát-medencei magyar képviselők és szenáto­rok évi rendszeres ta­nácskozását, és a ma­gyar nemzeti stratégia végiggondolását. Ezen a területen is kialakult együttműködés. „Ez a tanácskozás szenzációt nem hozott, mégis szenzáció, hogy együttesen gondolkodtunk, s arról beszéltünk, hogy a ma­gyarság a következő húsz, har­minc, és reményeink szerint még Hangsúlyok Erdélyi Géza püspök a Szlová­kiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége ré­széről az iskolaépítés fontossá­gát hangsúlyozta. Szabó Árpád, a romániai unitá­rius egyház püspöke szerinte új intézményeket kellene létre­hozni, amelyek segítségével az egyház fokozottabban szerepet tudna vállalni a karitatív tevé­kenységben. több száz évben megőrizze nyel­vét, kultúráját” - jelentette ki Szabó Vümos. Az egyik konkrét javaslat az volt, hogy a diaszpórá­ban élők sorsa legyen a követke­ző tanácskozás témája. Gulyás Kálmán, a MeH egy­házügyi címzetes államtitkára tá­jékoztatott arról, hogy az előadá­sok a magyar egyházak és az eu­rópai uniós tagság csomópontjai köré csoportosultak. A beszélge­tések kötetlenül, igen jó hangu­latban és „ha úgy tetszik, szaba­don folytak” - mondta a címzetes államtitkár. NAGY VAJDA ZSUZSA ÁLLÁSPONT HAVAS ANDRÁS A bazi nagy tévékben Láthatóan zavarban vannak a kereskedelmi televíziók show- mesterei a romák - úgymond - „beemelésével”, azaz a ki­sebbség életének bemutatásával. Az Irigy Hónaljmirigy nem túl eredeti poénjai nemrégiben botrányt keltettek a le­egyszerűsített és sztereotípiákkal tarkított produkcióban. Isz­nak, lopnak, mulatoznak, ilyesfélék. A siker nem maradt el, mert mindez találkozott több százezer néző ez irányú igé­nyével. Aztán nemrégiben Fábry Sándor, a kisebbségek szak­avatott barátja vonultatott fel show-jában szép nagy és gazdag romákat. Hogy mi volt a műsor üzenete? A másik véglet: a cigányok gazdagok, kövérek, valamint hat­millióforintos koronát vesznek az újszülöttnek. Közben jó­kedv, kacagás, mímelt rácsodálkozás, hogy jaj de érdekesek ezek itten. Na, ebből még nagyobb balhé lesz - gondoltam -, mert nyilvánvaló: ez a változat még jobban irritálja majd az embereket. A dolgok minálunk úgy állnak, hogy a piszokban, segélyből élő cigánynál már csak egy lehet zavaróbb, még­pedig a gazdag roma. Ez még „magyar változatban” is borzal­mas tud lenni, de ha az illető cigány, akkor teljesen kiboru­lunk. Ha le lehetne írni röviden az érzést, a mondat való­színűleg így szólna: „A rohadt anyját neki, biztosan lopta...” Nos, ráfoghatnánk minderre, hogy merő spekuláció, feltétele­zés és rosszindulatú találgatás. De aztán megint nézi az em­ber a tévét (éppen a gyűlöletbeszédről folyik a vita egy való- ságshow-ban), ahol a közepesen rasszista beszélgetőpartner a következőket mondja: „Es láttuk, hogy hatmilliós koronát vettek a cigányok...” Hoppá! Az üzenet célba ért. Most már csupán az a kérdés, Fábry mesternek is ez volt-e a célja, vagy az ötlet spontán jött belőle. Nem tudjuk, melyik változat az igaz. Az egyik rosz- szabb, mint a másik. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 Az olvasó mondja AZ IRAKI MAGYAR ÁLDOZAT - NOVEMBER 22. Nő: - Ez a fiú tudta, hogy mit vállal. Aki háborúba megy, az tud­ja, hogy akár meg is halhat. Itt nem arról van szó, hogy a ma­gyarok teljes mellszélességgel kiállnak az amerikaiak mellett. A fiú magánakciója volt, hogy kiment Irakba. VALAKI MASZATOL - NOVEMBER 26. Nő: - Ez az egész iraki kaland egy aljasság a politika részéről. A magyaroknak semmi keresnivalójuk nincs az USA csics- kásaként Irakban. A magyar fiatalember halálának körül­ményei azt jelzik számomra, hogy mire is számíthatunk az amerikaiakkal való kapcsolatunkban. AKI A HAZÁJÁT SZERETI - NOVEMBER 26. Férfi: - Nem kötelessége a magyar államnak tudni arról, merre járnak az állampolgárai. Hát épp azért harcoltunk éveken át, hogy ne kelljen bejelenteni, merre járunk. Olyan ez, mintha átmennék Szegedre, és felelősségre vonnák a jegyzőnket, mert nem tud arról, hogy én a Tisza-parti városban vagyok. Férfi: - Kicsit bővebben kellett volna foglalkozni az amerikai katonák lelkiállapotával. Ők ugyanis most pánikban vannak; a közelmúltban 27-en lettek öngyilkosok. Az amerikai kato­nák először lőnek, aztán kérdeznek. A bizottság pedig hiába ment ki, nem tudnak meg semmit. Az amerikai katonákat ugyanis csak a saját parancsnokaik hallgathatják ki. Férfi: - Ezek a mostani politikusok annak az Amerikának a ki­szolgálói, akik ’56-ban azt kiabálták, hogy csak szerdáig tart­satok ki. Most pedig ottan puncsol ez a hitvány söpredék. Férfi: - Ezt a fiatalembert - akit az amerikai katonák valószínű­leg a szabályok betartása miatt lőttek agyon - senki nem küldte ki, saját elhatározásából ment oda, nem regisztráltatta magát Ne tessék már ezért a felelősséget a Külügyminiszté­riumra vagy a magyar hatóságokra hárítani. PELENKABIZNISZ - NOVEMBER 27. Férfi: - Itt nem csak az egészségügyet kellene tisztába tenni, hanem az egész országot. Ez az ország azért ennyire korrupt és romlott, mert a nyakkendős bűnözők kezében van. Trafikosok lázadása Karácsonyi készülődés Drasztikus mértékben felemelte a cigaretta árát a francia kormány, és január elsejére újabb drágítást helyezett kilátás­ba. A politikusok ezzel kivívták mind a trafikosok, mind a do­hányosok haragját. PÁRIZS A gallok földje ismertette meg Európát a füstöléssel: Jean Nicot francia tudós, a nikotín névadója a 16. században mutatta be a párizsi udvarnak a dohányt, amely azóta dicstelen karriert mondhat magáé­nak. Napjainkban évente mintegy 66 ezer francia halálát okozza a ci­garetta vagy a szivar élvezete (kö­rülbelül ugyanennyien halnak meg közlekedési balesetben). Több mint 15 millióan dohányoz­nak Franciaországban: 8,3 millió férfi és 7 millió nő. A párizsi kormány nemrég ha­dat üzent a káros szenvedélynek. Jean-Francois Mattéi egészségügyi miniszter, aki eredeüleg orvos, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2008-ig a felnőtt lakosság körében húsz százalékkal csökkenjen a do­hányosok aránya. Idén januárban 16, októberben 20 százalékkal emelték a cigaretta árát, és 2004 januárjától újabb 20 százalékos drágítást terveznek. Egy csomag ára így - átlagban - 5,5 euróra (1430 forintra) nő majd. Hatalmas a felzúdulás ország­szerte - és nemcsak a nikotin rab­jai körében. Maguk a trafikosok is felhördültek, hiszen Francia- országban a dohányárusítás álla­mi monopólium; automaták nem léteznek. A 34 ezer trafikos („bu­ralistes”) fő bevételi forrása az ok­mánybélyeg, a lottószelvény vagy a telefonkártya mellett a cigaretta eladása. Minthogy a drágulás miatt nagy ütemben megnőtt a csempészet, a feketekereskede­lem, a kis boltok forgalma draszti­kusan visszaesett. Párizs utcáit nemrég elözönlötték a trafikosok, táblákat emeltek a magasba („Do­hányosok, egyesüljetek!”), és alá­írásgyűjtésbe kezdtek. Több mint 4,3 millióan látták el kézjegyükkel az újabb áremelést ellenző íveket. A francia trafikosok a hét végén részleges győzelmet arattak kor­mányuk felett. Tiltakozásuk hatá­sára a törvényhozás csökkentette a jövő évi húszszázalékos adó­emelést, így 2004 elején mindösz- sze 8-10 százalékkal nő a dohány­áruk adótartalma. Illetékesek sze­rint azonban júliustól nem zárha­tó ki egy újabb adóemelés. TORONYI ATTILA Bécs Javában dúl a vita a kereske­dők és a bécsi városvezetés között arról, mennyivel járul­janak hozzá a felek a kará­csonyi díszkivilágítás költ­ségeihez - írja tudósításában a Compress sajtóügynökség. Tavaly a 41 ezer eurós villany- számla egy részét a gazdasági ka­mara állta, idén a várostól várnak segítséget a bolttulajdonosok. Minden évben negyvenezer lámpácska ragyogása borítja ün­nepi díszbe az osztrák főváros bevásárlóutcáit és tereit. Karban­tartás, adók és szerelési költség nélkül a puszta villanyszámla - átszámítva - 10,2 millió forintra rúg; így nem csoda, ha az üzlet- tulajdonosok zúgolódnak, hogy pusztán ők állják a cechet. Bécs - akárcsak 2001-ben - a villanyszámla, a befizetendő adók és egyéb járulékok tíz százalékát vállalta magára. A kereskedők és a gazdasági kamara természete­sen azt szeretné, ha a városháza az idén nagyobb arányban venné ki részét a költségekből. Harminc munkás dolgozott a kivilágított csillagok és díszek ki- aggatásán, és már a városháza előtt felállítandó karácsonyfa is megérkezett. Az idén Liechten­steinből hozták a 25 méteres, 150 éves fenyőt. A rakományt daru szállította az osztrák fővárosba öt motoros rendőr és négy rendőr­autó kíséretében. A háromnapos utazás után rögvest beállították helyére a famatuzsálemet, amely először túl nagynak bizonyult: vastag törzse nem fért bele a tar­tóba. Az erdészek végül két mé- terrel megkurtították. _______■

Next

/
Thumbnails
Contents